Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V této kapitole je popsán vazební systém (celková provázanost) programu PREMIER, kterým jsou jednotlivé moduly provázány. Vazby se v programu dělí na:

  • Interní - vazby, které se vytvářejí mezi jednotlivými moduly programu, úzce souvisí s párováním položek.
  • Externí - vazby na externí dokumenty v jiných formátech.

Upozornění

Vazby lze vytvářen až po uložení dokladu (resp. karty, partnera, zakázky, atd.).

Na této stránce najdete:


Interní vazby

Téměř ze všech evidenčních knih IS PREMIER lze vytvořit odkaz (nebo více odkazů) na jiné evidenční knihy. Díky této možnosti si uživatel může propojit veškeré záznamy z různých účetních knih, které spolu nějak souvisejí.

Doklady jsou provázány systémem interních vazeb, které urychlují interaktivní pohyb mezi navazujícími doklad tvoří tak kompaktní a interaktivní centrum informací.

Za pomocí vazby se lze rovněž ihned interaktivně přepnout do odkazované knihy k danému zápisu pomocí dvojitého kliknutí myši nebo klávesy "Enter“.

Seznam vazeb k dokladu lze rovněž spustit funkční klávesou "F12".

Vazby se obecně člení podle jejich účelu na:

  • informační (nemají vliv na správnost vedení účetnictví),
  • informační o úhradě faktury nebo jiných závazků či pohledávek (mají vliv na správnost vedení účetnictví).

Vytvoření interní vazby

Vazby vznikají buďto automaticky (např. v případě úhrady faktury, realizaci objednávky a nebo také ručně k jakémukoliv dokladu či položce číselníku (partner, zakázka, skladová karty atd.) pomocí standardních funkčních kláves.

Pokud se nevytvoří automatická vazba a uživatel ji bude chtít následně vytvořit ručně, pak je nezbytně nutné zvolit správný typ vazby!!

Příklad: Uživatel potřebuje z banky přijatou platbu na vydanou fakturu - zde je nutné vytvořit typ vazby "úhrada faktury".

Zde platí, že vazba plní svůj účel pouze v případě, že na vydané faktuře i na zápisu v deníku o její úhradě je stejný účet včetně stejné analytiky.
Externí vazby

Externí vazby umožňují propojení na externí dokumenty v libovolných formátech.

Vložení vazby externí

Z dokladu, na který je nutné vytvořit nebo navázat již existující dokument, se po stisku klávesy F12 zobrazí dialog "Vazby“. Dále se klávesou "F3" nabídne vytvoření nové vazby z následující nabídky.


  • Skenovat dokument - funkce automatického propojení se skenerem, což nabízí uživateli komfortně a rychle příslušný soubor naskenovat a ihned uložit do předvoleného adresáře informačního software PREMIER system.
  • Vložit odkaz na existující – lze vytvořit odkaz na jakýkoliv typ dokumentu (jpg, doc, pdf, atd.).
  • Vložit hyperlink - další možností je odkaz na webové stránky (hypertextový odkaz), kde se příslušný dokument nebo informace vztahující se k příslušnému dokladu, partnerovi či zakázce váže.

Upravit – možnost změnit odkaz nebo popis odkazu.

Smazat – odstraní vybraný dokument.

Upozornění

V případě přesunu adresáře na jiný disk, nebo při přejmenování disku, zůstane cesta i vazba k tomuto dokumentu zachována.

Tip

Nově od verze X6.3 lze externí přílohy ve formátu pdf, doc, docx, xsl, xslx, které jsou k dokladu připojeny vazbou, vytisknout či exportovat spolu s dokladem. Více zde.
  • No labels