Novinky verze X7.1

Instalace nové verze je podrobně popsána v Journalu, který naleznete v pravé části této obrazovky.

Registrace nové verze, která probíhá zcela elektronicky, je popsána zde.


Hromadné změny v datech

Nové přehledy ve skladě včetně zařazení do E-agenta – Opožděné dodávky odběratelům a Opožděné dodávky od dodavatelů

Nový přehled v Controllingu – Přehled o nových partnerech

Modernizace exportů dokladů – volitelné popisky v e-mailech, lepší správa hromadných exportů

Modernizace příkazů k úhradě – unigrid v položkách, v dokladových řadách příkazů lze zaškrtnout volbu „Příkazy k inkasu“..

Centrální jednotka

Především pro potřeby účetních a holdingových firem jsme v programu vytvořili nástroj pro hromadnou správu definované skupiny účetních jednotek „Nultou jednotku“. V seznamu účetních jednotek lze snadno vytvořit neomezené množství „Nultých jednotek“, které umožňují správu jednotek jak ve verzi SMART, tak ENTERPRISE. Účetní jednotky můžou být jak v daňové evidenci, tak v podvojném účetnictví. Nultou jednotku vytvoříte v seznamu jednotek  klasickým způsobem. V seznamu firem je přehledně v novém sloupci vidět, která jednotka je nultá, a které jednotky spadají pod jakou nultou jednotku.

Na této stránce najdete:
„Nultá jednotka“ umožňuje snadné hromadné založení a správu vybraných údajů a číselníků pro skupinu zvolených firem. První záložka „Nulté jednotky“ slouží k výběru účetních jednotek,
které do dané skupiny patří, a také volbě, které údaje/číselníky
budou sdílet.Zvolené skupině účetních jednotek lze vytvořit/editovat společnou účtovou osnovu nebo mzdové položky. Při zakládání/změně/
mazání se vždy program zeptá na aktualizaci v podřízených
firmách.

V další záložce „Nulté jednotky“ jsou k dispozici „Statistiky“. Ty slouží (např. pro účetní firmy) jako podklady pro fakturaci za vybranou skupinu účetních jednotek, zvolené období s ohledem na dále definované parametry. Statistiky se spustí tlačítkem „Podklady
pro účetní kanceláře“.

Doplněna budou specifická práva a další předvolby k nulté jednotce.


Nultá jednotka bude podrobně popsána zde.


Work-flow

Hromadné schvalování dokladů ve Work-flow

Pro snadnější schvalování dokladů ve Work-flow lze nyní využít funkci "Hromadné schválení", která je k dispozici přímo z hlavní obrazovky programu.

Po spuštění volby "Hromadné schválení" je k dispozici seznam všech dokladů, které jsou aktuálně ke schválení včetně zobrazení poznámky, popisu a vzkazu/komentáře od zadavatele dokladu.

Hromadné schválení dokladů se provede označením vybraných dokladů v prvním sloupci a následně potvrzením volbou "OK".

K dispozici je i detail dokladu pomocí volby "...". Přímo v detailu dokladu lze provést schválení případně vrácení dokladu.
Doklady vrácené k revizi

Uživatelům je také nově k dispozici přehled vrácených dokladů. Přehled je ve "Správci - E-agent,Work-flow- Přehledy k Work-flow".


Další novinky dle modulů

OBECNÉ

Záloha SQL do SMART verze

Nově je možno snadně u SQL verze programu provést zálohu dat, kterou lze následně přenést do verze SMART (klasické verze). 

Funkci lze využít pouze tehdy, pokud jsou data menší než 2 Gbyte. 

Viz zde.

HTML e-maily

Program nyní nově umožňuje odesílání e-mailů v HTML formátu. Podporovány jsou jen statické stránky HTM nebo HTML.

Viz zde.

Doba nečinnosti


V globálních předvolbách lze nyní nově nastavit dobu nečinnosti, po které bude uživatel pracující v síti automaticky odpojen.


ÚČETNICTVÍ


FIO API Bankovnictví

Nově můžete nalézt v programu PREMIER propojení na FIO API Bankovnictví. Bezpečné automatizované získávání dat z účtů. V tuto chvíli probíhá poslední testování služby a o její dostupnosti vás budeme informovat na počátku měsíce ledna.

Co je FIO API?

