Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Novela zákona o DPH platná od 1.4.2019

Dne 1.4.2019 nabývá účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., který mění zaokrouhlování DPH způsobem, který má zabránit rozdílům v kontrolním hlášení mezi odběratelem a dodavatelem. Novela rovněž mění pravidla pro vystavování dobropisů.

  1. Zaokrouhlení faktury nebo pokladního dokladu se již nesmí rozpočítávat do rekapitulace DPH (program PREMIER toto nedělal ani v minulosti). Doporučuje se u bezhotovostních faktur nezaokrouhlovat vůbec. Stávající způsob zaokrouhlování v programu PREMIER, které jde mimo DPH jako finanční nebo ostatní provozní výnos resp. náklad  lze však zachovat, neboť není v ničem v rozporu.
  2. Mění se pravidla pro vystavení daňových dobropisů. Na dobropis jste povinni uvést datum, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně (den uznání reklamace, den vrácení zboží). Dobropis musí být vystaven do 15-ti dnů od tohoto data a v této lhůtě zaslán příjemci. Nebude se již potvrzovat doručení dobropisu. (Změna je navrácení stavu, který platil v minulosti.)
  3. Změna se dotýká způsobu rozpočítání DPH z částky celkem, tzn. metodou zdola. Nový výpočet bude prostřednictvím koeficientu, který se již nebude zaokrouhlovat (částka celkem/ koeficient = základ pro výpočet DPH, které se následně dopočte jako rozdíl celkové částky – vypočtený základ).

 Koeficienty pro jednotlivé sazby :

  • Základní sazba                1,21
  • Snížená sazba                 1,15
  • Druhá snížená sazba      1,10

Nastavení v programu PREMIER:

Po aktualizaci programu („Start - PREMIER update“) si prosím kdykoliv, dle uvážení (nejpozději do 30.9.2019) zapněte volbu ve „Správci – Předvolbách -  Globálních – tl. Daňová nastavení – Koeficient DPH nezaokrouhlovat“ (viz. obr). Stávající způsob výpočtu lze využívat nejpozději do 30.9.2019, proto je na volbě uživatele, kdy si tuto volbu nastaví.

Máte-li cenové hladiny skladových zásob oceněny způsobem „ze základní prodejní ceny včetně DPH“ v kombinaci s používáním koeficientu DPH, je nutné po zaškrtnutí volby „Koeficient DPH nezaokrouhlovat“ provést jejich propočet. Ten provedete jako obvykle v záložce „Sklad – Kontroly, účtování, inventura - Propočet prodejních cen“.

Aktualizace je povinná pro všechny uživatele – plátce DPH využívající fakturaci a skladové hospodářství.

 


  • No labels