Zákaznické ceníky je nástroj pro rychlou, propracovanou a podrobnou tvorbu ceníků, prodejních cen, podmínek pro jejich stanovení, slev a jejich přiřazování k vybraným skladovým kartám, skupině karet, vybrané skupině partnerů či vybraným partnerům.

Funkce:

 1. Tvorba neomezeného množství ceníků, které obsahují jak cenové údaje tak podmíněné slevy a ceny (např. při odběru nad 10 ks je cena ...).
 2. Každý ceník lze přiřadit na kartě partnera/zákazníka, zakázky.
 3. Ceník lze tvořit v jakýchkoliv měnách.
 4. Definovaný zákaznický ceník lze vygenerovat do srozumitelné sestavy pro odběratele. Lze vytisknout ceník, který se týká i pouze určitého odběratele!
 5. Tvorba zákaznických ceníků je jednoduchá a lze je i hromadně kopírovat, tedy rychle tvořit podobné ceníky.

Výhody:

 1. Rychlé přiřazení individuálních cen k partnerovi, bez nutnosti projíždět všechny skladové karty a vypisovat u tohoto partnera jednotlivé ceny. Při počtu např. 1000 karet a při podrobných cenách na skladových kartách by to byla zdlouhavá práce.
 2. Dále při zakládání nového partnera/dosažení určitého obratu rychlé přiřazení nového ceníku, na kterém jsou výhodnější ceny.
 3. Vysoká přehlednost.
 4. Zákaznický ceník lze vytisknout i přímo z karty partnera.
 5. Po zadání dodacího listu zůstává zaznamenána historie vzniku ceny. Je tedy zaznamenáno případné identifikační číslo ceny / slevy.

1 Číselník zákaznických ceníků

Skládá se ze dvou základních částí:

 1. Zákaznický ceník - Obecný ceník - je obecný a platí automaticky pro všechny partnery, nebo pro vybrané, pokud je v podmínce definován partner nebo skupina partnerů (v tomto případě se jedná o Individuální nastavení vázaných cen a tyto podmínky se automaticky objeví v kartě partnera) či vybrané skladové karty – podmínky není nutné přiřadit k partnerovi.

 2. Zákaznický ceník – definovaný v číselníku – platí pouze v případě jeho přiřazení obchodnímu partnerovi, tedy v tom případě náleží pouze vybranému partnerovi/zákazníkovi.

Individuální nastavení vázaných cen – (adresář partnerů) – definují se pouze v kartě konkrétního partnera a využívá se pouze v případě stanovení podmínek, které platí jen pro vybraného partnera.
1.1 Obecný ceník

Je to v podstatě modernizovaný současný pomocník pro tvorbu slev. Obecný ceník může také plnit funkci dočasných cenových akcí nebo akcí, které se týkají všech skladových karet (bez jakéhokoliv přiřazování), pokud není v obecném ceníku podmínka vázána na vybrané karty či partnery.

1.2 Zákaznický ceník

Má shodnou prioritu jako obecný ceník. Zákaznický ceník lze jednoduše přiřadit určitému partnerovi., tzn. že se jedná o praktické a jednoduché přiřazení souboru pevných cen, slev, podmínek pro slevy na vybrané karty atd. V případě, že partner „spadne“ do jiné kategorie, jednoduchým způsobem se mu přiřadí jiný ceník.

Poznámka

Na obrázku je znázorněn modul pro zadávání zákaznických ceníků. Zde se při práci velice významně osvědčí možnost strukturálního zobrazování viz. Unigrid – Obecné informace, např. v případě potřeby zobrazit všechny slevy ke konkrétní skladové kartě.2 Pořízení a údaje podmínky zákaznického ceníku


Pořizování je obdobné jako u dosavadního pomocníka pro tvorbu slev. Klávesou "F3 - Nová" se aktivuje nová podmínka pro zákaznický ceník

Níže jsou uvedeny parametry, které lze definovat při stanovení podmínky:

 • Název slevy – pod tímto názvem sleva figuruje v zákaznickém ceníku.
 • Zákaznický ceník č. – tímto polem se určuje, do kterého ceníku bude cena vstupovat. Toto se vyplní automaticky pouze v případě, že je před pořizováním podmínek vybrán konkrétní ceník. Pokud se pole nevyplní, jedná se o Obecný ceník, tj. zadané podmínky jsou platné všem odběratelům (pokud není v uveden v parametrech).
 • Platí pro měnu – vyplňuje se pouze v případě, že podmínka - cena se definuje pro cizí měnu. Vyplňuje se kód měny (např. EUR, USD,..).
 • Platnost od...do – je určeno pro akční nabídky - ceny, které mají omezenou platnost.

