Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataCo je třeba vědět

PREMIER umí automaticky vypočítat ve mzdě 1/3 exekuce i 2/3 exekuce včetně výživného a zpracovat také  kombinace těchto obou typů exekucí u zaměstnance. Podmínkou je však správné zadání všech podstatných údajů u zaměstnance - viz níže a další velmi důležitou podmínkou je provedení "zahájení" výpočtu mzdy - při "zahájení" se do výpočtu mzdy promítají všechny složky mzdy zapsané ve mzdovém nastavení zaměstnance - tedy včetně zapsaných exekucí.


Pokud evidujete exekuce i u zaměstnance zaměstnaného pouze na dohodu o provedení práce, pak musíte provést zahájení výpočtu i u tohoto zaměstnance (můžete to provést přímo ve zpracovávaném výkazu práce).

Pokud máte zaměstnance zaměstnaného na hlavní pracovní poměr i na dohodu o provedení práce, pak při zahájení na HPP se exekuční srážky vypočtou ze součtu příjmů z obou pracovních poměrů i v případě, že u DPP zahájení nebylo provedeno.

Při výpočtu exekucí program postupuje následovně:

Stanovená druhá třetina postižitelné mzdy + přesah je použita na běžné výživné. Pokud to nestačí k uspokojení více exekucí běžného výživného, pak je mezi ně částka rozpočtena v poměru částek běžného výživného (pole „sazba“ ). Pokud jsou zcela uspokojeny pohledávky běžného výživného je zbytek použit k uspokojení dlužného výživného. Opět pokud je více pohledávek dlužného výživného, tak se mezi ně částka rozpočítá dle částek běžného výživného k němuž dlužné výživné patří (pole „sazba2“). Pokud po uspokojení běžného a dlužného výživného zůstává z druhé třetiny a přesahu nějaká nerozdělená částka, tak se tato použije na uspokojení 2/3 přednostních exekucí a to podle jejich pořadí v rámci přednostních exekucí.

Zbytek přesahu + první třetina postižitelné mzdy se pak použije k uspokojení všech exekucí a to podle pořadí. To je dáno datem doručení prvnímu plátci - toto datum musí být vyplněné u každé exekuce, aby byl zajištěn správný postup při výpočtu srážek.

Pokud má více exekucí stejné pořadí (stejné datum doručení 1 plátci), pak jsou uspokojovány poměrně – poměr se zde stanoví dle částek k úhradě celkem (pole „celkem srazit“).Co je třeba u zaměstnance nastavit

Pro správný výpočet exekucí je potřeba nastavit následující hodnoty:

U zaměstnance - F6 nastavení - osobní a rodinné údaje - nastavení pro exekuce – zde musíte nastavit potřebné údaje pro stanovení nezabavitelné částky u zaměstnance, který má exekuci. V případě, že tyto nenastavíte, nebo jste druhý plátce a soud stanovil 0 nezabavitelnou částku na povinného, bude se při výpočtu exekuce objevovat upozornění na to, že není stanovena nezabavitelná částka.


Počet vyživovaných dětí zapsaný v personalistice se při měsíčním výpočtu porovná s počtem dětí v daňových údajích zaměstnance, které jsou zde nastaveny jako vyživované.

Zde lze nastavit jako vyživované i to dítě, na které se neuplatňuje daňové zvýhodnění (nebo je uplatňuje druhý z manželů). V případě rozdílů zjištěných při výpočtu bude zobrazeno upozornění :          


Nastavení nové exekuce u zaměstnance

U zaměstnance - F6 nastavení - mzdové údaje – přidat mzdovou položku exekuce.

Do částky vyplnit buď konkrétní částku měsíční srážky - to pouze v případě, že by takováto částka byla přímo v exekučním příkazu /nebo soudním rozhodnutí/ stanovena, nebo zde ponechte 0,- ( program si sám po přepočtu mzdy doplní ve výkazu práce maximální částku kterou lze srazit, pokud do částky doplníte hodnotu např. u výživného, program s touto hodnotou pracuje jako s maximem pro danou exekuci ). Pokud použijete doporučený kód 707 – výživné, pak pokud vyplníte pole „sazba“ bude program pracovat s touto exekucí jako s „běžným výživným“, pokud ponecháte v poli „sazba“ 0, pak bude program tuto položku považovat za „dlužné výživné“ a odkryje pole „sazba 2“ do něhož zadejte částku původního běžného výživného k němuž dlužné výživné patří. Tato hodnota pak bude sloužit pro rozpočet dlužného výživného v případě, že dlužné výživné bude u zaměstnance sráženo ve prospěch více dětí na základě více exekučních příkazů

Nastavení běžného výživného na základě exekučního příkazu

Nastavení dlužného výživného na základě exekučního příkazu

Nastavení běžného výživného na základě dohody uzavřené se zaměstnancem
Pořadí exekucí

Tuto informaci nezapisujete do PREMIERA vy sami - pořadí určuje sám PREMIER podle informace v poli "došlo 1. plátci. Toto datum má pro správnost výpočtu exekučních srážek zásadní význam, proto musí být správně vyplněno u všech exekucí. Toto datum je při změně plátce mzdy vždy uvedeno na příslušném rozhodnutí. Může být v rozhodnutí označeno formulací:

"Den rozhodný pro pořadí exekuce je 05.05.2014."

