Základní

Ocenění skladových zásob

Způsob oceňování - program umožňuje dva základní způsoby oceňování skladových zásob:

 • Metoda FIFO - tento způsob ocenění zásob se řídí podle pořadí přijatých zásob na sklad. Cena se odvíjí od ceny zásoby na skladě přijaté jako první (první do skladu, první ze skladu).

 • Metoda Váženého aritmetického průměru - tato metoda stanoví skladovou cenu na základě průměru cen jednotlivých dodávek skladových zásob.

Při změně v průběhu účetního období (např. při daňové optimalizaci) je nutné provést kontrolní propočet (viz „Propočty“), kde se skladové ceny přepočtou zpětně podle zvolené metody.

Na této stránce najdete:

Cizí měny ve skladě 

Povolit cizí měny ve skladě - nastavení používaných měn, způsob jejich zaokrouhlování a volba počtu desetinných míst u Prodejní ceny / MJ.


Uživatelské popisky ve skladových dokladech / povinné údaje

V této části lze pojmenovat veškerá volná pole, která slouží pro evidenci potřebných dat, na veškerých skladových dokladech (hlavičky i položky dokladů), skladových kartách, rozčlenění skladových karet. Také je možné určit povinné údaje pro vyplnění, bez nichž nebude možné doklad uložit.

Struktura číslování

Program umožňuje přednastavit pevnou strukturu inventárního čísla skladových karet. Naplnění číselníků jednotlivých klíčů se provádí ve "Správce - Ostatní číselníky". Při pořízení nové karty pak budou nabízeny k výběru hodnoty těchto číselníků.

Globální nastavení RS (rabatních skupin)

Umožňuje vytvoření 5 cenových hladin pro všechny karty všech skladů pouhým jedním zadáním v předvolbách globálních. Nevýhodou je, že všechny karty na všech skladech budou mít ve všech rab. skupinách stejnou slevu, což se využívá zřídkakdy. Také partner může mít předvolenou pouze jednu rabatní skupinu.

Nastavování seznamu (Předvolby – Globální/Uživatelské)

Tato nabídka obsahuje volby pro práci se skladovými kartami. Uživatel má možnost si sám nastavit sloupce seznamu skladových karet s údaji podle vlastního výběru, způsob dohledávání karet. Seznam lze nastavit společný pro všechny uživatele volbou "Nastavení seznamu přebírat z globálních předvoleb", v opačném příp. lze seznam upravovat v uživatelských předvolbách, který má větší prioritu.

 • Implicitní seřazení skl.karet- při vstupu do modulu Skladové karty mohou být skladové karty seřazeny dle interního (katalogového) čísla nebo dle názvu položky
 • Pohyby ve skladových kartách lze zobrazovat v prodejních/nákupních cenách, skladových cenách, popř. obojí zároveň.
 • Interaktivní dohledání karty - způsob dohledávání skl.karet. Fulltextové dohledávání lze omezit zadáním znaku *, což je doporučeno při větším množství karet.
 • Při vstupu ...  
  Pro vstup do modulu „Skladové karty“ lze předvolit pozici: na začátku seznamu, na konci seznamu nebo na poslední pozici při opakovaném vstupu. V seznamu lze zobrazit doplňující informace o zůstatcích, rezervacích a budoucích stavech na ostatních skladech, zobrazovat obrázky, popisy apod. nebo aktivovat víceúrovňové zobrazení sortimentního členění.
 • Další údaje zobrazující se v kartách
  Při vstupu do modulu "Skladové karty" jsou zobrazeny čtyři sloupce implicitně a to tyto údaje: inventární číslo, název, množství a MJ. Údaje ostatních sloupců skladové karty si uživatel nastaví zde dle vlastního výběru kliknutím myší na šipku na pravé straně rámečku a zvolením příslušného údaje (prodejní ceny dle rabatních skupin, skladová cena/MJ, ocenění, prodejní ceny dle rabatních skupin s nebo bez DPH, sortiment, cizí výraz, Mn. /Bal. ad.).


Další nastavení skladových karet:

Nastavení seznamu skladových karet přebírat u uživatelů z globálních předvoleb - při zatrhnutí této volby všichni uživatelé přeberou nastavení seznamu skladových karet z těchto globálních předvoleb. Nebude možno provádět změny v tomto seznamu v předvolbách uživatelských.

Stanovení prodejní ceny- zde program umožňuje stanovené prodejní ceny dvěma způsoby:

 • přirážkou k NC,
 • marží (podílem z celkové PC).

Používat matriční sklad - při tomto nastavení půjde zakládat či měnit skladové karty pouze na určeném skladě, v ostatních skladech se údaje pouze aktualizují z matričního.

