Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zálohování na PREMIER systém Enterprise (SQL)

Zálohovat data doporučujeme přímo na straně SQL serveru. SQL databáze lze zálohovat buď přímo v nástroji pro SQL data „SQL server management studio“, kde je přímo podpora pro zálohování.

...