Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Naleznete zde seznam příkazů, s popisem volaných parametrů a jejich upřesněním. Názvy, popis a datové typy všech vrácených DB položek v Result, zde neuvedených, naleznete přímo ve webovém rozhraní dev.premier.cz, viz. popis výše. Nejedná se o ukázkové příklady, ale v jednotlivých příkazech jsou uvedeny vždy všechny dostupné parametry, včetně jejich popisu a podrobností k nim.

Volání jednotlivých příkazů úspěšně vrátí z databáze Premiera výsledek při splnění těchto podmínek:

 • databáze Premiera je v SQL a běží na MS SQL serveru (Premier Enterprise)
 • konfigurační soubor setup.xml musí být nastaven pro konkrétní firmu(y) a musí se nacházet v adresáři, kde běží ApiComPrem
 • na serveru s přístupem k SQL serveru musí běžet ApiComPrem (jako služba nebo spuštěná aplikace)
 • firewall/antivir musí být nakonfigurován tak, aby vlastní komunikaci nijak neomezoval


příkaz INFO

Základní příkaz pro zobrazení možnosti jednotlivých příkazů a struktury jednotlivých tabulek

{

  "command": {
    "inComm": "INFO",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "table_name": null,                                   /* název tabulky pro zobrazení její struktury */
        "prikaz": null                                            /* příkaz: FULL – zobrazí strukturu všech dostupných příkazů */
      }
    }
  }
}


Příklad

Zobrazí strukturu tabulky PARTNERY

{

  "command": {
    "inComm": "INFO",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "table_name": "PARTNERY",
        "prikaz": null
      }
    }
  }
}


Zobrazí strukturu všech dostupných tabulek najednou

Současné doplnění parametrů table_name a příkaz není možné a zobrazí chybovou hlášku


Tímto příkazem si vyexportujete seznam všech dostupných příkazů:

{
  "command": {
    "inComm": "INFO",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "table_name": null,
        "prikaz": "FULL"
      }
    }
  }

  

Načtení INFO pro zobrazení možností příkazu FA_OUT


{  "command": {
    "inComm": "INFO",
    "inParam": {
      "parameters": {
         "prikaz": "FA_OUT"
      } } } }


Výsledek (Result)


{
    "Result": "OK",
    "CommandIn": "INFO",
    "Data": {
        "ID": 120,
        "nazov": "FA_OUT",        
        "pouziva_param": true,                            /* v příkaze jsou povolené parametry */
        "parametre": [                                            /* seznam parametrů */
            {
                "name": "id_obj",
                "is_required": false,
                "desc": "cislo objednavky",
                "format": "N",
                "order": 0
            },
            {
                "name": "cis_part",
                "is_required": false,
                "desc": "cislo partnera",
                "format": "N",
                "order": 1
            },
            {
                "name": "ico_part",
                "is_required": false,
                "desc": "ICO partnera",
                "format": "S",
                "order": 2
            },
            {
                "name": "dat_od",
                "is_required": false,
                "desc": "datum od",
                "format": "D",
                "order": 4
            },
            {
                "name": "dat_do",
                "is_required": false,
                "desc": "datum do",
                "format": "D",
                "order": 5
            },
            {
                "name": "typ_fa",
                "is_required": false,
                "desc": "FA/DOBROPIS - default [FA]",
                "format": "C",
                "order": 6
            }
        ],
        "popis": "zoznam faktur",
        "typ_prikazu": "OUT",
        "queryTab": [                                              /* povolené tabulky pro „queryFields“ */
            "FA_OUT",
            "POLOZKY"
        ]
    }

Na této stránce najdete:


příkaz SELECT

Možnost vložení libovolného vlastního SQL dotazu pro přímé volání ze všech dostupných tabulek uložených v databázi. Příkaz je dostupný především pro testovací účely. Jednotlivé vazby mezi tabulkami řeší ostatní příkazy, které jsou v nich již ošetřeny, proto jej doporučujeme používat jen ve výjimečných případech. Používá syntaxi MS SQL.

{
  "select": "select top 10 * from ob_in"         /* samotný SELECT na databázi */
}


příkaz ZMENY


 • přehled změn záznamu

{
  "command": {
    "inComm": "ZMENY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id": null
      }
    }
  }


příkaz SAZBY_DPH


 • vrátí přehled aktuálních kódů dph z Premiera (záložka Správce - Předvolby globální - Kódy DPH)


{
  "command": {
    "inComm": "SAZBY_DPH"
  }
}


Výsledek (Result)


{
 "result": "OK",
 "commandin": "SAZBY_DPH",
 "error": "",
 "warning": "",
 "data": [
{
 "KOD_DPH": "01",                                              /* číselné označení kódu DPH */
 "TEXT": "Neuskutečněná plnění",                      /* popis */
 "SAZBA": 3,                                                        /* sazba 0,1,2,3 (0=0%; 1=nižší dle daňové soustavy (15%); 2=vyšší dle daňové soustavy (21%); 3=Jiná) */
 "SAZBA_DPH": 0,                                               /* procentní výše kódu DPH (0 může odpovídat 0% nebo nevyplněné sazbě "Jiná" */
 "FA_IN": true,                                                     /* true/false - DPH na vstupu (dodavatelé) */
 "FA_OUT": true,                                                 /* true/false - DPH na výstupu (odběratelé) */
 "UCET": " "                                                         /* vyplněný účet */
}
]
}


příkaz FA_IN

 • seznam přijatých faktur

{
  "command": {
    "inComm": "FA_IN",
    "inParam": {
      "parameters": {
       "id_fa": "1C2A99DA-ADEA-47F4-99A3-943C60704A10",    /* ID faktury */
        "cis_fa": null,                                               /* číslo faktury */
        "cis_obj": null,                                             /* číslo objednávky */
        "dokl_r": null,                                              /* dokladová řada */
        "id_part": null,                                            /* ID partnera */
        "ico_part": null,                                          /* IČ partnera */
        "dat_od": null,                                            /* období od */
        "dat_do": null,                                            /* období do */
        "typ_fa": null,                                              /* typ faktury */
        "timestamp": null                                       /* časové razítko */
      }
    }
  }
}

Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result

Seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše,

Tip

Položka C_KOD – EAN (DMS) může být zobrazena v Premieru formou hyperlinku, pokud si její strukturu nadefinujete ve "Správce – Předvolby globální – Dodavatelé"


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, cis_obj, dokl_r, id_part, ico_part, timestamp] nebo [queryConditions]

příkaz FA_IN_ADD

 • zápis nové přijaté faktury

{
  "command": {
    "inComm": "FA_IN_ADD"
    "inParam": {
      "parameters": {
        "variabl_force": null                                  /* null = výchozí, v případě duplicity VS vrací API chybovou hlášku / 1 = umožní zapsat do databáze duplicitní variabilní symbol (V programu Premier, v případě existujícího VS, vyskočí upozorňující hláška, zda si uživatel přeje založit FA s duplicitním VS. Tento parametr ji nahrazuje a umožní implementaci stejné hlášky do vašeho systému v případě existence shodného VS. Pokud si to uživatel přeje, můžete po chybě zavolat stejný příkaz znovu s parametrem variable_force = 1 a dojde k vynucenému zápisu. Týká se faktur placených se stále stejným VS - např. pojištění) */
      }
  },
  "Data": {

    "DOKLAD": null,                                              /* označení dokladu */
    "CISLO": 0,                                                       /* číslo dokladu, pokud je null nebo nulové, přiřadí se číslo dle seznamu jako následující. Pokud je vyplněno, kontroluje se pouze jeho duplicita */
    "K_SYMBOL": null,                                         /* KS */
    "VARIABL": null,                                              /* VS, kontroluje se na duplicitu u partnera */
    "DATUM_VYS": null,                                       /* datum vystavení nebo obdržení */
    "DATUM_SPL": null,                                        /* datum splatnosti */
    "DATUM_USK": null,                                       /* datum uskutečnění - podle tohoto datumu se kontroluje uzavřené období v Premieru */
    "DATUM_KVY": null,                                       /* DUZP, liší-li se */
    "DATUM_DPH": null,                                      /* datum pro přiznání DPH */
    "CELKEM": 0,                                                   /* částka celkem */
    "ZALOHA": 0,                                                   /* poskytnutá záloha */
    "ZAOK": 0,                                                        /* zaokrouhlení (0/1 - automaticky se načtou účty dle nastavení v globálních proměnných (kladná/záporná hodnota) */

                                                                           

    "SAZ_DPH1": 0,                                               /* snížená sazba dph */
    "SAZ_DPH2": 0,                                               /* základní sazba dph */
    "PRIJAL": null,
    "CISLO_PF": null,                                            /* č. PF dodavatele (liší-li se od VS) */
    "SPEC": null,                                                    /* specifický symbol */   
    "UCET_ODB": null,                                         /* číslo účtu odběratele, musí být vyplněno současně s KOD_ODB – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
    "KOD_ODB": null,                                           /* kód banky odběratele, musí být vyplněno současně s UCET_ODB – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
    "IBAN": null,                                                    /* IBAN (pokud je vyplněn, doplní se do UCET_ODB) */
    "BIC": null,                                                       /* BIC odběratele – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
    "ZKKOD": 0,                                                     /* zakázka */
    "STKOD": 0,                                                     /* středisko */
    "ID_PAR": null,                                                /* ID tab. partnery, vedený jako dodavatel (každý partner může být veden jako dodavatel i odběratel) */
    "ID_KON": null,                                               /* ID tab. part_kon */
    "ID_ADR": null,                                               /* ID adresy (toto ID není přímo součástí tab. FA_IN, ale je vhodné jej uvést pro potřebu přebírání dat, jako je třeba UCET_ODB, KOD_ODB a BIC */
    "MENA": null,                                                  /* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle kurzovního lístku (viz. https://manual.premier.cz:8443/pages/viewpage.action?pageId=3735836).
                                                                           Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo DATUM_KVY a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
    "OZN_MENY": null,                                         /* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */
    "MENA_PRED": 0                                            /* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
    "KURS": 0,                                                        /* kurz */
    "POZNAMKA": null,                                        /* poznámka */
    "POPIS": null,                                                  /* popis */
    "M_KURS": 0,                                                  /* kurz - množství */
    "FORMA": null,                                               /* forma úhrady - povolené hodnoty ['Hotovosť','Prevodným príkazom','Dobierkou','Platobnou kartou','Zápočtom','Inkasom','Hotově','Převodním příkazem','Dobírkou','Platební kartou','Zápočtem','Inkasem'] */
    "OBJEDNAVKA": null,                                     /* objednávka */
    "DOD_LIST": null,                                           /* dodací list */
    "C_KOD": null,                                                 /* EAN (DMS) */
    "BARVA": 0,                                                     /* podbarvení faktury v přehledu faktur */
    "FA_POL": [                                                      /* položka faktury */
      {
        "TEXT": null,                                                /* text */
        "CENA": 0,                                                   /* cena bez dph */
        "MNOZSTVI": 0,                                          /* množství */
        "Cena_MJ": 0,                                             /* cena MJ */
        "SAZBA_DPH": 0,                                        /* výše sazby dph */
        "KOD_DPH": null,                                       /* kód dph – hodnota se kontroluje dle číselníků kódů dph (příkaz SAZBY_DPH) */
        "CENA_DPH": 0,                                          /* dph */
        "DAN1": 0,                                                   /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle Uz */
        "DAN2": 0,                                                   /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle OdPa */
        "DAN3": null,                                               /* číselník doplňkové analýzy (C) - pro příspěvkové organizace obvykle Pol */
        "ZKKOD": 0,                                                 /* zakázka */
        "STKOD": 0,                                                 /* středisko */
        "OPERACE":"123",                                       /* určeno pro daňovou evidenci */
        "ANALYT":"456",                                         /* určeno pro daňovou evidenci */
        "UC_S": null,                                                /* syntetický účet MD */
        "UC_SA": null,                                             /* analytický účet MD */
        "UC_D": null,                                               /* syntetický účet DPH – pokud je UC_D a UC_DA prázdné, doplní se přednastavená hodnota čísla účtu z číselníku kódů DPH, jeli vyplněn */
        "UC_DA": null                                             /* analytický účet DPH */
      }
    ]
  }
}


Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.


příkaz FA_ZIN

 • zálohové listy (seznam přijatých zálohových faktur)

{
"command": {
"inComm": "FA_ZIN",
"inParam": {
"parameters": {
"id_fa": null,                                                      /* ID faktury */
"cis_fa": null,                                                     /* číslo faktury */
"cis_obj": null,                                                   /* číslo objednávky */
"dokl_r": null,                                                    /* dokladová řada */
"id_part": null,                                                   /* ID partnera */
"ico_part": null,                                                 /* IČ partnera */
"dat_od": null,                                                  /* období od */
"dat_do": null,                                                  /* období do */ 
"timestamp": null                                             /* časové razítko ve formátu "2019-05-01 11:12:15" nebo "2019-05-01T11:15:15" */
}
}
}
}

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, cis_obj, dokl_r, id_part, ico_part] nebo [queryConditions]

Pokud zadání vrací velké množství výsledků, např. pokud je vyplněn jen partner (id_part), je povinná položka i datum Od-Do [dat_od, dat_do]


Výsledek (Result)

{
"Result":"OK",
"CommandIn":"FA_ZIN",
"Data":
[
{
"INTER":216,                                                                  /* interní (pořadové) číslo */
"DOKLAD":"PFP",                                                           /* označení dokladu */
"CISLO":1,                                                                      /* číslo dokladu */
"ZKKOD":0,                                                                    /* zakázka */
"STKOD":0,                                                                     /* středisko */
"K_SYMBOL":"",                                                              /* konstantní symbol */
"OBJEDNAVKA":"",                                                         /* objednávka */
"DOD_LIST":"",                                                               /* dodací list */
"FORMA":"",                                                                   /* forma úhrady */
"DATUM_USK":"2015-06-01T00:00:00",                         /* datum uskutečnění */ 
"DATUM_VYS":"2015-06-01T00:00:00",                         /* datum pořízení */
"DATUM_SPL":"2015-06-11T00:00:00",                         /* požadovaný termín splnění */ 
"CELKEM":4590.00,                                                        /* celková částka */
"ZALOHA":0.00,                                                              /* poskytnutá záloha */
"CISLO_ODB":"",                                                            /* zkratka partnera */
"NAZEV_ODB":"firma",                                                  /* název odběratele */
"ICO_ODB":"",                                                                /* IČO odběratele */
"ID":"1DA09524-6F87-4E0F-95D9-29BB06F6A833",     /* ID dokladu */
"ID_PAR":"",                                                                    /* ID partnera */
"POL_ZIN":                                                                     /* položky zálohového listu */
[
{
"FAKTURA":216,
"TEXT":"mzdy",                                                              /* název */
"MNOZSTVI":0.000,                                                       /* množství */
"MJ":"",                                                                          /* měrná jednotka */
"CENA_MJ":0.000,                                                          /* cena MJ */
"CENA_SLV":0.00,                                                           /* výše slevy */
"SLEVA_PR":0.00,                                                            /* sleva v procentech */
"CENA":4590.00,                                                            /* cena bez dph */
"CENA_DPH":0.00,                                                         /* dph */  
"SAZBA_DPH":0.00,                                                        /* výše sazby dph */
"KOD_DPH":"10",                                                           /* kód dph – hodnota se kontroluje dle číselníků kódů dph (příkaz SAZBY_DPH) */
"MATERIAL":0,
"ZDROJ":0,
"OPERACE":" ",
"POL_KOD":" ",
"SLEVA":0.00,                                                                  /* sleva za uskutečněné výkony */
"ID":"29AB804B-6B79-44DB-A29E-A080CEB2C452",     /* ID položky */
"PORDER":1                                                                    /* řazení */
}
]
}
]


příkaz FA_ZIN_ADD

 • zápis nového zálohového listu (přijaté zálohové faktury)

{
"command": {
"inComm": "FA_ZIN_ADD"
 "parameters": {
     "variabl_force": null                                  /* null = výchozí, v případě duplicity VS vrací API chybovou hlášku / 1 = umožní zapsat do databáze duplicitní variabilní symbol (V programu Premier, v případě existujícího VS, vyskočí upozorňující hláška, zda si uživatel přeje založit FA s duplicitním VS. Tento parametr ji nahrazuje a umožní implementaci stejné hlášky do vašeho systému v případě existence shodného VS. Pokud si to uživatel přeje, můžete po chybě zavolat stejný příkaz znovu s parametrem variable_force = 1 a dojde k vynucenému zápisu. Týká se faktur placených se stále stejným VS - např. pojištění) */
  }
},
"Data": {
"DOKLAD": null,                                                 /* označení dokladu */
"cislo": 0,                                                            /* číslo dokladu, pokud je null nebo nulové, přiřadí se číslo dle seznamu jako následující. Pokud je vyplněno, kontroluje se pouze jeho duplicita */
"K_SYMBOL": null,                                              /* KS */
"VARIABL": null,                                                  /* VS, kontroluje se na duplicitu u partnera */
"DATUM_VYS": null,                                           /* datum pořízení */
"DATUM_SPL": null,                                            /* datum splatnosti */ 
"DATUM_USK": null,                                           /* datum uskutečnění - podle tohoto datumu se kontroluje uzavřené období v Premieru */ 
"CELKEM": 0,                                                      /* částka celkem */
"ZALOHA": 0,                                                      /* poskytnutá záloha */
"ZAOK": 0,                                                          /* zaokrouhlení */
"SAZ_DPH1": 0,                                                  /* snížená sazba dph */ 
"SAZ_DPH2": 0,                                                  /* základní sazba dph */
"PRIJAL": null,                                                     
"CISLO_PF": null,                                                 /* č. PF dodavatele (liší-li se od VS) */
"UCET_ODB": null,                                              /* číslo účtu odběratele, musí být vyplněno současně s KOD_ODB – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
"KOD_ODB": null,                                               /* kód banky odběratele, musí být vyplněno současně s UCET_ODB – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */  
"IBAN": null,                                                       /* IBAN (pokud je vyplněn, doplní se do UCET_ODB) */
"BIC": null,                                                          /* BIC odběratele – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
"SPEC": null,                                                       /* specifický symbol */  
"ZKKOD": null,                                                    /* zakázka */
"STKOD": null,                                                    /* středisko */
"ID_PAR": null,                                                    /* ID tab. partnery, vedený jako dodavatel (každý partner může být veden jako dodavatel i odběratel) */
"ID_KON": null,                                                   /* ID tab. part_kon */
"MENA": null,                                                     /* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle kurzovního lístku (viz. 2. 8 Kurzovní lístek).
                                                                           Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo DATUM_KVY a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
"OZN_MENY": null,                                            /* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */
"MENA_PRED": null,                                           /* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
"KURS": null,                                                       /* kurz */
"M_KURS": null,                                                  /* kurz - množství */
"POZNAMKA": null,                                            /* poznámka */
"POPIS": null,                                                      /* popis */
"FORMA": null,                                                   /* forma úhrady - povolené hodnoty ['Hotovosť','Prevodným príkazom','Dobierkou','Platobnou kartou','Zápočtom','Inkasom','Hotově','Převodním příkazem','Dobírkou','Platební kartou','Zápočtem','Inkasem'] */
"OBJEDNAVKA": null,                                         /* objednávka */
"DOD_LIST": null,                                               /* dodací list */
"C_KOD": null,                                                    /* EAN (DMS) */
"BARVA": null,                                                    /* podbarvení faktury v přehledu zálohových listů */
"FA_POL": [                                                         /* položky zálohového listu */
{
"TEXT": null,                                                        /* název */
"MNOZSTVI": 0,                                                  /* množství */
"CENA": 0,                                                           /* cena bez dph */
"CENA_MJ": 0,                                                     /* cena MJ */
"SAZBA_DPH": null,                                             /* výše sazby dph */
"KOD_DPH": null,                                                /* kód dph – hodnota se kontroluje dle číselníků kódů dph (příkaz SAZBY_DPH) */
"CENA_DPH": 0,                                                  /* dph */
"DAN1": null,                                                      /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle Uz */
"DAN2": null,                                                      /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle OdPa */
"DAN3": null,                                                      /* číselník doplňkové analýzy (C) - pro příspěvkové organizace obvykle Pol */
"UC_S": null,                                                       /* syntetický účet MD */
"UC_SA": null,                                                     /* analytický účet MD */
"UC_D": null,                                                       /* syntetický účet DPH – pokud je UC_D a UC_DA prázdné, doplní se přednastavená hodnota čísla účtu z číselníku kódů DPH, jeli vyplněn */
"UC_DA": null,                                                    /* analytický účet DPH */
"ZKKOD": null,                                                    /* zakázka */
"STKOD": null                                                     /* středisko */
}
]
}
}

Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[DOKLAD, VARIABL, ID_PAR, datum_vys, datum_usk, datum_spl, TEXT, KOD_DPH]


příkaz FA_IN_UHR

 • úhrady přijatých faktur

{
   "command": {
   "inComm": "FA_IN_UHR",
   "inParam": {
      "parameters": {
         "id_fa": null,                                                            /* ID faktury */
         "cis_fa": null,                                                           /* číslo dokladu */
         "inter_fa": null,                                                        /* interní (pořadové) číslo faktury */
         "dokl_r": null,                                                          /* dokladová řada */
         "id_part": null,                                                         /* ID partnera */
         "dat_od": null,                                                         /* datum OD */
         "dat_do": null,                                                         /* datum DO */
         "VFzalohove": null                                                  /* 0/1 = včetně zálohových listů */
         }
      }
   }
}

Povinné je vyplnění některého z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, inter_fa, dokl_r, id_part]


příkaz FA_IN_AUDIT

 • zapíše příznak "Auditováno" do přijaté faktury

{
   "command": {
   "inComm": "FA_IN_AUDIT",
   "inParam": {
      "parameters": {
         "id_fa": null,                                                          /* ID faktury */
         "audit": null                                                          /* příznak auditováno: 0 / 1 */
         }
      }
   }
}

Povinné je vyplnění všech parametrů:
[id_fa, audit]


příkaz FA_OUT

 • tabulka vydaných faktur.

Příkaz umožňuje vložit i vlastní podmínku (queryConditions).