Přidělené předčíslí pro automatické generování EAN kódů - nově zde lze nastavit předčíslí při generování EAN kódů.

Nezobrazovat identifikační štítky v seznamu skladových karet - touto volbou se zruší zobrazení identifikačních štítků v seznamu skladových karet,

Další základní nastavení:

Používají-li ceny z rabatních skupin, tak uvádět na DL základní cenu, slevu a cenu po slevě.

Používat koeficient pro výpočet DPH - při používání cen včetně DPH (Brutto ceny) lze zaznačit způsob výpočtu DPH podle koeficientu.

Při zadávání příjemky/vystavené objednávky nabízet poslední známe ceny

Posledním nastavením v této sekci je, výběr pohybu s vybraným předpisem MD, který nechceme zařadit do přehledů prodejů/rekapitulací.


Termíny hlídání / Optimalizace výkonu

V této části nastavení může uživatel určit limity (lhůty) ve dnech pro sledování termínů pro vystavování následných dokladů např. zobrazení otevřených objednávek při tvorbě výdejky. V otevřených dokladech může zůstat celá řada nerealizovaných, které však nebyly stornovány, a proto si zde uživatel může nastavit potřebné lhůty.

Dále zde můžete nastavit možnost realizace ze všech skladů (např. možnost vyskladnit z jiného skladu, než na který byla pořízena objednávka) a také způsob rezervování zásob na skladě.

Vystavené nabídky:

 • lhůta pro sledování cenových nabídek.
 • platnost nabídky - při tvorbě nové nabídky se pak automaticky doplní tento údaj


Automatické hlášky

Systém umožňuje zobrazovat nejrůznější upozornění při vystavovaní skladových dokladů jako např. prodej pod skladovou, pořizovací nebo cenu s nižší marží než je nastaveno.

Zákaznické ceníky / Pomocník pro tvorbu slev - možnost dotazu na akceptaci přiřazených cen či slev. Automatické prověření souhrnných slev po ukončení zadávání položek dokladu (výdejka, objednávka, nabídka) nebo při změně partnera. Pokud se používá funkce CashBack, na tomto místě se určí skladová karta (vyšší prioritu má nastavení karty v definici zákaznického ceníku), na které se budou evidovat virtuální peníze/body zákazníků za realizované nákupy.

Výdejky - možnost nastavení upozornění  na lišící se datum případně jeho automatické nabízení. Pokud chceme, aby nás systém uporozňoval na prodej pod skladovou cenou, nastavíme zde. Chceme-li pří zpětné změně partnera, aby nás program upozornil na jeho ceny, zaškrtneme tuto možnost.


Dále je zde možnost nastavení upozornění při zadání ceny, která se v určité výši liší od poslední známé ceny (příjemek, nabídek, objednávek i výdejek).


Pohyby/Účtování

Účtování skladu

V této záložce se definují základní parametry pro účtování skladu - dokladová řada interních dokladů a způsob sumarizace pro účtování (dle dokladu, dne, měsíce, měsíce a partnera, detailně - bez sumarizace).

Pokud se používají víceúrovňové sortimenty, lze nastavit kontace pouze u nadřazeného sortimentu, u podřízených se mohou přebírat.

Druhy pohybů při inventuře a technologickém úbytku

Pro zpracování inventury zde může uživatel předvolit druhy pohybů, které se použijí v automaticky tvořených inventurních dokladech jak u kladné, tak záporné diference.


Ostatní

Výběr zásob ve výdejkách dle zůstatků zakázku - program bude nabízet aktuální stav na skladě s členěním po zakázkách.

Implicitně skrýt skladovou cenu v infu o kartě - v modulu Sklad - Informace o kartě nebude uvedena informace o skladových cenách.

Při změnách v příjemkách/výdejkách neprovádět automatickou kontrolu/opravu skladových cen -  při zpětných změnách (cena, datum, množství) v příjemkách/výdejkách dojde nově k automatickému propočtu skladových cen u daných karet (včetně kontroly časově následujících dokladů). Pokud tento propočet nechcete nechat provádět, touto volbou jej zrušíte.

Při zneplatnění karet nehlídat otevřené zůstatky v transferzóně (převody mezi sklady) - při zneplatnění karty program ověřuje, zda nemá karta zůstatek v transfer zóně tzn. zda nemá nějaké nedokončené převody. Touto volbou tuto kontrolu vypnete.

V nabídkách zobrazovat nákladovou cenu - tato volba zobrazí nákladové ceny ve formuláři položky nabídky a usnadní tak stanovení prodejní ceny.

