Z důvodu pozastavení a připravovaného úplného zrušení již není EET podporováno.

Obdobně jako v podvojném účetnictví i zde stačí program pouze aktualizovat, provést všechna potřebná nastavení a program tak připravit na Elektronickou evidenci tržeb.

1. Nastavení EET

Ve "Správci - Předvolby Globální - Obecné - Daňové nastavení" si uživatel nastaví datum, odkdy bude používat ostrý provoz EET a také jestli chce datové zprávy odesílat automaticky (viz níže).

Po tomto datu nebude možné již mazat doklady odeslané do EET!!! Mazat půjde pouze ty doklady, které budou zaslány během zkušebního provozu před tímto datem.

Na této stránce:

1.1 Nastavení dokladové řady pokladny pro EET

Jakmile uživatel od finanční správy získá všechny potřebné informace, tedy autentizační údaje do webové aplikace Elektronické evidence tržeb, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát(y), pak tyto údaje a certifikát(y) v programu PREMIER nastaví v "Daňová evidence - Analytika, Banky - Dokladové řady - Dokladová řada pokladny - Přidělená registrační pokladna / EET"

Zde je nutné zaškrtnout volbu "Povolit tisk přes registrační pokladnu / tiskárnu / EET". 

Pod touto volbou je potřeba přiřadit údaje k jednotlivým pokladnám. 

Uživatel zde musí vyplnit následující údaje:

 • Kód - libovolný kód sloužící pro vyhledávání.
 • Popis pokladny - libovolný popis pokladny.
 • Výrobce pokladny/EET - zvolte SW PREMIER system (EET) (poslední možnost).
 • Cesta k certifikátu - zde si uživatelé nastaví cestu k přidělenému certifikátu; pomocí tlačítka "..." se zobrazí dialogové okno s výběrem nalezených certifikátů, druhou možností je přednastavení cesty k otisku (viz dále).
 • Heslo - pro ověření certifikátu je zde zapotřebí vložit heslo.

  Doporučení

  Variantu cesty k certifikátu doporučujeme využívat v případě většího počtu uživatelů. Certifikát musí být uložen ve složce, která je přístupná všem uživatelům na lokální síti nebo serveru. Doporučujeme vytvoření složky s certifikátem do adresáře Premier.
 • Otisk nainstalovaného certifikátu (varianta, když není nastavena cesta k certifikátu) - zde PREMIER nabídne k výběru z certifikátů nainstalovaných v daném počítači ve Windows.

  Doporučení

  Variantu nastavení otisku certifikátu doporučujeme využívat z toho důvodu, že v případě první varianty může dojít k nefunkčnosti certifikátu v důsledku fyzického přesunu souboru (s certifikátem)
 • Zjednodušený režim - tuto volbu si zaškrtnou ti uživatelé, kteří budou evidovat tržby ve zjednodušeném režimu.
 • Provozovna - jedná se o číselný údaj, který byl systémem Finanční správy automaticky přidělen ve webové aplikaci EET (rozsah 1 - 6 znaků),
 • Číslo pokladny - tento kód je tvořen uživatelem alfanumerickými znaky a vybranými speciálními znaky (rozsah 1 - 20 znaků). Každé pokladní zařízení v rámci jedné provozovny a daném čase musí mít unikátní označení!!! 

  Doporučení

  Doporučujeme jako číslo pokladny použít dokladovou zkratku bez diakritiky!
 • Ověřovací mód odesílání - tato volba slouží pro odzkoušení, zda-li je vše dobře nastaveno. Údaje se neposílají do EET, místo FIK kódu se generuje PKP kód podobně jako při zjednodušeném (off-line) režimu.

V nastavení dokladové řady pokladny je dále možno nastavit individuálně způsoby (automaticky x ručně) odesílání datových zpráv viz. níže.


Certifikát(y) doporučujeme dobře uschovat!, aby v případě nutnosti výměny PC nedošlo k jejich ztrátě!