"Pořadí exekuce se řídí dnem 05.05.2014."

nebo "Exekuční příkaz byl prvnímu plátci mzdy doručen dne 05.05.2014."

Pouze v případě, že zapisujete zcela novou exekuci, která byla zaměstnanci nařízena v době, kdy již byl vaším zaměstnancem, bude v poli "došlo 1. plátci" zapsáno datum, kdy vám bylo poštou nebo do datové schránky doručeno rozhodnutí o srážkách ze mzdy "exekuční příkaz".

Pořadí se tedy u všech exekucí odvíjí od data v poli "Došlo 1. plátci", výjimkou je pouze výživné, které má v rámci druhé třetiny a plně zabavitelné části mzdy absolutní přednost, ale to PREMIER sám vyhodnotí při samotném zpracování mzdy.


Pole „došlo na firmu“ má pouze evidenční význam - slouží pro zaevidování informace, kdy jste se jako zaměstnavatel o exekučním příkazu dozvěděli (např. při nástupu zaměstnance z potvrzení o zaměstnání od minulého zaměstnavatele). V případě, že budete prvním plátcem vy, budou obě data shodná.

Nabytí právní moci a jeho význam

Pokud budete mít k dispozici exekuční příkaz, který dosud nenabyl právní moci, ponecháte pole "Nab. práv. moci" prázdné, v tomto případě bude PREMIER v rámci výpočtu mzdy vypočítávat a srážet zaměstnanci příslušné částky, avšak nebude je nabízet do příkazu k úhradě. Tyto srážky zůstanou deponované - tj. budou neodeslané.

Po obdržení doložky o nabytí právní moci doplňte do pole „Nabytí právní moci“ datum a otevře se Vám pole na zadání měsíce a roku (v něm program odvede jednorázově všechny dosud neodeslané srážky na tuto exekuci). 

Příklad: Pokud Vám instituce, která srážku nařídila, zašle uvědomění o nabytí právní moci exekučního příkazu (soudního rozhodnutí apod.) k exekuci, na kterou jste již provedli srážky, ale doposud jste je neodeslali, zvolte: nastavení, záložku: mzdové údaje, vyberte příslušnou exekuci, zvolte: změnit. Zapište si do pole Nabytí právní moci příslušné datum. Dále můžete postupovat dvojím způsobem (podle toho, jak jste zvyklí):

1. Pokud chcete odeslat veškeré sražené částky okamžitě, zapište do pole „Odv. od“ mm/rr měsíc a rok mezd, které už máte zpracovány a příkaz k úhradě této jedné položky si zpracujte ručně nebo vygenerujte postupem Sestavy/Příkazy – (zvolte poslední zpracovaný měsíc), Příkaz k úhradě, odvody institucím, Export do modulu Příkazy Dodavatelé, kde se do příkazu přepnete a volbou Změnit smažete všechny nepotřebné (již odeslané) řádky.

2. Pokud  Vám vyhovuje způsob, že se všechny dříve sražené částky odešlou teprve společně s další zpracovanou mzdou, zapište si do pole „Odv. od“ mm/rr další měsíc, za který budete zpracovávat mzdy, pak se v příkazu k úhradě objeví součet běžné a všech dříve sražených částek.
Účtování deponovaných exekucí do nabytí právní moci

Účtování exekucí probíhá automaticky na účet nastavený v kódu mzdové položky exekuce (např. 331100/379100). Pokud si přejete sledovat v účetnictví i stav deponovaných srážek, doporučujeme nastavit i účet pro deponované (neodeslané) srážky. V případě jeho nastavení začne program účtovat deponovanou exekuci na účet deponovaných srážek (např. 331100/379200) a to výhradně dle nastavení data nabytí právní moci na příslušné exekuci (MM/RRRR). V měsíci, kdy exekuce nabude právní moci, program automaticky přidá do účetního dokladu předpis pro přeúčtování z deponovaných srážek (např. 379200/379100). 

POZOR pokud nastavíte účet pro deponované srážky na mzdové položce v průběhu účtování, je nutné v prvním měsíci takového účtování provést v interním dokladu mezd ruční zápis - vytvoření počátečního stavu deponovaných srážek u jednotlivých exekucí (379100/379200) s příslušným VS pro danou exekuci.

U automaticky generovaného účetního dokladu vám program bude do poznámky vypisovat označení dané exekuce (zadáno v nastavení exekuce - popis2 - např. EX 1547888) a to, zda se jedná o deponovanou srážku nebo o převod z deponovaných srážek.

v nastavení mzdové položky:

Příklad zápisu odlišného účtování deponovaných srážek v nastavení mzdové položky.

Takto si upravte účtování v nastavení všech mzdových položek týkajících se exekucí (702-708)


Typy exekučních srážek v PREMIERU

V programu rozlišujeme 7 základních druhů exekučních srážek, těmto typům odpovídají kódy mzdových položek (označeno červeně v závorce):

a)  1/3 exekuce – nepřednostní (702)

b)  2/3 exekuce – přednostní (706)

c)  2/3 exekuce – přednostní – výživné (běžné i dlužné) (707)

     Nově lze v PREMIERU evidovat i dlužné výživné, které vzniká nesražením běžného výživného v plné výši. U zaměstnance si založíte další exekuční srážku taktéž s kódem 707 - s datem "došlo 1. plátci mzdy" o den později než u původní exekuce. 

