Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Docházkový systém je možno použit pro účetní, účetní firmy, mzdové pracovníky zkrátka pro všechny, kteří zpracovávají mzdy. Naplněním docházky jednotlivých zaměstnanců, což je ze zákona povinnost, a následným exportem do mezd, se zpracování samotných mezd radikálně urychlí. Pro každou účetní jednotku je k dispozici plná verze docházkového systému pro 10 zaměstnanců s použitím buď ručního zadávání docházky nebo vestavěného softwarového docházkového terminálu. Toto společnost PREMIER system dává každému klientovi v ceně samotného programu PREMIER system.

Příklad použití pro účetní firmy

Zákazník účetní firmy si zakoupí docházkový terminál, který zaznamenanou docházku zaměstnanců zapíše přímo do systému PREMIER účetní firmy, která zpracovává účetní a mzdovou agendu. Není tedy nutné, aby zákazník vedl docházku zaměstnanců papírově a musel ji předávat na zpracování.


Možnosti docházkového systému PREMIER

 • možnost ručního zadávání docházky nebo import z docházkových terminálů naší partnerské firmy • možnost použít softwarový terminál v programu PREMIER 

 • nastavení E-agenta, který bude v pravidelném intervalu automaticky načítat hodnoty z terminálu
 • export do mezd - hromadný export do mezd se provádí ve mzdách ve výkazu práce, a to jen ze schválené a uzavřené docházky. Export akceptuje i uživatelsky zadaný filtr v seznamu správy docházky. V případě doplnění dalších mzdových položek, které má zaměstnanec nastaveny jako např. stravenky, exekuce, odměny ..., tak ty se doplní ve výkazu práce přes zahájení měsíce, kde je třeba zakliknout "respektovat zadané položky" a "doplnit pouze individuální položky".
 • nastavení konfigurace mzdových položek pro export do mezd (náhrada za svátek, příplatky za práci přesčas, práci ve svátek, práci v sobotu a neděli, práci za odpolední směnu a práci v noci)
 • v systému jsou předdefinované základní nastavení mzdových položek a seznam přerušení
 • možnost nastavení uživatelských přerušení

 • číselník externích pracovníků, kteří nejsou v mzdovém systému (s možností třídit na skupiny)
 • nastavení sledování práce přesčas a práce ve svátky s následným čerpáním náhradního volna, či proplacení v rámci vyrovnávacího období (ZM 58x) 

 • nastavení sledování konta Pracovní Doby - jde o formu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Pouze při tomto nastavení program umožní, aby byla docházka schválena a exportována do mezd i v případě, že zaměstnanec nemá splněný nastavený pracovní fond.
 • započítat práci přesčas po odpracování definovaného času - uživatel si nastaví časovou hranici, po které se bude počítat práce za přesčas po odpracování řádné změny např. 15 min., takže při odchodu 15:10., Se přesčas 10 minut nezapočítává, ale při odchodu 15.20 se započítá 15 min. přesčasu.
 • automatické přidělení přestávky (např. oběd) podle nastavené konfigurace

 • povolit příplatky odpolední a noční při nedefinované směně

 • možnost povolit příplatky jen za reálně odpracované hodiny ve svátek, sobotu a neděli (rozlišuje čas od 24:00 do 00:00)

 • zarovnávání času docházky z docházkového terminálu

 • automatické doplnění přerušení definovaných v docházkovém terminálu (např. příchod od lékaře, dovolená)
 • možnost nastavit při zaměstnancích na směny dodržování směny, směna je nastavena personalistice a v docházce nelze upravovat 

 • možnost měnit zadané údaje z docházkových terminálů (např. 3x zaznamenán příchod apod.)
 • zadávání časů bez klávesnice (podpora dotykových zařízení)
 • kontrola nesprávně zadaných časů při ručním zadávání nebo opravě
 • kontrola duplicity čipů přiřazených zaměstnancům

V měsíčním přehledu docházky zaměstnance

 • hromadné vytvoření docházky
 • hromadné vytvoření docházky podle definované směny
 • hromadné vymazání docházky
 • hromadné doplnění přerušení (dovolená, lékař, nemoc, OČR, neplacené volno ...)
 • hromadné schválení práce za přesčas
 • hromadné doplnění náhradního volna za chybějící hodiny
 • hromadné schválení docházky nadřízeným pracovníkem
 • hromadné schválení docházky mzdovým pracovníkům

Přístup do docházky

Přístupy do docházky jsou rozděleny do tří úrovní druhu přístupů, které nastavuje SUPERVISOR:

1. Pracovník

 • vstup jen do měsíčního přehledu
 • možnost povolit měnit údaje a období

2. Nadřízený pracovník

 • přístup ke všem pracovníkům nebo přístup podle střediska, skupiny, výplatního místa nebo seznam vybraných pracovníků
 • manažerský přístup, možnost prohlížet docházku všech zaměstnanců a externích pracovníků
 • možnost nastavení zákazu upravovat vlastní docházku (např. mistr, upravuje docházku svým podřízeným, ale svou opravovat nemůže)

 • povolit přístup do statistik

Nadřízený pracovník se používá v případě, že je nastavena konfigurace "Povinné schválení docházky nadřízeným pracovníkem" nebo v případě, že je nastavena konfigurace "Povinná kontrola práce za přesčas nadřízeným pracovníkem" a zároveň "Započítává se pouze schválená práce za přesčas".

3. Mzdový pracovník

 • přístup ke všem pracovníkům nebo přístup podle střediska, skupiny, výplatního místo nebo seznam vybraných pracovníků
 • manažerský přístup

Mzdový pracovník se používá v případě, že je nastavena konfigurace "Povinné ověření mzdovým pracovníkům" při zadaných přerušeních


Statistiky

 • Přehled přerušení dle období
 • Měsíční rozpis zpracované docházky

 • Měsíční rozpis skutečně odpracovaných hodin (bez přerušení)
 • Přehled pohybů na docházkových terminálech

Přístupový systém

Tento je součástí našeho docházkového systému. Přístupový systém určuje kdo a kdy může vstoupit do místnosti, kanceláře, skladu, jednoduše všude tam, kde je nutné sledovat přístup zaměstnanců nebo externích pracovníků.
U dveří (brány, vstupu) je namontována čtecí hlava, která ovládá elektrický zámek. Přiložením čipu nebo přístupové karty (jsou to tytéž čipy a karty jako pro docházkový systém) a za předpokladu, že máte přístup do konkrétního prostoru a v konkrétním čase, se Vám dveře odemknou.


 • No labels