Je-li

Jde o jednotlivé podmínky, které může uživatel libovolně kombinovat při tvorbě slevy:

 • Komplet DL – první 3 podmínky se týkají hromadné slevy z celé dodávky. V tomto případě je nutné mít (v dolní části obrazovky) označenu volbu „Procentuální ze součtu všech položek“ nebo „Pevná sleva (celková)“.
 • Položka – další 3 podmínky se týkají jednotlivých položek při odběru stanoveného množství či hodnoty položky. V tomto případě je nutné mít (v dolní části obrazovky) označenu volbu „Procentuální na základě aktuální položky“ nebo jednu z voleb 4 - 8.
 • Historie – podmínka slevy při dosažení určitého obratu odběratele za posledních x měsíců nebo celkového obratu (nutno vyplnit také podmínku Odběratel).     


Odběratel – přiřazení podmínky pro vybraného odběratele nebo skupinu (dle identifikátorů, včetně možnosti negace).

Zakázka - daná podmínka bude platit pouze pro zde vybranou zakázku (v hlavičce dokladu i v položkách dokladu).

Skladová karta – přiřazení podmínky pro vybranou skladovou kartu (doporučuje se doplnit přímo na kartě) nebo skupinu karet (sortiment, identifikátory, včetně možnosti negace).

Podmínky pro určení priority slev – Volba "Tato sleva /cena má absolutní prioritu“ je určení nejvyšší priority definované ceny/slevy, pokud je pravděpodobné, že v ceníku může být definována sleva v nějaké jiné skupině. Samozřejmě, že pomocí tohoto návrháře lze vytvořit slevy na karty a pro odběratele, které se vzájemně překrývají, pro objem v Kč a počet položek, proto ke stanovení priority slouží volby umístěné pod zadáním skladové karty:

 • Pokud při nákupu bude odběrateli náležet jakákoliv jiná vyšší sleva, tak tuhle ignorovat.
 • Pokud při nákupu bude odběrateli náležet vyšší sleva ve stejné kategorii, tak tuhle ignorovat.
 • Tato sleva má absolutní prioritu.
 • V zásadě však má prioritu vyšší sleva.

Pak

Pole pro stanovení konkrétní ceny, výše a typu slevy (individuální či hromadné), případně čerpání ze zvolené rabatní skupiny:

 • Procentuální ze součtu všech položek – vztahuje se k prvním 3 podmínkám Je-li, tj. Komplet DL. Zadaná procentuální sleva se na dokladě zobrazuje na samostatném řádku. Prověřuje/počítá se automaticky při opouštění položkové části dokladu, pokud je ve "Správci - Předvolbách Globálních - Sklad - Automatické hlášky" zaškrtnuta volba "Pomocník pro tvorbu slev: Automaticky prověřit souhrnné slevy po ukončení zadávání položek". Bez tohoto zaškrtnutí se v položkové části musí prověřit slevy ručně kliknutím na Sleva a volbu Sleva navržená pomocníkem pro tvorbu slev). Doporučujeme volbu

  Doporučení

  Volbu "Automaticky prověřit souhrnné slevy po ukončení zadávání položek" doporučujeme zaškrtnout, tím je zajištěno automatické prověření bez nutnosti ručního spouštění
 • Procentuální na základě aktuální položky – vztahuje se ke 3 podmínkám Je-li týkající se Položky. Zadaná procentuální sleva se na dokladě zobrazuje na samostatném řádku, pokud není zaškrtnuto "Umístit přímo do položky". Důležité je nastavit odkud se má cena před slevou čerpat, zda dle přidělené rabatní skupiny, ze základní prodejní ceny nebo konkrétní rabatní skupiny.
 • Pevná sleva (celková) – vztahuje se k prvním 3 podmínkám Je-li, tj. Komplet DL. Určení přesné částky celkové slevy, tzn. na dokladě se zobrazí na samostatném řádku pod všemi položkami při opouštění položkové části dokladu.
 • Pevná sleva k položce – vztahuje se ke 3 podmínkám Je-li týkající se Položky. Určení přesné částky slevy položky, tzn. na dokladě se zobrazí na samostatném řádku pod každou položkou.
 • Pevná cena položky bez DPH/včetně DPH – vztahuje se ke 3 podmínkám Je-li týkající se Položky. Určení pevné částky položky bez/včetně DPH, tj. možnost nastavení odlišných částek stejné položky pro různé odběratele/skupinu. U skupin odběratelů je vhodné použít takovou podmínku ceny v Zákaznickém , ne Obecném ceníku.
 • Cenu čerpat z rabatní skupiny č. – vztahuje se ke 3 podmínkám Je-li týkající se Položky. Cena položky se bude čerpat z uvedené rabatní skupiny ze skladové karty (ze záložky Prodejní ceny).  
 • Vypočítat cenu položky dle vzorce – vztahuje se ke 3 podmínkám Je-li týkající se Položky. Individuální výpočet ceny položky, např. základní prodejní cena (ze skladové karty, záložky Prodejní ceny) x firmou stanovený koeficient.
 • CashBack - automaticky dle nastavených kritérií přiděluji při prodeji odběrateli body nebo virtuální peníze. Ty se u něj kumulují a může jej při dalších nákupech uplatnit, čímž se částečně získává věrnost zákazníka. Podrobnější informace v kapitole CashBack.

Takto definované ceny/slevy se pak automaticky nabízejí do „Přijaté objednávky“ a „Výdejky/Dodacího listu“.

U automatické tvorby faktur na základě výdejek/DL lze zvolit způsob přenosu slev. Implicitně je navoleno, že sleva bude zobrazena jako další položka ve faktuře. Ve"Správci - Předvolbách Globálních - Sklad - Automatické vystavování" lze předvolit, že "Je-li na DL sleva zadaná v %, tak ve FA zapsat ke každé položce". Druhý způsob je výhodný, tvoří-li se faktura na základě více dodacích listů s odlišnými slevami, nebo jsou-li v dodacích listech uvedeny položky, na které je sleva zakázána (např. vratné obaly). Toto nastavení se týká řádkových slev, tj. celkových slev uvedených pod položkami.

Tento výkonný nástroj najde využití především u klientů, kteří mají s odběrateli smluvní ceny na zboží, tzn. „ co odběratel, to jiná cena či sleva" nebo mají mnoho podmínek pro přiřazení určité ceny či slevy (např. výše celkové částky na DL, dle odebraného množství, atd.). Hlavní předností této funkce je, že lze tyto ceny či podmínky zadávat přímo na skladových kartách, nebo naopak v kartě odběratele v seznamu partnerů, čímž je zápis velmi zjednodušený a velmi přehledný.


3 Přiřazení zákaznického ceníku partnerovi

Zákazníkovi lze jednoduše přiřadit definovaný ceník (kliknutím na otazník přímo v kartě partnera), kde lze i vygenerovat a posléze vytisknout nebo odeslat e-mailem ceník určen právě vybranému zákazníkovi.

 • Modře jsou zobrazeny podmínky slev/cen z přiděleného Zákaznického ceníku.
 • Černě individuální podmínky (z Obecného ceníku).


Přiřazení zákaznického ceníku zakázce

Obdobně jako k partnerovi lze zákaznický ceník přiřadit i k zakázce rovnou na kartě zakázky.

Případně zde lze definovat konkrétní výjimky/ceníky přímo pro danou zakázku.

Pokud je zadán ceník na zakázce i na kartě partnera, má přednost ten ze zakázky!

Respektují se i rozdílné zakázky v položkách dokladu.


5 Slevy a jejich tvorba při tvorbě dokladů (ruční – neautomatizovaný návrh)


Slevy a jejich systém souvisí úzce s prodejní cenou a cenovou politikou firmy. Jejich definování přímo k ceně skladové karty se provádí pomocí nástrojů pro tvorbu prodejní ceny, která je popsána výše. Kromě klasické tvorby cenových hladin lze slevy přiřazovat aktuálně při prodeji zboží, resp. při výdeji.

V tomto případě existují dvě možnosti. Buď zadání slevy přímo v editačním okně při pořizování položky výdejky, nebo po uložení použitím kombinací kláves (Ctrl+S), která nabídne několik způsobů pro tvorbu slevy.

 • Procentuální ze součtu všech položek  sleva ke všem položkám lze zadat v procentech nebo v přesné částce. Na dokladě bude v textu uvedeno procento slevy.
 • Procentuální na základě aktuální položky  sleva se vytváří pouze k položce, na které byl kurzor před stiskem kláves Ctrl+S.
 • Pevná částka   sleva v absolutní částce k celému DL.        
 • Pomocník pro tvorbu slev – viz výše.
 • Hromadně do všech položek - vloží se procentuální sleva hromadně a v následujícím kroku se vybere, ke kterým položkám se má sleva vztahovat.


 • No labels