{
  "command": {
    "inComm": "FA_OUT",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id_fa": null,                                                /* ID faktury */
        "cis_fa": null,                                               /* číslo faktury */
        "cis_obj": 2015100776,                              /* číslo objednávky */
        "dokl_r": null,                                              /* dokladová řada */
        "id_part": null,                                            /* ID partnera */
        "ico_part": null,                                          /* IČ partnera */
        "dat_od": null,                                           /* období od */
        "dat_do": null,                                            /* období do */
        "typ_fa": "FA"                                             /* FA/DOBROPIS – výchozí hodnotou je FA */
        "timestamp": null                                       /* časové razítko */
      }
    }
  },

  "queryFields": [
    {
                /* seznam vrácených položek tabulky FA_OUT */
      "tableName": "FA_OUT",
      "tableFields": "INTER,DOKLAD,ZKKOD,OBJEDNAVKA,DOD_LIST,DATUM_VYS,DATUM_SPL,CELKEM,ZAOK"
    },
    {
                /* seznam vrácených položek tabulky POLOZKY faktury */
      "tableName": "POLOZKY",
      "tableFields": "FAKTURA,MNOZSTVI,MJ,CENA_MJ,CENA_SLV,SLEVA_PR,CENA,CENA_DPH"
    }
  ]
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, cis_obj, dokl_r, id_part, ico_part, timestamp] nebo [queryConditions]


Result


{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"FA_OUT",
    "Data":
    [
        {
            "INTER":60350,
            "DOKLAD":"VF1",
            "ZKKOD":0,
            "OBJEDNAVKA":"2015100776",
            "DOD_LIST":"1201533505",
            "DATUM_VYS":"2015-11-26T00:00:00",
            "DATUM_SPL":"2015-12-26T00:00:00",
            "CELKEM":11.51,
            "ZAOK":0.00,
            "polozky":
            [
                {
                    "FAKTURA":60350,
                    "MNOZSTVI":1.000,
                    "MJ":"ks",
                    "CENA_MJ":0.59000,
                    "CENA_SLV":0.00,
                    "SLEVA_PR":0.00,
                    "CENA":0.59,
                    "CENA_DPH":0.12
                },
                {
                    "FAKTURA":60350,
                    "MNOZSTVI":2.000,
                    "MJ":"ks",
                    "CENA_MJ":0.55000,
                    "CENA_SLV":0.00,
                    "SLEVA_PR":0.00,
                    "CENA":1.10,
                    "CENA_DPH":0.22
                },
                {
                    "FAKTURA":60350,
                    "MNOZSTVI":1.000,
                    "MJ":"ks",
                    "CENA_MJ":7.90000,
                    "CENA_SLV":0.00,
                    "SLEVA_PR":0.00,
                    "CENA":7.90,
                    "CENA_DPH":1.58
                }
            ]  }  ]  }


příkaz FA_OUT_ADD

 • vložení nové vystavené faktury

{

  "command": {
    "inComm": "FA_OUT_ADD"
  },
  "Data": {
    "DOKLAD": "VF",                                                                                      /* dokladová řada */
    "cislo": 999,                                                                                              /* číslo dokladu, pokud je null nebo nulové, přiřadí se číslo dle seznamu jako následující. Pokud je vyplněno, kontroluje se pouze jeho duplicita */
    "K_SYMBOL": 308,                                                                                    /* KS */
    "VS": null,                                                                                                 /* VS, kontroluje se na duplicitu u partnera */
    "BANKA_DOKL": "CS",                                                                              /* zkratka z číselníku peněžních ústavů (3 znaky) ve Správce - Globální předvolby – Dokladová řada – bankovní účty */

                                                                                                                    

    "DATUM_VYS": "2019-01-26",                                                                  /* datum vystavení */
    "DATUM_SPL": "2019-02-26",                                                                  /* datum splatnosti */
    "DATUM_USK": "2019-01-26",                                                                 /* datum uskutečnění - podle tohoto datumu se kontroluje uzavřené období v Premieru */
    "DATUM_DPH": "2019-01-26",                                                                /* datum pro přiznání DPH */
    "CELKEM": 1000.0,                                                                                   /* částka celkem */
    "ZALOHA": 0.0,                                                                                        /* poskytnutá záloha */
    "ZAOK": 0.0,                                                                                            /* zaokrouhlení (0/1 - automaticky se načtou účty dle nastavení v globálních proměnných (kladná/záporná hodnota) */

                                                                                                                   

    "SAZ_DPH1": 0.0,                                                                                     /* snížená sazba dph */
    "SAZ_DPH2": 0.0,                                                                                     /* základní sazba dph */
    "CISLO_VF": null,                                                                                      /* číslo VF originálu (liší-li se) */
    "HLAVICKA": null,
    "PATICKA": null,
    "TELO": null,
    "ZKKOD": null,                                                                                        /* zakázka */
    "STKOD": null,                                                                                        /* středisko */
    "ID_PAR": "67387A8E-30B7-4EB6-A3FF-F8243290E933",                     /* ID tab. partnery, vedený jako dodavatel (každý partner může být veden jako dodavatel i odběratel) */
    "ID_KON": null,                                                                                      /* ID tab. part_kon */ 
    "MENA": null,                                                                                         /* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle kurzovního lístku (viz. 2. 8 Kurzovní lístek). Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo DATUM_KVY a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
    "OZN_MENY": null,                                                                                /* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */ 
    "MENA_PRED": 0                                                                                   /* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
    "KURS": null,                                                                                          /* kurz */
    "M_KURS": null,                                                                                     /* kurz - množství */
    "POZNAMKA": null,                                                                               /* poznámka */
    "POPIS": null,                                                                                         /* popis */
    "FORMA": null,                                                                                      /* forma úhrady - povolené hodnoty ['Hotovosť','Prevodným príkazom','Dobierkou','Platobnou kartou','Zápočtom','Inkasom','Hotově','Převodním příkazem','Dobírkou','Platební kartou','Zápočtem','Inkasem'] */
    "OBJEDNAVKA": null,                                                                            /* objednávka */
    "DOD_LIST": null,                                                                                   /* dodací list */
    "NETTO": null,
    "BRUTTO": null,
    "VYSTAVIL": null,                                                                                   /* vystavil */
    "BARVA": null,                                                                                      /* podbarvení faktury v přehledu faktur */
    "FA_POL": [                                                                                           /* položka faktury */
    "CPUV_DOKL": null,                                                                             /* Původní doklad (k dobropisu) na základě kterého dojde ke kontrole a vytvoření vazby */
    "STORNO_FA": false,                                                                            /* příznak storno faktury (true/false) */

      {
        "TEXT": "test",                                                                                  /* název */
        "TEXT_2": null,                                                                                 /* další popis u položky (část 1. - 255 znaků) */
        "TEXT2": null,                                                                                   /* další popis u položky (část 2. - 255 znaků) */
        "TEXT3": null,                                                                                   /* další popis u položky (část 3. - 255 znaků) */
        "MNOZSTVI": 0.0,                                                                            /* množství */
        "MJ": null,                                                                                         /* MJ */
        "CENA_MJ": 0.0,                                                                               /* cena za MJ */
        "CENA": 0.0,                                                                                     /* cena bez dph */
        "CENA_DPH": 0.0,                                                                            /* dph */
        "SAZBA_DPH": null,                                                                         /* výše sazby dph */
        "KOD_DPH": 21,                                                                               /* kód dph – hodnota se kontroluje dle číselníků kódů dph (příkaz SAZBY_DPH) */
        "DAN1": null,                                                                                   /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle Uz */
        "DAN2": null,                                                                                   /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle OdPa */
        "DAN3": null,                                                                                   /* číselník doplňkové analýzy (C) - pro příspěvkové organizace obvykle Pol */
        "ZKKOD": null,                                                                                 /* zakázka */
        "STKOD": null,                                                                                 /* středisko */
        "UC_S": null,                                                                                    /* syntetický účet Dal */
        "UC_SA": null,                                                                                  /* analytický účet Dal */
        "UC_D": null,                                                                                    /* syntetický účet DPH – pokud je UC_D a UC_DA prázdné, doplní se přednastavená hodnota čísla účtu z číselníku kódů DPH, jeli vyplněn */
        "UC_DA": null                                                                                  /* analytický účet DPH */
      }
    ]
  }
}


Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.

příkaz FA_OUT_UHR

 • úhrady odeslaných faktur

{
   "command": {
   "inComm": "FA_OUT_UHR",
   "inParam": {
      "parameters": {
         "id_fa": null,                                                            /* ID faktury */
         "cis_fa": null,                                                           /* číslo dokladu */
         "inter_fa": null,                                                        /* interní (pořadové) číslo faktury */
         "dokl_r": null,                                                          /* dokladová řada */
         "id_part": null,                                                         /* ID partnera */
         "dat_od": null,                                                         /* datum OD */
         "dat_do": null,                                                         /* datum DO */
         "VFzalohove": null                                                  /* 0/1 = včetně zálohových listů */
         }
      }
   }
}

Povinné je vyplnění některého z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, inter_fa, dokl_r, id_part]

příkaz FA_ZOUT

 • přijaté zálohové listy

{
  "command": {
    "inComm": "FA_ZOUT",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id_fa": null,                                                                     /* ID faktury */
        "cis_fa": null,                                                                    /* číslo dokladu */
        "cis_obj": null,                                                                  /* číslo objednávky */
        "dokl_r": "VYZ",                                                               /* dokladová řada */
        "id_part": null,                                                                 /* ID partnera */
        "ico_part": null,                                                               /* IČ partnera */
        "dat_od": "2015-01-01",                                                 /* datum OD */
        "dat_do": "2015-12-31",                                                 /* datum DO */
        "timestamp": null                                                           /* časové razítko */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, cis_obj, dokl_r, id_part, ico_part, _timestamp nebo [queryConditions]


Result

{

"Result":"OK",
"CommandIn":"FA_ZOUT",
"Data":
[
{
"INTER":10,
"DOKLAD":"VYZ",
"CISLO":15000001,
"ZKKOD":0,
"STKOD":0,
"K_SYMBOL":"0308",
"OBJEDNAVKA":"",
"DOD_LIST":"",
"FORMA":"Převodním příkazem",
"DATUM_USK":"2015-06-08T00:00:00",
"DATUM_VYS":"2015-06-08T00:00:00",
"DATUM_SPL":"2015-06-18T00:00:00",
"CELKEM":14520.00,
"ZALOHA":0.00,
"CISLO_ODB":"Oděvy ",
"NAZEV_ODB":"Pracovní oděvy s.r.o. ",
"ICO_ODB":"456789",
"ID":"D090C492-807B-43B3-B27D-54EF0B48555B",
"ID_PAR":"90375AD7-1209-4422-9D4D-9B7CC015211F",
"POL_ZOUT":
[
{
"FAKTURA":10,
"TEXT":"Daňová záloha 20% ",
"MNOZSTVI":1.000,
"MJ":"",
"CENA_MJ":12000.00000,
"CENA_SLV":0.00,
"SLEVA_PR":0.00,
"CENA":12000.00,
"CENA_DPH":2520.00,
"SAZBA_DPH":21.00,
"KOD_DPH":"36",
"MATERIAL":"",
"ZDROJ":0,
"OPERACE":"31 ",
"POL_KOD":" ",
"SLEVA":0.00,
"ID":"B08954F3-C07F-4E38-B86A-D78B3FC54F19",
"PORDER":1
}
]
}
]
}

příkaz FA_ZOUT_ADD

 • vkládání přijatý zálohový listů

{
    "command": {
        "inComm": "FA_ZOUT_ADD"
    },
    "Data": {
        "DOKLAD": "VYZ",                                                                       /* dokladová řada */
        "cislo": 0,                                                                                     /* číslo zálohového listu */
        "K_SYMBOL": "123",                                                                    /* konstantní symbol */
        "DATUM_VYS": "2019-11-23",                                                     /* datum vystavení */
        "DATUM_SPL": "2019-10-28",                                                      /* datum splatnosti */
        "DATUM_USK": "2019-10-21",                                                     /* datum uskutečnění */
        "CELKEM": 50,                                                                             /* částka celkem */
        "ZKKOD": null,                                                                             /* zakázka */
        "STKOD": "15",                                                                            /* středisko */
        "POPIS": "popis",                                                                        /* popis */
         "ID_PAR": "2F5A7E6C-8F76-40CE-8CB5-D2181166D037",        /* ID tab. partnery, vedený jako dodavatel (každý partner může být veden jako dodavatel i odběratel) */
        "ID_KON": null,                                                                           /* ID tab. part_kon */ 
        "ID_ADR": null,                                                                            /* ID adresy (toto ID není přímo součástí tab. FA_IN, ale je vhodné jej uvést pro potřebu přebírání dat, jako je třeba UCET_ODB, KOD_ODB a BIC */
        "POZNAMKA": "poznámka",                                                       /* poznámka */
        "UC_VF": null,
        "UC_VFA": null,
        "M_KURS": 0,                                                                               /* kurz - množství */
        "FORMA": 'Hotovosť',                                                                 /* forma úhrady - povolené hodnoty ['Hotovosť','Prevodným príkazom','Dobierkou','Platobnou kartou','Zápočtom','Inkasom','Hotově','Převodním příkazem','Dobírkou','Platební kartou','Zápočtem','Inkasem'] */
        "OBJEDNAVKA": null,                                                                   /* číslo objednávky */
        "DOD_LIST": null,                                                                         /* číslo dodacího listu */
        "BARVA": 255,                                                                             /* vizuální podbarvení řádku */
        "FA_POL": [
            {
                "TEXT": "polozka1",                                                             /* text položky */
                "CENA": 50,                                                                         /* cena bez dph */
                "MNOZSTVI": 1,                                                                   /* množství */
                "Cena_MJ": 50,                                                                     /* cena za MJ */
                "SAZBA_DPH": null,                                                             /* sazba DPH */
                "KOD_DPH": '15',                                                                 /* kód DPH */
                "CENA_DPH": 0,                                                                  /* DPH */
                "DAN1": null,                                                                      /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle Uz */
               "DAN2": null,                                                                       /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle OdPa */
                "DAN3": null,                                                                      /* číselník doplňkové analýzy (C) - pro příspěvkové organizace obvykle Pol */

                "ZKKOD": 0,                                                                        /* zakázka */
                "STKOD": 0,                                                                        /* středisko */
                "UC_S": null,                                                                       /* syntetický účet Dal */
                "UC_SA": null,                                                                     /* analytický účet Dal */
                "UC_D": null,                                                                       /* syntetický účet DPH – pokud je UC_D a UC_DA prázdné, doplní se přednastavená hodnota čísla účtu z číselníku kódů DPH, jeli vyplněn */
                "UC_DA": null                                                                     /* analytický účet DPH */

            }
        ]
    }
}

Result

{
"Result":"OK",
"CommandIn":"FA_ZOUT_ADD",
"Data":
{
"cislo_fa": 15000005.0,
"inter_fa": 14,
"id_fa": "5874B225-1777-40B8-8589-DD3D87762E5A"
}
}


příkaz PARTNERI

 • tabulka partnerů.

