Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nastavení


Pro účely výpočtu a odeslání zákonného pojištění za zaměstnance slouží nastavení na dvou místech v programu.

Základní nastavení je ve mzdách - v nastavení/pojišťovny - Parametry mezd, zde také nastavíte i číslo účtů pro odvod tohoto pojištění.

Info

Nastavení sazby zákonného pojištění v Parametrech mezd má v současné době význam pouze pro účely zkopírování této sazby do daňové soustavy pro nový rok. Budete-li tedy vědět již v listopadu, že od ledna nového roku potřebujete změnit sazbu zákonného pojištění, změníte si nastavení v Parametrech mezd.


Druhé místo pro nastavení sazby zákonného pojištění bylo přidáno  do Daňové soustavy. Tato změna byla provedena kvůli umožnění nastavení různých sazeb pro zákonné pojištění v průběhu roku a zachování historie - např. z důvodu změny OKEČ.

Při zpracování mezd se pro výpočet pojistného na zákonné pojištění použije sazba nastavená v Daňové soustavě - tedy ta, které platí pro daný měsíc a rok

Nastavení v daňové soustavě:

Při zpracování posledního měsíce ve čtvrtletí program nabídne do příkazu k úhradě - odvody institucím - také odvod zákonného pojištění za zaměstnance, které vypočte z vyměřovacích základů a nastavené sazby. Při zpracování program do vyměřovacího základu započte pouze tyto druhy smlouvy: HPP, VPP a dále DPČ a DPP, pokud jsou v daném období pojištěné - tj. odvádělo se z nich sociální pojištění. Pokud byli v daném kvartále zaměstnáni pouze zaměstnanci na DPP, ze kterých se neodvádělo sociální pojištění, program do příkazu nabídne 100 Kč - tj. minimální sazbu.

Při vzniku nové účetní jednotky PREMIER vypočte první zákonné pojištění na konci prvního kvartálu existence účetní jednotky a do příkazu k úhradě nabídne dvojnásobek vypočteného pojistného (případně 200 Kč u nepojištěných dohod).


Detailní přehled o vyměřovacích základech získáte v sestavě:

Pokud z účetního hlediska potřebujete sledovat zákonné pojištění po měsících, můžete si tuto volbu uložit v Globálních předvolbách pod záložkou Mzdy:

Časové rozlišení účtování zákonného pojištění (nově od roku 2020)

Nově S platností od 01.01.2020 přibylo v globálních předvolbách takové nastavení týkající se zaúčtování účtování zákonného pojištění - jedná , které bude respektovat časové rozlišení nákladů. Jedná se o nastavení možnosti zaúčtování zákonného pojištění do toho kvartálu, do kterého nákladově skutečně spadá. Např. při zpracování mezd za prosinec 2019 březen 2020 se vypočte zákonné pojištění z vyměřovacích základů za říjen leden - prosinec 2019 březen 2020  - tato částka se nabídne do příkazu k úhradě za prosinec 2019březen 2020. Fakticky však účetně tato částka  částka spadá až do prvního druhého kvartálu roku 2020, jelikož se zákonné pojištění platí dopředu - pojištění hrazené v lednu 2020 je hrazeno za první kvartál roku 2020. 

Při nastavení takovéto volby bude zaúčtování postaru, tj. stejná částka, která se nabídne do příkazu k úhradě za prosinec 2019, bude také zaúčtována do prosince 2019,

Image Removed

Pokud však změníte nastavení takto:

Image Removed

bude v příkazu k úhradě za prosinec 2019 částka vypočtená z vyměřovacích základů za říjen-prosinec 2019, avšak v zaúčtování bude  částka vypočtená z vyměřovacích základů za červenec-září 2019.

Tato volba se s platností od 01.01.2020 automaticky přednastaví všem uživatelům 

Image Added

Po zpracování mezd za březen 2020 se do příkazu k úhradě nabídne zákonné pojištění vypočtené z vyměřovacích základů za leden-březen 2020, avšak takto vypočtené zákonné pojištění se zaúčtuje do nákladů až ve druhém čtvrtletí roku 2020.

Obdobně bude totéž fungovat i při zaškrtnutí možnosti "účtovat zákonné pojištění měsíčně" - tj. pojištění vypočtené z VZ za leden 2020 se zaúčtuje do nákladů za duben 2020 atd.


Pokud políčko "účtovat zákonné pojištění ve čtvrtletí odvodu" ponecháte prázdné, bude se zákonné pojištění účtovat postaru, tedy pojištění uhrazené společně se mzdou za březen 2020 se zaúčtuje do nákladů prvního čtvrtletí roku 2020.

Image AddedTable of Contents

Zákonné pojištění v agenturách práce

V agenturách práce může dojít k situaci, kdy bude nutné odvádět zákonné pojištění za zaměstnance v několika odlišných sazbách.  Tuto situaci můžete v PREMIERU vyřešit takto:

Zaměstnance si rozčleníte pomocí kategorií. V nastavení jednotlivých kategorií bylo přidáno nové pole pro zápis odlišné sazby zákonného pojištění - takto definovaná sazba bude mít při zpracování odvodu přednost před nastavením základní sazby v daňové soustavě.

Při zpracování přehledu zákonného pojištění bude přehled zobrazen pro každou takto zapsanou sazbu.

Přehled zákonného pojištění za každou sazbu zvlášť.

V příkazu k úhradě bude součet pojištění za všechny sazby.