Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V souvislosti s novelou zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění (t.j. jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 7/2005 Sb.), § 37n, odst. 3. vyvstává možnost (nikoliv povinnost) odděleně uvádět náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení uvedených na trh do 13.8.2005. S touto změnou počítá i program PREMIER system a nabízí řešení.

PREMIER system zde nabízí automatizované řešení využitím funkce vázaných obalů, která zajistí automatické přiřazení "recyklačního poplatku" k příslušné skladové položce na dodací list, resp. fakturu.

Postup

1. Nejdříve se založí nová skladová karta třeba s názvem "recyklační poplatek" (pro daný typ poplatku). Na této kartě se nastaví prodejní cena tedy výše poplatku.

2. K výrobkům, ke kterým se recyklační poplatek vztahuje se v záložce "Obaly" doplní do pole "Vázané obal" číslo skladové karty recyklačního poplatku.

3. Při pořizování výdejky/DL program automaticky k počtu měrných jednotek karty vyskladní stejné množství "recyklačního poplatku" formou další položky (dalšího řádku a to jako ve výdejce tak ve faktuře.

4. Tento automatický systém nabízí program jen při výdeji resp. prodeji. Příjem zboží včetně recyklačního poplatku se musí v tuto chvíli provádět ručně, tedy pořízení další položky na příjemku, přičemž nákupní cena položky bude opět ve výši recyklačního poplatku.

  • No labels