Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Výpočet zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění vypočítává PREMIER na základě druhu pracovního poměru nastaveného u zaměstnance.

V rámci výpočtu zdravotního pojištění u běžných zaměstnanců může dojít k situaci, že zaměstnanec nedosahuje v daném měsíci minimální mzdy nebo její poměrné části. V tomto případě PRMIER provádí dopočet do min. mzdy. Celá částka zdravontího pojištění - 13.5% (nerozlišuje se část zaměstnance a zaměstnavatele) je sražena :

a) zaměstnavateli – důvodem nedosažení min. VZ na ZP byly překážky na straně zaměstnavatele §207 - §209 ZP

b) zaměstnanci z čisté mzdy

a to v závislosti na nastavení v záložce viz. obr.:


Neomluvená absence – celá částka 13.5% (nerozlišuje se část zaměstnance a zaměstnavatele) je sražena vždy zaměstnanci z čisté mzdy.

 

Neplacené volnov případě neplaceného volna program zkoumá, zda mzda v měsíci, kdy je neplacené volno čerpáno, dosáhla alespoň minimálního vyměřovacího základu (poměrné části minimálního vyměřovacího základu v případě, že měl zaměstnanec v tomto měsíci i např. nemocenskou nebo pracovní poměr netrval po celý kalendářní měsíc). Pokud je mzda (vyměřovací základ zjištěný z dosažené mzdy) nižší, než minimální vyměřovací základ (poměrná část minimálního vyměřovacího základu), program srazí zaměstnanci 13,5 % z rozdílu mezi skutečným VZ z dosažené mzdy a minimálním VZ.

Zaokrouhlení ZP při rozdělování mezi zaměstnance a zaměstnavatele

Informace

Zaokrouhlení rozdělení částky ZP mezi zaměstnance a zaměstnavatele není legislativně stanoveno (je v pravomoci účetní jednotky). Program Premier ZP zaměstnance zaokrouhluje na Kč nahoru a zbytek z celkové částky 13.5%  zůstává na zaměstnavatele. U NEAB jsme zvolili opačné zaokrouhlení z důvodu jeho kompenzace (ať není část ZP pro zaměstnance zaokrouhlena 2x nahoru).

 

 

Zdravotní pojištění a odpočet u osob, za které platí pojistné i stát

Pro tyto osoby neplatí minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění za období, kdy trvá pojištění ze strany státu.Tuto skutečnost nastavíte takto:Chráněné pracovní dílny


Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění - (7) říká: Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením11a)z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců11b) osoba, které byl přiznán invalidní důchod,11c) je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

Pokud tedy zaměstnavatel zaměstnává minimálně 50% osob se zdravotním postiženým a splňuje tak zákonné podmínky nároku na odpočet u výpočtu zdravotního pojištění - viz výše, musí si v globálních předvolbách zaškrtnout háček v políčku "Jedná se o Chráněnou prac. dílnu" 

(Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění:

§ 3c

(1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu37) plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 6 814 6 444 Kč na kalendářní měsíc.(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2017.)
(2) Částku vyměřovacího základu uvedenou v odstavci 1 může vláda vždy do 30. června změnit svým nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího; přihlíží přitom k vývoji průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem, k možnostem státního rozpočtu a k vývoji finanční bilance veřejného zdravotního pojištění.)

V krajních měsících vzniku a zániku platnosti bude automaticky dopočten VZ na ZP do výše min. mzdy.

Dále je potřeba v příslušném roce doplnit částku odpočtu z vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění v Nastavení/Pojišťovny do Daňové soustavy pro daný rok, a to do pole "Limity pro plátce p. - stát" (aktualizace v dalších letech již budou odpočet doplňovat automaticky). Tímto si zajistí postup, kdy u zaměstnanců se zadaným důchodem pro invaliditu bude při měsíčním zpracování mzdy snížen vyměřovací základ pro zdravotní pojištění o hodnotu vyměřovacího základu za osoby, za které je plátcem pojistného stát.

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění:

§ 3c

(1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu37) plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 6 814 6 444 Kč na kalendářní měsíc.(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2017.)
(2) Částku vyměřovacího základu uvedenou v odstavci 1 může vláda vždy do 30. června změnit svým nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího; přihlíží přitom k vývoji průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem, k možnostem státního rozpočtu a k vývoji finanční bilance veřejného zdravotního pojištění.


V krajních měsících vzniku a zániku platnosti bude automaticky dopočten VZ na ZP do výše min. mzdy.
  • No labels