            K původní exekuci s běžným výživným, které se měsíčně nesráží v celé výši si tuto nově zapsanou srážku připojíte takto:

       

      Příklad: Běžné výživné bylo stanoveno na 4000 Kč měsíčně, v měsících 06 - 08 /2018 byly srážky prováděné takto:

        

    na propojené exekuci s "dlužným výživným" budou srážky za stejné měsíce vypadat takto:

        

         tj. ve mzdě za srpen 2018, kdy byla proplacena vyšší mzda, se srazilo jak běžné výživné v plné výši tak i celý dluh v částce 4478 Kč.

        


d)  2/3 exekuce - insolvenční návrh (709) – má absolutní přednost přede všemi doposud zadanými srážkami – tento kód použijte výhradně na žádost insolvenčního správce o zaslání celé částky mzdy s uplatněním nezabavitelné částky.

e)  insolvenční návrh (708) – má absolutní přednost přede všemi doposud zadanými srážkami – tento kód použijte výhradně na žádost insolvenčního správce o zaslání celé částky mzdy bez uplatnění nezabavitelné částky. Jedná se o případ, kdy jste dalším zaměstnavatelem daného zaměstnance a nezabavitelnou částku již uplatňuje první zaměstnavatel. V opačném případě (máte uplatňovat nezab. částku) použijete MP 709.

Přímo v nastavení exekuce ve mzdových údajích zaměstnance máte nyní možnost zaškrtnout volbu "včetně bonusu a RZD" - viz obrázek níže. V tomto případě bude sražen jak daňový bonus tak i vyplacené RZD, pokud to bude insolvenční správce požadovat.


Pokud je insolvence nařízena formou splátkového kalendáře, výši nařízené splátky zapíšete do pole Částka/sazba. V tomto případě je však zapotřebí vyplnit také pole "Celkem srazit" a zaškrtnout "Hlídat částku".

Odůvodněné existenční potřeby zaměstnance při insolvenci

V případě, že v rámci řešení insolvence požaduje insolvenční správce, aby byla zaměstnanci měsíčně ponechána částka odpovídající odůvodněným existenčním potřebám zaměstnance a tuto částku insolvenční správce vyčíslí, pak při zpracování mezd použijete MP 962 - Částka odůvodněných existenčních potřeb u insolvence, kterou u zaměstnance nastavíte v nastavení - mzdové údaje - jako stabilní mzdovou složku - do pole částka/sazba uvedete částku vyčíslenou insolvenčním správcem. Při výpočtu mzdy pak PREMIER bude pracovat výhradně s touto nastavenou částkou, kterou zaměstnanci ponechá k výplatě. Vše ostatní srazí na insolvenci.


f) exekuce - přikázáním jiné peněžité pohledávky (704) -  exekuce přikázáním pohledávky na daňový bonus.


Daňový bonus nelze dle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 852/2011 ze dne 11.5.2012 započítávat do čisté mzdy povinného pro účely srážek ze mzdy povinného. Avšak s ohledem na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 18.3.2013 č.j. 1 VSPH 241/2013 jej lze postihnout jako jinou peněžitou pohledávku ve smyslu ust. § 312 a násl. občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 52 exekučního řádu.

Vzhledem ke skutečnosti, že na provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky se nevztahují ustanovení o nezabavitelné částce, srazí se daňový bonus na základě exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky celý. Na exekuční příkaz přikázáním pohledávky se nevztahuje pořadí, které mají pohledávky při srážkách ze mzdy. Exekuce bude tedy provedena podle exekučního příkazu na daňový bonus, který zaměstnavatel obdrží nejdříve.

Daňový bonus je zapotřebí odlišit od přeplatku na dani z ročního zúčtování záloh, který je považován za jiný příjem povinného (viz rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30.4.2014 č.j. 1 VSOL 939/2013).

  Nově lze v PREMIERU propojit hlídání celkové dlužné částky u exekuce zapsané kódem 704 a původní exekucí, kterou u zaměstnance evidujeme (tedy exekuci se stejným číslem jednacím). Toto propojení můžete nastavit takto:

    

   

    V příkladu výše bylo na exekuci kódem 704 sraženo celkem 4987 Kč, proto na základní exekuci zapsanou kódem 702 bylo ve mzdě za září, kdy byla pro znázornění funkčnosti tohoto propojení propočtena vysoká hrubá mzdy, provedena pouze srážka rozdílu mezi      45000 hlídané částky a dosud provedenou srážkou dle kódu 702 + částkou 4987 ze srážky dle kódu 704 - tedy rozdíl v hodnotě 36300 Kč. Oba exekuční tituly tak budou pro příští období již splaceny.  

   

V případě více exekucí přikázáním jiné peněžité pohledávky (MP 704), které byly doručeny ve stejný den - tj. měly by stejné pořadí, je pro účely rozpočítání celkové sražené částky na bonusu a RZD na jednotlivé srážky nezbytné zapsat do částky celkem srazit celkovou dlužnou částku i na těchto jednotlivých srážkách MP 704, přestože částka celkem srazit je již uvedena na původní exekuci, se kterou je exekuce MP 704 propojena.g) exekuce přikázáním pohledávky - insolvence (705)  - insolvenčnímu správci se odvádí celá část mzdy k výplatě bez uplatnění nezabavitelné částky a to včetně příjmů z DPP a daňového bonusu. 

