Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Systém PREMIER je plně kontinuální, což pro Vás znamená maximální komfort při přechodu na nový účetní rok a pouze několik potřebných operací. Není třeba provádět žádné převádění účtů na konečný účet rozvažný, všechny výkazy a přehledy program zpracuje zcela automatizovaně.

Postup při přechodu na nový rok

Pokud Vaše fiskální období nezačíná 1.1., tak nyní tento bod vynechejte:

1 Ve Správci - Předvolby - Globální - Obecné - nastavíte aktuální rok na 2019


Totéž provedete ve Správci - Předvolbách uživatelských, které mají větší prioritu. 

Každý uživatel v síti může pracovat v různých letech. 

Pokud bude údaj aktuální účetní období v uživatelských předvolbách prázdný, bude se přebírat z globálních předvoleb. 

Můžete se přepínat tam a zpět dle potřeby. 

Snadno se lze přepínat přepínat mezi účetním obdobím i přímo na základní obrazovce. Zde změněné období se ale neukládá do předvoleb, to znamená, že se pamatuje pouze do vypnutí programu.

Pokud Vaše fiskální období nezačíná 1.1., tak nyní tento bod rovněž vynechejte. 

3 V Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Počáteční rozvaha - zde necháte automaticky založit účet 701.

Nevyzve-li vás systém k založení počáteční rozvahy automaticky, stiskněte tlačítko "Automatické založení/aktualizace"

Při zakládání Vás program rovněž vyzve ke kopii účtové osnovy z minulého roku.

Počáteční rozvaha se zakládá, i když ještě nemáte zpracován minulý rok. Založíte si vlastně předběžnou rozvahu, kterou můžete dle uvážení kdykoliv aktualizovat (týdně, po auditu,…). Předběžná rozvaha se tvoří převážně kvůli finančním účtům a nemusí se ani rovnat aktiva a pasiva. 

Uzávěrkové operace

Přecenění pokladny/banky

Pokladnu/banku v cizí měně je nutné minimálně jednou za rok k rozvahovému dni, ale dle potřeby účetní jednotky i libovolně často, přecenit dle aktuálního kurzu daného dne. Toto nám umožní funkce v horní liště oken deníku pokladen vedených v cizích měnách (stejně je to i u oken bankovních účtů v cizích měnách), a to funkce  „Deník…“ - „Přecenění pokladny/banky při změně kurzu“.


Přecenění pohledávek/závazků

V záložce Odběratelé (resp. Dodavatelé) - Přecenění pohledávek (resp. závazků) je funkce, která toto automatické přecenění provede.

Postup je takový, že se určí den, ke kterému se dané pohledávky/závazky ocení, jednotlivé kurzy všech používaných cizích měn ke dni přecenění a účet, na který se mají kurzovní rozdíly zaúčtovat. Kontace lze přednastavit ve "Správci - Předvolby - Globální - Účetnictví".


Upozornění

Přecenění pohledávek (resp. závazků) v cizí měně se musí provádět předtím, než se začne účtovat banka z následujícího období!!!!

Pokud ocenění nebylo v minulosti dobře provedeno, lze jej druhou volnou " Hromadné vymazání přeceňovaných dokladů smazat (opět program provede automaticky) a provézt znovu.


Doporučená uzávěrka skladu

Zde popíšeme, co všechno je potřeba zkontrolovat a provést před uzávěrkou skladu. Samozřejmě, že je jedním za základních nástrojů uzavírání skladu je inventura, ovšem nyní se spíše zaměříme na kontrolní mechanismy a funkce, které prověří správnost ocenění zůstatků skladových zásob a správné zaúčtování skladu. 
Uživatelé se často dopouštějí při pořizování chyb (i z důvodu větší volnosti systému, např. povolení výdeje do záporu), které mohou být příčinnou špatného ocenění zásob, vzniku rozdílů v účetnictví a s tím související chybná tvorba nákladů, což má mít v konečném důsledku vliv na tvorbu hospodářského výsledku.

Funkce pro řádné ocenění skladových zásob:

Kontrolní propočet 

Sklad -> Kontroly účtování -> Kontrolní propočet

Vzhledem k tomu, že program PREMIER system umožňuje zpětné změny na již pořízených dokladech, mnoho uživatelů využívá této přednosti, nicméně pro řádné promítnutí těchto změn do celého systému je nezbytné spustit funkci "Kontrolního propočtu". Tato funkce automaticky promítne do systému všechny změny a podle těchto změn dopočítá do výdejek správnou skladovou cenu. Zejména při opravách množství a ceny na příjemkách a výdejkách, či změnách data na příjmech a výdajích skladových zásob. 

Auditor skladu

Jedná se o komplexní souhrn kontrolních mechanismů pro kontrolu a analýzu chyb ve skladu. 

Zjištění záporných zůstatků 

Sklad -> Kontroly účtování -> Auditor skladu -> Prověřit záporné zůstatky

Před uzávěrkou skladu je nutné spustit tuto funkci, která prověří, zda se na skladových kartách nevyskytuje v časové posloupnosti příjmů a výdejů záporný zůstatek, které vznikají především zpětnou změnou data příjemek, či výdejek a to i u uživatelů, kteří mají zakázán výdej do záporu. Funkce automaticky ukáže datum, kdy na skladové kartě vznikl záporný zůstatek. Při zjištění záporných zůstatků je nutné změnit datum příjemky či výdejky takovým způsobem, aby byl záporný zůstatek odstraněn. Po těchto operacích je nezbytné spustit "Kontrolní propočet." 

V současné době již program obsahuje automatický mechanismus, který upozorňuje uživatele při změně data příjemky/výdejky na možný výskyt záporného zůstatku na skladové kartě.Kontrola správnosti zůstatků 

Sklad -> Kontroly účtování -> Auditor skladu -> Překontrolovat správnost ocenění zůstatků na skladě

Tato kontrolní funkce se používá především ve chvíli, kdy uživatel zjistí, že v sestavě zůstatků na skladě, mají některé karty s nulovým množstvím ocenění. Toto ocenění nulových zůstatků na skladě může vzniknout pořizováním příjemek se záporným množstvím. Zrušení ocenění nulových zůstatků zajistí vytvoření "korekční příjemky".

Porovnat převody mezi sklady

Sklad - Kontroly účtování -> Auditor skladu -> Porovnat převody mezi sklady

Tato funkce prověří kontinuitu převodů mezi sklady. Tato kontinuita se může narušit např. změnou ocenění příjemky, ze které je vyskladňováno na jiný sklad. Kontrolní propočet dopočítá do převodní výdejky správnou skladovou cenu, dle této změny, ovšem nepromítne ji již do převodní příjemky, která je s touto výdejkou provázána. Tuto možnost zajistí funkce "Automaticky opravit", která se nachází v detailech rozdílů převodů mezi sklady. 


Výkazy

Pokud jsou pořízeny všechny doklady minulého účetního období, sestaví se veškeré konečné uzávěrkové výkazy v modulu "Rozvaha, Výkaz“ k 31. 12.  ….a poté doporučujeme všechny měsíce uzamknout v modulu "Správce - Zamykání period“ (pokud nebyly průběžně zamykány během roku). To je v PREMIER system vše, co je pro uzavření minulého účetního období nezbytné. Z toho vyplývá, že v programu není třeba provádět žádné další jiné operace pro účetní uzávěrku.

  • No labels