Tento modul slouží pro pořizování bankovních výpisů a jejich evidenci. Pokud účetní jednotka operuje s více běžnými účty, lze je navolit v téměř neomezeném množství podle potřeb uživatele viz Dokladové řady. Výběr běžného účtu, pro který se budou pořizovat doklady, se nabízí již při vstupu do modulu.

Pro pořizování bankovních výpisů lze zvolit dva základní způsoby, buď „ručním způsobem“ nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví "Homebanking", což je automatizované načtení položek výpisů z cizího formátu. Základním nastavením bankovního účtu se provádí v nabídce "Účetnictví - Osnova /Dokl. řady - Dokladové řady".

Pořízení bankovních výpisů ručně

Postup pro pořízení bankovního výpisu (použití funkčních kláves) je téměř shodný jako u jiných dokladů v ostatních modulech viz Standardní klávesy, např. pořízen pokladního dokladu.

 Po povelu F3 Nová nebo Přidat s kopií se objeví následující výběr:

Kapitoly k modulu:


Ad1) Bežný zápis

Slouží k zápisu individuálních bankovních případů (např. účtování poplatků, úroků) a jiných operací (vklady, výběry), které nemají vazbu na další doklady. Jedná se tedy o individuální případy. Postup pro pořízení těchto dokladu je zcela stejný, jako pořízení pokladního dokladu „Pouze účetní zápis“ viz "Pokladna".

Stejně jako v modulu "Pokladna" slouží pro pořízení další položky stejného čísla bankovního výpisu funkce „Uložit a pokračovat“, která se nabízí před uložením předchozí položky dokladu, nebo funkcí „Shift + F3“.


I zde si obdobně jako v pokladně uživatel může pomocí tlačítka "?" nadefinovat textové vzory pro opakující se zápisy.


Ad2) Úhrada faktury

Nabízí uživateli možnost provedení úhrady vydané faktury. Zvolením této varianty se nabídne okno zadání klíčového výrazu pro vyhledání faktury, jejíž platba se pořizuje. Do pole klíčového výrazu lze zadat:

  • variabilní symbol, či pouze jeho část, např. počáteční číslice a program automaticky nabídne všechny faktury vyhovující tomuto výrazu. Program vyhledává dle počátečních číslic, ne fulltextově!
  • název partnera – opět stejný postup jako v případě variabilního symbolu. U partnera lez zadávat klíčové výrazy dle fulltextového vyhledávání, tzn. že lze zadávat výrazy nejen dle přesného počátku názvu.
  • částku - pokud program nenalezne žádný doklad vyhovující zadané podmínce, nabídne možnost dohledání faktury dle rozsahu částky.


Podle výše uvedených kritérií nabídne program všechny vyhovující případy, kde uživateli nabízí pro úhradu některé možnosti, např. (viz obrázek níže), tedy jak faktury nezaplacené tak zaplacené. Pokud je potřeba zobrazit pouze nezaplacené faktury, stačí zvolit nabídku v dolní části obrazovky.  Další volba umožňuje hromadnou úhradu více faktur najednou, pokud je na bankovním účtu částka, která představuje úhradu více faktur najednou. (viz Úhrada více faktur najednou).


Uložení úhrady faktury

Po výběru příslušné faktury "Enter", kliknutí myší na příslušný řádek program provede návrh na úhradu faktury – editační okno s celkovými údaji o úhradě faktury. Po překontrolování se návrh na úhradu uloží. Uložením "uložit" se úhrada faktury zapíše a zároveň se vytvoří odkaz (vyrovnávací vazby) na danou fakturu v knize faktur "F12 – vazby". V knize tím automaticky vznikne informace o platbě viz kapitola "Vazby".

Částečná úhrada

Pokud jde o částečnou úhradu, uživatel před uložením pouze přepíše původní částku na částku, která byla skutečně uhrazena. Při další platbě této faktury program informuje o částečné úhradě faktury a nabídne pouze zbývající částku. Pokud uživatel hradí již částečně nebo zcela uhrazenou fakturu, program na to kontrolní hláškou upozorní.

Rozšířené hledání

Pokud nelze fakturu vyhledat dle klíčového slova, ihned v první nabídce je možné využít klávesou "F8" rozšířenou nabídku pro výběr dle 11 různých parametrů pro vyhledání faktury. Touto nabídkou se  lze přepnout do kompletního seznamu faktur.

Změna úhrady po uložení dokladu

Pokud uživatel uloží doklad o úhradě a poté zjistí chybně zadanou částku, může bez problémů tuto částku změnit "F4 - Změnit". Vzhledem k tomu, že tato úhrada je provázána na fakturu, program automaticky tuto změnu zaregistruje i na faktuře, resp. v přehledu pohledávek.

Úhrada více faktur najednou

Volba „Povolit úhradu více faktur najednou“ umožňuje hromadnou úhradu více faktur najednou, pokud je na bankovním účtu částka, která představuje úhradu více faktur najednou. Zvolením této nabídky se uživateli zobrazí okno pro úhradu více faktur v jednom kroku.