{
  "command": {
    "inComm": "PARTNERI",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "part_typ": null,                                          /* OD – odběratelé / DO – dodavatelé / FULL – všichni partneři */
        "part_ico": "12345678",                           /* IČ partnera */
        "part_id": null,                                            /* ID partnera */
        "part_cis": null,                                           /* Zkratka v IS Premier */
        "part_adr": 0,                                              /* 0/1 – svázat (doplnit) i s tab. adres partnerů (PART_ADR) */
        "part_kon": 0,                                             /* 0/1 – svázat (doplnit) i s tab. kontaktů partnerů (PART_KON)
Kontakty jsou svázány s partnerem ale i na adresu partnera, proto když part_kon=1, vrátí se kontakty na partnera, ale když je part_kon=1 a současně part_adr=1, tak se vrátí ke každé adrese i příslušné kontakty */
        "timestamp": null                                       /* časové razítko = vrací výsledky od zadaného data a času */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[part_typ,part_ico,part_id,part_cis] nebo [queryConditions]


Příkaz umožňuje vložit i vlastní podmínku (queryConditions).

Příklad vlastní podmínky

{
  "command": {
    "inComm": "PARTNERI",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "part_typ": null,
        "part_ico": null,
        "part_id": null,
        "part_cis": null,
        "part_adr": 0,
        "part_kon": 0,
        "timestamp": null
      }
    },
    "queryCondition": {
      "tableName": "PARTNERY",
      "conditions": [
        {
          "logicalOperator": "AND",                      /* logický operátor AND/OR */
          "fieldName": "INTER",                              /* název položky, na kterou se podmínka vztahuje */
          "relationalOperator": ">",                      /* relační operátor >/</<=/>=/<>/=/IN/LIKE */
          "value": "100"                                           /* hodnota */
        },
        {
          "logicalOperator": "AND",
          "fieldName": "INTER",
          "relationalOperator": "<",
          "value": "900"
        }
      ]
    }
  }
}}


Příklad vyhledání partnera dle jeho názvu
např. pro zjištění povinného parametru ID_PAR konkrétního partnera při ukládání dokladů

{
  "command": {
    "inComm": "PARTNERI",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "part_typ": "OD",
        "part_ico": null,
        "part_id": null,
        "part_cis": null,
        "part_adr": 0,
        "part_kon": 0,
        "timestamp": null
      }
    },
    "queryCondition": {
      "tableName": "PARTNERY",
      "conditions": [
        {
          "fieldName": "NAZEV",
          "relationalOperator": "LIKE",
          "value": "'%SIMON%'"
        }
      ]
    }
}


Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)


 

příkaz PARTNERI_ADD

 • vložení nového nebo změna záznamu v tab. partnerů.

{
  "command": {
    "inComm": "PARTNERI_ADD",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "typCmd": “UPD“,                                                                  /* ADD – přidání nového partnera, UPD – změna stávajícího partnera podle ID partnera */
        "id_part": "780AE598-0411-4109-9D50-EDA99E76937C"     /* ID čísla partnera, je nutné uvést u příkazu UPD = ID vráceno v Result nebo příkazem PARTNERI */
      }
    }
  },

  "Data": {
    "INTER": "0",
    "CISLO": "012345678",
    "NAZEV": "Test ADD00",                                /* název partnera */
    "ALT_NAZEV": null,                                        /* alternativní název */
    "ULICE": null,                                                  /* Ulice */
    "PSC": null,                                                     /* PSČ */
    "MESTO": null,                                                /* Město */
    "KOD_ZEME": null,                                         /* dvoumístný kód země */
    "STAT": null,                                                    /* název státu */
    "ICO": null,                                                     /* IČO nesmí být "null" - pokud je prázdné (u zahraničního dodavatele), doplňte prázdný řetězec ("ICO": ““). Kontroluje se na duplicitu NAZEV+ICO  */
    "DIC": null,                                                     /* DIČ */
    "KON_PRIJEM": null,                                      /* Vyřizuje */
    "MOBIL": null,                                                /* mobilní číslo */
    "E_MAIL": null,                                               /* email */
    "BANKA": null,                                               /* číslo bankovního účtu */
    "KOD_BANKY": null,                                       /* kód banky */
    "BIC": null,                                                      /* BIC */
    "SPEC": null,                                                   /* specifický symbol */
    "IBAN": null,                                                   /* IBAN */
    "ODBERATEL": true,                                       /* odběratel true/false */
    "DODAVATEL": false                                      /* dodavatel true/false */
    "DIC_SK": null,                                               /* SK DIČ */
    "USER_C02": null,                                          /* uživatelská proměnná */
    "STITKY": null                                                /* ““ = vymazání existujících štítků; pro přidání stačí zapsat kód z číselníku štítků (např. "STITKY": “KLI“)
  }
}


příkaz PART_ADR_ADD

 • vložení nebo změna adresy partnera (tab. part_adr)

{
  "command": {
    "inComm": "PART_ADR_ADD",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "typCmd": null,                                           /* ADD – přidání nové adresy, UPD – změna stávající adresy partnera (jedná se o povinný atribut) */
        "id_part": null,                                            /* ID partnera */
        "id_adr": null                                               /* ID adresy */
      }
    }
  },
  "Data": {
    "INTER": 0,                                                       /* id číslo */
    "INT_ADR": 0,                                                                
    "CISLO": null,                                                   /* zkratka */
    "OSLOVENI": null,                                           /* oslovení */
    "NAZEV": null,                                                 /* název partnera */
    "ALT_NAZEV": null,                                        /* druhý název */
    "ULICE": null,                                                   /* ulice */
    "PSC": null,                                                       /* PSČ */
    "MESTO": null,                                                /* Město */
    "STAT": null,                                                    /* název státu */
    "ICO": null,                                                       /* IČO */
    "DIC": null,                                                       /* DIČ */
    "KON_PRIJEM": null,                                      /* kontaktní osoba - vyřizuje */
    "DOPRAVA": null,                                           /* způsob dopravy */
    "MOBIL": null,                                                 /* mobil */
    "E_MAIL": null,                                               /* email */
    "ODBERATEL": false,                                      /* odběratel ANO/NE */
    "DODAVATEL": false                                      /* dodavatel ANO/NE */
  }
}


příkaz SLEVY

 • zákaznické ceníky

 {
  "command": {
    "inComm": "SLEVY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "part_ico": “123“,                                       /* IČO partnera */
        "part_cis": "NULL",                                     /* zkratka partnera */
        "part_naz": "NULL"                                     /* název partnera */
        "skl_cislo": "NULL"                                      /* skladové číslo */
      }
    }
  }


příkaz SORTIMENT

 • vrací skupiny skladových karet. Příkaz nemá dodatečné parametry

{
  "command": {
    "inComm": "SORTIMENT"
  }
}


Result

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"SORTIMENT",
    "Data":
    [
        {
            "_key":"Betonová ",                              /* název */
            "parent":"Krytina",                               /* přesný název rodičovského sortimentu (nadřazená kategorie) */
            "popis":"Betonová krytina"                  /* popis */
        },
        {
            "_key":"Krytina",
            "parent":"",
            "popis":"Krytina"
        }
    ]
}


příkaz CENIK

 • vrací seznam skladových karet, včetně cen. Příkaz umožňuje vložit i vlastní podmínku (queryConditions).

{
  "command": {
    "inComm": "CENIK",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "pub_name": "",                                         /* název publikace (www ceník) */
        "sklad": "1",                                                 /* číslo skladu */
        "is_notnull": 0,                                            /* vrací jen nenulové položky */
        "skl_cislo": "100983",                                /* skladové číslo */
        "ean": null,                                                   /* EAN karty nebo EAN balení */
        "timestamp": null,                                      /* časové razítko = vrací výsledky od zadaného data a času */
        "is_rozclen": null                                        /* doplnění aktuálního rozčlenění */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
číslo skladu [sklad]

Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)

Pole "kg/" je vypočteno ze zadané hodnoty MN_KG, tzn. vzorec je: zaokroulit(1/MN) na celé číslo. V Result se vrací jen informativně jako hodnota KG_KS.


příkaz DOKL_PU

 • vrátí přehled dokladových řad

{
  "command": {
    "inComm": "DOKL_PU",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "typ_dr": null,                                             /* FULL = vše, SKLAD = sklad */
        "tok": null                                                   /* konkrétní dokladová řada [1 - POKLADNA, 2 - BANKA, 3 - FA_IN, 4 - FA_OUT, 6 - ZAPOCTY, 22 - OB_IN, 23 - VYDEJKY, 25 - OB_OUT, 26 - PRIJEMKY] */
      }
    }
  }
}


příkaz DOCUMENT

 • vrátí volný nebo exportovaný dokument v BASE64

{
   "command": {
   "inComm": "DOCUMENT",
   "inParam": {
      "parameters": {
         "typ": "VF",                                                                                      /* typ dokladu: VF = vydaná faktura / PF = přijatá faktura */
         "id": "54D5167E-77BE-4A1C-A008-B3E07050B685",                      /* ID číslo dokladu */
         "soubor": null                                                                                  /* název souboru (pokud se zadá název souboru, tak vrátí dokument v BASE64, pokud parametr není vyplněný, vrátí se seznam dokumentů dle zadaných parametrů) */
         }
      }
   }
}

Výsledek (Result)

{
    "result": "OK",
    "commandin": "DOCUMENT",
    "error": "",
    "warning": "",
    "data": {
        "typ": "VF",
        "id": "82A0A187-F8A1-42CA-85DE-C131CCD1860C",
        "documents": [
            {
                "zdroj": "F",                                                                                                                                      /* F – free (volný) dokument / E - exportovaný dokument */
                "fileName": "DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF",                                                                                   /* název souboru */
                "filePath": "..\\dokument\\sc23\\DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF",                                                    /* cesta souboru */
                "filePathBase64": "Li5cZG9rdW1lbnRcc2MyM1xEQU5fRUtPX0VFX1BPS1lOWV80LlBERg==",       /* cesta souboru v BASE64, slouží jako parametr pro volání HTTP GET. Příklad: https://dev.premier.cz:12375/getFile.html&Li5cZG9rdW1lbnRcZmExXFZGMjAxOTA4ODMxLlBERg== */
                "mime": "PDF",                                                                                                                                 /* typ dokumentu */
                "create": "2019-06-24 18:40:04Z",                                                                                                   /* vytvořeno */
                "desc": "Odkaz na dokument k: DP 800001"                                                                                   /* popis */
            },
            {
                "zdroj": "E",
                "fileName": "DP800001.PDF",
                "filePath": "..\\dokument\\fa23\\DP800001.PDF",
                "filePathBase64": "Li5cZG9rdW1lbnRcZmEyM1xEUDgwMDAwMS5QREY=",
                "mime": "PDF",
                "create": "2019-06-24 16:20:40Z",
                "desc": ""
            }
        ]
    }
}
Příkaz z parametrem pro zobrazení konkrétního souboru