Jak můžete vyřešit situaci, kdy máte na mzdových kódech 702-709 z minulosti používané vlastní mzdové položky

Jak již bylo psáno výše, pro provádění exekučních srážek jsou v PREMIERU určeny tyto mzdové položky:

KódPopisDoporučený kódPopis doporučeného kódu
702exekuce - 1/3702exekuce - 1/3
704exekuce -  přikázáním jiné peněžité pohledávky704exekuce -  přikázáním jiné peněžité pohledávky
705exekuce - insolvence - přikázáním pohledávky705exekuce - insolvence - přikázáním pohledávky
706exekuce - 2/3706exekuce - 2/3
707exekuce - 2/3 výživné707exekuce - 2/3 výživné
708exekuce - prohlášení o úpadku (bez upl. zákl. nezabavitelné částky)708exekuce - prohlášení o úpadku (bez upl. zákl. nezabavitelné částky)
709exekuce - 2/3 - insolvence (s uplatněním zákl. nezabavitelné částky)709exekuce - 2/3 - insolvence (s uplatněním zákl. nezabavitelné částky)

z nichž každá má přesně daný postup výpočtu příslušné srážky ze mzdy. 

Mnoho klientů má však na mzdových položkách přiřazené z minulosti používané vlastní mzdové položky nebo z nějakého důvodu má tyto položky změněné vlastním zásahem (v seznamu mzdových položek zobrazeno žlutě), v důsledku čehož pak nefungují správně,

tj. není správně výpočet, nezobrazují se správně na Potvrzení o zaměstnání /zápočtovém listu/.

Řešením pro tyto situace je vytvoření nové mzdové položky s novým číslem, jež dosud nemáte v rámci mzdových položek obsazeno, u které vyberete doporučenou mzdovou položku.

Takto získáte novou mzdovou položku, která se v rámci výpočtu bude chovat správně. 

U mzdových položek, které se sice jmenují stejně jako doporučené, avšak v minulosti je někdo vlastním zásahem upravoval (v seznamu mzdových položek je vidíte barevně zvýrazněné), např. máte na MP 707 přímo v nastavení zadanou sazbu 3000 a dále nastaveno "Kč / měsíc nezávisle na odpracované době, můžete vybráním doporučené mzdové položky zajistit do budoucna správnost výpočtu.

V obou případech je však nutné nastavení zaměstnance provést ukončení původní srážky předchozím měsícem a nové nastavení této srážky od následujícího měsíce. Částky, které byly sraženy na původním mzdovém kódu, zapíšete na nově nastavené položce jako srážky odvedené jinou organizací.


Jak můžete ovlivnit výši čisté mzdy podle nařízení exekutora (soudu) nebo v případě výplaty odstupného

UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme od roku 2019 postupovat podle návodu uvedeného v kapitole 5.1.1. !


Pro ovlivnění výše čisté mzdy pro exekuce u zaměstnance je možno použít kód:

570 - Navýšení základu pro exekuce od jiných plátců - tento mzdový kód nastavíte u zaměstnance, který má stabilní příjem od jiných plátců - např. důchod od OSSZ nebo příjem, který vám takto sdělí exekutor. Tuto mzdovou položku přidáte zaměstnanci ve mzdovém nastavení takto:

V tomto případě bude pro výpočet exekučních srážek k čisté mzdě připočtena vámi zadaná částka. Tento zápis ovlivní výpočet všech exekucí u daného zaměstnance.

UPOZORNĚNÍ

MP 570 již v současné době nedoporučujeme používat. V seznamu mzdových položek bude ponechána pouze pro případné rekonstrukce mezd.


Pro ovlivnění výše nezabavitelné částky u zaměstnance je také možno použít kódy:

 1.  960 - Stanovení nezabavitelné částky povinného pro exekuci (v Kč)
 2.  961 - Stanovení nezabavitelné částky povinného pro exekuci na % zákonného nároku
 3.  962 - Stanovení odůvodněných existenčních potřeb zaměstnance u insolvence

Upozorňujeme však, že tyto mzdové položky ovlivní všechny exekuční srážky evidované u daného zaměstnance.

Tyto mzdové položky přidáme jako "novou mzdovou položku" do mzdových údajů zaměstnance obdobně jako na obrázku výše.

ad 1.

U kódu 960 se do sazby zadává přímo výše nezabavitelné částky. U výpočtu exekuce je pak použita nižší z obou částek (PREMIER porovnává částku zadanou v sazbě kódu 960 a částku vypočtenou dle nastavení v základních údajích zaměstnance - v nastavení pro exekuce).

