Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataKonto pracovní doby

Pro práci s kontem pracovní doby u zaměstnance je potřeba označit  v nastavení - mzdový výměr háčkem "konto pracovní doby"Sledování Konta PD v programu je řešeno použitím mzdové položky 110 - Konto PD. Tuto položku si založte ve mzdových položkách pomocí volby "Průvodce" nebo "Nová"+"Vybrat".

Pokud tento kód použijete u zaměstnance (nejlépe jeho nastavením v kartě - mzdové údaje), tak po propočtu mzdy se na tomto kódu dopočtou hodiny a základní mzda zbývající do měsíčního FPD. Pokud tedy zaměstnanec nedosáhl FPD budou hodiny i částka kladné a v "Kontu" budou vykázány jako "čerpání" (viz. obr. měsíc 2/2015). Pokud bude naopak v měsíci FPD překročen, budou hodiny i částka záporné a v kontu budou vykázány jako "nárok" (viz. měsíc 1/2015). Stav konta lze zobrazit přímo ve výkazu práce na mzdové položce 110 rozkliknutím šipky nad částkou.

Přidání položky 110 do mzdového nastavení zaměstnance:

Při zahájení měsíce se tato položka automaticky doplní do výkazu práce.

Příklad:

Zaměstnanec má základní měsíční mzdu 15000 Kč

Tento zaměstnanec odpracoval v září 2016 11 hodin navíc

Stav konta (po rozkliknutí šipky na řádku položky 110 ve výkazu práce:

V říjnu tento zaměstnanec odpracuje navíc 33 hodin

Korunové rozdíly jsou výsledkem zaokrouhlování.


.

V listopadu zaměstnanec odpracoval 55 hodin navíc

Stav konta po propočtu listopadu:

V prosinci zaměstnanec vyčerpal všechny hodiny navíc - pracoval pouze 5 směn, za 24.12. má proplacenou náhradu mzdy, protože mu na tento den připadla podle harmonogramu směna.


Vyrovnání konta pracovní doby v rámci vyrovnávacího období

Po zpracování února byl u zaměstnance z našeho příkladu následující stav konta pracovní doby:    

Vyrovnávací období končí dnem 01.03.2017, tedy v průběhu měsíce. K poslednímu dni tohoto vyrovnávacího období je zapotřebí vyrovnat zaměstnanci hodiny, které v rámci konta odpracoval navíc. K tomuto účelu použijeme položku 109, kterou zapíšeme s datem 01.03.2017-01.03.2017 - tedy posledním dnem původního vyrovnávacího období, zvolíme "Uživatelem zadané hodnoty" a do hodin a částky uvedeme vykázaný rozdíl. K těmto hodinám zadáme také příplatek za přesčas, který zaměstnanci náleží. Takto vypořádáme původní vyrovnávací období. 

Hodiny odpracované od 02.03.2017 již PREMIER zařadí do nového vyrovnávacího období.

Mzdovou položku 109 si vytvoříte kopií položky 110 - bude mít úplně stejné nastavení, akorát podle čísla mzdové položky uvidíte, že se jedná o Vámi zapsané vyrovnání.

Výplatní lístek za březen bude vypadat takto:


DOPORUČUJEME!

Abyste nezapomínali na doplacení přesčasového příplatku při vyrovnání konta pracovní doby, můžete si v nastavení mzdových položek uvést tento příplatek jako podřazenou mzdovou položku k položce 109 - takto se vám bude po jejím zadání a uložení ve výkazu práce automaticky nabízet ve stejné hodnotě hodin, jakou budete položkou 109 vyrovnávat.

Doplatek u konta pracovní doby
Toto je jediná možnost sledování zůstatků konta PD v programu. Pokud ji využijete, musí být položka 110 použita u zaměstnance každý měsíc z důvodu kontinuity výpočtu zůstatku na kontu PD. Pro ruční zásah do hodin a částky použijte zaškrtávací pole "Uživatelem zadané hodiny". U takto zadaného záznamu již program nedopočte hodnoty do FPD, ale ponechá ty zadané uživatelem.

Program neprovádí vyrovnání směn v rámci konta pracovní doby automaticky - nutné je znát doby konců vyrovnávacích období a při jejich skončení provést ručně vyrovnání.


Postup při skončení pracovního poměru

Při skončení pracovního poměru u zaměstnance pracujícího v kontu pracovní doby nebudete používat mzdovou položku 109 - PREMIER sám vypočte mzdu tak, že veškeré odpracované hodiny v měsíci skončení pracovního poměru poníží nebo povýší o hodiny zůstatku konta pracovní doby z minulého měsíce - tj. vyrovná je v rámci mzdové položky 110. Ručně zde zapíšete pouze hodiny přesčasového příplatku, pokud by tento vznikl.

Např.: zaměstnanec měl zůstatek konta 15 hodin, v měsíci skončení pracovního poměru měl odpracovat 112 hodin, ale opracoval 130 hodin. PREMIER vypočte a proplatí mzdu za 145 hodin, vy ručně zapíšete do výkazu práce příplatek za přesčas ve výši 33 hodin. 


  • No labels