Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Nastavení

Pro účely výpočtu a odeslání zákonného pojištění za zaměstnance slouží nastavení na dvou místech v programu.

Základní nastavení je ve mzdách - v nastavení/pojišťovny - Parametry mezd

druhé místo bylo přidáno i do Daňové soustavy. Tato změna byla provedena kvůli umožnění nastavení různých sazeb pro zákonné pojištění v průběhu roku - např. z důvodu změny OKEČ.

Nastavení v daňové soustavě:

Při zpracování posledního měsíce ve čtvrtletí program nabídne do příkazu k úhradě - odvody institucím - také odvod zákonného pojištění za zaměstnance, které vypočte z vyměřovacích základů a nastavené sazby.

Detailní přehled o vyměřovacích základech získáte v sestavě:

  • No labels