Z důvodu pozastavení a připravovaného úplného zrušení již není EET podporováno.

Základní informace o EET

Zákon o evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se snižuje sazba DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků. 

V rámci zajištění dostatečného prostoru k přípravě podnikatelů a také plynulosti systému bylo zvoleno postupné zavádění povinnosti evidovat tržby:

 1. fáze (od 1. 12. 2016) – ubytovací a stravovací služby
 2. fáze (od 1. 3. 2017) – maloobchod a velkoobchod, zprostředkovatelé velkoobchodu,
 3. a 4. fáze (od 1.5. 2020) - ostatní činnosti, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, řemesla a výrobní činnosti.


Co je to EET?

EET neboli elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá hotovostní platba od podnikatele, která je (nejpozději při jejím uskutečněním) prostřednictvím internetu datovou zprávou odeslána Finanční správě České republiky. Na portále finanční správy budou informace o tržbě ukládány a bude vygenerován fiskální kód (unikátní kód), který bude ihned podnikateli odeslán zpět do jeho koncového zařízení. Tento kód bude následně uveden na účtence vydané podnikatelem.


Co a kdo podléhá EET?

Evidenci tržeb budou podléhat tržby, které pocházejí z podnikatelské činnosti a zároveň byly uhrazeny hotově. Hotovostí se podle §5 ZoET rozumí platby v Kč, v cizí měně, kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby jako např. stravenkou.

V případě že si uživatel nebude jist, zda evidenci tržeb podléhá, může požádat o závazné posouzení správce daně, zda se jedná o evidovanou tržbu. Závazné posouzení podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.

Co si musí podnikatel zajistit?

Od svého správce daně si musí podnikatel zajistit autorizační údaje pro přihlášení do portálu Finanční správy. O tyto údaje si musí podnikatel požádat před první evidovanou tržbou. Požádat o údaje může podnikatel osobně nebo elektronicky. Pomocí těchto údajů (přihlašovací jméno, heslo, tel. číslo pro ověření) se následně do aplikace přihlásí, aby zde ohlásil provozovny (každá následně získá své identifikační číslo), a aby zde vyplnil všechny potřebné údaje pro správu tržeb. Nakonec si vygeneruje certifikát(y), které slouží k jednoznačné identifikaci podnikatele, který bude následně odesílat datové zprávy.
Certifikát(y) bude nutno nainstalovat do pokladního zařízení (tímto je i např. program PREMIER).

Upozornění

Platnost certifikátů je 3 roky.

.

O údaje pro přístup na portál finanční správy je možné žádat od 1. září 2016.

Jak EET funguje?

Údaje o tržbách lze evidovat buďto v běžném režimu (tzv. „on-line“) nebo v režimu zjednodušeném(tzv. „off-line“). Zjednodušený režim bude pravděpodobně využíván v místech nedostupného internetového připojení. Kdo bude moci tento režim využívat, bude uvedeno v nařízení vlády. Podnikatelé, kteří nebudou podléhat tomuto režimu podle nařízení vlády a mají podmínky znemožňující používat režim běžný, mohou požádat o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu svého správce daně.


Postup evidence tržeb v běžném režimu:


 • Podnikatel zašle datovou zprávu ve formátu XML o tržbě Finanční správě,
 • ze systému finanční správy obdrží unikátní fiskální kód,
 • následně vystaví účtenku včetně fiskálního kódu, kterou předá zákazníkovi,
 • zákazník si pak může evidenci tržby ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy.

  

Postup evidence tržeb v běžném režimu v případě, že nefunguje internetové spojení:


 • Podnikatel zašle datovou zprávu ve formátu XML o tržbě Finanční správě,
 • pokud po uplynutí nastavené odezvy neobdrží fiskální kód,
 • vystaví se účtenka bez unikátního kódu, pouze s identifikačními údaji podnikatele,
 • účtenku předá zákazníkovi,
 • datovou zprávu o tržbě musí podnikatel odeslat bezprostředně po odstranění závady, nejpozději však do 48 hod.

  

Postup evidence tržeb ve zjednodušeném režimu:


 • Podnikatel pomocí svého zařízení (pokladna, PC, tablet, atd.) vystaví účtenku bez fiskálního kódu a datovou zprávu o tržbě si uloží do paměti,
 • následně je povinen do 5 dnů odeslat datové zprávy o tržbách do systému finanční správy,
 • od Finanční správy podnikatel obdrží potvrzení o přijetí datových zpráv,
 • zákazník si pak může evidenci tržby ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy.

