Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hlavní novinky verze X6.3

Modernizace exportů

Novinkou verze X6.3 je možnost tisku a exportu dokladů z programu PREMIER system včetně externích příloh ve formátu pdf, doc, docx, xsl, xslx, které jsou k dokladu připojeny vazbou. Nová volba "Včetně příloh" je nyní k dispozici v dialogu tisku a exportu dokladu. Vedle této volby se nachází tlačítko "...", které uživateli umožní upřesnit výběr ze svázaných dokumentů. Ještě před samotným tiskem se uživateli zobrazí nové okno náhledu na dokument, kde lze dokument např. přiblížit nebo upravit nastavení tiskárny. Při exportu dokladu z programu včetně příloh dojde ke sloučení dokumentů včetně základního dokladu do jednoho pdf souboru. Při exportu dokumentu včetně příloh MS Word a Excel se tyto přílohy automaticky převedou do pdf a rovněž se připojí k exportovanému dokumentu. Takto vytvořený pdf soubor lze rovnou odeslat na e-mail. Pro odesílání e-mailem je předvoleno, aby se dokumenty neslučovaly. Email tak bude mít více příloh.

Příklady využití hromadného tisku/exportu či odeslání e-mailu dokladu včetně příloh:

  • Cenová nabídka včetně výkresové dokumentace či podrobnější specifikace produktu.
  • Objednávka u dodavatele včetně originální cenové nabídky.
  • Faktura včetně podepsané kupní smlouvy.
  • Faktura za služby včetně podrobného soupisu prací.


Další modernizace exportu proběhla s ohledem na vyšší požadavky zabezpečení dokumentů, kde se vyskytují osobní nebo citlivější údaje (nejen z hlediska GDPR). V nové verzi programu PREMIER system X6.3 je možné zaheslovat exportované dokumenty ve formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, XML. Původně toto šlo pouze u exportovaných dokumentů ve formátu PDF. Dokumenty následně při otevření budou po uživateli vyžadovat heslo. Ve Správci - Předvolbách - Uživatelských - Volby pro síť/tisk/export lze trvale přednastavit heslo pro exportované doklady a heslo pro exportované seznamy/přehledy, čímž lze práci se zabezpečením dokumentů maximální zjednodušit a není nutné hesla vypisovat opakovaně.

Další novinka se týká odesílání e-mailů přímo z programu. Nyní má uživatel možnost odeslat e-mail i příjemci v kopii nebo skryté kopii. Odesílání do kopie nebo skryté kopie lze i trvale předvolit ve "Správci - Předvolby Uživatelské - Volby pro síť, tisk, export". 


Textová pole pro kopírování

Verze X6.3 přináší modernizaci, která značně usnadní kopírování polí v needitačním režimu. Dříve, pokud bylo potřeba kopírovat údaj např. z adresáře partnerů, bylo nutné přejít do editačního režimu ("F4 - Změnit") a až následně označit údaj a kopírovat. Nově se nemusí pro kopírování využívat změny/editace. V needitačním režimu lze do pole nově vstoupit pouze kliknutím myší, následně označit požadovaný údaj (např.: přetažením myší, CTR +A nebo trojklikem myší) a kopírovat. Pole se pro informaci vybarví růžově (v editačním režimu modře). Úprava bude dostupná v celém programu.
Modernizace karty partnera

Změny byly implementovány i do adresáře partnerů. To, že na kartě partnera lze do záložky "Poznámka" vyplnit text libovolné délky, je možné v programu již dlouho. Nicméně pokud je text v poznámce rozsáhlý, může být jeho prohlížení a vyhledávání v něm náročnější. Z toho důvodu byly k poznámce v adresáři partnerů doplněny dvě nové funkce a to "Tisk poznámky" a "Zobrazit na celou obrazovku". "Tisk poznámky" umožní celou poznámku vytisknout či exportovat do známých formátů. Funkce "Zobrazit na celou obrazovku" usnadní prohlížení a vyhledávání v textu, jelikož poznámku zvětší na celou obrazovku.