FIO API Bankovnictví je označení pro automatizované komunikační rozhraní, které umožňuje získávat data z účtů vedených u FIO banky, přičemž může být použito nejen pro napojení účetních programů, ale rovněž pro automatické strojové zpracování pohybů  nebo výpisů z bankovního systému (API = ApplicationProgramming Interface). Pro stažení dat není potřeba být přihlášen do internetového bankovnictví, odpovědi na žádost o data z bankovního systému se získávají
prostřednictvím definovaného rozhraní, které je přístupné prostřednictvím URL. Veškerá komunikace mezi bankou a cílovou stanicí probíhá pomocí SSL protokolu s nejméně 128bitovým šifrováním.


Co je k tomu potřeba?

Jakákoliv verze programu PREMIER a nástavba Homebanking. Více informací a návod k nastavení naleznete v dokumentu FIO API Bankovnictví.


Nastavení komunikace FIO API v PREMIERU 

Nastavení komunikace se provádí v „Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Dokladové řady“ daná banka - „Nastavení přenosu“ – zadejte token.

Při importu výpisů bude následovat dotaz na období a soubor se staženými transakcemi se nabídne  mezi soubory s výpisy. Identická situace je u příkazů k úhradě – po volbě „Export“ příkazu se vytvořený soubor automaticky ihned předá do banky.

Podrobněji popsáno v manuálu zde.
Osnova


Při hromadném založení účtů v účtové osnově je pro uživatele k dispozici možnost zvolit, zda budou účty založeny s analytikou 000 nebo 100.

Viz zde.


Návrhář zápočtů 

 
Verze X7.1 přináší modernizaci návrháře zápočtů, který je nyní v unigridu, zobrazuje více údajů a je přehlednější. Úprava byla  samozřejmě aplikována i do Daňové evidence.


Vazby k DPPO


V daňové kanceláři lze nyní k vytvořenému přiznání k dani z příjmu
právnických osob připojit pomocí funkce „Vazby“ jakýkoliv externí
dokument, přílohu ad. 

SKLAD


Složený EAN


Program PREMIER umí pracovat se složeným
čárovým kódem, který obsahuje EAN zboží
(skladové karty), šarži a trvanlivost. Podrobněji
popsáno zde.

Unigridové tabulky


Pro usnadnění hledání, třídění a řazení byla modernizována nabídka sortimentů, která byla převedena do unigridové interaktivní tabulky.

Dále jsme do unigridu převedli přehled vystavených objednávek
k dané skladové položce, který lze interaktivně zobrazit přímo
v seznamu skladových karet po zaškrtnutí volby „Zobrazit
rezervace, všechny sklady“.Vyhodnocení dílčí inventury

Díky propracovanému systému inventur, lze inventury provádět i po
částech (např. po sortimentech či ve vybrané skupině skladových karet). PREMIER dílčí inventuru vyhodnotí ke zvolenému datu. Nově je k dispozici v tisku také sestava, která zobrazí dílčí vyhodnocení.

Viz zde,
Návrhář minimálního množství


Modernizován byl i nástroj pro stanovení minimálního množství
na skladových kartách – návrhář minimálního množství. Návrhář nyní může pracovat s více sklady včetně určení centrálního skladu. Při výběru sortimentů je možné zvolit skupinu sortimentů, a to buď ručním způsobem nebo pomocí stromové struktury.

Skladové karty, pro které má program množství dle parametrů navrhnout, se nyní dají vyfiltrovat dle štítků.

DAŇOVÁ EVIDENCE

Obraty a zůstatky

Pro ještě přehlednější prohlížení a kontrolu peněžního deníku jsme pro vás modernizovali modul „Obraty a zůstatky“.

Viz zde.

Homebanking


Pro homebanking v daňové evidenci byly doplněny funkce  dodatečného vypárování a hromadného vypárování. Volba hromadně dopárovat opakovaně vyvolá funkci pro dodatečné vypárování neidentifikovatelných plateb za zvolené období nebo dle výběru, které jsou dočasně zaúčtovány na účty nastavené v pomocníku pro homebanking. Funkce dodatečného vypárování umožňuje aktuálně zvolenou položku
přiřadit k faktuře. Tu lze dohledat pomocí VS, částky nebo partnera.

