Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Program automatizovaně sestaví veškeré účetní výkazy, které jsou součástí uzávěrky účetního období. Je třeba zdůraznit, že tyto výkazy je možné v PREMIER system sestavit prakticky kdykoliv, není třeba čekat na konec účetního období a mít obavy o nenávratnost uzavřených dat. Také volba období je libovolná. Jak už bylo řečeno, před samotným vytvořením je nutno zadat období, za které chceme ukazatele sledovat, a pokud je vedeno zakázkové či střediskové účetnictví, je potřeba definovat i tyto údaje. V dalším kroku program nabídne, zda se mají zaokrouhlené údaje upravit algoritmem tak, aby souhlasily součty a mezisoučty účtů.

Před spuštěním výkazů


Na této stránce najdete:

Auditor výkazů

Před vygenerováním sestav systém automaticky provede kontroly a upozorní uživatele na to, zda se v účetnictví vyskytuje nějaká chyba, např., že uživatel účtoval na účet, který není v účtové osnově.
Tento protokol lze vytisknout kliknutím myši na ikonu tiskárny.

Upozornění

Tyto chyby je nutné odstranit.

Typy výpočtu výkazu zisků a ztrát

Před sestavením program nabízí k dotazu pro zaokrouhlení mezisoučtů také čtyři varianty výpočtu výkazu zisků a ztrát. Při sestavování výkazu systém navrhne kromě sledovaného období i propočet minulého roku pro dosažení hospodářského výsledku min. let ve výkazu zisků a ztrát, ale také výpočet s komparací stejných období a měsíců let minulých.Výkaz zisků a ztrát lze zobrazit a vytisknout rozšířený o sledování za  měsíc, kvartál, postup a minulé období.

Je-li používáno účetnictví pro neziskové nebo příspěvkové organizace, vytvoří se obdobně typy sestav dle platných předpisů pro tyto typy organizací.


Výkazy

Po vygenerování výkazů, stačí pouze v poli s jednotlivými výkazy kliknout na název výkazu, který se ihned zobrazí.

V horním menu lze zvolit možnosti "Výkazy v tisících, celých Kč, či bez zaokrouhlení“ a tak jednoduše sestavu přepočítat na zvolený formát. Rovněž je zde volba zobrazení "V plném rozsahu“, "Ve zkráceném rozsahu“, "Mikrojednotka - obchodní společnosti", "Mikrojednotka - ostatní".

 Výkazy v cizím jazyceKliknutím na rozbalovací menu vedle "vlajky" se zobrazí výkaz v jazyce příslušného státu. Program tak nabízí výkazy v anglickém, německém a ruském jazyce.

Zpracování výkazu zisků a ztrát, nabízí pro detailnější sledování více možností ve vztahu k minulým obdobím (viz níže). Program nabízí sestavení těchto účetních výkazů:

 • Rozvaha Aktiva
 • Rozvaha Pasiva
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Cash Flow
 • Účet 702
 • Účet 710 ( Výsledovka)


PREMIER system nabízí interaktivní vnoření do řádku rozvahy, tzn., že je možné zobrazit detailní složení jak řádku v rozvaze, tak detaily účtu v řádku a to včetně koláčových grafů s viditelným srovnáním aktuálního a předcházejícího účetního období. To představuje efektivní kontrolu řádků v rozvaze. V tisku je dále možnost vytisknout formát s detailní analýzou, což zvyšuje čitelnost a vypovídací schopnost těchto výkazů zejména pro vedení firmy.Přehled Cash Flow

Pro sestavení výkazu Cash Flow je nezbytně nutné před spuštěním výkazů mít zaškrtnutou volbu "Dosadit hodnoty do výkazu cash - flow (nepřímá metoda)".
Tisk výkazů

Tisk výkazů nabízí pro uživatele více možností.

Lze tisknout tento typ výkazů:

 • Formát pavouk - což je diagramové zobrazení struktury aktiv a pasiv, které najde oblibu především u vedení firem.
 • Běžný formát - což je formulář podle vzoru MF.
 • Formát s detailní analýzou, což je „Běžný formát se zobrazením detailní skladby jednotlivých řádků

  Doporučení

  Tento formát doporučujeme využívat při kontrole.

 • Netisknou prázdné řádky - dokumenty se vytisknou bez prázdných řádků.
 • Tisknout s barevným podkladem
 • Tisknout s poznámkou: Předběžný výkaz - pokud je potřeba před účetní závěrkou poslat výkazy do např. do bankovní instituce, je možné na výkazech tisknout poznámku, že se jedná o "Předběžný výkaz". Informace se objeví v hlavičce výkazu.

Uživatel si může vytvořit svůj vlastní uživatelský formulář Rozvahy podobně jako u jiných uživatelských sestav (viz Obecné informace).

Jednotlivé výkazy lze exportovat do Excelu a rovněž je možné je vytisknout v cizí měně a kurzu zadaným uživatelem.
Výkazy pro příspěvkové a neziskové organizace • No labels