Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

PREMIER system umožňuje proces automatizovaného off-line účtování skladových pohybů do deníku, tzn. dávkovým přenosem, což je zpravidla jednou měsíčně.

Samozřejmě účtování skladu využijí především klienti účtující způsobem A. Klienti, kteří účtují sklad metodou B, pak sklad nezaúčtovávají.

Na této stránce najdete:

Nastavení předkontace

Účetní případy, tzn. pohyby se kontují pomocí automatizovaného systému předkontací, které se doplňují do příjemek a výdejky na základě priority, definované v nabídkách :

1.Seznam skladů

(nejnižší priorita) - zde se definují účty, jejich definice je určena automaticky pro všechny pohyby na skladech a pokud se v pohybech nenachází jiný typ účtování pro spotřebu nebo příjem na sklad, není třeba nic dále nastavovat. Pevné účtování bývá především u účtů y 112xxx a 131xxx a 119xxx (tyto účty se v závislosti na pohybech nemění, neboť vždy vstupují na jednu nebo druhou stranu účtování příjemek nebo výdejek.


2. Číselník sortimentů


3. Skladové pohyby (Druhy pohybů)


4. Individuálně na skladové kartě

(nejvyšší priorita – absolutní přednost)

Poznámka

Ad 2-4 - různé účty 501xxx, 504xxx, 613xxx, 604xxx (účet pro fakturu při prodeji), V těchto polích se definují účty pro jednotlivé pohyby na skladech.

Tyto kontace se do skladových pohybů (příjemky, výdejky) doplňují na základě priority nastavení, přičemž individuální nastavení na skladové kartě má nejvyšší prioritu.

Tyto priority vycházejí především z praxe, kdy se ve skladovém hospodářství probíhají různé typy pohybů, které mají metodicky odlišné účtování.

Prodej zboží, prodej služeb, výdej do výroby, výdej do zakázky, převody na skladech, prodej výrobků atd., a každý z těchto pohybů má jinou předkontaci. Navíc některé firmy používají kontaci, především na účtech 6 třídy, podle typu zboží (tedy dle sortimentu nebo individuální kontaci pro konkrétní skladovou kartu, což je výjimečný jev.

Vzájemnou kombinací předkontací, lze pak dosáhnout efektivního kontování, které vychází z postupného kontování dle potřeby firmy.


  • No labels