Verze X6.3 dále přináší v kartě partnera rozšíření uživatelských údajů. Ty slouží pro sledovaní dalších informací o partnerovi. Pojmenováním údaje v globálních předvolbách jej zároveň na kartě partnera aktivujete. Stávající uživatelské údaje jsou rozšířeny o dalších 16, 8 znakových a 8 číselných. Záložka "Uživatelské údaje" byla díky tomu rozdělena na část A a B.

Pro usnadnění práce byly doplněny ke všem znakovým údajům číselníky pro opakující se záznamy.

V adresáři partnerů lze nově také u dodavatelů předvolit účet nákladů/pořízení. Není-li tento údaj vyplněn, program bude jako dosud navrhovat účty dle historie partnera. Účet se vyplní v záložce "Individuální - Dodavatelé - Účet nákladů/pořízení".

Modernizovány byly i přidružené doklady partnera konkrétně objednávky odběratelů a dodavatelů. Nyní se v seznamu přidružených objednávek k partnerovi zobrazuje status (otevřeno/uzavřeno) včetně barevného upozornění, pokud je objednávka po termínu. Dále přibyla klávesová zkratka F5 pro rychlejší zobrazení detailů objednávek (zbývá dodat - otevřené položky objednávky).Tržby z fakturace a odměny dealerům


Nová verze programu přináší uživatelům propracovaný systém výpočtu odměn obchodních zástupců resp. dealerů. Původní funkce, s kterou má uživatel možnost přiřadit v adresáři partnera konkrétnímu obchodnímu zástupci, byla modernizována a doplněna o možnost stanovit u něj výši provize v procentech. Systém výši provizí obchodních zástupců z fakturace pak vypočte v novém přehledu v modulu Controlling - Tržby z fakturace a odměny dealerům. Přehled lze vztáhnout ke zvolenému období, zakázce, středisku, doplňkové analýze či ke konkrétnímu partnerovi. Před spuštěním přehledu má uživatel možnost upravit některá kritéria výpočtu či zobrazení. V přehledu lze zobrazit rovněž fakturace, které nejsou přiděleny obchodnímu zástupci nebo vypočítat provize obchodního zástupce pouze ze zaplacených faktur či omezit sledování plateb pouze na zvolení období. Přehled lze zobrazit detailní nebo sumarizovat dle obchodního zástupce.

Výsledný přehled je interaktivní se všemi funkcemi unigridu (filtrování, řazení, mezisoučty, grafy či export). 


Skonta

Pro usnadnění práce, jde na kartě partnera (odběratele) nově nastavit i dohodnutou výši skonta (v %), tedy slevu, která bude odběrateli poskytnuta, pokud uhradí fakturu před uplynutím předem nadefinované lhůty (ve dnech).

Toto nastavení je možné provést na kartě partnera v záložce "Individuální - Odběratel". Dříve se skonto mohlo nastavit pouze přímo v konkrétní vydané faktuře.

Pokud bude na kartě odběratele nastaveno skonto, pak se při ukládání vydané faktury tato informace automaticky propíše a výše skonta se i vypočte. Zároveň se uživateli zobrazí datum, do kdy je skonto poskytnuto.

Samozřejmostí je, že informace o skontu a jeho výše se objeví i v tisku vydané faktury.Dárkové poukazy