Příklady pro použití kódu 960:

 1. Zaměstnanec je rozvedený a nemá žádné vyživované osoby, v nastavení pro exekuce má tedy nezabavitelnou částku pouze na sebe - tj. pro rok 2018 hodnota 6226 Kč, má nařízenou exekuci, OSSZ vyplácí tomuto zaměstnanci důchod ve výši 5600 Kč - tento důchod mu poukazuje v plné výši (tj. uplatňuje u něho nezabavitelnou částku v hodnotě 5600 Kč). Zbytek nezabavitelné částky může uplatnit zaměstnavatel - tj.6226-5600 = 626 Kč - tato hodnota bude zadána do sazby ve mzdové položce 960, kterou zaměstnanci nastavíme ve mzdovém nastavení (tj. bude se stabilně používat při každém výpočtu mzdy - je ale zapotřebí pamatovat na úpravu této hodnoty při případné změně výše důchodu, počtu vyživovaných osob nebo výše nezabavitelných částek pro příslušný rok.
 2. Zaměstnanec je ženatý, má 2 děti - tj. v nastavení pro exekuce má součet nezabavitelných částek 10895 Kč (pro rok 2018) a má nařízenou exekuci. OSSZ mu proplácela nemocenské dávky ve výši 6800 Kč (proplatila mu je celé, tj. uplatnila nezabavitelnou částku ve výši 6800 Kč). Zaměstnavatel proto ve stejném měsíci může uplatnit pouze zbytek nezabavitelné částky, tj. 4095 Kč. Ve výkazu práce mu proto jednorázově zadá novou položku 960, kde do sazby (částky) uvede 4095 Kč. V tomto případě se výpočet exekuční srážky s omezením výše nezabavitelné částky provede pouze jednorázově, v dalších měsících už bude použita celá nezabavitelná částka z nastavení zaměstnance.
 3. Zaměstnanec má vyplacené příjmy za více měsíců - např. při výplatě odstupného ve výši 3 násobku - ve výkazu práce jednorázově použijeme položku 960, kde v částce zapíšeme násobek nezabavitelné částky tj. pro běžnou výplatu + odstupné - v tomto případě čtyřnásobek nezabavitelné částky.

  V případě, že se kloníte k názoru, že by exekuční srážky měly být počítány tak, jakoby byly vyplaceny čtyři jednotlivé mzdy - tj. běžná mzda  a tři jednotlivé výplaty odstupného, pak musíte použít ruční zadání částky exekuce.

ad 2.

U kódu 961 se do sazby zadává % výše – např. 25.5% a touto sazbou je upravena částka vypočtená dle nastavení v základních údajích zaměstnance - nastavení pro exekuce. Kód 962 se použije v případě, že insolvenční správce přímo určí částku čisté mzdy, která má být zaměstnanci ponechána, zbytek čisté mzdy je odveden na insolvenci.Část nezabavitelné částky, kterou použila ČSSZ při výplatě nemocenských dávek - úprava od roku 2019

Pro případy, kdy budete ve výpočtu exekučních srážek nuceni zohlednit část nezabavitelné částky, kterou dle oznámení použil pro stejný měsíc jiný plátce - např. ČSSZ při výplatě nemocenských dávek, je určena mzdová položka 963

Tuto mzdovou položku použijete jednorázově ve výkazu práce za měsíc, kterého se tato úprava týká. Částka, kterou zapíšete ve výkazu práce, sníží nezabavitelné částky u všech existujících exekucí zaměstnance.


Ovlivnění rozsahu příjmů, ze kterých jsou prováděny exekuční srážky

V důsledku změny v OSŘ k 1.9.2015 jsme do exekuce přidali volbu :

Jedná se o změnu v posuzování čistého příjmu z DPP. U exekucí vydaných/změněných po 31.8.2015 se má čistý příjem z DPP zahrnovat do výpočtu exekuce. U exekucí vydaných před 1.9.2015 se má postupovat dle OSŘ platného do 31.8.2015, tzn. zde se příjem z DPP do výpočtu exekuce nezahrnuje.

V uvedené problematice je bohužel jistá právní nejistota v tom, jak mají plátci mzdy postupovat. PREMIER proto umožňuje volbu, zda u starších exekucí příjmy z DPP do základu pro výpočet exekučních srážek zahrnovat nebo ne. Pokud zvolíte "dle OSŘ do 31.08.2015, pak příjmy z DPP do základu pro výpočet exekučních srážek započteny nebudou. U zápisu každé nové exekuce se nabízí jako výchozí nastavení "Dle OSŘ od 1.9.2015 - tedy to, že se příjmy z DPP do základu pro výpočet exekučních srážek započtou.


Publikujeme odpověď na náš dotaz do časopisu Mzdová účetní k výše uvedené problematice:

Dotaz:

Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na základě pracovního poměru a souběžně také na základě dohody o provedení práce. Již od roku 2013 je v insolvenci a z jeho mzdy jsou prováděny od roku 2013 insolvenční srážky (obdoba srážek exekučních – sráženy jsou 2/3, zaměstnanci je ponechávána nezabavitelná částka). Má se do základu pro výpočet výše srážky započítávat také příjem z dohody o provedení práce? Vztahuje se i na tento případ to, že pokud byly srážky nařízeny před 1. 9. 2015, příjmy z dohod se to tohoto základu nezahrnují (obdobně jako u exekučních srážek)?


B. W., Praha

  

Odpověď:

Exekuce srážkami ze mzdy prováděná podle ustanovení § 276 až § 302 občanského soudního řádu postihuje vedle mzdy povinného také některé jeho další příjmy, které jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 299 tohoto zákona. Dne 1. 9. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád. Touto novelou došlo mimo jiné k rozšíření okruhu postižitelných příjmů uvedených v § 299 občanského soudního řádu o odměnu z dohody o provedení práce.

