PREMIER AI

Aplikaci PREMIER AI najdete jako první volbu po tlačítkem "A" na hlavní obrazovce programu.

 Jak dostat dokumenty do PREMIER AI?

Uživatel má k dispozici více způsobů, jak dostat dokument(y) do aplikace PREMIER AI:

 • Automaticky:
  • synchronizováním aplikace PREMIER AI s e-mailem(y)  - nastavení synchronizace s e-mailem je popsáno zde.
  • automatickým načítáním z předem zvolené složky - nastavení výchozí složky je popsáno zde.
 • Ručně (ikony v horní části aplikace PREMIER AI):
  • Drag and drop
  • Vlepit dokument(y) ze schránky

  • Otevřít dokument(y) ze složky

  • Vyfotit dokument mobilním telefonem

  • Naskenovat dokument
   .... funkce jsou podrobně popsány níže v rychlém vstupu.


Na této stránce najdete


Základní funkce obrazovky PREMIER AI

Po spuštění se uživateli zobrazí následující obrazovka s aplikaci PREMIER AI, kde je vidět

 • seznam načtených/vložených dokumentů, 
 • náhled na dokument, na kterém aktuálně stojí kurzor
  a k tomu odpovídající další tlačítka/volby a funkce.

Přidání dokumentů

Jak již bylo uvedeno, dokumenty k vytěžení se zde dostanou buďto automaticky synchronizací s e-maily, načtením z výchozí složky nebo ručně pomocí voleb "Přidat dokument" v levé horní části obrazovky. Jednotlivé typy ručního vložení dokumentu jsou podrobně popsány níže.

Vedle voleb pro přidání dokumentu je tlačítko pro "Znovunačtení z e-mailu/refresh"


Typy dokumentů

Nad seznamem načtených dokladů se zobrazí informace ohledně druhu dokumentu, na kterém aktuálně stojí kurzor. Možné typy:

 • Objektový dokument čitelný -  lze přímo vytěžit.
 • Sken/fotka bez textu - který je nutno následně převést pomocí funkce "Načíst pomocí OCR" na čitelný dokument a až poté vytěžit. Načtení pomocí OCR je možné přímo odtud nebo v obrazovce "Vytěžování" v dalším kroku.

  Jakmile bude načtení provedeno zobrazí se informace ohledně čitelnosti a rotace dokumentu.

  Rovněž je možno pro převod využít hromadnou funkci "Navrhnout pro OCR převod", která je k dispozici jako "Hromadná akce". Kdy program sám projde seznam faktur, označí ty, které se mají převádět, a převod se následně spustí volbou "Načíst pomocí OCR". 

 • Jakmile systém detekuje zakódované PDF, nabídne u něj také načtení pomocí OCR.

  U OCR převodu je u nekvalitních skenů/fotek respektována rotace (naleznou se správně veškeré čitelné údaje, nepřeskakují řádky).


Další ovládací prvky

Připojit k vazbám dokladu - pakliže se bude jednat o dokument, který systém nerozpozná (např. se nebude jednat o doklad), je možné jej touto volbou připojit do vazeb napříč celým systémem, Po stisknutí volby stačí pouze dohledat kde se má vazba na dokument vytvořit.

Ukázat vytěžení, akce - tato volba umožní vytěžování z jedné obrazovky více zde.

Funkce je dostupná pro PC s rozlišením obrazovky minimálně 1280 x 1024 px. Doporučené rozlišení je pak 1920 x 1080 px. a vyšší.

Otevřené/Uzavřené/Všechny - možnost snadno měnit volbu zobrazení dokumentů v seznamu dle stavu. Včetně možnosti definovat datum "Od" pro uzavřené požadavky.

Bez hlaviček zpráv - v případě automatického načítání z e-mailu jsou v seznamu vidět i hlavičky zpráv včetně textu e-mailu. Pakliže tyto nechcete vidět v seznamu, lze zaškrtnout toto volbu.

Položky - aktuální počet položek v seznamu. 


