Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Tento modul je určen subjektům aktivního cestovního ruchu, jenž jsou pro daňové účely povinni postupovat v souladu s ustanovením § 89 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


Panel

Na této stránce najdete:

Table of ContentsDPH v cestovním ruchu obecně

V praxi to představuje, že podle § 89 odst. 3 je základem daně přirážka poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou částkou, kterou jsme jako úplatu obdrželi nebo máme obdržet za poskytnuté cestovní služby a celkovou částkou, kterou jsme uhradili nebo máme uhradit za nakoupené služby cestovního ruchu, případně zboží, které jsou přímo zahrnuté do cestovních služeb.    

(lightbulb)Jednoduše řečeno se tato přirážka stanoví jako rozdíl mezi hodnotami prodaných a nakoupených služeb naší cestovní agentury. Takto zjištěná přirážka se považuje za hrubou přirážku včetně daně, a daň bude vypočtena v souladu s § 37.

Je-li rozdíl mezi naší prodejní a nákupní cenou záporný, jedná se o ztrátu, v takovém případě je základem daně nula.

Podle § 89 odst. 6 se u cestovní služby uplatňuje základní sazba daně, tj. 21% z marže a tato daň nesmí být samostatně uvedena na daňovém dokladu viz. § 89 odst. 9.

(lightbulb)Jednoduše řečeno pokud jsme povinni postupovat v souladu se zněním § 89 s výjimkou jeho odst. 14, počítáme daň ve výši 21% z marže, bez ohledu na to, jaké sazbě podléhají jednotlivé služby cestovního ruchu (např. ubytování 15 % DPH, restaurace 21% DPH) a tuto daň musíme odvést, ale nesmíme uvést na daňovém dokladu.


Info
titlePříklad

Fakturujeme ubytování včetně restauračních služeb v hodnotě 1.500,- Kč a tyto služby jsme nakoupili v celkové hodnotě 1.000,- Kč. Přirážka je 500,- Kč brutto, DPH 21% z marže je 86,80 Kč a základ daně (netto marže 413,20 Kč).  

DPH bylo vypočteno pomocí koeficientu uvedeného v § 37 odst. 2 tj. (21/121=0,1736). 

Pokud však poskytujeme cestovní službu jiné osobě povinné k dani, která není poskytovatelem cestovní služby, pro účely uskutečňování ekonomické činnosti, nemusíme dle § 89 odst. 14 uplatňovat zvláštní režim a můžeme uplatňovat u jednotlivých nakoupených služeb cestovního ruchu daň na výstupu podle příslušné sazby daně, pokud všechny nakoupené služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě, jsou poskytnuté v tuzemsku tj. např. ubytování 15%, restaurační služby 21% atd.

(lightbulb)Jednoduše řečeno za okolností uvedených v § 89 odst. 14 lze použít běžný daňový režim.Tzn. v případě nakoupených zdanitelných plnění si lze uplatnit DPH na vstupu v příslušné sazbě a u prodaných plnění uplatnit DPH na výstupu taktéž v příslušné sazbě daně.


Nastavení

Pro používání modulu je nutné nastavit ve "Správci - Předvolby – Globální - Daňové nastaven - DPH dle § 89"


Na základě výše uvedených skutečností modul splňuje následující požadavky:


  • Za zvolené období filtruje (seskupuje) jednotlivé nákladové a výnosové položky dle příslušnosti k číslu přiřazené zakázky a počítá, jaké marže (přirážky) nebo ztráty bylo dosaženo.
  • Za předpokladu, že se jedná o kladnou hodnotu (tzn. přirážku) bude modul počítat daň ve výši zvolené sazby (nyní 21%). 
  • Při záporném stavu zakázky se jedná o ztrátu a v takovém případě se daň nebude počítat, protože by byla v záporné hodnotě a to je nesmysl.
  • Daň bude spočítána „dovnitř“ marže
Info
titlePříklad

"Přijaté faktury“ 1.000,- Kč a "Vystavené faktury“ 1.500,- Kč. Marže je 500,- Kč. Nový modul bude v tomto případě počítat DPH 21% z marže je 86,80 Kč a základ daně 413,20 Kč. Souběžně s tímto výpočtem automaticky vytvoří interní doklad, kterým bude snížen stav na účtu 602.050 o propočtenou daň 86.80 Kč ve prospěch účtu 343.019 a o 413,20 Kč ve prospěch účtu 602.001.


Postup účtování ..... připravujeme