K tomuto rozšíření neexistuje v přijaté novele žádné speciální přechodné ustanovení, takže si musíme vystačit s obecným přechodným ustanovením, jež je vyjádřeno v čl. II bodu 1. zákona č. 164/2015 Sb. takto: „Není-li dále stanoveno jinak, použije se občanský soudní řád ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona i pro řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Citované přechodné ustanovení odráží tradiční princip procesního práva známý jako tzv. zásada nepravé zpětné účinnosti (retroaktivity) nové právní úpravy. Nové procesní právo (tzn. postižitelnost odměny z dohody o provedení práce exekucí srážkami ze mzdy) má ode dne své účinnosti působit jak na řízení, která byla zahájena po její účinnosti, tak i na řízení zahájená ještě před její účinností. Co se týče zmínky o zachování právních účinků předešlých úkonů, rozumí se tím zde pouze, že exekuční příkaz srážkami ze mzdy vydaný před 1. 9. 2015 zůstává i po účinnosti novely nadále zákonný a účinný, takže jej není nutné zastavovat či rušit. Rozsah jím postižitelných příjmů se však řídí již novou právní úpravou vymezenou v novelizovaném ustanovení § 299 občanského soudního řádu.

Autor tudíž v souladu s textem přechodných ustanovení novely a zásadami procesního práva zastává jednoznačné stanovisko, že odměna z dohody o provedení práce v současnosti vždy podléhá exekuci srážkami ze mzdy, a to bez ohledu na to, kdy byla taková exekuce nařízena. V případě realizace insolvenčních srážek v rámci obvyklého oddlužení plněním splátkového kalendáře platí vzhledem k dikci § 406 insolvenčního zákona totéž. Počínaje dnem 1. 9. 2015 se insolvenční srážky vztahují i na případnou odměnu z dohody o provedení práce. 


JUDr. Jan Breburda


Srážky na exekuce u zaměstnanců čerpajících nemocenské dávky (OČR, PPM apod.)

Změnou legislativy, v důsledku které nemocenské dávky začala zaměstnancům vyplácet ČSSZ prostřednictvím OSSZ, došlo také k zásadním změnám při zpracovávání exekucí u zaměstnavatelů. Jednak jsou povinni poskytovat OSSZ informace týkající se exekučních srážek u zaměstnanců a na druhé straně zase dochází k situaci, kdy OSSZ provede v průběhu trvání pracovního poměru zaměstnance srážku na stejný exekuční příkaz. Uvedené srážky tedy ovlivní celkovou částku, která na daném exekučním příkazu zbývá ke sražení.

V případě, kdy zaměstnanec, u něhož jsou prováděny exekuční srážky,  žádá o nemocenské dávky hrazené OSSZ , je zaměstnavatel povinen v Příloze k žádosti o dávku tuto skutečnost uvést - PREMIER to umí do přílohy označit, avšak pouze za předpokladu, že jsou exekuční srážky u zaměstnanců nastaveny ve mzdových údajích s použitím příslušných mzdových položek (702-709). V tomto případě je v příloze tento záznam:

Dále jste také povinni OSSZ oznámit, na které exekuce provádíte zaměstnanci srážky a jakou část nezabavitelné částky jste v rámci výpočtu mzdy použili. PREMIER pro tyto případy vytvoří automaticky příslušné potvrzení. Toto potvrzení získáte v rámci zpracování přehledu pro OSSZ - PREMIER Vám nabídne potvrzení pro všechny zaměstnance, kteří v daném měsíci čerpají dávky z nemocenského pojištění a jsou u nich vedeny exekuční srážky.Jak si usnadnit evidenci exekucí

Při zadávání každé exekuce si upravte pole Číslo exekuce tak, že si zde dopište č.j. exekuce např. 108 EX 2145/2016 (při větším množství exekucí u jednoho zaměstnance tak budete mít již při zpracování mzdy přehledně zobrazeno, na který exekuční příkaz se srážky provádějí, přehledná bude i sestava Rekapitulace srážek ze mzdy). Takto zapsané číslo exekuce bude uváděno jak v Potvrzení o zaměstnání tak i v ostatních sestavách, které se exekucí týkají.

Vyplňte si také pole Nařízení vydal – zde si vyplníte název a adresu instituce, která srážky ze mzdy nařídila. Takto doplněné údaje se Vám pak budou správně zobrazovat na potvrzení o zaměstnání, které budete vystavovat zaměstnanci při skončení zaměstnání a také na přehledech o srážkách pro OSSZ. U zaměstnavatelů, kteří evidují větší množství exekučních srážek bude určitě vhodné využít číselník partnerů pro zápis adresy exekutorského úřadu či soudu, aby tuto adresu bylo možno používat u zaměstnanců opakovaně.

Pokud je exekuční příkaz vystaven na konkrétní částku, označte si háčkem údaj Hlídat sraženou částku – v tom případě bude program provádět příslušné srážky (např. celou 1/3 u jediné exekuce) a v měsíci, kdy již nebude potřeba srazit celou třetinu, srazí již pouze nesražený zůstatek. Zároveň vás dále upozorní na to, že je exekuce již zcela uhrazena a proto si máte v nastavení mzdových údajů ukončit její platnost.