{
   "command": {
   "inComm": "DOCUMENT",
   "inParam": {
      "parameters": {
         "typ": "VF",                                                                                      /* typ dokladu: VF = vydaná faktura / PF = přijatá faktura */
         "id": "54D5167E-77BE-4A1C-A008-B3E07050B685",                      /* ID číslo dokladu */
         "soubor": "DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF"                                   /* název souboru, kdy se vrátí dokument v BASE64 */
         }
      }
   }
}

Výsledek (Result)

{
    "result": "OK",
    "commandin": "DOCUMENT",
    "error": "",
    "warning": "",
    "data": {
        "typ": "VF",
        "id": "82A0A187-F8A1-42CA-85DE-C131CCD1860C",
        "documents": [
            {
                "zdroj": "F",
                "fileName": "DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF",
                "filePath": "..\\dokument\\sc23\\DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF",
                "filePathBase64": "Li5cZG9rdW1lbnRcc2MyM1xEQU5fRUtPX0VFX1BPS1lOWV80LlBERg==",
                "mime": "PDF",
                "create": "24. 6. 2019 18:40:04",
                "desc": "Odkaz na dokument k: DP 800001",
                "base64": " . . . BASE64 souboru . . . 
            }
        ]
    }
}

Povinné je vyplnění některého z těchto parametrů:
[typ, id]


příkaz PART_COUNT

 • vrátí počty dokladů vystavené na partnera


{
  "command": {
    "inComm": "PART_COUNT",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id_part": null                                             /* id partnera */
      }
    }
  }
}


příkaz SEZ_SKL

 • vrátí seznam skladů

{
  "command": {
    "inComm": "SEZ_SKL"
  }
}


Výsledek (Result)

 

{
    "result": "OK",
    "commandin": "SEZ_SKL",
    "error": "",
    "warning": "",
    "data": [
        {
            "CISLO": 1,
            "POPIS": "Hlavní sklad - Zboží",
            "POZNAMKA": "",
            "US_ADD": "",
            "US_EDI": "",
            "USD_ADD": "",
            "USD_EDI": "",
            "U112": "132100 ",
            "U111": "131100 ",
            "U500": "504100 ",
            "U600": "604100 ",
            "U119": "119000 ",
            "UC_NAK": "32 ",
            "UC_NAKA": " ",
            "UC_PROD": "11 ",
            "UC_PRODA": " ",
            "RABLOKAL": false,
            "RABZPUS": 3,
            "RABZAOK": 3,
            "RAB0": 0,
            "RAB1": 0,
            "RAB2": 0,
            "RAB3": 0,
            "RAB4": 0,
            "RAB5": 0,
            "INDI_SORT": false,
            "PRED_SKP": " ",
            "PRED_SKV": " ",
            "ID": "09FF4C7B-961B-4765-90B3-D000F9E018BB",
            "PLATNOST": 0,
            "KON_PRIJEM": "",
            "KON_TEL": "",
            "KON_FAX": "",
            "KON_MAIL": "",
            "KON_NAZEV": "",
            "KON_ULICE": "",
            "KON_MESTO": "",
            "KON_PSC": "",
            "KON_STAT": "",
            "KON_EAN": "",
            "NEUCETNI": false,
            "TS": "AAAAAAAA2FI="
        }
    ]
}


příkaz SKLAD_STAV

 • vrátí stav na skladě, objednané nebo rezervované množství ze skladu podle časového razítka nebo skladového čísla


{
  "command": {
    "inComm": "SKLAD_STAV",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "skl_cislo": "203748",                                  /* skladové číslo; pokud není vyplněno, vrátí všechny skladové karty */
        "sklad": "1",                                                /* číslo skladu */
        "timestamp": null,                                      /* časové razítko – vrací záznamy změněné ve skladu od zadaného data a času; Příkaz se volá s aktuálním datem a časem. Pokud je zapnutý přepočet, dojde v databázi k uložení v aktuálních stavů do tabulky HTTP_STAV_SKLAD s časovým razítkem zjištěné změny. Jen tyto změněné záznamy se pak příkazem vrací v Result; Stavy se ukládají do tabulky HTTP_STAV_SKLAD současně se jménem připojeného uživatele v autentizaci, tzn. pro každého uživatele se bude vracet odlišný rozsah změn od té poslední */
        "obj_calc": 1,                                              /* přepočítat objednávky */
        "poh_calc": 1                                              /* stavy přepočítat z pohybů */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
číslo skladu [sklad]

Výsledek (Result)

{
"result": "OK",
"commandin": "SKLAD_STAV",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
   {
   "cislo": "01",                                             /* číslo skladové karty */
   "sklad": 1,                                                 /* číslo skladu */
   "stav": 1006,                                             /* stav na skladě */
   "objed": 0,                                                /* objednané množství */
   "rezer": 0,                                                 /* rezervované množství */
   "disp": 1006                                             /* disponibilní množství (stav - rezer = disp) */
   }
]
}

příkaz SKLAD_ADD

 • zápis nebo změna skladové karty

 {
  "command": {
    "inComm": "SKLAD_ADD",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "typCmd": null,                                           /* [ADD] - přidaní karty, [UPD] - úprava existujícího karty */
        "sklad": null,                                                /* číslo skladu */
        "skl_cislo": null,                                          /* skladové číslo (Karta), max. 20 znaků*/
        "id_cislo": null                                             /* ID číslo skladové karty */
      }
    }
  },
  "Data": {
    "TEXT": null,                                                  /* název */
    "TEXT_2": null,
    "TEXT_3": null,
    "TEXT_4": null,
    "KOD_KN": null,                                              /* kód zboží dle celního sazebníku */
    "PUVOD_STAT": null,                                     /* stát původu */
    "MN_KG": null,
    "C_KOD": null,                                               /* EAN */
    "MN_BAL": null,
    "BAL_PAL": null,                                             /* bal./paletu */
    "EAN_BAL": null,                                            /* EAN kód, který při zápisu kontroluje duplicitu EAN v jiných skladových záznamech. Pokud ji najde, vrátí chybu */
    "UMISTENI": null,
    "MIN": null,
    "IDEAL": null,
    "MAX": null,
    "USER_C01": null,
    "USER_C02": null,
    "USER_C03": null,
    "USER_C04": null,
    "USER_C05": null,
    "USER_C06": null,
    "USER_C07": null,
    "USER_C08": null,
    "POPIS1": null,                                               /* Popis #1 (max. 240 znaků) */
    "POPIS2": null,                                               /* Popis #2 (1. část) - max. 240 znaků */
    "POPIS2B": null,                                             /* Popis #2 (2. část) - max. 240 znaků */
    "POPIS2C": null,                                             /* Popis #2 (3. část) - max. 240 znaků */
    "POPIS2D": null,                                             /* Popis #2 (4. část) - max. 240 znaků */
    "NAKL_CENA": null                                        /* nákladová cena */
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
název [text]

Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera - viz. příkaz Ceník


příkaz POL_SDT

 • vrátí stav na skladě výrobního čísla, objednané nebo rezervované množství ze skladu podle časového razítka nebo skladového čísla.


{
  "command": {
    "inComm": "POL_SDT",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "skl_cislo": null,                                          /* skladové číslo */
        "sklad": null,                                                /* číslo skladu */
        "timestamp": null,                                      /* časové razítko – vrátí stav od zadané hodnoty */
        "sdt_sn": null                                              /* výrobní číslo (SN) */
      }
    }
  }
}


příkaz IMAGE

Vrátí obrázek(y) uložený(é) ze skladu ve formátu BASE64

{
  "command": {
    "inComm": "IMAGE",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "filename": "204631.jpg",        /* souborové jméno obrázku - povinné, příp. skl_cislo, id_cislo */
        "skl_cislo": null,                       /* vrátí všechny obrázky podle skladového čísla - povinné, příp. filename, id_cislo */
        "id_cislo": null                         /* vrátí všechny obrázky podle ID skladové karty - povinné, příp. filename, skl_cislo */
      }
    }
  }
}


Povinné parametry:
[filename,skl_cislo,id_cislo]

příkaz OB_IN

 • načtení přijatých objednávek

{
  "command": {
    "inComm": "OB_IN",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "cislo_obj": 2015100776,                         /* číslo objednávky */
        "id_obj": null,                                              /* ID objednávky */
        "ico_part": null,                                          /* IČO partnera */
        "id_part": null,                                            /* ID partnera */
        "cis_part": null,                                           /* zkratka partnera */
        "dat_od": null,                                            /* období od */
        "dat_do": null,                                            /* období do */
        "sklad": null,                                                /* číslo skladu (povinné) */
        "dokl_r": null,                                              /* číslo dokladové řady */
        "timestamp": null,                                      /* časové razítko, vrátí jen změnu stavu od zadané hodnoty */
        "det_adr": null,                                           /* 1 = příznak, zda připojit dodací adresu partnera (tab. part_dod), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné                                                                              pole ID_DOD). Vrátí JSON „det_adr“ a výběr polí z „part_adr“ lze skrz příkaz „queryFields“  */
        "nesplneno": null                                       /* 1 = pouze neukončené objednávky */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[cislo_obj,id_obj,ico_part,id_part,cis_part,sklad,dokl_r,timestamp] nebo [queryConditions]


Příkaz umožňuje vložit i vlastní podmínku (queryConditions).


Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)


příkaz OB_OUT

 • načtení vystavených objednávek.

{
  "command": {
    "inComm": "OB_OUT",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "cislo_obj": null,                                         /* číslo objednávky */
        "id_obj": null,                                              /* ID objednávky */
        "ico_part": null,                                          /* IČO partnera */
        "id_part": null                                             /* ID partnera */,
        "cis_part": null,                                           /* zkratka partnera */
        "dat_od": null,                                            /* období od */
        "dat_do": null,                                            /* období do */
        "sklad": null                                                 /* číslo skladu (povinné) */,
        "dokl_r": null,                                              /* číslo dokladové řady */
        "det_kon": null,                                          /* 1 = příznak, zda připojit kontakt partnera (tab. part_kont), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné pole                                                                                ID_KON). Vrátí JSON „det_kon“ a výběr polí z „part_kon“ lze skrz příkaz „queryFields“ */
        "timestamp": null                                       /* časové razítko, vrátí jen změnu stavu od zadané hodnoty */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[cislo_obj,id_obj,ico_part,id_part,cis_part,sklad,dokl_r,timestamp] nebo [queryConditions]

příkaz OBJ_CALC

 • vrací podle parametrů objednané, rezervované a vydané množství z přijaté objednávky.

