Než začnete vydávat faktury projděte prosím tyto volby:


Vytvořit novou fakturu lze dvěma způsoby:


  1. Ručně stisknutím volby "Nová faktura",
  2. Kopií již vytvoření faktury.


Postup vytvoření faktury můžeme obecně rozdělit do dvou kroků, vyplněni hlavičky faktury a vyplnění položkové části faktury.1. V hlavičce vydané faktury je zapotřebí vyplnit tyto údaje:


Číslo faktury - automaticky je nabízeno pořadové číslo faktury dle nastavení v Dokladové řadě a další vždy +1. Číslo faktury lze v případě potřeby změnit ručně.

Typ dokladové řady - pomocí rozbalovacího menu si zvolte dokladovou řadu, ve které má být faktura vystavena.

Interní poznámka k faktuřezde si uživatel může vyplnit libovolnou interní poznámku, která se na faktuře neobjeví.Odběratel - zde se uživatel vyplní odběratele a to vyhledáním v adresáři partnerů pomocí názvu/jména společnosti. Pokud se odběratel nenachází v seznamu partnerů, lze jej přímo odsud do seznamu přidat.


Datum vystavení - zde se vyplní vždy aktuální datum. Pokud jej chcete změnit máte zde dvě možnosti. Buďto ručním vyplněním nebo pomocí volby "kalendář" vybrat datum.

Datum splatnosti - automaticky je nabízena 14ti denní splatnost. Toto lze v případě potřeby změnit a to stejným způsobem jako v předchozím bodu.

Datum uskutečnění (pouze pro plátce DPH) - zde na nabízí vždy aktuální datum a obdobně jej lze také změnit.

Forma úhrady - zde pomocí rozbalovacího menu zvolte požadovaný typ úhrady.

Variabilní symbol - automaticky se vyplní podle čísla faktury, v případě zájmu jej lze změnit.

Konstantní symbol - uživatel zde může vyplnit konstantní symbol.

Číslo účtu - automaticky se zde předvyplní číslo bankovního účtu, které je přednastaveno v nastavení "Dokladové řady". Pokud má uživatel více účtů, lze zde účty vybírat pomocí rozbalovací rolety.


Text na faktuře hlavička zde si uživatel může vyplnit libovolný text, která se na faktuře objeví nad položkovou částí. Textové vzory si lze nadefinovat v "Nastavení".

2. V položkové části faktury se vyplní:


Položky - položky se do faktury vkládají buďto ručně nebo pomocí nadefinovaných vzorů položek. Při zadávání položek faktur, se postup mírně liší v případě, že je uživatel plátce či neplátce DPH.

Pro přidávání položky do faktury stisknete tlačítko "+" nebo pomocí tlačítka pro kopii "duplikovat" a pro odstranění položky faktury použijte "x"
Plátce DPHNeplátce DPHVýběrem z nadefinovaných položek kde se všechny údaje vyplní automaticky. V rozbalovacím menu se nabízí jak nadefinované vzory položek, tak naposledy použité položky. Zároveň si uživatel může nadefinovat novou položku nebo upravit stávající položku přímo z faktury.Text na faktuře (patička) - prostor pro libovolný text, který se posléze objeví na faktuře pod položkovou částí faktury. Text se pouze buďto ručně vepíše do daného pole nebo se vybere z předdefinovaných vzorů v "Nastavení".


Zápatí - zde si uživatel může vyplnit libovolnou poznámku, která se vytiskne dole na faktuře.Text se  opět pouze buďto ručně vepíše do daného pole nebo se vybere z předdefinovaných vzorů v "Nastavení".


Jakmile bude faktura dokončena, uloží se pomocí volba "Dokončit". Tím se fakturu zavře a uživatel se dostane do opět na seznam faktur. 

Před zavřením a uložením faktury může uživatel využít další funkce, které se nachází v horní části faktury (stáhnout PDF, tisk, uhradit, poslat, tisk, duplikovat nebo smazat).