Tip na export certifikátu pro EET najdete "zde".

2. Nové ovládací prvky

2.1 Dokladová řada pokladny (podléhající EET)

Následně se v dokladových řadách, kde je EET přednastaveno, zobrazí nový sloupec "EET", který může obsahovat tyto barevné příznaky:

 • Prázdný - daná položka nepodléhá EET (např. převod z banky, popř. nedokončený doklad, který ještě nebyl vytisknut pro zákazníka),
 • OK - odesláno,
 • WA - čeká na odeslání (v případě výpadku při tvorbě dokladu nebo práce ve zjednodušeném režimu),
 • OF - odesláno dodatečně při výpadku,
 • !! - čeká na odeslání, překročeno o 48 hodin (resp. 5 dnů v případě zjednodušeného režimu EET). V takovém případě může Finanční správa žádat vysvětlení.

Dvojklikem myši na položku v kolonce EET v pokladně si uživatel může zobrazit také detail datové zprávy (viz obrázek).

2.2 Nové příznaky v položkách pokladního dokladu

Při vkládání položek do pokladního dokladu, lze použít nové zaškrtávací příznaky.


 • Nepodléhá EET - touto volbou se označí takové položky pokladního dokladu, které se neodesílají do systému EET, jedná se například o kauce, vyučtování aj.


 • EET kredit -  tuto volbu zaškrtnou uživatelé v případě nákupu a následně i čerpání dárkového poukazu. Program pak sám podle znaménka pozná, zde se jedná o částku určenou k následnému čerpání tzv. nabití kreditu nebo o čerpání kreditu.
  Příklad: Kladná hodnota je prodej dárkového poukazu, záporná pak jeho čerpání.


Tyto příznaky lze použít také ve vzorech, tzn. lze si jednoduše nachystat různé varianty pro opakující se položky pokladních dokladů včetně nastavení pro EET

2.3 Nové příznaky ve skladových kartách

Obdobně byly příznaky "Nepodléhá EET" a "EET kredit" přidány také do skladových karet (záložka Prodejní ceny - Ostatní, EET).3. Odesílání datových zpráv do systému finanční správy

Odesílání datových zpráv se v programu PREMIER provádí vždy v dialogu tisku a může probíhat buďto automaticky nebo ručně pomocí stisknutí tlačítka "EET - získat FIK kód".


 1. Ruční odesílání datových zpráv - v případě ručního odesílání datových zpráv je zapotřebí v dialogu tisku odesílat jednotlivé datové zprávy pomocí stisknutí tlačítka "EET - získat FIK kód".
 2. Automatické odesílání datových zpráv - pokud si uživatel nastaví automatické odesílání datových zpráv, pak program bude zprávy automaticky odesílat vždy při vyvolání dialog tisku dokladu (tzn. nebude potřeba ručně kliknout na tlačítko "EET - získat FIK kód").


Pokud má doklad jiné datum než aktuální, nepřidělí se FIK automaticky, ale pouze na ruční povel!!! Je to z toho důvodu, aby nedocházelo k nechtěnému odesílání starších dokladů!!!

Nastavení automatického odesílání lze provést buďto globálně pro všechny pokladny ve "Správci - Předvolby - Globální - Daňové nastavení - FIK přidělovat automaticky" nebo individuálně k dané pokladně v nastavení dokladové řady pokladny (viz. obrázek).


3.1 Odeslání údajů Finanční správě přímo z pokladny

Odeslání datové zprávy probíhá v dialogu při tisku dokladu a to na povel tlačítkem "EET - získat FIK kód" nebo automaticky při prvním tisku/exportu, což lze nastavit v předvolbáchTlačítko je dostupné u dokladů typu tržby i u platby pohledávky nebo zálohového listu v hotovosti.

Opravy/ Storna dokladů

Pokud byl doklad odeslán do EET je možné na dokladu měnit pouze ty údaje, které se do EET neposílají (např. partner, zakázka, středisko, účty,…). Pokud bude potřeba opravit jiné údaje, je zapotřebí provést storno dokladu (viz. dále).


