Na této stránce:


Údaje firmy pro hlavičku dokladů - formulářů

Po vstupu do nabídky "Obecné“ vyplní uživatel údaje firmy, tj. název, sídlo, IČ, DIČ. Tyto údaje vstupují do hlavičky daňových dokladů, proto je důležité je napsat přesně podle živnostenského listu, příp. obchodního rejstříku. Tyto základní údaje účetní jednotky lze načíst z rejstříku zadáním IČ. tlačítko "Načíst zadáním IČ".

Údaj o zápisu v OR. - slouží pro výpis povinných údajů z OR do dokladů.


Volba účetního období

V položce "Aktuální účetní období“ je možné nastavit některá z minulých účetních období, což uživateli umožní v tomto období v případě potřeby provádět změny. Povolení k provádění této operace doporučujeme udělit pouze hlavnímu účetnímu.

Tip

Uživatel má k dispozici dočasnou změnu účetního roku přímo v hlavní obrazovce ( v dolní části vedle názvu účetní jednotky ). Pro dočasnou práci v jiném účetním období již není nutné nastavovat rok v uživatelských předvolbách. Tato volba nebude umožněna těm uživatelům, kteří nemají přístupová práva do uživatelských předvoleb.


Vznik účetní jednotky

Datum vzniku účetní jednotky - má vazbu na vytváření veškerých výkazů a přehledů. Jedním kliknutím pak program nabídne sestavu od vzniku firmy do aktuálního data (např. v obratové předvaze obrat firmy od data vzniku). Více k účetnímu období a nastavení hospodářského roku v kapitole "Účetnictví - Základní schéma - Účetní období".


Volba typu účetní soustavy

V nabídce účetní soustava si uživatel zvolí typ účetní soustavy své organizace. PREMIER system umožňuje účetně vést kromě klasické podnikatelské sféry také neziskové, příspěvkové a rozpočtové organizace. Veškeré funkce a postupy v programu jsou stejné pro všechny sféry, pouze účtová osnova nabízí jiná čísla řádků uzávěrkových výkazů, z čehož vyplývá, že program sestaví přehledy v modulu "Rozvaha, Výkaz“ určeném pro zvolenou účetní soustavu (neziskové organizace, příspěvkové organizace)Nastavení místní a alternativní měny

V této části lze nastavit:

 • základní místní měnu 
 • alternativní měnu 
 • způsob oceňování cizích měn z titulu účtování:

Způsob ocenění cizích měn:

 • denní kursy,
 • pevné měsíční kursy,
 • pevné čtvrtletní kursy,
 • pevné pololetní kursy,
 • pevné roční kursy.

Při použití pevných kursů je možné DPH oceňovat shodně s účetním popř. denním kursem.Přidělená DIČ v jiných zemích EU

Zde nastavená přidělená DIČ v jiných zemích EU se budou nabízet při pořizování vydaných a přijatých faktur.

Tip

U některých dokladových řad lze přidělené DIČ přiřadit přímo v nastavení dokladové řady.

DIČ se přidává standardní klávesou Nový.Daňové nastavení

V této nabídce uživatel nastaví:

Právní formu subjektu - fyzická nebo právnická osoba.

Typ plátce DPH - včetně možnosti zadat zvláštní režimy DPH (cestovní ruch, DPH dle VAP)

Koeficient DPH nezaokrouhlovat (novela k 1.4.2019) - tuto volbu si zaškrtnou všichni uživatelé plátci DPH nejpozději do 30.9.2019. Souvisí se zákonem č. 80/2019 Sb., který mění zaokrouhlování DPH.

Změna se dotýká způsobu rozpočítání DPH z částky celkem, tzn. metodou shora. Nový výpočet bude prostřednictvím koeficientu, který se již nebude zaokrouhlovat (částka celkem/ koeficient = základ pro výpočet DPH, které se následně dopočte jako rozdíl celkové částky – vypočtený základ).

Koeficienty pro jednotlivé sazby - základní sazba-> 1,21; snížená sazba -> 1,15; druhá snížená sazba ->1,10.

Zaokrouhlení na vydaných fakturách zahrnout do DPH a Zaokrouhlení na paragonech zahrnout do DPH - od 1.10.2019 tato volba (která je automaticky zatržena) umožňuje automatický rozklad zaokrouhlení na základ DPH a DPH. Více zde.
Údaje firmy - vstupující pouze do formulářů daňového přiznání (DPH a ostatní přiznání, která jsou součástí "Daňové kanceláře“).

Vlastní DIČ - pokud účetní jednotka podléhá skupinové registraci, pak by měla mít DIČ skupiny vyplněno v základním nastavení ("Správce - Předvolby - Globální - Obecné"), pro účely EET a některých daňových přiznání je nezbytně nutné nastavit vlastní DIČ. Toto se vyplní zde.

ID datové schránky - pro přenos do přiznání, nikoliv pro odesílání přes datovou schránku (toto se nastavuje v uživatelských předvolbách).

Číslo pracoviště - seznam pracovišť FÚ, lze vybírat z číselníku "...".