Bez parametrů = shrnuto množství nesplněných objednávek dle skladového čísla

{
  "command": {
    "inComm": "OBJ_CALC",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "skl_cislo": null,                                           /* skladové číslo (pouze nedodané) */
        "int_obj": null                                             /* INTER = id číslo objednávky, zobrazí všechny položky (i vydané) */
      }
    }
  }
}


příkaz OB_IN_ADD

 • zápis nové přijaté objednávky


{
  "command": {
    "inComm": "OB_IN_ADD",
    "inParam": {
      "parameters": {}
    }
  },
  "Data": {
    "DATUM_VYST": "2018-03-23 17:00:15",                                        /* datum vystavení */
    "DATUM_SPL": "2020-01-08",                                                         /* datum splatnosti */
    "STKOD": 0,                                                                                     /* středisko */
    "ZKKOD": 2,                                                                                    /* zakázka */
    "OBJEDNAVKA": "objednávka",                                                      /* Objednávka odběratele/zakázkové číslo */
    "SKLAD": 1,                                                                                     /* číslo skladu */
    "CIS_ESHOP": 123456,                                                                    /* číslo z e-shopu, při zápise se kontroluje jeho existence */
    "DOKLAD": "OBP",                                                                         /* dokladová řada */
    "ID_ODB": null,                                                                              /* ID čísla partnera, je nutné uvést */    
    "ID_DOD": "DF0CFEF3-5842-42FB-AF8F-A0EE0388D944",           /* ID dodavatele */
    "KON_PRIJEM": "kon_prijem",                                                       /* příjemce */
    "POPIS": "popis",                                                                           /* popis */
    "POZNAMKA": "poznamka",                                                         /* poznámka */
    "MORE_1": "more1",                                                                     /* další popis #1 */
    "MORE_2": "more2",                                                                     /* další popis #2 */
    "MORE_3": "more3",                                                                     /* další popis #3 */
    "MORE_4": "more4",                                                                     /* další popis #4 */
    "VYSTAVIL": "vystavil",                                                                  /* zaevidoval */
    "DOPRAVA": "doprava",                                                               /* způsob dopravy */
    "UHRADA": "uhrada",
    "BARVA": 255,
    "POL_OBIN": [                                                 /* tab. POL_OBIN */
      {
        "SCISLO": "200229",                                    /* katalogové číslo */
        "TEXT": "",                                                    /* název */
        "MNOZSTVI": 1.5,                                       /* množství / počet kusů */
        "CENA_MJ": 15.0  ,                                      /* cena za MJ */
        "CENA_SLV": 0.0,                                         /* výše slevy */
        "CENA": 15.8,                                              /* celková cena */
        "RAB_SK": 0.0,                                            /* rabatní skupina */
        "SLEVA_PR": 0.0,                                         /* sleva v procentech */
        "MJ": "KS",                                                   /* měrná jednotka */
        "SAZBA_DPH": 21.0                                    /* procentní výše nejčastější sazby dph při prodeji */
      }
    ]
  }
}


Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[DATUM_VYST, DATUM_SPL, DOKLAD, ID_ODB]

Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.

příkaz OB_OUT_ADD

 • zápis nové vystavěné objednávky


{
"command": {
"inComm": "OB_OUT_ADD"
},
"Data": {
"DATUM_VYST": "2019-12-12",                                                 /* datum vystavení objednávky */
"DATUM_SPL": "2019-12-18",                                                   /* požadovaný termín dodávky */
"STKOD": 3,                                                                               /* středisko */
"ZKKOD": 2,                                                                              /* zakázka */
"SKLAD": 1,                                                                               /* číslo skladu */
"DOKLAD": "OBS",                                                                    /* dokladová řada */
"ID_ODB": "67387A8E-30B7-4EB6-A3FF-F8243290E933",       /* ID odběratele v partnerech */
"KON_PRIJEM": "Příjemce",                                                      /* vyřizuje */
"POPIS": "popis",                                                                      /* popis */
"POZNAMKA": "poznamka",                                                    /* poznámka */
"MORE_1": "more1",                                                                /* další popis #1 */
"MORE_2": "more2",                                                                /* další popis #2 */             
"MORE_3": "more3",                                                                /* další popis #3 */
"MORE_4": "more4",                                                                /* další popis #4 */
"MORE_5": "more5",                                                                /* další popis #5 */
"MORE_6": "more6",                                                                /* další popis #6 */
"MORE_7": "more7",                                                                /* další popis #7 */
"MORE_8": "more8",                                                                /* další popis #8 */
"ZADAVATEL": "zadavatel",                                                      /* zadavatel */
"VYSTAVIL": "vystavil",                                                             /* vystavil */
"DOPRAVA": "doprava",                                                           /* způsob dopravy */
"BARVA": 255,                                                                          /* barva podbarvení řádku v seznamu */
"POL_OBOU": [                                                                        /* položky objednávky */
{
"SCISLO": "1135141",                                                               /* číslo - provádí se kontrola na existenci skladové karty */
"TEXT": "test4",                                                                        /* popis */
"MNOZSTVI": 5.0,                                                                    /* množství */
"CENA_MJ": 10,                                                                        /* cena/MJ */
"CENA_SLV": 5 ,                                                                       /* výše slevy */
"CENA": 100,                                                                            /* cena (bez DPH) */
"CENA_DPH": 21,                                                                     /* výše DPH */
"PSKLAD": 1,                                                                             /* číslo skladu */
"RAB_SK": 1,                                                                             /* rabatní skupina */
"SLEVA_PR": 5,                                                                          /* sleva v procentech */
"MJ": "KS",                                                                                /* měrná jednotka */
"KOD_DPH": 17,                                                                        /* kód DPH */
"SAZBA_DPH": 21,                                                                    /* výše sazby DPH */
}
]
}
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
číslo skladu [sklad, DATUM_VYST, DATUM_SPL, DOKLAD, ID_ODB]


Result

{
  "Result":"OK",                                                                            /* výsledek OK/Err */
  "CommandIn":"OB_OUT_ADD",
  "Data":
  {
    "cislo_ob": 45000008.0,                                                            /* číslo vloženého dokladu */
    "inter_ob": 23,                                                                          /* interní číslo */
    "id_ob": "582E1EE1-ECE0-4B53-AE72-A30F35CEB0B2"           /* ID číslo */
  }
}


příkaz OBJOUT_CALC

 • vrací objednané množství dle skladového čísla z vystavené objednávky.

Bez parametrů, které nejsou povinné = vrátí všechny skladové karty, ve kterých je objednávka pro dodavatele.
Bez parametrů = shrnuto množství nesplněných objednávek dle skladového čísla

{
  "command": {
    "inComm": "OBJOUT_CALC",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "skl_cislo": "100025",                                /* skladové číslo (pouze nepřijaté) */
        "rozpis": 1,                                                   /* 0/1 – vrátí rozpis objednávek podle skladového čísla (pouze nedodané) */
         "int_obj": null                                            /* id číslo (inter) objednávky – zobrazí všechny položky i přijaté */
      }
    }
  }
}


příkaz PRIJEMKY

 • seznam příjemek

{
  "command": {
    "inComm": "PRIJEMKY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "cis_dokl": "1",                                            /* číslo příjemky */
        "ico_part": "2",                                           /* IČO partnera */
        "dat_od": "2018-06-28",                            /* datum vystavení od */
        "dat_do": "2018-06-28",                            /* datum vystavení do */
        "sklad": "1",                                                /* číslo skladu (povinné) */
        "dokl_r": null,                                              /* dokladová řada */
        "id": null,                                                     /* ID dokladu */
        "det_kon": null,                                          /* 1 = příznak, zda připojit kontakt partnera (tab. part_kont), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné pole                                                                                ID_KON). Vrátí JSON „det_kon“ a výběr polí z „part_kon“ lze skrz příkaz „queryFields“ */     
        "timestamp": "2018-06-28 09:04:00"         /* časové razítko = vrací výsledky změněné od zadaného data a času */
        "uv_text": 1                                                 /* 1 = parametr, zda zařadit do výstupu úvodní text – „UV_TEXT“ není ve struktuře tabulky, je to vypočítaná                                                                                   hodnota, tudíž ji nelze uvádět v queryFields */
      }
    }
  }
}

 


Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)

Příklad omezeného výběru jen na požadované DB položky:


{
  "command": {
    "inComm": "PRIJEMKY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "sklad": 1,
      }
    }
  },
  "queryFields": [
    {
      "tableName": "PRIJEMKY",
      "tableFields": "ID, CISLO "
    }
  ]
}


příkaz PRIJEMKY_ADD

 • zápis nové příjemky

{
  "command": {
    "inComm": "PRIJEMKY_ADD"
    "inParam": {
      "parameters": {
        "bez_cen": null                                           /* nekontroluje ceny položek: 0/1 */
      }
    }
  },
  "Data": {
    "UV_TEXT": null,                                             /* úvodní text k příjemce */
    "CISLO": 0,                                                     /* číslo dokladu */
    "OBJEDNAVKA": null,                                     /* číslo objednávky – textová položka */
    "DOD_LIST": null,                                           /* číslo dodacího list - textová položka */
    "DATUM_VYS": "0001-01-01T00:00:00",        /* datum vystavení */
    "CELKEM": 0,                                                   /* celkem */
    "BRUTTO": 0,                                                  /* brutto */
    "N_CELKEM": 0,                                              /* počet položek v objednávce */
    "VYSTAVIL": null,                                            /* kdo doklad pořídil */
    "POPIS": null,                                                   /* popis */
    "SKLAD": 0,                                                      /* číslo skladu */
    "SK_KOD": null,                                               /* druh příjmu */
    "DOKLAD": null,                                              /* dokladová řada */
    "ID_PAR": null,                                                /* ID čísla partnera, je nutné uvést */
    "C_KOD": null,                                                 /* EAN kód */
    "MORE_1": null,                                             /* popis #1 */
    "MORE_2": null,                                             /* popis #2 */
    "MORE_3": null,                                             /* popis #3 */
    "MORE_4": null,                                             /* popis #4 */
    "DOPRAVA": null,                                           /* způsob dopravy */
    "MENA": null,                                                 /* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle kurzovního lístku (viz. 2. 8 Kurzovní lístek). Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo DATUM_VYS a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
    "OZN_MENY": null,                                         /* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */ 
    "MENA_PRED": 0                                            /* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
    "KURS": null,                                                   /* kurz */
    "M_KURS": null,                                              /* kurz - množství */
    "BARVA": null                                                  /* celočíselný kód barvy zvýrazněného řádku v přehledu příjemek */
    "POL_SKL": [                                                    /* tab. POL_SKL */
      {
        "SCISLO": null,                                             /* katalogové číslo */
        "MNOZSTVI": 0,                                          /* množství */
        "CENA_MJ": 0,                                            /* cena za MJ */
        "CENA": 0,                                                    /* cena */
        "CENA_DPH": 0,                                          /* cena s DPH */
        "KOD_DPH": 0,                                            /* nejčastější kód DPH při prodeji */
        "SAZBA_DPH": 0,                                        /* nejčastější procentní sazba DPH při prodeji */
        "PSKLAD": 0,
        "DALSI_N1": 0,                                            /* pomocné numerické pole */
        "DALSI_N2": 0,
        "DALSI_N3": 0,
        "DALSI_N4": 0,
        "DALSI_N5": 0,
        "DALSI_N6": 0,
        "DALSI_C1": null,                                        /* pomocné textové pole */
        "DALSI_C2": null,
        "USER_T1": null,                                          /* uživatelské textové pole */
        "USER_T2": null,
        "USER_T3": null,
        "USER_T4": null,
        "DOBA": "2019033112:00:00"                    /* 16-znakový textový řetězec v uvedeném formátu s datem a časem pořízení */
      }
    ]
  }
}


Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[DOKLAD, ID_PAR]

Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.


příkaz VYDEJKY

 • seznam výdejek

{
  "command": {
    "inComm": "VYDEJKY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "cis_dokl": "2",                                            /* číslo výdejky */
        "ico_part": "3",                                           /* IČO partnera */
        "dat_od": "2018-06-28",                            /* datum vystavení od */
        "dat_do": "2018-06-28",                            /* datum vystavení do */
        "sklad": "1",                                               /* číslo skladu (povinné) */
        "dokl_r": null,                                             /* dokladová řada */
        "det_adr": null,                                           /* 1 = příznak, zda připojit dodací adresu partnera (tab. part_adr), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné pole ID_DOD).Vrátí JSON „det_adr“ a výběr polí z „part_adr“ lze skrz příkaz „queryFields“ */
        "det_kon": null,                                          /* 1 = příznak, zda připojit kontakt partnera (tab. part_kont), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné pole ID_KON). Vrátí JSON „det_kon“ a výběr polí z „part_kon“ lze skrz příkaz „queryFields“ Tyto údaje se zobrazují jen, pokud je vyplněno ID, kvůli velikosti vrácených dat */     
        "id": null,                                                      /* ID dokladu */
        "timestamp": "2018-06-28 09:07:49"   /* časové razítko = vrací výsledky změněné od zadaného data a času */
        "uv_text": 1                                                 /* 1 = parametr, zda zařadit do výstupu úvodní text – „UV_TEXT“ není ve struktuře tabulky, je to vypočítaná hodnota, tudíž ji nelze uvádět v queryFields */
      }
    }
  }
}