Viz zde,


Novinky ve mzdách

Pokud bychom měli hodnotit rok 2020 v modulu mezd, pak lze bez nadsázky říci, že tento rok byl rokem neustávajících zásadních změn. Hned v úvodu roku jsme uvedli do provozu E-neschopenku. V rámci zavádění jsme se snažili nejenom umožnit stahování e-neschopenek do PREMIERA, ale také jsme v rámci jejich následného zpracování připravili pohodlné nástroje pro lepší orientaci v odesílání příloh k žádostem o dávku a také hlášení o skončení DPN. Vše lze jednoduše
sledovat v přehledu DPN. Stažené údaje o DPN se následně přenášejí do výkazů práce při jejich zahájení, tímto nedochází ke zbytečným chybám z překlepů a práce s DPN je rychlejší. 

V březnu 2020 vyhlásila vláda ČR nouzový stav, který se projevil ve všech oblastech ekonomiky, což se pochopitelně přeneslo i do oblasti mezd. Od března tedy začal proces neustálých legislativních změn, které jsme museli okamžitě  aplikovat do programu. Pro účely programu Antivirus byly do mezd přidány dvě nové mzdové položky, díky kterým je možno rozčlenit překážky v práci na straně zaměstnavatele tak, aby správně vstupovaly do vyúčtování programu 
Antivirus. Z PREMIERA lze jednoduše získat podklady pro vyúčtování, PREMIER také upozorní na situace, kdy za zaměstnance pravděpodobně není možné uplatnit refundaci.

Ihned po zveřejnění ČSSZ nezbytných informací pro zavedení krizového ošetřovného jsme všechny tyto novinky aplikovali do programu - viz zde.

V průběhu prvního pololetí došlo také ke dvěma významným změnám ve výpočtu exekucí. PREMIER nyní poskytuje v oblasti exekucí velmi propracovaný systém zpracování, kdy umožňuje evidovat u jednoho zaměstnance mnoho exekucí různých typů, přičemž je schopen také zohlednit jinou nezabavitelnou částku stanovenou exekutorem pro jednu konkrétní exekuci. Po zpracování mezd lze snadno získat veškeré podklady pro kontrolu exekucí, deponací, vytisknout veškerá nutná potvrzení pro zaměstnance i orgány, které srážky nařídily.

Pro větší pohodlí jsme také připravili nástroj pro hlídání hlášení, která je za zaměstnance nutno odeslat institucím.

V polovině roku byl spuštěn program Antivirus C, který umožňoval snížení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení za červen - srpen. V řádu dnů po zveřejnění jsme aplikovali v programu nejen příslušné výpočty, ale také vyhodnocení základních podmínek pro možnost uplatnění snížení pojistného. Poskytli jsme tak uživatelům opět ve velmi krátké době kvalitní a přehledný nástroj k uplatnění příslušného nároku u ČSSZ.

V říjnu, kdy byl opět vyhlášen nouzový stav, jsme opět v řádu dnů připravili nové nástroje pro vyúčtování mzdových nákladů pro refundaci. Navíc jsme zpracovali také úpravu, kterou je možno precizovat krizové ošetřování dítěte staršího než 10 let v jarním období tak, aby toto období bylo správně vyhodnoceno pro účely dovolené v souladu s právními výklady k této problematice, které se objevily teprve v průběhu roku. Přímo z programu lze také generovat pro zaměstnance
žádosti o ošetřovné. 

DOVOLENÁ


Velkou pozornost jsme i při všech výše popsaných změnách věnovali také přípravě nového způsobu výpočtu dovolené, který začne platit v lednu 2021. Při práci nad touto novinkou bylo opět naším cílem nejenom aplikovat novou právní úpravu, ale také poskytnout uživatelům pohodlný nástroj pro kontrolu všech parametrů, které mají pro výpočet dovolené význam. Vznikl takto podrobný pohled na všechny započtené doby pro účely dovolené, který se aktualizuje
po každém výpočtu mzdy.


Všechny informace, které by uživatelé měli v souvislosti s přechodem na novou právní úpravu v oblasti dovolené znát, jsme již s předstihem zpracovali v manuálu a jsou již několik týdnů k dispozici uživatelům - viz zde.


Rok 2020 ještě nekončí a doposud není jasný obsah daňového balíčku, který bude pro příští rok platit.  Zejména se jedná o otázku, zda kromě jiných změn bude zrušena superhrubá mzda. Pokud by ke zrušení superhrubé mzdy došlo, znamenalo by to ve velmi krátké době opět připravit významné změny v programu. Náš tým je však připraven čelit i této výzvě.