Off-line režim pro nejmenší podnikatele

Návrh novely zákona o EET ze zde 13.6.2018 obsahuje návrh alternativní formy řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele. Tento způsob evidence tržeb spočívá v tom, že si podnikatel na finančním úřadě vyzvedne speciálně předtištěný blok z něhož bude vydávat své účtenky. Nemusí si tak pořizovat zařízení s on-line připojením. Jednou za čtvrt roku pak pomocí speciálního formuláře informuje FÚ o svých účtenkách.
Aby mohl podnikatel evidovat tržby tímto způsobem, musí splnit následující podmínky:

 • je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního,
 • není plátcem DPH,
 • má maximálně 2 zaměstnance,
 • výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč.Kontrola EET?

Kontrolovat dodržování povinností v souvislosti s EET budou celní a finanční úřady pomocí tzv. "kontrolních nákupů". U poplatníka, který má ze zákona povinnost evidovat tržby budou tyto orgány kontrolovat zda:


 • zaslal datovou zprávu o evidované tržbě správci daně, a to v souladu s § 18 a 19 zákona o evidenci tržeb,
 • vystavil účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, a to v souladu s § 18 a 20 zákona o evidenci tržeb,
 • umístil na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, informační oznámení v souladu s § 25 zákona o evidenci tržeb,
 • zachází s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Informační povinnost správce daně

Povinností správce daně je umožnit poplatníkovi nahlédnout do informací shromažďovaných na technickém zařízení správce daně.

Poplatníci budou moci přistupovat ke všem informacím z jednoho místa a to přes internetové připojení.Základní kroky pro zavedení EET


 1. Ověřím si, zda mám povinnost evidovat tržby (zde).

 2. Zjistím si, odkdy budu tržby evidovat (resp. ve které fázi zde).

 3. U správce daně případně požádám o evidenci ve zjednodušeném režimu (zde).

 4. Zajistím si autentizační údaje pro přihlášení do webové aplikace správce daně (zde).

 5. Ve webové aplikaci si zaeviduji provozovny a vygeneruji certifikát(y) (zde).

 6. Zvolím nejvhodnější produkt SW Premier pro řešení EET:
 7. Do zvoleného produktu nainstaluji certifikát(y) a provedu potřebné nastavení (zde).

 8. Začnu evidovat své tržby.Vaše dotazy ohledně EET před nastavením a evidencí v produktech Premier, např. dotazy na autentizační údaje, certifikát(y) atd., můžete směřovat na hotline finanční správy.


Tel: +420 225 092 392Co dělat před EET?


Tip

Stáhněte si kapitolu "Elektronická evidence tržeb" v PDF.

(verze: 29.8. 2019)
Vysvětlivky

 • FIK kód - fiskální identifikační kód, je číselný kód, který je automaticky vygenerován systémem Finanční správy při přijetí datové zprávy. Tento kód se v případě běžného režimu tiskne na účtence zákazníkovi


 • PKP kód - podpisový kód je elektronickým podpisem z vybraných údajů datové zprávy evidované tržby a je generovaný pokladním zařízením. Umožňuje kontrolu integrity účtenky a prokazuje vazbu mezi poplatníkem a účtenkou. Zároveň jednoznačně identifikuje příslušnou tržbu a je vždy v datové zprávě obsažen. Na účtence je uváděn pouze v případech, kdy na účtenku nelze uvést z objektivních důvodů FIK.


 • BKP kód - bezpečnostní kód poplatníka je otisk (hash) kódu PKP a je generovaný pokladním zařízením. BKP jednoznačně identifikuje příslušnou tržbu poplatníka a je vždy v datové zprávě obsažen. Zároveň je vždy součástí údajů uváděných na účtence.


 • Certifikát(y) - slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů do systému finanční správy. Díky certifikátu systém identifikuje podnikatele. Poplatník si ze systému finanční správy může vygenerovat jeden nebo více certifikátů dle jeho požadavků. Certifikát(y) je zapotřebí nainstalovat do pokladního zařízení. Lze použít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení. Platnost certifikátu je 3 roky. S certifikáty musí uživatel zacházet tak, aby nedošlo k jeho zneužití.
 • No labels