 

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
číslo skladu [sklad]


Result

{
"result": "OK",
"commandin": "VYDEJKY",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"INTER": 1,
"CISLO": 10001,
"OBJEDNAVKA": "",
"DOD_LIST": "",
"DATUM_VYS": "2006-07-02T00:00:00",
"CELKEM": 105600,
"BRUTTO": 125664,
"CISLO_ODB": "Beruška ",
"NAZEV_ODB": "Beruška a.s. 1",
"ULICE_ODB": "Plachého 55 ",
"PSC_ODB": "747 87",
"MESTO_ODB": "Svatoňovice ",
"STAT_ODB": "Česká republika ",
"ICO_ODB": "23346341",
"DIC_ODB": "CZ23346341",
"POZNAMKA": "",
"POPIS": "",
"SKLAD": 1,
"SK_KOD": "SV ",
"SKL_CENA": 110800,
"DOKLAD": "SV1",
"ID": "6F84487F-E281-45D6-AC70-4A1D8C331980",
"ID_PAR": "",
"ID_KON": "",
"DOPRAVA": "",
"pol_skl": [
{
"FAKTURA": 1,
"SCISLO": "1575186 ",
"TEXT": "dutá cihla PkCD2",
"MNOZSTVI": 400,
"MJ": "ks",
"CENA_MJ": 300,
"CENA_SLV": 0,
"SLEVA_PR": 0,
"CENA": 120000,
"CENA_DPH": 142800,
"KOD_DPH": "36",
"SAZBA_DPH": 19,
"UKAZATEL": 400,
"PSKLAD": 1,
"ID": "1DA7D196-6D7B-46AE-ABC9-D2F5FD56C44A",
"PORDER": 1,
"INT_OB": 0
}
]
}
]
}


Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)

Příklad omezeného výběru jen na požadované DB položky:

{
  "command": {
    "inComm": "VYDEJKY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "sklad": 1
      }
    }
  },
  "queryFields": [
    {
      "tableName": "VYDEJKY",
      "tableFields": "ID, CISLO, BARVA, C_KOD"
    }
  ]
}


příkaz VYDEJKY_ADD

 • zápis nové výdejky

{
  "command": {
    "inComm": "VYDEJKY_ADD"
    "inParam": {
      "parameters": {
        "bez_cen": null                                           /* nekontroluje ceny položek: 0/1 */
      }
    }
  },
  "Data": {
    "UV_TEXT": null,                                             /* úvodní text k výdejce */
    "CISLO": 0,                                                      /* číslo dokladu */
    "OBJEDNAVKA": null,                                     /* objednávka – textová položka */
    "DOD_LIST": null,                                           /* dodací list – textová položka */
    "DATUM_VYS": "0001-01-01T00:00:00",        /* datum pořízení */
    "CELKEM": 0,                                                   /* celková částka */
    "BRUTTO": 0,                                                   /* částka Brutto */
    "N_CELKEM": 0,                                              /* počet položek v objednávce */
    "VYSTAVIL": null,                                            /* doklad pořídil */
    "POPIS": null,                                                  /* popis */
    "SKLAD": 0,                                                     /* číslo skladu */
    "SK_KOD": null,                                               /* druh výdeje */
    "DOKLAD": null,                                              /* dokladová řada */
    "ID_PAR": null,                                                /* ID číslo partnera (partnery.id) , je nutné uvést */
    "C_KOD": null,                                                 /* EAN kód */
    "MORE_1": null,                                             /* popis #1 */
    "MORE_2": null,                                             /* popis #2 */
    "MORE_3": null,                                             /* popis #3 */
    "MORE_4": null,                                             /* popis #4 */
    "DOPRAVA": null,                                           /* způsob dopravy */
    "MENA": null,                                                 /* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle kurzovního lístku (viz. 2. 8 Kurzovní lístek). Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo DATUM_VYS a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
    "OZN_MENY": null,                                         /* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */ 
    "MENA_PRED": 0                                            /* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
    "KURS": null,                                                   /* kurz */
    "M_KURS": null,                                              /* kurz - množství */

    "BARVA": null                                                  /* celočíselný kód barvy zvýrazněného řádku v přehledu výdejek */
    "POL_SKL": [                                                    /* tab. POL_SKL */
      {
        "SCISLO": null,                                             /* katalogové číslo */
        "MNOZSTVI": 0,                                          /* množství */
        "CENA_MJ": 0,                                            /* cena za MJ */
        "CENA": 0,                                                   /* cena */
        "CENA_DPH": 0,                                          /* cena s dph */
        "KOD_DPH": 0,                                            /* nejčastější kód DPH při prodeji */
        "SAZBA_DPH": 0,                                        /* nejčastější kód procentní sazba DPH při prodeji */
        "PSKLAD": 0,
        "DALSI_N1": 0,                                            /* pomocné numerické pole */
        "DALSI_N2": 0,
        "DALSI_N3": 0,
        "DALSI_N4": 0,
        "DALSI_N5": 0,
        "DALSI_N6": 0,
        "DALSI_C1": null,                                        /* pomocné textové pole */
        "DALSI_C2": null,
        "USER_T1": null,                                          /* uživatelské textové pole */
        "USER_T2": null,
        "USER_T3": null,
        "USER_T4": null,
        "DOBA": "2019033112:00:00"                    /* 16-znakový textový řetězec v uvedeném formátu s datem a časem pořízení */
        "POUKAZ": null                                          /* číslo dárkového poukazu (8 cifer) 
*/
      }
    ]
  }
}


Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[DOKLAD, ID_PAR]

Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.

V případě neexistence objednávky, kdy ne vždy objednávka předchází výdejce, vrací API pouze varování:

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"VYDEJKY_ADD",
    "Warning":
    [
        {
            "desc":" číslo objednávky [test] neexistuje.",
            "help":""
        }
    ],
    "Data":
    {
        "cislo_dokl": 10073.0,
        "inter_dokl": 362.0,
        "id_dokl": "E8B3C163-DB16-4C75-95F8-7ADC15D235CA"
    }
}

Podmínky používání pole poukaz (viz. také příkaz DPOUKAZ):

 • jen ve výdejce
 • délka poukazu je 8 cifer
 • množství nabývá hodnot 1 nebo -1
 • na skladové kartě Premier musí byť zaškrtnuté „dárkové poukazy“
 • kontroluje se číslo skladové karty poukazu prodeje se skladovým číslem uplatněného poukazu
 • při prodeji musí souhlasit cena s cenou na kartě Premier
 • při prodeji se kontroluje existence čísla dárkového poukazu
 • při prodeji se kontroluje cena, při uplatnění se kontroluje cena, dph, platnost a zůstatek, i když je parameter "bez_cen" roven 1

 


příkaz VYDEJKY_UPD

 • změna nebo zápis údajů již existující výdejky

 

{
  "command": {
    "inComm": "VYDEJKY_UPD",
    "inParam": {
      "parameters": {                                            
        "id": ‘6F84487F-E281-45D6-AC70-4A1D8C331980‘           /* ID číslo záznamu */
      }
    }
  },
  "Data": {
    "C_KOD": null,                                                                          /* EAN kód */
    "BARVA": null                                                                          /* celočíselný kód barvy zvýrazněného řádku v přehledu výdejek */
  }
}


Upozornění

Hodnoty, které nechcete změnit, nesmí být vůbec v parametrech zadané nebo jejich hodnota musí být NULL. Pokud je zadaná nulová nebo prázdná hodnota, přepíše se stávající.

Příkaz ZAKAZKA

 • přehled zakázek


{

  "command": {
    "inComm": "ZAKAZKA",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id_zak": null,                                                                      /* ID zakázky - po vyplnění se ostatní parametry ignorují */
        "cis_zak": null,                                                                     /* číslo zakázky - po vyplnění se ostatní parametry ignorují */
        "zkkod": null,                                                                      /* inter zakázky - po vyplnění se ostatní parametry ignorují */
        "dokl_r": null,                                                                      /* dokladová řada */
        "id_part": null,                                                                     /* ID partnera */
        "term_od": null,                                                                   /* požadovaný termín splnění - od (musí být současně vyplněn i parametr term_do) */
        "term_do": null,                                                                   /* požadovaný termín splnění - do (musí být současně vyplněn i parametr term_od) */
        "ukonceno": null,                                                                 /* ukončená zakázka (null = všechny zakázky / 1 = ukončené zakázky / 0 = neukončené zakázky */
        "stkod": null,                                                                       /* středisko */
        "timestamp": null                                                                /* viz. časové razítko = stav od zadané hodnoty */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[id_zak, cis_zak, zkkod, dokl_r, akt_zak, id_part, stkod, timestamp] nebo [queryConditions]

Result

{
"result": "OK",
"commandin": "ZAKAZKA",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"zkkod": 1,
"zakazka": "1 ",
"cislo": 1,
"zaka_nazev": "Omítka na budově",
"hs_obj": "",
"stredisko": 0,
"pu_zak": " ",
"odberatel": "",
"nazev_od2": "",
"ulice_odb": "Oranžová 27 ",
"psc_odb": "",
"mesto_odb": "Kyjovice¨ ",
"stat_odb": "",
"ico_odb": "1234567 ",
"dic_odb": "CZ1234567 ",
"kon_prijem": "",
"objednano": "2015-06-04T00:00:00",
"vyridit": "2015-06-04T00:00:00",
"vyrizeno": "1900-01-01T00:00:00",
"poznamka": "",
"cena": 100000,
"ukonceno": false,
"vystavil": "Plavecká Marie",
"doklad": "ZAK",
"termin": "2015-06-10T00:00:00",
"id": "C85C49CA-5F01-4604-8250-A00428C3C176",
"prubeh": "realizace ",
"id_par": ""
}
]
}

Příkaz SABLONY

 • zápis vystavěných objednávek

{
  "command": {
    "inComm": "SABLONY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id_sab": "6FA2996B-9235-11DA-BA9F-0050FCE4C670",  /* ID šablony - v případě vyplnění, jsou ostatní atributy ignorovány */ 
        "sada": "V - 1005003",                                                        /* konkrétní sada */
        "doklad": "SSO",                                                                 /* dokladová řada - vypíše všechny odpovídající */
        "timestamp": "2018-01-01"                                                /* timestamp - v případě vyplnění atributu DOKLAD */
      }
    }
  }
}

Příkaz podporuje QueryFields a QueryConditions, příklad:

{
  "command": {
    "inComm": "SABLONY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "sada": "GGV-11BQBMG-3/1
      }
    },
    "queryCondition": {
      "tableName": "SABL_SOU",
      "conditions": [
        {
          "fieldName": "SKLAD",
          "relationalOperator": "=",
          "value": "200"
        }
      ]
    }
  }
}

Povinné je vyplnění parametrů:
[ID_SAB nebo SADA - načte konkrétní šablonu / nebo DOKLAD]

Výsledek (Result)

