Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Tato nástavba zajišťuje uživateli automatické zpracování veškerých daňových přiznání s možností tisku na předepsaný formulář a jeho odevzdání na finanční úřad.

Kapitoly modulu Daňová kancelář:


Obecné ovládání přiznání


Starší vzory přiznání

V hlavní nabídce modulu daňové kanceláře se nachází vždy aktuální vzory výkazů. Pokud však potřebujete pracovat se starším vzorem formuláře, naleznete vzory některých, často využívaných výkazů v horním menu Daňové kanceláře – Daně.


Ovládání

Většina formulářů obsahuje následující shodné prvky:

V levém dolním rohu je označení zpracovaného vzoru formuláře, případně roku, pro který je formulář určen. V případě, že v daném roce nedošlo ke změnám ze strany MFČR, aj. k aktualizaci formuláře, zůstává původní vzor nezměněn.

Toto číslo vzoru si vždy před začátkem vyplňování přiznání zkontrolujte s oficiálně zveřejněným vzorem. 

Upozornění

Toto číslo je pro Vás vždy určující pro zjištění vzoru formuláře. V jiných částech Premieru, může docházet v přechodném období ke zpoždění na základě aktualizací i ostatních částí programu a tím chybnému označení aktuálního již zveřejněného vzoru.

K aktualizaci vzorů dochází vždy na samém konci nebo začátku roku, pamatujte však, že mezi oficiálním zveřejněním a finálním zpracováním v Premieru může být i několika týdenní prodleva, podle množství změn a počtu upravovaných formulářů. Přednost však mají vždy formuláře s nejbližším datem podání.

Pokud víte o změnách a potřebujete formuláře přesto již začít vyplňovat, Premier umožňuje vyplnit data v neměněných položkách (!) ve starším vzoru formuláře a ty se následně přenesou po aktualizaci programu do vzoru nového, kde jen doplníte změny a výkaz finálně zpracujete.

V pravém dolním rohu se nachází označení verze programu konkrétního formuláře.

Informace

Toto číslo po Vás mohou požadovat pracovníci hot-line, pro ověření správnosti spuštěné verze.
  • No labels