Údaje o prováděných srážkách si můžete vytisknout jako přílohu ke mzdovému listu takto: Sestavy – Mzdový list – Srážky v roce. Při propočtu mzdy ve výkazu práce (ve standardním režimu) se otevře mzdová karta a v její dolní části se nachází tlačítko „Exekuce“. Po jeho stisku je zobrazeno rozdělení sražené částky na jednotlivé exekuce.
Kontrola provedených srážek a celkový přehled o exekuci

Při zpracování výkazu práce - po provedení akce "Propočítat" máte možnost podívat se detailně na způsob, jakým PREMIER dospěl ke stanovení výše jednotlivých exekučních srážek. Na zobrazení Propočtu dole najdete tlačítko "Exekuce", prostřednictvím kterého se dostanete na výpočet konkrétní exekuční srážky. V případě srážek na několik exekucí můžete každou z nich rozkliknout a zkontrolovat způsob výpočtu.


U zaměstnavatelů, kteří evidují exekuční srážky u více svých zaměstnanců, doporučujeme také pro kontrolu používat zobrazení Složky mzdy v Personalistice, kde si volbou "exekuce" a přehledně zobrazíte veškeré prováděné srážky u zaměstnanců a získáte tak i přehled o tom, které z nich byly i odvedeny na účet příjemce ve zvoleném období.Po zpracování mezd si můžete vytisknout nebo zobrazit přehled srážek, který najdete v Přehledech ke mzdám volbou rekapitulace dávek a srážek a dále pak srážek ze mzdy - všechny provedené srážky tam budou zobrazeny v řazení podlé kódu mzdové položky.


Pro zaměstnavatele s větším počtem evidovaných exekucí  bude možná také vhodná práce s přehledem provedených srážek, který získáte v Přehledech ke mzdám, volbou Archiv výkazů práce, kde je možno si vyfiltrovat kódy pro exekuce a dále s tímto přehledem pracovat (je možno rozkliknout si v případě potřeby aktuální nastavení u daného zaměstnance.Přehled o srážkách v jednotlivých měsících na jeden konkrétní exekuční titul získáte tak, že v personalistice - ve mzdovém nastavení - tuto exekuci otevřete tlačítkem "změnit" a rozkliknete si možnosti uvedené za polem k měsíc/rok včetně sraž.:

Exekuční srážky a roční zúčtování daně

PREMIER neprovádí s odvoláním na výklad publikovaný v Abecedě mzdové účetní exekuční srážky z vyplaceného ročního zúčtování daně - ani z přeplatku na dani, ani z ročního bonusu. Pokud si přejete provést srážku i z vráceného přeplatku na dani, musíte si příslušnou exekuční srážku upravit ručně - viz níže. 


Ruční zásah do výše provedené exekuční srážky v rámci zpracování výkazu práce

Pokud jste přesvědčeni, že PREMIER nevypočetl srážku správně (doporučujeme však nejdříve pečlivě zkontrolovat zadání všech položek u u této exekuce a ujistit se o tom, že všechna pole máte správně vyplněna), máte možnost ručně zasáhnout a upravit výši srážky tak, že ve výkazu práce zvolíte "změnit" danou exekuci a zaškrtnete možnost "uživatelem zadaná částka" - v tomto případě bude PREMIER akceptovat vámi zadanou částku, avšak již nebude respektovat tuto částku pro výpočet případných ostatních exekucí u tohoto zaměstnance, proto v případě, že takovéto další exekuce u zaměstnance evidujete, musíte si ručně upravit i srážky na tyto exekuční tituly.
Převod deponovaných srážek na exekuce na insolvenci

Pokud vám insolvenční správce sdělí, že veškeré deponované srážky u daného zaměstnance máte převést na účet insolvenčního správce, pak budete postupovat takto:

V nastavení zaměstnance upravíte stávající exekuce, které jsou z důvodu insolvence deponované tak, že zapíšete měsíc, do kterého má být exekuce deponována a uvedete, v příslušném políčku, že se mají deponované částky převést na insolvenci.

V tomto případě PREMIER veškeré částky, které na této exekuci doposud z důvodu insolvence deponoval, připočte k částce sražené na insolvenci, kterou v nastavení zaměstnance najde, a to V PŘÍKAZU K ÚHRADĚ ZA PRVNÍ NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC po ukončení deponace, tj. v tomto případě za měsíc ŘÍJEN 2019.

Odvod deponovaných částek tedy bude zpracován správně.

Na všech exekucích se tyto deponované částky budou zobrazovat jako sražené a odvedené - takto budou vstupovat i do veškerých potvrzení o exekucích - tedy jako sražené a odvedené na této konkrétní exekuci.Pokud si budete chtít zajistit detailní přehled i pro účely veškerých následných potvrzení - tj. stav, že se deponované částky skutečně přesunou z příslušných exekucí na účet insolvence, pak doporučujeme dodatečně provést i tento postup: 

 1. Veškeré exekuční srážky, na které jste buďto dosud neprovedli žádnou srážku anebo jste veškeré provedené srážky odeslali, ukončíte (zapíšete konec platnosti) měsícem před vznikem insolvence.  
 2. Všechny exekuce, u kterých evidujete deponované srážky, ponecháte v platnosti ještě po dobu prvního měsíce insolvence.
 3. Zpracujte výkaz práce zaměstnance, po propočtu pak hodnotu neodeslaných srážek uveďte na příslušném řádku exekuce, u které evidujete deponované částky, formou uživatelem zadané částky, kdy zapíšete do pole částka zápornou hodnotu součtu těchto neodeslaných srážek a vypočtenou částku na insolvenci zvýšíte formou ručního zápisu "uživatelem zadaná částka" o úhrnnou hodnotu dosud deponovaných srážek.