{
"Result":"OK",
"CommandIn":"SABLONY",
"Data":
[
{
"inter":1,                                                                              /* interní pořadové číslo */
"sada":"V - 1005003 ",                                                         /* číslo výrobku */
"cislo":1,                                                                               /* doklad - číslo */
"zkkod":0,                                                                             /* zakázka */
"stkod":0,                                                                             /* středisko */
"objednavka":"",
"n_celkem":4,                                                                        /* počet položek */
"vystavil":"Synková Marie ",                                                  /* vytvořil */
"kon_prijem":"",
"doprava":"",
"poznamka":"",                                                                     /* poznámka */
"popis":"",                                                                             /* popis */
"sklad":3,                                                                               /* použité sklady komponent */
"rab_sk":0,
"rezervace":true,
"ukonceno":false,                                                                 /* ukončeno (zneplatnění šablony) */
"more_1":"",                                                                          /* další popis #1 */
"more_2":"",                                                                          /* další popis #2 */
"datum_usk":"1900-01-01T00:00:00",
"is_sklad":true,
"nazev":"výrobek -brašna na vozík",                                    /* název výrobku */
"id":"6FA2996B-9235-11DA-BA9F-0050FCE4C670",            /* ID číslo */
"doklad":"SSO",                                                                    /* dokladová řada */
"rezie":0.00,
"barva":0,                                                                              /* podbarvení řádku */
"rozmer_x":0.000,                                                                  /* rozměr X */
"rozmer_y":0.000,                                                                  /* rozměr Y */
"rozmer_z":0.000,                                                                  /* rozměr Z */
"hmotnost":0.000,
"schvaleno":true,                                                                  /* auditováno */
"overil":"",
"pol_sso":                                                                             /* položky šablony */
[
{
"faktura":1,                                                                            /* doklad - číslo */
"text":"Šroub 8x16 vn.šest.čočk.hl.7380 černý zinek ",          /* popis */
"text_2":"",                                                                             /* další popis */
"mnozstvi":2.0000000,                                                           /* množství */
"mn_bal":0.000,                                                                     /* Mn. / bal. */
"bal_pal":0.000,                                                                     /* bal. / paletu */
"mj":"ks",                                                                               /* měrná jednotka */
"cena_mj":0.0000000,                                                            /* Prodejní cena / MJ */
"cena_slv":0.00,                                                                      /* výše slevy */
"sleva_pr":0.00,                                                                      /* sleva v procentech */
"cena":0.00,                                                                            /* celkem (bez DPH) */
"cena_dph":0.00,                                                                    /* celkem s DPH */
"material":1064,
"scislo":"11240020",                                                              /* číslo materiálu */
"kod_dph":"36",                                                                     /* kód DPH */
"sazba_dph":19.00,                                                                /* sazba DPH */
"psklad":3,                                                                              /* číslo skladu */
"tara":0.000,
"brutto":0.000,
"mn_kg":0.00000000000,
"vykon":"",                                                                              /* výkon */
"id":"6FA2996C-9235-11DA-BA9F-0050FCE4C670"               /* ID číslo */
}
]
}
]
}


příkaz DPOUKAZ

 • přehled dárkových poukazů (viz. také příkaz VYDEJKY_ADD)

{
   "command": {
      "inComm": "DPOUKAZ",
      "inParam": {
         "parameters": {
         "poukaz": null,                                                                   /* číslo dárkového poukazu (8 cifer) */
         "skl_cislo": null,                                                                  /* skladové číslo dárkového poukazu */
         "sklad": null,                                                                       /* číslo skladu */
         "rozpis": null                                                                      /* 0/1 = vrátí pohyby dárkového poukazu */
         }
      }
   }
}

Výsledek (Result)

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"DPOUKAZ",
    "Data":
    [
        {
            "sklad_p":1,
            "karta":"SLUŽBA 1",
            "poukaz":"46918075",
            "prodano":"2019-01-22T00:00:00",
            "doklad_p":"SV1",
            "cislo_p":10062,
            "komu":"Příjmení Jméno",
            "platnost":12,
            "do":"2020-01-22T00:00:00",
            "cena_bezdph":1000.000,
            "cena_dph":1000.000,
            "kod_dph":"31",
            "sazba_dph":0.00,
            "uplatneno":1000.000,
            "zbyva":0.000,
            "dne":"2019-01-22T00:00:00",
            "doklad_u":"SV1",
            "sklad_u":1,
            "cislo_u":10063,
            "kym":"Příjmení Jméno"
        }
    ]
}

Výsledek (Result) s rozpisem

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"DPOUKAZ",
    "Data":
    [
        {
            "sklad_p":1,
            "karta":"SLUŽBA 1",
            "poukaz":"46918075",
            "prodano":"2019-01-22T00:00:00",
            "doklad_p":"SV1",
            "cislo_p":10062,
            "komu":"Příjmení Jméno",
            "platnost":12,
            "do":"2020-01-22T00:00:00",
            "cena_bezdph":1000.000,
            "cena_dph":1000.000,
            "kod_dph":"31",
            "sazba_dph":0.00,
            "uplatneno":1000.000,
            "zbyva":0.000,
            "dne":"2019-01-22T00:00:00",
            "doklad_u":"SV1",
            "sklad_u":1,
            "cislo_u":10063,
            "kym":"Příjmení Jméno",
            "rozpis":
            [
                {
                    "psklad":1,
                    "scislo":"SLUŽBA 1",
                    "mnozstvi":1.000,                                                                                /* množství může nabývat hodnot: 1/-1 */
                    "id_pol_skl":"CE3A3ADD-13AE-4CFD-8481-1606125868E8",
                    "faktura":351,
                    "datum_vys":"2019-01-22T00:00:00",
                    "cas":"",
                    "id_vydej":"860DD6D1-E989-43C3-8B2D-18420E9122F8",
                    "cislo":10062,
                    "doklad":"SV1",
                    "nazev_odb":"Příjmení Jméno",
                    "poukaz":"46918075",
                    "cena":1000.000,
                    "cena_dph":1000.000,
                    "kod_dph":"31",
                    "sazba_dph":0.00,
                    "plat_dk":12
                },
                {
                    "psklad":1,
                    "scislo":"SLUŽBA 1",
                    "mnozstvi":-1.000,
                    "id_pol_skl":"DEE23733-B01D-497D-ACD5-E2C02BCD115C",
                    "faktura":352,
                    "datum_vys":"2019-01-22T00:00:00",
                    "cas":"",
                    "id_vydej":"F6A22C52-F45C-4579-9533-C4105258DC58",
                    "cislo":10063,
                    "doklad":"SV1",
                    "nazev_odb":"Příjmení Jméno",
                    "poukaz":"46918075",
                    "cena":-1000.000,
                    "cena_dph":-1000.000,
                    "kod_dph":"31",
                    "sazba_dph":0.00,
                    "plat_dk":12
                }
            ]
        }
    ]
}příkaz STITKY

 • zobrazí seznam dostupných štítků

{
  "command": {
    "inComm": "STITKY"
  }
}
 

Result

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"STITKY",
    "Data":
    [
        {
            "kod":"KLI",
            "popis":"Významný klient ",
            "id":"3932334B-4C49-0000-0000-000000000000"
        },
        {
            "kod":"NSO",
            "popis":"Nesolventní klient",
            "id":"3932334E-534F-0000-0000-000000000000"
        },
        {
            "kod":"VIP",
            "popis":"VIP klient",
            "id":"39323356-4950-0000-0000-000000000000"
        }
    ]
}


Přidá nebo smaže u partnera štítek podle číselníku dostupných štítků. Pokud není vyplněno ADD ani DEL, zobrazí se aktuální záznam

{
  "command": {
    "inComm": "STITKY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "tab": "PARTNERY",                                                                    /* název tabulky */
        "id": "01FCB191-6718-470C-A451-FA5F4ECB7DDC",               /* ID záznamu (partnera) */
        "add": "KLI;VIP",                                                                         /* pokud je vyplněn kód štítků, přidá záznam – může být vyplněno více kódů současně, oddělených středníkem */
        "del": ""                                                                                      /* pokud je vyplněn kód štítků, zápis vymaže – může být vyplněno více kódů současně, oddělených středníkem */
      }
    }
  }
}


příkaz ZMENY

 • přehled změn záznamu v tabulkách ZMENY a DEL_DBF

{
  "command": {
    "inComm": "ZMENY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id": null                                                       /* ID záznamu */
      }
    }
  }
}


příkaz PROMEN

 • seznam povolených globálních proměnných z Premieru

 {
  "command": {
    "inComm": "PROMEN"
  }
}


Výsledek (Result)

 {
    "result": "OK",
    "commandin": "PROMEN",
    "error": "",
    "warning": "",
    "data": [
        {
            "PROMEN": "a_menycnb",                   /* název proměnné */
            "C_SET": "EUR;USD;SSK",                      /* textová hodnota proměnné (240 znaků) */
            "C_SET2": "",                                         /* textová hodnota proměnné, 2. část (240 znaků) */
            "D_SET": "1900-01-01T00:00:00",         /* datumová hodnota proměnná - vrácená hodnota "1900-01-01T00:00:00", odpovídá hodnotě NULL */
            "N_SET": 0,                                            /* numerická hodnota proměnné (max. 17 cifer, včetně max. 7 des. míst) – vrácená 0, odpovídá také hodnotě NULL */
            "L_SET": false,                                        /* logická hodnota – vrácené hodnota false, odpovídá také NULL */
            "POPIS": "meny pre CNB",                    /* popis proměnné */
            "#_promen_sez": [
                {
                    "kat": "UCET"                                   /* kategorie */
                }
            ]
        }
    ]
}


příkaz KURS_LIST

 • seznam povolených globálních proměnných z Premieru

 {
  "command": {
    "inComm": "KURS_LIST",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "mena": ‘EUR‘,                                             /* označení měny */
        "datum": null                                              /* požadovaný datum */
      }
    }
  }
}

 Výsledek (Result)

 {
    "result": "OK",
    "commandin": "KURS_LIST",
    "error": "",
    "warning": "",
    "data": [
        {
            "datum": "2006-06-20",                          /* datum */
            "mena": "EUR",                                       /* měna */
            "mnoz": 1,                                               /* množství - kolik cizí měny dostanete za daný kurz 1, 100, 1000 */
            "kurs": 0,                                                 /* kurz měny */
            "pred": true
        },
    ]
}


příkaz STREDISK

 • export aktuálního číselníku středisek

{
   "command": {
      "inComm": "STREDISK"
      }
   }
}

 Výsledek (Result)

{
"result": "OK",
"commandin": "STREDISK",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"stkod": 1,                                                          /* ID střediska */
"stredisko": "1 ",                                                 /* číselné označení (max. 12 cifer) */
"nazev": "Základové desky "                              /* popis = název střediska */
},
{
"stkod": 2,
"stredisko": "2 ",
"nazev": "Přípojky"
},
{
"stkod": 3,
"stredisko": "3 ",
"nazev": "Hrubé stavby"
},
]
}


příkaz OSNOVA

 • účtová osnova

{
   "command": {
   "inComm": "OSNOVA",
   "inParam": {
      "parameters": {
         "rok": null                           /* účetní rok */
         }
      }
   }
}

 Výsledek (Result)

{
"result": "OK",
"commandin": "OSNOVA",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"ucet": "013",                           /* syntetický účet */
"analyt": "100 ",                       /* analytický účet */
"text": "Software",                   /* popis */
"rok": 2018,                             /* účetní rok */
"text_1": "",                              /* cizí výraz 1 */
"text_2": "",                              /* cizí výraz 2 */
"text_3": "",                              /* cizí výraz 3 (azbuka) */
"zakazka": 0,                            /* zakázka (0 = default (Může být) / 1 = Nesmí být zadána / 2 = Může být / 3 = Musí být / 4 = Musí být, není-li zadáno středisko) */
"stredisko": 0                           /* středisko (0 = default (Může být) / 1 = Nesmí být zadána / 2 = Může být / 3 = Musí být / 4 = Musí být, není-li zadána zakázka) */
},
{
"ucet": "021",
"analyt": "100 ",
"text": "Stavby",
"rok": 2018,
"text_1": "",
"text_2": "",
"text_3": "",
"zakazka": 0,
"stredisko": 0
}
]
}


Povinné je vyplnění parametru:
[ROK]


příkaz VERZEAPI

 • kontrolní funkce - vrací aktuální verzi knihoven zajišťující chod API v Premieru

{
  "command": {
    "inComm": "VERZEAPI",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "table_name": null,
        "prikaz": null
      }
    }
  }
}

 Výsledek (Result)

{
    "result": "OK",
    "commandin": "VERZEAPI",
    "error": "",
    "warning": "",
    "data": {
        "ApiComPrem.dll": {
            "verze": "1.0.0.2",
            "datum": "25.02.2019 21:31"
        },
        "ApiComSQL.dll": {
            "verze": "1.0.0.7",
            "datum": "25.02.2019 21:30"
        }
    }
}

 • No labels