Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Nastavení

Pro účely výpočtu a odeslání zákonného pojištění za zaměstnance slouží nastavení na dvou místech v programu.

Základní nastavení je ve mzdách - v nastavení/pojišťovny - Parametry mezd, zde také nastavíte i číslo účtů pro odvod tohoto pojištění.

Nastavení sazby zákonného pojištění v Parametrech mezd má v současné době význam pouze pro účely zkopírování této sazby do daňové soustavy pro nový rok. Budete-li tedy vědět již v listopadu, že od ledna nového roku potřebujete změnit sazbu zákonného pojištění, změníte si nastavení v Parametrech mezd.


Druhé místo pro nastavení sazby zákonného pojištění bylo přidáno  do Daňové soustavy. Tato změna byla provedena kvůli umožnění nastavení různých sazeb pro zákonné pojištění v průběhu roku a zachování historie - např. z důvodu změny OKEČ.

Při zpracování mezd se pro výpočet pojistného na zákonné pojištění použije sazba nastavená v Daňové soustavě - tedy ta, které platí pro daný měsíc a rok

Nastavení v daňové soustavě:

Při zpracování posledního měsíce ve čtvrtletí program nabídne do příkazu k úhradě - odvody institucím - také odvod zákonného pojištění za zaměstnance, které vypočte z vyměřovacích základů a nastavené sazby. Při zpracování program do vyměřovacího základu započte pouze tyto druhy smlouvy: HPP, VPP a dále DPČ a DPP, pokud jsou v daném období pojištěné - tj. odvádělo se z nich sociální pojištění. Pokud byli v daném kvartále zaměstnáni pouze zaměstnanci na DPP, ze kterých se neodvádělo sociální pojištění, program do příkazu nabídne 100 Kč - tj. minimální sazbu.

Při vzniku nové účetní jednotky PREMIER vypočte první zákonné pojištění na konci prvního kvartálu existence účetní jednotky a do příkazu k úhradě nabídne dvojnásobek vypočteného pojistného (případně 200 Kč u nepojištěných dohod).


Detailní přehled o vyměřovacích základech získáte v sestavě:

Pokud z účetního hlediska potřebujete sledovat zákonné pojištění po měsících, můžete si tuto volbu uložit v Globálních předvolbách pod záložkou Mzdy:  • No labels