Integrace

Nové příkazy 2020


Modul API zaznamenal obrovský zájem u našich zákazníků, kteří potřebují komfortně propojit program PREMIER se specializovanými systémy v nejrůznějších oborech. Nejčastěji jsou to eshopy, skladové systémy, systémy z oboru advokacie, CRM a mnoho dalších. V další kapitole se můžete dočíst o nové integraci pro eshopy společnosti SHOPTET a dále novou integraci na skladový systém DEPOTO. Již nyní pracujeme na integraci s CRM systémy Raynet a Eway, které budou dostupné v průběhu příštího roku, ve kterém plánujeme další propojení, na které se můžete již nyní těšit.

Další informace najdete dále v kapitole Integrace.

V letošním roce jsme modul API rozšířili o další příkazy, které jsou v naší nabídce již nyní.
NOVÉ PŘÍKAZY MODULU API

ZAKAZKA_ADD - přidání nové zakázky
ZAKAZKA_UPD - zápis doplňujících údajů zákazky
INTERDOKL_ADD - pořízení interních dokladů
FA_ZOUT - seznam vystavených zálohových faktur
FA_ZOUT_ADD - zápis vystavených zálohových faktur
PLATBA_VF - úhrady VF hotovostí nebo bankou

VYDEJKY_UPD - zápis doplňujících údajů výdejky
OB_IN_UPD - úprava objednávky
PU_OPOL - zobrazení otevřených položek (dle relačních vazeb)
VAZBY - načítání vazeb dokladu
VAZBY_ADD - zápis vazeb dokladu


Pro snadnější konfiguraci modulu API na míru, jsme pro vás připravili nový objednávkový formulář, kde si můžete zvolit moduly programu
PREMIER, pro které chcete API využívat a počet účetních jednotek.

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru.

Tento formulář bude dostupný od 14.12.2020, kdy budou spuštěny nové webové stránky.


SHOPTET

Ve verzi X7.1 jsme pro vás vytvořili konektor pro automatickou on-line komunikaci s eshopem Shoptet. Tento konektor si budete moci stáhnout z webu společnosti Shoptet, kde bude dostupný na počátku
měsíce ledna.

Již nyní vám jej můžeme poskytnout pro účely testování, které probíhá. Zájemci mohou poptávat na adrese obchod@premier.cz.

Co doplněk umí?

Doplněk umožňuje online spojení s eshopem a vám ušetří spousty práce a starostí s hlídáním nových objednávek na eshopu, vystavováním faktur v systému, včetně výdejek.


Co doplněk dále dovede?  

 • Propojit Shoptet s informačním systémem PREMIER.
 • Stahovat zákazníky a objednávky z eshopu do PREMIERA.
 • Vydané faktury stahovat do PREMIERA (nyní se realizuje, dostupné v lednu 2021).
 • Aktualizuje ceny skladové karty z PREMIERU na e-shop.
 • Vše probíhá online a aktuální stav eshopu je při spuštění  automaticky synchronizován přímo do databáze PREMIER. Není tedy nutné přenos dat ručně exportovat a importovat, jako u jiných řešení nebo prostřednictvím dodatečných služeb (FTP apod.).

Základní vlastnosti doplňku PREMIER

 • Propojuje váš e-shop technologií API a umožňuje přenosy dat mezi e-shopem a PREMIEREM.
 • Umožňuje synchronizaci a tím vám usnadní a zrychlí práciBezpečné připojení, bez dalších vstupujících služeb.

Co k tomu potřebujete?

 • E-shop provozovaný na Shoptetu s nainstalovaným doplňkem PREMIER.
 • Verzi PREMIER Enterprise (SQL).
  Pakliže nemáte tuto verzi, pošlete nám poptávku na obchod@premier.cz, rádi vám vytvoříme cenovou nabídku. Více informací o verzi PREMIER Enterprise naleznete zde.

Jak doplněk aktivovat?

Před stažením doplňku se přesvědčte, zda máte verzi PREMIER Enterprise (SQL databázi). Bez ní nebude možné synchronizaci zprovoznit. Po stažení a aktivaci doplňku v Shoptet kontaktujte PREMIER (podpora@premier.cz) s požadavkem na
spárování komunikace mezi účetní jednotkou PREMIERA a e-shopu na Shoptetu. Do zprávy uveďte pouze pro ověření URL adresu vašeho e-shopu a ID e-shopu, které naleznete v administraci:

V potvrzující zprávě obdržíte jedinečné ID, které si sami doplníte společně s ID e-shopu do systému PREMIER, a můžete okamžitě spustit synchronizaci s vaším e-shopem.

