Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Nastavení

Pro účely výpočtu a odeslání zákonného pojištění za zaměstnance slouží nastavení na dvou místech v programu.

Základní nastavení je ve mzdách - v nastavení/pojišťovny - Parametry mezd, zde také nastavíte i číslo účtů pro odvod tohoto pojištění

druhé místo bylo přidáno i do Daňové soustavy. Tato změna byla provedena kvůli umožnění nastavení různých sazeb pro zákonné pojištění v průběhu roku - např. z důvodu změny OKEČ. Sazba zákonného pojištění musí být shodná na obou místech, jinak program nahlásí chybu.

Nastavení v daňové soustavě:

Při zpracování posledního měsíce ve čtvrtletí program nabídne do příkazu k úhradě - odvody institucím - také odvod zákonného pojištění za zaměstnance, které vypočte z vyměřovacích základů a nastavené sazby. Při zpracování program do vyměřovacího základu započte pouze tyto druhy smlouvy: HPP, VPP a dále DPČ a DPP, pokud jsou v daném období pojištěné - tj. odvádělo se z nich sociální pojištění.

Detailní přehled o vyměřovacích základech získáte v sestavě:

Pokud z účetního hlediska potřebujete sledovat zákonné pojištění po měsících, můžete si tuto volbu uložit v Globálních předvolbách pod záložkou Mzdy:  • No labels