Další novinkou verze X6.3 je nové elegantní řešení evidence dárkových poukazů v programu. Dárkový poukaz se založí jako samostatná skladová karta, na které bude nastaveno, že se jedná o dárkový poukaz. Program pak automaticky z karty udělá kartu služeb a zakáže na ní slevy. U dárkového poukazu lze také nastavit jeho platnost, která je následně systémem hlídána, a hodnotu poukazu (prodejní cenu). Pro snadnou kontrolu dárkových karet program při jejich výdeji automaticky vygeneruje unikátní 8-místný číselný kód, který ovšem může uživatel dle libosti změnit. Číselný kód musí být alespoň 6-místný. Dárkový poukaz s tímto kódem si uživatel může vytisknout v dialogu tisku výdejky pomocí nové volby "Tisk dárkových poukazů". Jako všechny sestavy v programu je i tato tisková sestava editovatelná, díky čemuž si může uživatel vytvořit libovolný vzhled dárkového poukazu.Kód DPH se zadává dle toho, zdali je poukaz vázán přímo k nějaké službě nebo je neurčitý. Pokud je ke konkrétní službě (např. poukaz masáže), zadá se již konkrétní kód a sazba DPH stejná jako u budoucí služby. V případě poukazu na libovolné zboží nebo služby se zadá kód DPH s nulovou sazbou – neuskutečněná plnění.
Co se týče uplatnění poukazu, tak je v programu možné evidovat jak postupné, tak plné čerpání. Systém při uplatnění poukazu hlídá unikátní kód, platnost a hodnotu poukazu. Samotné čerpání dárkového poukazu probíhá formou výdejky se záporným množstvím. U této výdejky je nutné vždy zadat unikátní kód poukazu, který je čerpán, jinak systém nepovolí uložení dokladu.

Pro jednoduché a přehledné sledování stavu čerpání, otevřených nebo propadlých dárkových poukazů byl ve skladu vytvořen nový kontrolní interaktivní přehled "Přehled o dárkových poukazech". V případě, že je poukaz po platnosti a neuplatněn, zobrazí se v přehledu červeně.


Dárkové poukazy lze zadávat také v objednávkách odběratelů i E-shopech. Unikátní číslo se v objednávce zadávat může i nemusí. Pokud se se již zadá, např. na e-shopu kvůli rychlosti dodání zákazníkovi při online platbě přímo z E-shopu, je za vygenerování unikátního čísla odpovědný poskytovatel E-shopu.


Příloha k účetní závěrce

Modernizována byla i Příloha k účetní závěrce, která je uživatelům k dispozici v Daňová kanceláři. Přílohu k účetní závěrce si nyní můžete vyplnit podle staršího vzoru k 31.12.2015 a zároveň v aktuálním, k 31.12.2017. Jednotlivé oddíly jsou barevně odlišeny pro větší přehlednost podle typů účetních jednotek a přibyla i mikro účetní jednotka. Můžete si navolit jen ty oddíly, které se budou vyplňovat/tisknout. Při vytváření nové přílohy k účetní závěrce jsou ihned doplněny do řady oddílů předvolené vzory textů a voleb, ze kterých lze jen vybrat ty texty, které jsou pro účetní jednotku platné a ostatní pouze vymazat. Můžete si rovněž zvolit, zda chcete tisknout jen nadpisy nebo i s doprovodným textem k obsahu jednotlivých oddílů, které zde jsou rovněž nově a slouží i k nápovědě pro uživatele, jak oddíly vyplňovat.

Tip

Pomocí zásobníku sestav lze spojit do jednoho souboru např. rozvahu/výsledovku s přílohou i s jakoukoliv sestavou nebo i jiným souborem (pdf, doc, docx, xls, xlsx).

Daňová kancelář - Slovensko

Ve slovenské daňové kanceláři přibyly dva nové formuláře, oba vznikly na přání zákazníků, kteří chtěli využít výhody elektronického vyplnění. Jedná se o "Registračný list zamestnávateľa" pro sociální pojišťovnu a  formulář "Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteĺa poistného", který je určený pro všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Oba formuláře obsahují předvyplnění základních údajů do hlavičky.  Formulář obsahuje shodné ovládací prvky jako ostatní formuláře v daňové kanceláři.


Přehled změn v nastavení

Novou funkcí předvoleb Globálních, Uživatelských a Omezujících je, že nyní zaznamenávají přehled změn. Snadno pak lze sledovat, který z uživatelů, kdy a jakou změnu v nastavení provedl. Navíc Přehled změn obsahuje i informace ohledně původní a nové hodnoty změněného údaje.QR kódy v sestavách

Verze X6.3 přináší uživatelům možnost tisknout QR kódy v sestavách. QR kódy v sestavách slouží k rychlému a efektivnímu přenosu informací do externího zařízení. QR kód se do sestav přidává obdobně jako obrázek a to pomocí výrazu "pFbc.QRBarcodeImage(hodnota,,12,0)" a může nést různé hodnoty jako např. inventární číslo skladové karty, což lze využít při tisku štítků. Rovněž lze nastavit i rozměr QR kódu. Podrobnější informace naleznete v manuálu.Textové patičky 

Modernizací prošly také textové patičky v objednávkách, nabídkách a poptávkách. Pro komfortní prací, zjednodušení procesu s cílem eliminovat chyby uživatele bylo k patičkám přidáno nové tlačítko, které umožní text patičky zobrazit ve vetším formátu a tím jej snadněji editovat.