  Příklad:
  Zaměstnanec Mojmír Dlužný měl v rámci zpracovávaných mezd evidováno několik exekučních srážek, z nichž jedna dosud nenabyla právní moci, proto byly srážky na tento exekuční titul deponovány. V měsíci dubnu bylo doručeno usnesení o insolvenci. Insolvenční správce žádá, aby dosud deponované srážky byly převedeny na insolvenci.
  Postup:
  Zjistíme, které exekuce u zaměstnance evidujeme a u kterých evidujeme neodeslané srážky tak, že si zobrazíme v personalistice sestavu "Složky mzdy" - "exekuce" k období 03/2018:
   Ukončíme březnem 2018 platnost všech exekucí, kde nemáme deponace

  Platnost exekuce, u které evidujeme deponované částky upravíme na hodnotu do 04/2018 - tj. stejný měsíc, ve kterém začíná platit insolvence

  Zahájíme výkaz práce a doplníme veškeré další složky mzdy.
  Smažeme řádek s exekucí, u které evidujeme deponované srážky a provedeme výpočet mzdy, abychom zjistili, kolik by mělo být správně sráženo na insolvenci za měsíc duben.

  Provedeme opět "zahájení" tohoto zaměstnance s tím, že zvolíme možnost "doplnit pouze individuální položky" mzdy - aby se do výpočtu opět vrátila exekuce s deponací, kterou budeme upravovat.

  Provedeme ruční úpravy jak na exekuci tak na insolvenční srážce - v příkladu na exekuci je ručně zadána do částky hodnota -9336, na insolvenci je  pak zadána hodnota 18914 (9336+9578). Necháme opět propočítat mzdu.

   Zpracovaný příkaz - osobní srážky ze mzdy:

  Nové zobrazení sestavy exekucí po výpočtu mzdy za duben 2018


Vyúčtování exekuce po skončení pracovního poměru

Nově PREMIER nabízí i možnost vytvoření oznámení exekutorovi (nebo jinému orgánu, který nařídil exekuční srážky) o tom, že zaměstnanec ukončil pracovní poměr a zároveň i zpracuje vyúčtování příslušné exekuční srážky.

Ve chvíli, kdy je u zaměstnance zapsáno datum ukončení pracovního poměru, lze v Ostatních sestavách zpracovat toto oznámení - vyúčtování.

Tato nová sestava bude obsahovat tolik listů, kolik exekučních srážek je ke dni rozvázání pracovního poměru u zaměstnance evidováno. Jednotlivé listy budou vypadat takto:

V případě, že zaměstnanec má více exekučních titulů, PREMIER umožní získat vyúčtování pro každý exekuční titul zvlášť jako samostatný PDF soubor takto:

Potvrzení o exekucích, součinnost

Nově je do seznamu potvrzení a sestav přidána také sestava "součinnost", kde můžete na požadavek konkrétního exekutora odeslat v rámci součinnosti jím požadované údaje. Rozsah těchto potvrzovaných údajů můžete určit před vytvořením sestavy, adresu exekutorského úřadu můžete vybrat nebo nově zapsat v adresáři partnerů.

Postup pro vytvoření potvrzení - součinnost

Tato sestava má formu dopisu a vypadá takto:


Exekuce při přechodu do PREMIERA z jiného software

Pokud by bylo zapotřebí doplnit do probíhající exekuce výši srážek provedených v původním programu, existuje ještě i další možnost, kterou můžete využít. Je však zapotřebí jisté opatrnosti při zápisech.

Níže popíšeme postup v jednotlivých krocích.

Příklad:

Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru 01.12.2010 a v PREMIERU je jeho mzda zpracovávána od ledna 2017. Ze mzdy tohoto zaměstnance bylo na exekuci 200 EX 5898/2017 v původním programu sraženo a deponováno 85000 Kč. 

Postupovat budete takto:

 1.  V personalistice změníte datum nástupu zaměstnance o měsíc dříve, než ve skutečnosti nastoupil a změnu uložíte.
 2. V nastavení - mzdové údaje - upravíte příslušnou exekuci tak, že do pole Platnost od zapíšete měsíc a rok, který jste uvedli jako datum nástupu.
 3. Z personalistiky otevřete výkaz práce za měsíc a rok, který jste uvedli jako měsíc nástupu a zapíšete jako novou položku pouze ten typ exekuce, který opravujete - do částky zapíšete hodnotu, kterou jste srazili v původním SW a zápis uložíte. Výkaz NEBUDETE PROPOČÍTÁVAT. Pokud by se stalo, že pro daný rok nebudete mít založené mzdové položky, budete je muset založit - ze vzoru.
 4. Jako poslední krok opět vrátíte zápisy v personalistice na původní hodnoty, tj. opravíte datum nástupu i datum, od kdy platí exekuce.


V potvrzení o exekucích i v zápočtovém listu bude částka 85000 připočtena k ostatním částkám Vámi sraženým na příslušnou exekuci a bude evidována jako deponovaná.

Pokud byste takto doplněné částky chtěli evidovat jako sražené a odeslané, pak by musela úprava na příslušné exekuci v personalistice vypadat takto:


 • No labels