Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Změny v exekucích od roku 2019

Modifikovaná nezabavitelná částka určena exekutorem /soudem/

Zásadní novinkou v oblasti práce s exekucemi je od roku 2019 možnost zápisu modifikované /odlišné/ nezabavitelné částky u konkrétní jediné exekuce, u které to exekutorský úřad nařídí (situace, kdy povinný má více zaměstnavatelů). Tuto odlišnou nezabavitelnou částku zapíšete přímo v rámci nastavení exekuce u zaměstnance:

V rámci výpočtu pak PREMIER bude tuto modifikovanou nezabavitelnou částku respektovat pouze pro tuto jedinou exekuci.

UPOZORNĚNÍ

Pokud exekutor stanoví nezabavitelnou částku na "0", pak je zapotřebí do pole "Jiná zákl. nezab. částka zapsat hodnotu 0,0001 - aby ji PREMIER dokázal odlišit od nevyplněného pole.


Doposud bylo možné ovlivnit nezabavitelnou částku pomocí mzdových položek 570, 960, 961 a 962, které však ovlivňovaly výpočet všech exekučních srážek.

DOPORUČUJEME!

Od roku 2019 doporučujeme tyto mzdové položky již dále nepoužívat - v seznamu mzdových položek budou ponechány pouze pro účely případné rekonstrukce mezd. Modifikované nezabavitelné částky si upravte podle návodu výše přímo u konkrétních exekučních titulů.

Na existenci kódů 570, 630, 961 a 962 v nastavení zaměstnanců budete upozorněni při zahájení. Platnost těchto mzdových položek ukončete u zaměstnanců prosincem 2018.

Část nezabavitelné částky, kterou použila ČSSZ při výplatě nemocenských dávek

Pro případy, kdy budete ve výpočtu exekučních srážek nuceni zohlednit část nezabavitelné částky, kterou dle oznámení použil pro stejný měsíc jiný plátce - např. ČSSZ při výplatě nemocenských dávek, je určena mzdová položka 963

Tuto mzdovou položku použijete jednorázově ve výkazu práce za měsíc, kterého se tato úprava týká. Částka, kterou zapíšete ve výkazu práce, sníží nezabavitelné částky u všech existujících exekucí zaměstnance.

Další novinkou, kterou jistě ocení všichni uživatelé, kteří jsou nuceni zpracovávat více exekucí u jednoho zaměstnance, je modernizovaný přehled informací o exekucích, který získáte ze mzdové karty při zpracování mezd.


Započtení dětí, na které se platí výživné dohodou, do počtu vyživovaných osob pro účely exekucí

Děti, na které povinný platí výživné  VÝHRADNĚ dohodou (výživné mohlo být určenou soudním rozhodnutím, ale nebyly nařízeny srážky ze mzdy povinného - povinný se zavázal hradit výživné a tuto povinnost plní uzavřením dohody se zaměstnavatelem) , mohou být považovány za vyživované pro účely jiných exekučních srážek. Abyste toho docílili, že zapotřebí toto dítě zapsat do počtu vyživovaných osob v personalistice - nastavení - údaje pro exekuce. Následně toto dítě zapíšete také do daňového nastavení. kde u tohoto dítěte zaškrtnete pouze to, že jde o dítě vyživované pro exekuce


  


U takto zapsaného dítěte dále můžete využít i historie, kde si můžete omezit započtení dítěte do počtu vyživovaných osob např. měsícem, ve kterém ukončí povinnou školní docházku.

V případě, že budete zpracovávat mzdu v měsíci, kdy již bude ukončena povinná školní docházka, PREMIER vás upozorní na to, že nesouhlasí počet dětí pro exekuce v záložce "osobní údaje" a v daňovém nastavení - tím buďto toto dítě jako vyživované ukončíte nebo po doložení potvrzení o studiu prodloužíte o další rok. Dopředu si tak můžete zajistit kontrolu. Informaci o doloženém potvrzení o studiu si můžete uložit v "Poznámce".


Při zápisu takového výživného formou srážky mzdy u zaměstnance na základě DOHODY  budete postupovat dle obrázku níže:


Děti, na které je výživné sráženo exekučně

Tyto děti nemohou být započtené do počtu vyživovaných osob pro účely exekuce, tudíž nemohou být nastaveny ani v osobních údajích - údaje pro exekuce ani v daňovém nastavení. Při zápisu výživného formou exekučních srážek budete postupovat takto:

UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme si toto nastavení zkontrolovat u všech srážek běžného i dlužného výživného - MP 707, které evidujete u svých zaměstnanců.

Exekuce z odstupného

UPOZORNĚNÍ

V měsíci vyplacení odstupného PREMIER vypočte exekuce tak, že uplatní nezabavitelnou částku tolikrát, kolik činí násobek vyplaceného odstupného + běžná mzda, tj. u trojnásobku odstupného 4x nezabavitelná částka. Tento postup není v souladu se zněním zákona č. 190/2020 Sb, proto u výplaty odstupného a exekučních srážek doporučujeme tyto srážky vypočítat ručně a upravit ve výkazu práce volbou "uživatelem zadaná částka" .

  • No labels