Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added


Volné dokumenty slouží pro ukládání exportovaných dokladů, libovolných dokumentů, obrázků a dalších sdílených dat v rámci lokální sítě nebo lokálního PC. Exportované doklady se vždy ve výchozím nastavení ukládají právě zde, do složky „Volných dokumentů“.  Umístění této složky je vždy, pokud není nastaveno jinak ve složce \Dokument\FAx\ (kde X je číslo účetní jednotky). Pokud je nutné, lze toto umístění změnit v předvolbách globálních nebo uživatelských

Image RemovedImage Added