Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zákon o účetnictví o nich hovoří jako o účetních jednotkách a zároveň stanoví, že účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření podvojnými zápisy.

...

Obecné nastavení

Pro nastavení neziskových organizací musíte mít nastavenou účetní soustavu v Globálních předvolbách na „Neziskové organizace – Česko


...

Výkazy

 Po spuštění v Podvojném účetnictví - Rozvaha, Výkazy se budou zobrazovat nové záložky Účet 962 a Účet 963Zároveň je přizpůsobená Rozvaha pro potřeby neziskových organizací.

...