Jak se synchronizací pracovat? Jak sjednotit formát čísel objednávek?

Odpovědi na vaše dotazy může nalézt v podrobném návodu, jak pracovat s doplňkem zde.


ON-LINE SKLADOVÝ SYSTÉM DEPOTO


od společnosti Tom a Tom, s.r.o.

 
Chcete ušetřit spousty práce a rychle a efektivně expedovat, bez dlouhého přepisování dokladů a hlavně bez rizika záměn? Využijte nové propojení se systémem DEPOTO  ve spolupráci s partnerem Tom a Tom, s.r.o., a naším implementačním partnerem společností KLAUDIS, s.r.o.


K čemu slouží DEPOTO?
Řešení DEPOTO je určeno pro efektivní a rychlé zpracování skladových operací a řízení skladů v on-line off-line režimu. Typickým příkladem je vytváření a kontrola skladových dokladů, provádění inventur, expedice zboží, vychystávání materiálů, kontrola expirací atd. Načítání položek do dokladů probíhá snímáním čárových nebo 2D kódů.


Systém pro řízení skladů DEPOTO představuje komplexní řešení pro automatizaci evidence skladových procesů v nejrůznějších oborech podnikání. Rozsah použití je od malých skladů či provozů s jedním mobilním terminálem až po velká logistická centra s mnoha současně pracujících zařízení. Řešení je plně integrované se systémem PREMIER Enterprise, se kterým on-line komunikuje pomocí Wifi a rozhraní API PREMIER, alternativně lze využít i datových přenosů mobilních sítí.

Klíčové funkce

 • Příjem, včetně návaznosti na dodavatelskou objednávku, kontrola příjmu.
 • Výdej, včetně návaznosti na přijatou objednávku a následná kontrola výdeje.
 • Trasování položek – evidence umístění.
 • Evidence meziskladových převodek.
 • Podpora evidence rozčlenění např. šarží, sériových čísel, expirací atp.
 • Evidence skladových pozic, navigace skladem.
 • Inventura skladu.
 • Možnost tisku přímo z terminálů.
 • Možnost práce s různými koncovými zařízeními Android (terminály, tablety, dotyková PC).
 • Procesní terminál s barevnou dotykovou obrazovkou.Základní vlastnosti doplňku PREMIER

 • Skladový systém DEPOTO od společnosti Tom a Tom.
 • Program PREMIER ve verzi Enterprise (SQL).
 • Modul PREMIER API.
 • Mobilní terminál ANDROID.

Řešení DEPOTO bylo v praxi nasazeno ve společnosti HATEX, s.r.o. Více se o tomto nasazení můžete dozvědět v následující kapitole.

Řešení DEPOTO bylo v praxi nasazeno ve společnosti HATEX, s.r.o. Více se o tomto nasazení můžete dozvědět v následující kapitole.


NASAZENÍ SKLADOVÉHO ON-LINE SYSTÉMU DEPOTO

Expedice prémiových cukrovinek ve společnosti HATEX.


Profil zákazníka

Společnost Hatex, s.r.o., je výhradním dovozcem a distributorem prémiových čokolád světových značek. HATEX je rodinná firma, která spolupracuje s partnery napříč trhem. Cílem společnosti je dělat radost svým zákazníkům.
Krédo: Simply Delicious! Naše dobroty pohladí tělo i duši

Požadavky zákazníka

 • Zvýšení kapacity expedičního skladu a zkrácení doby vychystávání objednávek.
 • Omezení chybovosti při vychystávání objednávek.
 • Kompletní dosledovatelnost toků zboží v expedičním skladu.
 • Dokumentace činnosti expedientů zvyšující jejich zodpovědnost.
 • Zavedení sledování expirací.
 • Detailní evidence zboží rozmístěného ve skladu.
 • Propojení se stávajícím informačním systémem PREMIER Enterprise.

Použité technologie

 • PREMIER Enterprise.
 • Databázový server MS SQL 2016 STANDARD.
 • PREMIER API.
 • Skladový systém DEPOTO.
 • Procesní terminál s barevnou dotykovou obrazovkou.
 • Mobilní terminál ANDROID.
 • Termotransfer tiskárny.
 • Přepínaná WiFi síť.

