Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »


Modul "Skladové hospodářství" je součástí komplexního programu PREMIER system.

Sklad sám o sobě je velmi složité téma a program obsahuje celou řadu možností, nastavení a funkcí, které činí tento modul relativně složitým. Obtížnost je dána především širokou škálou klientů, kteří sklad využívají v různých oborech, jež s sebou nesou celou řadu specifik. V jednotlivých kapitolách jsou uvedené modelové příklady nastavení programu.

Program umožňuje vedení neomezeného množství skladů. Pohyby na jednotlivých skladech lze systémově rozdělit prostřednictvím skladových položek (druhy pohybů), které obsahují vlastní nastavení pro práci ve skladu.

Celé skladové hospodářství je řešeno prostřednictvím systému poptávek a nabídek, vystavených a přijatých objednávek a následně příjemek či výdejek, přičemž všechny tyto činnosti na sebe kontinuálně navazují a jejich realizace je systémem hlídána. Z toho vyplývá, že není třeba pořizovat doklady od nabídky přes objednávku a výdejku až po fakturu, nýbrž pouze jeden (nabídku nebo objednávku). Přetahováním dat z jednoho dokladu je velmi usnadněna práce ve skladu s možností kontroly a sledování jednotlivých pohybů.

Tento skladový systém je určen jak maloobchodním firmám (které mohou využít pro prodej zboží pokladní elektronický systém čí čtečku čárkového kódu) tak velkoobchodním společnostem. Program dále obsahuje systém automatizovaného výdeje ze skladu na základě pořízených objednávek, systém automatických návrhů objednávek dle obrátkovosti a definovaného max. a min. množství zboží na skladě, návrhář min. a max. množství a další nadstandardní funkce.

Definice způsobu vedení skladu, způsob vystavování dokladů a definování dokladových řad, určení omezení přístupu pro jednotlivé uživatele/skladníky a další nastavení pro práci se skladem se provádí ve

Doporučujeme všechny tyto úrovně nastavení důkladně projít.


Ve skladu je možné evidovat zásoby dle dvou druhů ocenění:

 • FIFO,
 • vážený aritmetický průměr.

Toto se nastavuje ve "Správci - Předvolbách - Globální - Sklad".


Obecná charakteristika a základní funkce

 • evidování zboží, materiálu, služeb,
 • neomezené množství vzájemně propojených skladů,
 • způsoby ocenění - vážený průměr, FIFO,
 • možnost vnitřního rozčlenění skladových karet (sériová čísla, doba trvanlivosti),
 • velkoobchodní a maloobchodní prodej,
 • výdej do výroby či zakázek (stavební a jiné firmy),
 • realizace objednávek prostřednictvím výdejek a jejich hlídání,
 • automatizované navrhování vystavených objednávek a realizace prostřednictvím příjemek,
 • poptávky a nabídky provázané na vystavené a přijaté objednávky,
 • rozúčtování pohybů na zakázky, střediska a doplňkové analýzy,
 • on-line, off-line účtování do deníku podle zvolené sumarizace,
 • automatické korekce při inventuře,
 • vnitřní kontroly ocenění zásob, účtů pořízení zásob, převodů mezi sklady a rozdílů mezi dodacími listy a fakturami.

Vedení skladu na zakázky, střediska a doplňkové analýzy

Celý systém vedení skladu umožňuje podrobné členění přírůstků a úbytků skladu na tři úrovně (zakázky, střediska a doplňkové analýzy). Možnost zadání těchto kategorií je na úrovni přiřazení k jednotlivým položkám příjemek či výdejek, tzn. to nejpodrobnější. V modulu "Přehledy" je pak převážná většina přehledů a sestav podporována systémem členění na zakázky..., což znamená, že sklad umožňuje v reálném čase sledovat kolik materiálu naběhlo na danou zakázku apod.

Toto rozdělení je pak respektováno při účtování přírůstků a úbytků do deníku. Možnost účetního sledování zakázek či středisek v rámci skladu je závislá na účtování skladu do deníku. Pokud chce účetní jednotka střediska a zakázky sledovat v reálu (čili nechce čekat na zaúčtování), lze tuto funkci zapnout v nabídce "Správce - Předvolby Globální - Zakázky- Pohyby/účtování - Náklady spotřeby materiálu na zakázku čerpat přímo dle výdejek".


 • No labels