EET - datum ostrého provozu od - pokud má daná účetní jednotka povinnost evidovat tržby, zde si vyplní datum ostrého provozu více zde.

FIK přidělovat automaticky - podrobně vysvětleno viz zde.

CZ NACE kódy - zde se doplní převládající činnosti podnikání dle NACE kódů. I zde je k dispozici číselník NACE kódů.

Tip

Číselník je k dispozici v poli CZ NACE, zde se může vepsat kód (část kódu) nebo začátek názvu činnosti a stisknout "Enter".


Systém vstupních hesel

Zde se nastavuje povinnost zadání hesla při vstupu do programu PREMIER.

Nastavujeme, zda je heslo povinné a jeho minimální délku.

Tip

Pokud nastavíme povinnost hesla  u jedné účetní jednotky a tato je předvolená, přenese se tato povinnost i na ostatní účetní jednotky.

Pokud jednotka předvolená není, vyzve nás systém k zadání hesla a heslo budeme muset zadávat pro vstup do programu.

Platnost hesla ve dnech - udává za jakou dobu systém vyzve ke změně hesla.

Stejné heslo je možno zadat až po - určuje počet změn hesel, systém nedovolí dříve zadat stejné heslo než je zde nastaveno.

Zablokovat uživatele po - po daném počtu chybného zadání hesla, systém zablokuje uživateli přístup do programu. Viz zablokování uživatele.

Druhé bezpečnostní heslo SUPERVISOR - slouží k dalšímu zabezpečení jednotlivých účetních jednotek.

Postup pro případné odblokování zablokovaného uživatele naleznete zde.


Upozornění

Druhé bezpečnostní heslo SUPERVISORA je pro každou účetní jednotku jedinečné a musí se tedy nastavit pro každou účetní jednotku zvlášť.

Volby pro síť, tisk, export

pro přehlednost je rozděleno do 4 záložek:

1 Export dokumentů:

Export dat - v této nabídce se nastaví adresář, do kterého má být exportovaný soubor uložen. Volné dokumenty je předvolená složka umístěná v kmenovém adresáři ...\Premier\Dokument\FAx (kde x je pořadové číslo účetní jednotky), která se automaticky vytváří při založení účetní jednotky. Nově lze od sebe oddělit ostatní dokumenty od mzdových dokumentů (tj. nastavit pro mzdové dokumenty jinou cílovou složku. Do adresáře PREMIER byla přidána nová složka „md“ – tato složka slouží pro ukládání volných dokumentů, které jsou generovány z modulu mezd.

Mzdy - automaticky mazat dokumenty - zde si může uživatel nastavit frekvenci mazání mzdových dokladů.

Automaticky podepisovat faktury - při exportu faktury do PDF formátu je možné dokument automaticky podepsat elektronickým podpisem. Nastavení elektronického popisu se provádí v Předvolbách uživatelských - Obecné - Volby pro síť, tisk, export - Elektronický popis.

Předvolený formát datového exportu - zde si uživatel může nastavit výchozí formát datového exportu.

Vyplňovat e-mail do kopie exportovaných dokumentů - všechny exportované dokumenty odesílané z programu e-mailem lze posílat jako kopie na zde uvedenou e-mailovou adresu.

Vyplňovat e-mail do skryté kopie exportovaných dokumentů - obdobně jako výše uvedená možnost, pouze se jedná o skrytou kopii.

Způsob tvorby e-mailů - program umožňuje zasílat e-maily prostřednictvím poštovního klienta (MS Outlook, MS Outlook Expres, Mozilla Thunderbird nebo přímo přes server odchozí pošty (SMTP). Nastavení v uživatelských předvolbách má přednost.

E-agent SMTP server - nastavení hodnot SMTP slouží pro přímé rozesílání exportovaných dokladů, pro funkci E-Agenta a dalších možnosti, které informují uživatele o událostech prostřednictvím e-mailu. Více v kapitole Obecné - Nastavení SMTP

Jméno a e-mail uživatele čerpat z definice členů - tato volba zajistí, že pro předvyplňování výstupních dokladů se jméno uživatele (doklad vystavil) a uváděný e-mail budou přebírat z definice členů modulu E-agent namísto nastavení v uživatelských předvolbách.

2 Import dokumentů/sken

Jiná složka pro skenované a vkládané přílohy - zde se nastavuje adresář pro vkládání dokumentů. 

Používat automaticky zakládané variabilní podsložky dle Rok/Modul/Dokladová řada pro - pakliže je povolena tato volba pro vybraný modul z nabídky, pak se vždy ve složce pro skenované a vkládané přílohy (SC nebo jinak zvolená složka), vždy automaticky přílohy ukládají do adresářů dle roku/modulu a dokladové řady. Tyto adresáře se zakládají automaticky.

Do složky příloh kopírovat soubory - možnosti nastavení, kdy se mají ukládat přílohy do složky výše.

Předvolený formát souboru při skenování - možnost nastavení výchozího formátu pro přímé skenování do PREMIERA.


