Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

V praxi se může stát, že některý z procesů ve společnosti, mohou schvalovat dvě různé skupiny schvalovatelů. Uveďme si na příkladu.

Máme společnost, která nakupuje dva základní sortimenty zboží - sortiment A a B. Při tvorbě vystavených objednávek u dodavatelů je zapotřebí, aby objednávky, které se vážou na sortiment A schvalovala jiná skupina schvalovatelů, než je tomu u objednávek sortimentu B. Vystavené objednávky na oba sortimenty jsou v rámci jedné dokladové řady.

  • Prvním krokem je definice dvou hierarchií vážící se ke stejné dokladové řadě.
  • V každé z těchto hierarchií se následně (klasickým způsobem) navolí úrovně schválení.

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Při tvorbě Vystavené objednávky (např. na sortiment A) a jejím následném odeslání ke schválení, program nabídne schvalovací hierarchie odpovídající příslušné dokladové řadě. Uživatel následně ručně vybere ze seznamu hierarchií tu, která má objednávku schválit (v našem příkladě OuD1).

Warning

Změnu vybrané schvalovací hierarchie lze provézt pouze v tomto kroku. Kdy tlačítkem "Vrátit" vrátíme zpět doklad k přepracování. Poté lze po opětovném "Odeslání ke schválení" zvolit jinou hierarchii. V  jiném kroku schvalovacího procesu změnit hierarchii nelze!!!