3.2 Odeslání údajů Finanční správě z výdejek

Tlačítko "EET - Získat FIK kód" bylo přidáno také do tisku výdejek. Pokud je přednastaveno automatické odesílání, pak se při tisku výdejky datová zpráva odešle automaticky.3.3 Odeslání údajů Finanční správě v případě úhrady vydané faktury v hotovosti/platební kartou

V případě faktury hrazené v hotovosti či platební kartou, lze datovou zprávu do EET odeslat přímo z tisku vydané faktury. Aby následně byly na faktuře tištěny nové povinné údaje, je možno využít tiskovou sestavu „S FIK kódem přímo na faktuře (EET)“, která je k dispozici v galerii sestav (viz níže). 3.4 Odeslání údajů Finanční správě z výdejek (offline pokladní režim)

V případě, že při výdeji ze skladu používáte offline režim, pak se nastavení pro EET nachází v dokladové řadě výdejek. Nastavení je obdobné jako při nastavení dokladové řady pokladny pro EET viz výše.Datové zprávy se jako v ostatních případech odesílají do systému EET při tiskuKontrolu stavu odeslaných či neodeslaných zpráv, pak může uživatel provést v seznamu výdejek, kde se také zobrazí nový sloupec EET.
4. Tisk nových údajů k EET na dokladech

4.1 Tisk dokladu

Nové povinné údaje (FIK kód, označení provozovny a pokladny, BKP kód, režim, datum a čas) se na dokladu tisknou v programu PREMIER pod rekapitulací DPH. U různých tiskových sestav (v internetové galerii tisku) to může být jinak. Pokud je výpadek spojení, netiskne se 32-znakový FIK kód, ale 344-znakový PKP kód v dolní části dokladu. V případě běžného režimu se na dokladu tiskne FIK kód (viz první obrázek). Na dalším obrázku je vidět tisk dokladu při výpadku spojení tedy s PKP kódem.


4.2 Tisk vydaných faktur a zálohových listů

U vydaných faktur a zálohových listů hrazených hotově nebo platebních kartou jsou k dispozici dva způsoby tisku dokladů s údaji pro EET. Prvním je vytvoření klasického příjmového pokladního dokladu a následně jeho tisku. Druhý způsob je vhodný u faktur za hotové nebo faktur placených platební kartou, ke kterým se netisknou pokladní doklady. U tisku vydaných faktur a zálohových listů nově přibyly do základních sestav sestavy S FIK kódem přímo na faktuře (EET)“.
5. Kontroly a přehledy k EET

Informace na základní obrazovce (v konstrukci)

Na základní obrazovce lze přehledně vidět doklady, které byly vytvořeny při výpadku spojení. Kliknutím na ikonku se zobrazí seznam těchto dokladů (v rámci přístupových práv), kde lze povel k odeslání zadat i ručně. U krátkodobých výpadků lze doklad odeslat na finanční správu i přímo v pokladně (dvojklik na sloupec EET status nebo v dialogu tisku).

5.1 Přehledy k EET

Pro ještě větší kontrolu odeslaných informací byl do Daňové kanceláře přidán nový interaktivní přehled EET. V tomto přehledu získá uživatel podrobné informace o všech odeslaných datových zprávách a snadno tak může provést kontrolu s uloženými údaji v aplikaci Finanční správy.


Doporučení

Tento přehled doporučujeme pravidelně porovnávat s přehledem, který poskytuje finanční správa ve své aplikaci.

Upozornění

Položky, u kterých nedojde ani k pokusu o odeslání (není u nich WA), nejsou v daňové kanceláři zaznamenávány.


Zároveň se v přehledu nachází volba pro "Dodatečné přidělení FIK kódů" v případě výpadku spojení.


Tento přehled budou mít k dispozici všichni uživatelé bez potřeby další nástavby (tzn., není zapotřebí mít licencovanou Daňovou kancelář).

 • No labels