Seznam dokumentů

Dokumenty v seznamu jsou defaultně seřazeny dle data a času nahrání. Jedná se o klasickou unigridovou tabulku, které jsou napříč celým programem, takže je možno využít všechny její funkce jako filtry, řazení, vyhledávání či změna pohledu. Seznam dokumentů v PREMIER AI obsahuje následující údaje:

Status - informace o statusu každého dokumentu. Mohou nastat tyto varianty:

- nový dokument

- nedokončeno

- připraveno k zápisu s editací

- připraveno k přímému zápisu

- zapsáno

- uloženo v evidenci

Vstup - z důvodu více variant přidání dokumentů je zde identifikace typu vstupů. Možné typy vstupů.

 • D - Drag and drop
 • E - e-shránka/e-mail
 • S - složka
 • V - vložení
 • S - skener
 • M - mobil

Zdroj - obdobně je zde informace ohledně zdroje.  Tedy např. název složky, e-mail ad.


Odesílatel - pakliže jsou doklady načteny z e-mailu, je zde uvedena e-mailová adresa odesílatele.

Čas - informace ohledně data resp, času načtení dokumentu do PREMIE AI.

Typ - obsahuje informaci ohledně typu dokumentů viz výše.

Druh - informace již vyčtená z dokumentu ohledně druhu dokladu.

- pro mazání po jednotlivém dokladu.

Popis - informace rovněž vyčtená z dokumentu.

- vytěžování daného řádku.

Poznámka - prostor pro libovolnou zde editovatelnou poznámku k dokumentu.

- podpora práce v týmu, možnost přiřadit dokument uživateli s následnou informací komu je Přiřazeno.

- pakliže je doklad připraven k přímému zápisu, pak tímto tlačítkem lze přímý zápis jednotlivě realizovat.

D. a Číslo dokladu - po zápisu je zde informace ohledně dokladové řady a čísla dokladu, kde byl zápis proveden s možností interaktivního náhledu pomocí tlačítka .

Status schvalování - pakliže doklad spadá do schvalovacího procesu, aktivují se vždy příslušné funkce a zde je k dispozici údaj o aktuálním statusu schvalování.


Hromadné akce

Volbou hromadné akce se do seznamu aktivuje checkbox, díky němuž lze snadno provádět akce hromadně.

Navrhnout pro OCR převod - program sám projde seznam faktur, označí ty, které se mají převádět , a převod se následně spustí volbou "Načíst pomocí OCR" viz výše.

Odstranit - hromadné odstranění označených dokumentů.

Přidělit - hromadné přidělení označených dokumentů zvoleném uživateli.

Hromadně zapsat připravené - automatický hromadný zápis dokladů se statusem "Připraveno k přímému zápisu".Náhled na dokument

Náhled na dokument je dostupný pro PC s rozlišením obrazovky minimálně 1280 x 1024 px. Doporučené rozlišení je pak 1920 x 1080 px. a vyšší.

Nad dokumentem je informace o umístění dokumentu. 

Pod dokumentem jsou pak standartní ovládací prvky k dokumentu (listování, lupa ad.) včetně možnost Otevřít v aplikaci či Ukázat ve složce.

Vytěžit/ zápis - touto volbou se provede vytěžení dokumentu, na kterém aktuálně stojí kurzor. Podrobnosti zde.Rychlý vstup

Pakliže chce uživatel vložit dokument bez využití aplikace PREMIER AI, má k dispozici rychlé vstupy, pomocí kterých se dostane ihned k vytěžování vloženého dokladu. 

Takto lze vytěžovat dokumenty pouze jednotlivě. Pakliže chcete načíst/zpracovávat více dokumentů, doporučujeme využít aplikaci PREMIER AI.

Jak vložit dokumenty pomocí rychlého vstupu?

Uživatel má k dispozici více způsobů, jak dostat dokument(y) pomocí rychlého vstupu a tyto jsou k nalezení:

Z hlavní obrazovky pod volbou "A".


Nebo u pořizování nové přijaté faktury resp. zálohového listu.

Princip vložení/načtení dokumentů je stejný jako v případě ručního přidání dokumentů přímo v aplikaci PREMIER AI. Jednotlivé způsoby jsou popsány níže.

