Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »Volné dokumenty slouží pro ukládání exportovaných dokladů, libovolných dokumentů, obrázků a dalších sdílených dat v rámci lokální sítě nebo lokálního PC. Exportované doklady se vždy ve výchozím nastavení ukládají právě zde, do složky „Volných dokumentů“.  Umístění této složky je vždy, pokud není nastaveno jinak ve složce \Dokument\FAx\ (kde X je číslo účetní jednotky). Pokud je nutné, lze toto umístění změnit v předvolbách globálních nebo uživatelských

  • No labels