Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. poměrové ukazatele.

Poměrové ukazatele jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny účetní informace. Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, aby byl relevantní ke zkoumanému problému či prováděnému rozhodnutí. Poměrové ukazatele jsou stavebním kamenem tzv. poměrové analýzy, která popisuje a kvantifikuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými položkami rozvahy a výsledovky.

Ukazatele dělíme do pěti základních skupin:

  • ukazatelé rentability (výnosnosti) – měří výnosnost firmy, zobrazuje pozitivní nebo negativní vliv řízení aktiv a dluhů a likvidity na zisk firmy. Informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem.

  • ukazatelé aktivity (doby obratu) – měří efektivnost řízení aktiv firmy.

  • ukazatelé zadluženosti (dlouhodobé finanční rovnováhy) – sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Určují rozsah financování firmy z cizích zdrojů a její schopnost pokrýt své závazky.

  • ukazatelé likvidity (platební schopnosti) – popisují vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými pasivy (závazky), schopnost dostát včas svým závazkům.

  • ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu – popisují obraz reálného ocenění společnosti.


Na této stránce najdete:


1 Ukazatelé rentability (výnosnosti)


ROA - Rentabilita celk. aktiv (EBIT / AKT) (%)

100*(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/Rozvaha ř.1

• Rentabilita tržeb (EBIT/T) (%)

100*(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)

• Obrat celk. aktiv (T/AKT)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.1


ROCE - Rentabilita kapitálu (EBIT / (VK+Dl.K)) (%)

100*(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/(Rozvaha ř.68+Rozvaha ř.86+Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.115) 


ROE - Rentabilita vl. kapitálu (ČZ / VK) (%)

100*VZZ ř.60/Rozvaha ř.68 

• Rentabilita tržeb (ČZ / T) (%)

100*VZZ ř.60/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)

 • Obrat celk. aktiv (T / AKT)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.1

• Finanční páka (AKT / VK)

 Rozvaha ř.1/Rozvaha ř.68 


Rentabilita z vlastních fin. zdrojů (CF / VK)

100*(VZZ ř.60+VZZ ř.18)/Rozvaha ř.68 


Mzdová náročnost tržeb (%)

100*VZZ ř.13/(VZZ ř.1+VZZ ř.5) 


Rentabilita celkového kapitálu (ČZ / AKT) (%)

100*VZZ ř.60/Rozvaha ř.1 


Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ČZ / AKT) (%)

100*VZZ ř.60/(Rozvaha ř.68+Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.115) 


Čisté ziskové rozpětí (ČZ / VÝN) (%)

100*VZZ ř.60/(VZZ ř.1+VZZ ř.4+VZZ ř.19+VZZ ř.26+VZZ ř.28+VZZ ř.31+VZZ ř.33+VZZ ř.37+VZZ ř.39+VZZ ř.42+VZZ ř.44+VZZ ř.46+VZZ ř.53)


2 Ukazatelé aktivity (doby obratu)


Obrat aktiv z tržeb (T / AKT)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.1 


Obrat aktiv z výnosů (VÝN / AKT)

(VZZ ř.1+VZZ ř.4+VZZ ř.19+VZZ ř.26+VZZ ř.28+VZZ ř.31+VZZ ř.33+VZZ ř.37+VZZ ř.39+VZZ ř.42+VZZ ř.44+VZZ ř.46+VZZ ř.53)/Rozvaha ř.1


Obrat stálých aktiv (T / DM)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.3 


Obrat oběžných aktiv (T / OA)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.31 


Obrat dlouhodobého hmotného majetku (T / DHM)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.13 


Obrat zásob z tržeb (T / ZÁS.)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.32 


Obrat zásob z výnosů (VÝN / ZÁS.)

(VZZ ř.1+VZZ ř.4+VZZ ř.19+VZZ ř.26+VZZ ř.28+VZZ ř.31+VZZ ř.33+VZZ ř.37+VZZ ř.39+VZZ ř.42+VZZ ř.44+VZZ ř.46+VZZ ř.53)/Rozvaha ř.32 


Obrat pohledávek (T / POHL)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/(Rozvaha ř.39+Rozvaha ř.48) 


Doba obratu aktiv (AKT / (T/360))

Rozvaha ř.1/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360) 


Doba obratu stálých aktiv (DM / (T/360))

Rozvaha ř.3/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360) 


Doba obratu závazků (ZÁV / (T/360))

(Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.114)/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360) 


Doba obratu zásob (ZÁS. / (T/360))

Rozvaha ř.32/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360) 


Doba inkasa pohledávek (POHL / (T/360))

(Rozvaha ř.39+Rozvaha ř.48)/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360) 


Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/360))

Rozvaha ř.102/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360)


Ukazatelé zadluženosti (dlouhodobé finanční rovnováhy)


Equity Ratio (VK / AKT) (%)

100*Rozvaha ř.68/Rozvaha ř.1


Debt Ratio I. (CZ / AKT) (%)

100*Rozvaha ř.85/Rozvaha ř.1


Debt Ratio II. ((CZ+OP) / AKT) (%)

100*(Rozvaha ř.85+Rozvaha ř.118)/Rozvaha ř.1


Debt Equity Ratio (CZ / VK)

Rozvaha ř.85/Rozvaha ř.68


Úrokové krytí I. (EBIT / úroky)

(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/VZZ ř.43


Úrokové krytí II. ((EBIT+odpisy) / úroky)

(VZZ ř.61+VZZ ř.43+VZZ ř.18)/VZZ ř.43


Cash Flow / ((Cizí zdroje-Rezervy)/360)

(VZZ ř.60+VZZ ř.18)/((Rozvaha ř.85-Rozvaha ř.86)/360))


Celková zadluženost (CZ / AKT) (%)

100*Rozvaha ř.85/Rozvaha ř.1


Zadluženost vlastního jmění (ZÁV / VK)

(Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.114)/Rozvaha ř.68


Míra finanční samostatnosti (VK / ZÁV)

Rozvaha ř.68/(Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.114)


Koeficient samofinancování (VK / AKT)

Rozvaha ř.68/Rozvaha ř.1


4 Ukazatele ziskovosti


Added value margin (VV / T)

(VZZ ř.18+VZZ ř.12+VZZ ř.49+VZZ ř.55+VZZ ř.59+VZZ ř.60)/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)


Operating margin (Z / T)

VZZ ř.61/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)


After tax margin (ČZ / T)

VZZ ř.60/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)


5 Ukazatelé likvidity (platební schopnosti)


Pracovní kapitál, Working Capital (OAKT - KD)

Rozvaha ř.31-Rozvaha ř.39-(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)


Pracovní kapitál na aktiva ((OAKT-KD) / AKT) (%)

100*(Rozvaha ř.31-Rozvaha ř.39-(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117))/Rozvaha ř.1)


Ukazatel kapitalizace (DM / Dl.K)

Rozvaha ř.3/(Rozvaha ř.68+Rozvaha ř.86+Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.115)


Běžná (celková) likvidita (OAKT / KD)

Rozvaha ř.31/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)


Pohotová likvidita ((KrP+FM) / KD)

(Rozvaha ř.48+Rozvaha ř.58)/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)


Okamžitá (peněžní) likvidita (FM / KD)

Rozvaha ř.58/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)


Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/360))

Rozvaha ř.102/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360)


6 Ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu (ukazatele produktivity práce)


Osobní náklady ku přidané hodnotě

VZZ ř.12/VZZ ř.11

  • No labels