3 Předvolby pro tisk:

Používaný tiskový procesor - tyto dvě volby slouží k různému způsobu vytváření tiskových front nebo náhledů. Ve většině případů dostačuje GDI. GDI Plus je pak vhodné nastavit, pokud jsou v sestavách použity jiné, než české písma.

Předvolovat výchozí tiskové sestavy pouze pro tuto jednotku - pokud tato volba nebude odškrtnuta, pak se předvolené tiskové sestavy přebírají z jiných jednotek.

U sestav typu "seznam" nabízet tisk s řádkováním - povolením se automaticky bude nabízet tisk s řádkováním, tj. barevně odlišenými sudými a lichými řádky. Nastavení podbarvení se provádí v Předvolbách Globálních/Uživatelských - Obecné - Pracovní plocha, usnadnění.

Předvolený formát souboru při skenovaní - slouží k nastavení výchozí volby při skenování (viz PREMIER AI).

4 Ostatní/ ČNB/ ECB

Zdrojová adresa pro k importu kursovního lístku - zde je navolena adresa pro stažení kurz. lístků a předvolené měny pro stažení.

Tip

Kursovní lístek se aktualizuje automaticky, pokud toto není zakázáno.

Předvolené měny pro připojení - zde je nutné vepsat měny (zkratky měn podle banky, oddělit středníkem), které se mají v kurzovním lístku stahovat.

Panel Aktuálně - kromě automatické aktualizace kurs. lístku lze dále zakázat automatické výstrahy na hlavním panelu - viz panel Aktuálně.

Předvolby pro Balíkobot - podrobně popsáno zde.

4 Zálohování / Premier Disk (cloud)

Předvolená cesta pro zálohy na disk - uveďte cestu, kde se lokálně na počítači budou zálohy ukládat, lze využít tlačítko Nalistovat.

Premier Disk - login - přesně zadejte přidělené přihlašovací jméno, budete jej moci využít i pro vstup přes webové rozhraní.

Premier Disk - heslo - přesně zadejte přidělené přihlašovací heslo. Můžete požádat na uvedené emailové adrese i o reset hesla. Do mailu Vám pak přijde odkaz, přes který si můžete vytvořit své vlastní heslo.

Předvolený způsob zálohování - můžete si vybrat mezi klasickým ukládáním záloh na lokále nebo zároveň o jejich zálohu do úložiště Premier Disk. Lokální záloha se v tomto případě nemaže. Ukládání vzdálené kopie zálohy může dle rychlosti připojení k internetu trvat déle.

Více informací ohledně služby PREMIER Disk zde.


Pracovní plocha, usnadnění

Podrobněji popsáno v Uživatelských předvolbách,  které mají větší prioritu.


Dokladové řady, Účtová osnova

Jde o stejný modul jako "Dokladové řady“ a "Účtová osnova" v subsystému "Účetnictví“. Je zde umístěn především pro uživatele, kteří nemají licencováno "Účetnictví“, proto dokladové řady popř. účtovou osnovu definují zde.


Kódy DPH

Systém sestavování DPH probíhá v programu pomocí tzv. "Kódů DPH“, které obsahují veškerá nastavení pro automatické účtování DPH, zařazení do příslušného řádku přiznání a příslušnou sazbu.

V programu jsou již implicitně navoleny kódy DPH, u nichž je definováno číslo řádku v daňovém přiznání, sazba (základní či nižší) a účet. Implicitně je navolen účet 343.100 pro přijatá a 343.200 pro uskutečněná plnění.

Pokud má uživatel nadefinovánu jinou analytiku, je nutné tento účet změnit u příslušného kódu DPH (F4).

Případně může přidat vlastní kód DPH "F3 - Nová" (např. účetní jednotka používající více způsobů určení odpočtu u osvobozených přijatých plnění).

 Další informace ke kódům DPH jsou uvedeny v kapitole "Podvojné účetnictví – Komplexní řešení DPH".

Zároveň se zda zadávají "Roční zálohové koeficienty" - tato problematika je podrobně popsána zde.Tip

Před nastavení vlastních kódů doporučujeme projít volbu "Načíst ze vzorů".


Daňová soustava

Tato nabídka umožňuje uživateli pružně reagovat na případné změny legislativy a změnit tyto hodnoty:

 • nastavení daňových odpisů (dobu odepisování, % u rovnoměrného odpisování a koeficienty pro zrychlené odpisování). Pro daňové odpisy a údaje o dani z příjmů lze pořídit pro každý rok nové hodnoty. To dále usnadňuje orientaci při zpětné kontrole účetnictví, rovněž však umožňuje sledovat celkový vývoj těchto hodnot.
 • daň z příjmů FO (Sazby daně, sazby sociální a zdravotního pojištění pro zaměstnance i zaměstnavatele, minimální mzdu, limit pro plátce - stát, hodnoty odečitatelných položek), viz obr.

Upozornění

Všechna tato nastavení daňové soustavy se při update pravidelně aktualizují.
 • No labels