Vyvolat dialogové okno před použitím pomocníka pro tvorbu slev - uživatel bude při pořizování dokladů vždy dotázán na akceptaci individuálních zákaznických cen a slev.

Používá-li se vynucené rozčlenění ... - uživatel může stanovit, že se při pořizování dokladů bude nejprve zadávat struktura celkového množství dle kritérií nastavených na skladové kartě (rozčlenění) a na základě tohoto se následně doplní množství v základních měrných jednotkách.

E-shop optimalizace - tento parametr je nutné aktivovat, pokud se při synchronizaci údajů s e-shopy přenášejí údaje o stavu zásob.


Další nastavení

Doplňující nastavení a omezení lze definovat v omezujících předvolbách jednotlivých uživatelů jako např.:

Povolit zakládání skladových karet v příjemce (Předvolby Omezující) - touto volbou je uživateli povoleno zakládat karty v příjemce.

Zákaz výdeje do minusového stavu (Předvolby Omezující) - tato volba umožňuje zabránit skladníkovi provést výdej do záporného stavu.

Zákaz výdeje rezervovaných zásob (Předvolby Omezující) - tímto se provede zákaz výdeje zásob, které byly rezervovány na vystavené objednávce.

Povolení zobrazení rekapitulace výdejky (Předvolby Omezující) - touto volbou se uživateli zpřístupní nabídka „Rekapitulace výdejky", která zobrazuje nákupní cenu, prodejní cenu zboží a celkový rabat vyjádřený v korunách. Nabídka se nachází v horním menu „Výdejky", a to pouze v prohlížecím modu.

Povolení navrhovatele prodejních cen ve výdejce (Předvolby – Omezující) - touto volbou se uživateli zpřístupní nabídka „Navrhovatel prodejních cen", kterou lze jednoduchým způsobem navrhnout rabat pro vydané zboží (procentuálně či pevnou částkou). Nabídka se nachází v horním menu „Položky", ale je přístupná pouze v okně pořízení položek výdejky (F6).

Skrýt cenu – na výdejkách, příjemkách (Předvolby – Omezující) - v případě, že je potřeba, aby skladník zadával pouze množství, je možné skrýt nákupní a prodejní cenu, která je zadána později jiným pracovníkem. Těmito volbami lze skrýt cenu nákupní, skladovou a prodejní, případně zakázat změnu prodejní ceny.


Automatické vystavování

Podrobně popsáno zde.Pokladní elektronické systémy

Zde se natavuje používání čtečky čárových kódů v systému Premieru.

Podrobnosti o nastavení čtečky čárových kódů viz kapitola Sklady - Čárové kódy.

Při nastavení propojení programu s off-line čtečkou čárových kódů kontaktujte prosím naší podporu.

Mimo nastavení používání čtečky čárových kódů se zde nachází nastavení tisku:

 • tisknout až na povel,
 • tisknout ihned po vytvoření dokladu,
 • tisknout po vytvořerní dokladu s otázkou.


Povolení zobrazení dialogu Zaplaceno/Vráceno.

Nastavení otevírání pokladní zásuvky, která může být připojena přes dva porty:

 • USB port,
 • COM port.

Nastavení portu platebního terminálu - podrobně popsáno zde.


EDI - komunikace

Zde se nastavují předvolby pro EDI komunikaci. EDI – tedy elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange) – je moderní způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů elektronickou formou. Po spuštění této nabídky se zobrazí nastavení pro EDI komunikaci viz. obrázek.

EAN kód firmy - zde je potřeba vepsat EAN kód společnosti.

Prefix SSCC - vyplní se v případě, že společnost využívá paletové listy (dodává zboží na paletách).

Složka pro import -  složka pro načtení souborů, který chceme importovat do IS Premier.

Složka pro export - složka pro export souborů ze IS Premier.

Exporty EDI dokumentů nebudou směřovat do jednoho souboru ( např. INVOICE.TXT), ale každý zvlášť (např. FA_+číslo faktury.TXT)Doporučujeme tuto volbu zaškrtnout, aby nedocházelo k neustálému vytváření souborů se stejným názvem!


POS, dotykové ovládání

Zde je možné nastavit některé předvolby pro dotykové ovládání. Význam těchto předvoleb je podrobně popsán zde.Fiskální pokladny (SK)

Na základě změn zákona č. 289/2008Z.z. o používaní elektronické registrační pokladny jsou na Slovensku povinni používat registrační poklady nebo tiskárnu s fiskální modulem. Používání těchto zařízení se povoluje v Fiskální pokladny (SK). Viz obrázek.

 • No labels