Vlepit dokument(y) ze schránky

Program nabízí více možností, jak vlepit dokument ze schránky k vytěžení do PREMIERA.

Z e-mailu

Prvním způsobem je načtení přímo z e-mailové schránky. V e-mailovém klientovi je nutné se postavit kurzorem na požadovaný e-mail resp. skupinu e-mailů a tyto zkopírovat do schránky buďto pomocí Ctrl + C nebo pravým tlačítkem myši a kopírovat.

Z bezpečnostních důvodů Windows nelze do PREMIER AI kopírovat celý e-mail při práci ze vzdálené plochy (PREMIER Outsorcing), pouze přílohu(y) z e-mailu.

Takto se do systému načte celý e-mail včetně všech příloh. Program sám rozpozná typy příloh (faktura, zálohový list, příloha,…). Faktury automaticky označí k importu.Následně je nutné se přesunout do PREMIERA a myší najet na tlačítko "A" a následně zvolit volbu "Vlepit dokument(y) za schránky".


Takto se do systému načte celý e-mail včetně všech příloh.

Konkrétní příloha e-mailu

Pakliže chcete načíst pouze konkrétní fakturu z e-mailu, je nutné nakopírovat do schránky pouze danou přílohu. Do PREMIERA se následně dokument vlepí stejným způsobem jako viz. výše.
E-mailových příloh lze označit více najednou.


Více e-mailů

Obdobně je možné v e-mailovém klientu nakopírovat do schránky více e-mailů a následně přes tlačítko "A" vlepit do PREMIERA.

Kopírování souboru

Dokument lze do PREMIERA načíst kopírováním dokumentu resp. dokumentů přímo z jejich umístění/místa uložení (disk, flash atd.).

Načtení v PREMIERU se provede opět přes tlačítko "A" a "Vlepit dokument(y) za schránky".

Stejnými způsoby lze vložit dokument(y)ze schránky přímo v aplikaci PREMIER AI.Drag and drop

Dokument je možné vlepit do PREMIERA také metodou "Drag and drop" tj. "táhni a pusť". Načtení dokumentu tímto způsobem spočívá v tom, že se myší "chytne" externí dokument, "natáhne se" do vyznačeného místa v PREMIERU, tedy tlačítko "A" a zde se myš pustí. 

Přetáhnout lze dokument přímo z e-mailu resp. celý e-mail anebo přímo z konkrétního umístění.

Z bezpečnostních důvodů Windows nelze využít metodu "drag and drop" u přístupu z terminálu.

Stejným způsob lze vložit dokument pomocí Drag and drop přímo v aplikaci PREMIER AI,


Otevřít dokument(y) ze složky

Touto volbou se dokument(y) načítají ze složky, tedy jsou někde uloženy a programu se ukáže cesta k nim.
Označit je možné jeden či více dokumentů a následně "Otevřít".

Stejným způsob lze načíst dokument ze složky (jiné než nastavení pro importu) přímo v aplikaci PREMIER AI,Vyfotit dokument mobilním telefonem

Připravujeme.


Naskenovat dokument

Touto volbou lze přímo skenovat dokumenty do PREMIERA k načtení údajů.

Skenování lze rovněž spustit přímo v aplikaci PREMIER AI,

Po spuštění volby je v levé části obrazovky možnost dalšího nastavení před samotným skenováním.

Pakliže je k PC připojen nějaký skener či více skenerů je k dispozici "Výběr skeneru".

Nastavit lze také:

 • výstupní adresář,
 • rozlišení,
 • typ obrázku,
 • komprese,
 • formát skenovaného dokumentu - výchozí formát lze nastavit ve "Správci - Předvolby - Globální - Volby pro síť/tisk/export/import - Předvolby pro tisk/skener". Defaultně je nastaveno pdf, což doporučujeme pro vícestránkové faktury a následné rozpoznávání.

Samotné skenování se spustí volbou "Skenovat".

Pakliže se má skenovat více stran použije se volba "Skenovat další stranu".

Pokud je již sken kompletní, k načtení se připraví volbou "Uložit a dokončit".

 • No labels