Implementace

Systém DEPOTO pro řízení expedice cukrovinek je nasazen v expedičním skladě zákazníka v Praze. V expedici balené produkce je expedováno zboží, které je vždy označeno čárovým kódem. Proto je zde možné s výhodou nasadit mobilní terminál ANDROID s Wi-Fi komunikací, který slouží pro kompletaci dodávek podle prodejních objednávek. Obsluze se na displeji mobilního terminálu zobrazí prodejní objednávky k expedici. Po výběru objednávky obsluha podle zobrazených položek kompletuje dodávku s využitím zmíněných čárových kódů. Systém umožňuje pracovat s čárovým kódem balení, kartonů a konkrétního zboží. Po ukončení kompletace je vytisknuta etiketa pro označení palety či balení a expedované množství je automaticky odesláno do PREMIERA, v kterém vznikne výdejka s vazbou na prodejní objednávku. Systém umožňuje i částečné vykrývání objednávek např. z důvodu nedostatku zásob. Systém sám ohlídá, které položky již byly vychystány.

Implementace probíhala ve spolupráci se společností Tom a Tom, s.r.o. a KLAUDIS, s.r.o. 

Celá expedice je zastřešena dispečerským pracovištěm, kde je instalován PC klient systému DEPOTO. Zde je možné v reálném čase monitorovat průběh expedice jednotlivých prodejních objednávek a rozvozových tras.

Přínosy projektu

 • Zrychlení expedice zboží, což je s ohledem na množství objednávek zboží významný benefit.
 • Eliminace chyb při expedici, jako jsou záměny zboží či opomenutí položky z objednávky.
 • Úzká integrace s programem PREMIER.
 • Cloudové řešení DEPOTO – nebylo nutné pořizovat vlastní HW.
 • Úplná eliminace papírových forem prodejních objednávek.
 • Okamžité informace o aktuálním stavu expedice z hlediska jednotlivých objednávek i rozvozových tras.
 • Sledování expirací i ve vztahu ke konkrétnímu zákazníkovi.
 • Využití WiFi ANDROID terminálů – nižší pořizovací cena oproti Windows Mobile terminálům.

Nové webové stránky


V letošním roce jsme nevěnovali pozornost pouze vývoji nové verze, ale také jsme vytvořili zcela nové webové stránky, které spustíme 14.12.2020. Naším cílem bylo vytvořit přehlednější a uživatelsky příjemnější stránky s důrazem na profesionální grafické prostředí, které vyjadřuje i naše významné postavení na trhu informačních systémů. Jsme přesvědčeni, že jejich moderní a propracovaný vzhled nejlépe odráží náš neustálý pohyb a vývoj kupředu i technologie,
kterými se snažíme naše produkty inovovat. Chtěli jsme také zdůraznit, že některé prvky mohou fungovat samostatně a jsou na úrovni specializovaných systémů. Takovým příkladem jsou především Mzdy a Personalistika.

Pevně věříme, že pro vás budou naše nové webové stránky uživatelsky příjemné a napomohou při hledání informací. Společně s realizátory webových stránek bychom rádi popřáli všem návštěvníkům pohodlné užívání webu a těšíme se na zpětnou vazbu. 


PREMIER AIR X


Webová aplikace pro on-line fakturaci PREMIER AIR X je již delší čas očekávaná s napětím a je o ni velký zájem. Bohužel se však vývoj této aplikace, o které jsme vás informovali v předchozím čísle Journalu, zdržel a nemůžeme vám jej nyní nabídnout. Naší snahou je, aby aplikace splňovala nejpřísnější měřítka preciznosti a kvalitního uživatelského prostředí, což vyžaduje delší čas, než jsme předpokládali.

Naším záměrem je vytvořit aplikaci, která již bude mít základní platformu nejen jako webovou aplikaci pro fakturaci, ale také pro Workflow, Reporting (Business inteligence) a také zákaznický portál uživatelů našeho systému, pro kvalitnější a centrální dostupnost informací vztahujících se k našim produktům. Vývoj PREMIER AIR X je ve fázi dokončování a bude ukončen v průběhu prvního kvartálu roku 2021.

Věříme, že již na konci ledna bude spuštěn testovací provoz, tudíž děkujeme za trpělivost a shovívavost. Včas vás budeme informovat o spuštění aplikace.