Řízení výroby

Významné modernizace proběhly i v modulu Řízení výroby. Novinkou je, kapacitní plánování ve výrobě s ohledem na požadavek zákazníka, dle volitelného data výroby nebo termínu přijaté objednávky a také zohlednění výroby "na sklad" pro budoucí stav zásob. V praxi to znamená, že systém je schopen vyhodnotit, za jakou dobu je výroba schopna požadavek zákazníka uspokojit a to s ohledem na kapacitu a možnosti samotné výroby. Dále bylo modernizováno objednávání do výroby dle FiFo. S ohledem na stav skladu, minimum a maximum, objednávky odběratelů systém nyní navrhuje výrobní příkazy.


E-agent

U automaticky zasílaných přehledů je možné vybrat nově různé formáty, včetně datových (xlsx, Excel xml). Dříve šlo pouze pdf. Formátovat buňky datového souboru lze i dle nastaveného uživatelského pohledu (jiné pořadí / šířky sloupců). Přehledy lze také nechat e-mailem zasílat pro vyšší bezpečnost zakódované (vhodné pro nastavené přísnější pravidla GDPR ve firmě).


Karta zakázky

Modernizací prošel i modul Kniha zakázek. Nově má uživatel při zakládání nové zakázky tři možnosti založení. Ručně tj. vyplněním všech údajů nebo na základě nepřiřazené nabídky a nepřiřazené objednávky. Při zakládání zakázky z nepřiřazené nabídky resp. objednávky je uživatel vyzván k vyhledání nabídky resp. objednávky zadáním odběratele či vybráním z otevřených. Z nabídky resp. objednávky jsou pak do zakázky automaticky přeneseny některé základní údaje a doklad se s nově založenou zakázkou spojí. Zakázku lze vytvořit i z více nabídek resp. objednávek.

Obdobně jako na kartě partnera lze nyní i na kartě zakázky využít nové funkce pro tisk/export nebo zvětšení neomezené poznámky na celou obrazovku.

Taktéž jako v adresáři partnerů byly taktéž modernizovány i přidružené objednávky odběratelů a dodavatelů k zakázkám. I zde se zobrazuje status (otevřeno/uzavřeno) včetně barevného upozornění, pokud je objednávka po termínu. Doplněna byla i klávesová zkratka F5 pro rychlejší zobrazení detailů objednávek (zbývá dodat - otevřené položky objednávky).

V souvislosti se zakázkami došlo také k modernizace modulu Controlling, kde budou doplněny dva nové přehledy "Tok zakázek" a "Vyhodnocení zakázek". Nové přehledy budou k dispozici v průběhu prosince 2018.


Zobrazení skladových dokladů

Skladové doklady se nabízí pro větší přehlednost v rámci jednoho účetního období (obdobně jako např. ve fakturách nebo u verze Enterprise). Uživatel si před vstupem do dokladové řady může zvolit libovolný rok, než je aktuální, popř. si nechat zobrazit doklady za všechny roky najednou. Výběr určitého roku je uživateli nepřístupný při nastavení v omezujících předvolbách: "Zobrazovat všechny dokladové řady najednou ve skl. modulech". Modernizace je doplněna do skladových příjemek, výdejek, přijatých a vystavených objednávek.


Ověření a doplnění bankovních účtů

Na kartě partnera přibyla nová funkce pro ověření a doplnění adres a bankovních účtů k partnerovi. Stisknutím tlačítka "Ověřit aktuální adresu/účty" se k navedení do systému znovu nabídnou adresy a bankovní účty, které má partner zveřejněny na FÚ a také adresy.

  • No labels