Počáteční stavy rozvahových účtů se doporučuje zadat při zahájení práce v systému. Pokud je žádoucí rozvahový účet evidovat i v cizí měně, musí se zadat počáteční stav kromě místní i v cizí měně. V této měně je pak možné přesně zobrazit hlavní knihu. Pokud je na jednom účtu cizích měn více (či tuzemská a cizí měna), nelze tyto rozlišit, proto doporučujeme analytiky volit tak, aby platilo, že jedna měna = jedna analytika.

Pořízení počáteční rozvahy při přechodu na nové účetní období probíhá již plně automatizovaně. Není důležité, zda-li má či nemá uživatel uzavřené účetní období (tzn. uzavřené stavy na účtech), vstupem do nabídky „Počáteční rozvaha“ program nabídne dotaz na automatické založení počáteční rozvahy (na základě účtu 702 z minulého roku). Takto lze počáteční rozvahu i mnohokrát po sobě aktualizovat (vždy přepsat dle v té době platných stavů účtu 702 předchozího účetního období) až do doby, kdy bude předchozí účetní období definitivně uzavřené.

Tímto krokem je možné také automaticky zkopírovat účtovou osnovu, pokud ještě nebyla založena.

Aktiva i pasiva se musí v počáteční rozvaze rovnat. Údaje pro ruční sestavení počáteční rozvahy lze čerpat ze sestavy Účtu 702 v předešlém období. Účet 702 se vypočítává automaticky a nachází se v modulu "Rozvaha, Výkaz....“


Počáteční rozvahu lze zadat a měnit i zpětně. To znamená, že pokud účetní jednotka nechce použít předběžné počáteční stavy z dosud neuzavřeného účetnictví předchozího účetního období a rozvahový účet je založen v osnově, lze na tento účet ihned účtovat a v budoucnu, po uzavření minulého účetního období, se počáteční rozvaha dodatečně doplní. Jinými slovy účetní jednotka může účtovat v novém roce, aniž by měla starý rok uzavřený. PREMIER system je program kontinuální, tzn. že je možné účtovat v novém účetním období, aniž by bylo uzavřeno staré.

K účtu 431

Při automatickém založení/aktualizaci počáteční rozvahy program navrhne hodnotu účtu 431(hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení). Jelikož tento účet nemá číslo řádku v rozvaze, bude rozvaha do doby přeúčtování zkreslená. Do doby než rozhodne valná hromada o hospodářském výsledku se nabízejí tyto možnosti: