Program PREMIER umožňuje automaticky rozúčtovat náklady příštích období přímo z přijaté faktury. Včetně informačních vazeb k faktuře i vyrovnání účtu 381. Program rovněž respektuje všechna přístupová práva.

Na této stránce najdete:


Nastavení

Nejdříve je nutné nastavit v účtové osnově, aby vybraný účet měl nastavenou volbu "Toto je účet nákladů příštích období". Toto nastavení je ve standartní editaci účtu v osnově v sekci "Další volby pro odborníky".

Dalším nastavením je volba interní dokladové řady pro tvorbu zúčtovacích dokladů. Toto nastavení není nutné, ručně lze řadu zvolit při každém rozúčtování. Pro usnadnění lze ovšem řadu přednastavit ve "Správci - Předvolby - Globální - Účetnictví". Řadu zde zvolíte pomocí "...".


V nastavení dokladové řady přijatých faktur, ve které se budou náklady příštích období navádět, je nutné nastavit obrazovku pro zadávání položek: "Univerzální obrazovku včetně pomůcek pro zadání časového rozlišení".Postup 

Samotný postup automatického rozpuštění nákladů příštích období je dle následujícího příkladu.

Přijatá faktura na pojištění ve výši 100 000 Kč za období 12.10.2021 -11.10.2022, kterou chce pro přesnost uživatel rozúčtovat měsíčně.

Hlavička přijaté faktury bude vyplněna klasickým postupem. První položka faktury bude obsahovat náklady ihned uplatněné.

 1. K zadání částky se použijte funkce pro propočet "to je zlomek z částky".
 2. Vyplní se období "Časové rozlišení - celková částka je za období", tím se aktivuje volba "Vypočítat pro toto období".
 3. Zaškrtne se volba "Měsíční rozpad".
 4. Vyplní se hodnota "z částky", kde bude celková hodnota.
 5. Program sám stanoví zlomek počet dnů/z celkového počtu dní.
 6. Program dopočte poměrnou částku za aktuální období.
 7. Uživatel vyplní ostatní pole klasickým způsobem (popis, sazba, účtování atd.).Druhá položka bude obsahovat náklady příštích období.

 1. Přidáním druhé položky program automaticky již vyplní zbylou částku opět dle poměru.
 2. Je nutné vyplnit účet, který je nastaven v osnově jako účet nákladů příštích období.
 3. Tím se aktivuje volba "Rozúčtovat náklady příštích období interním dokladem", kterou zvolíme.
 4. Zaškrtne se volba "Měsíční rozpad".

Pakliže volba "Měsíční rozpad" nebude povolena (to platí pro obě položky), zaúčtuje se pouze jedna položka pro následující hospodářský rok, což nedoporučujeme.

Po uložení této položky a následně celého dokladu, PREMIER automaticky nabídne dialog pro "Rozúčtování nákladů příštího období".

V tomto dialogovém okně může uživatel přizpůsobit způsob zápisu interních zúčtovacích dokladů.

Dokladová řada interních dokladů - zde se vyplní dokladová řada pro tvorbu interních dokladů. Řadu lze přednastavit v globálních předvolbách (viz výše).

Číslo dokladu - způsob vytvoření pořadového čísla interního dokladu.

Den zaúčtování dokladu - možnost volby buďto 1.den nebo Poslední den v měsíci.

Doplnit do textu období - doplní do popisu interního dokladu období ve formátu M/RRRR.

Zapsat interní doklady s údaji - možnost vyplnit k zápisům partnera, zakázku, středisko či doplňkovou analýzu.

Popis a poznámku na interním dokladu lze editovat přímo v seznamu.

Po volbě "Další krok" následuje volba způsobu zápisu.

Jsou zde 2 možnosti:

 • Zaúčtovat s vnitřním vyrovnáním položek na účtu 381 
 • Pouze zaúčtovat

V obou případech program zaúčtuje zápisy do příslušného období do zvolené interní dokladové řady. Zápisy pak propojí s přijatou fakturou vazbou.

Pakliže zaúčtování bude do následujícího účetního období, doklady se zaúčtují i když není založena osnova. Předpokládá se, že použité účty se z důvodu kontinuity při zahájení nového období založí (kopie účtů z minulého roku). V opačném případě program upozorní např. při sestavování rozvahy/výsledovky na neexistenci účtů a budou se muset přepsat na existující (ručně nebo hromadnou akcí).

 • No labels