Do pole „Navrhovat do výše“ se uvede celková částka, která byla na bankovní účet uhrazena. Postupným označováním (hvězdičkovou metodou) jednotlivých faktur, které byly hrazeny, se v poli „Zbývá“ ukazuje plnění celkové částky. Po částečnou úhradu příslušné faktury slouží funkce v pravém horním rohu nabídky „Změnit návrh úhrady“. Pokud je celková částka je naplněna, potvrzením OK se potvrdí uložení dokladu.

Ad3) Platba přijaté faktury (PF)

 Platba přijaté faktury se provádí shodně jako úhrada faktury vydané.

Ad4) Vnitřní vyrovnání

Napříč programem lze na různých dokladech (pokladna, interní doklady, atd.) vyplnit vnitřní variabilní symbol (MD/DAL). Pokud je takto na dokladech vnitřní VS vyplněn, pak pomocí této funkce se provede napárování zápisu na bankovní účet. Po stisknutí této volby a zadání příslušného vnitřního VS program vyhledá zápisy a nabídne je k vyrovnání.

Mezi zápisy se pak automaticky vytvoří vazba "vyrovnání".


Úhrada/Platba v cizí měně (na účet v tuzemské měně)

Pokud je faktura vystavena v cizí měně a úhrada je provedena na korunový účet, program při načtení faktury nabídne částku v příslušné cizí měně. Do pole „částka“ se zapíše částka, která byla uhrazena (i v případě částečné úhrady) v místní měně. V dalším kroku program hlásí, že faktura byla vystavena v jiné měně, než je hrazena (viz obrázek níže) a nabídne zadání částky v cizí měně = celou částku v cizí měně, která zbývá dle programu uhradit. Pokud jde o částečnou úhradu, je nutné uvézt, jaká je adekvátní výše v cizí měně k uhrazené částce v místní měně. Po uložení program automaticky vypočte kursový zisk/ztrátu a přiřadí k těmto kurz. Rozdílům účet (563xxx, 663xxx) podle nastavení v „Správce - Předvolby - Globální - Účetnictví“. V předposledním sloupci se v příslušném řádku úhrady nachází údaj o částce v cizí měně, která byla uhrazena.

Úhrada/Platba v cizí měně (na účet v jiné cizí měně)

Postup je stejný jako v případě klasické úhrady na tuzemský účet. První částka se zapíše ve výši a měně, která byla uhrazena a poté se opět zapíše výše cizí měny z původní faktury, která je adekvátní výši uhrazené platby v cizí měně uhrazené. Program opět automaticky vypočítá kurzové rozdíly. V poli „Doklad v cizí měně“ se zvolí kurs cizí měny, která byla hrazena.

Neshoduje-li se platba s fakturou o méně než 1 měnovou jednotku, navrhne program možnost vyrovnat fakturu zcela a haléřový rozdíl zaúčtovat na příslušný nákladový resp. výnosový účet.Zůstatek v bance


Stisknutím klávesy "F11" nebo tlačítka "Zůstatky“ se zobrazí zůstatek v dokladové řadě (Pokladna, Banka) k datu položky, na které se nachází kurzor, tzn. že pokud je potřeba vědět jaký je stav banky k 10.2., je třeba kliknout myší na položku s tímto datem a poté klávesu "F11". Zde se zobrazí údaj, který program čerpá z analytického účtu asociovaného k dané dokladové řadě.

Další volbou pro zobrazení průběžných zůstatků k jednotlivým bankovním výpisům je nutné zvolit funkci nacházející se nad seznamem bankovních výpisů „Zobrazit souhrnné příjmy a výdaje“. Zde se čerpá údaj ze zápisu z této řady.

Nesoulad mezi oběma typy zůstatků:

Pro každou dokladovou řadu u bank a pokladen se tedy doporučuje použít odlišný analytický účet a to z důvodu sledování zůstatků peněžních prostředků!

Mnohdy se stane, že se při ručním pořizování zápisu do pokladny nebo banky se zadá jiný analytický účet, než dané řadě náleží. Takovýto řádek program přesune do sloupečku "neasociováno", kde patří pouze kurzové rozdíly, popř. haléřové zaokrouhlení u plateb. Tak snadno poznáme, že jde o omyl a zápis opravíme. Rovněž se může stát, že při zápisu do jiných dokladových řad deníku se chybně použije účet patřící dané pokladně či bance. To má za následek nesprávnou výši stavu peněžních prostředků k danému dni (zůstatku), který můžeme pro kontrolu zjistit pomocí tlačítka v pravém dolním rohu "zůstatky“ či pomocí funkční klávesy "F11". Zde totiž program čerpá zůstatky z hlavní knihy z daného analytického účtu. Pokud takovýto případ nastane, je nutné takovýto chybný zápis nalézt a opravit. Nejrychleji jej najdeme v hlavní knize, kde si zvolíme daný analytický účet a dáme seřadit sloupce dle názvů dokladových řad a to tím, že myší klikneme na název sloupce s označením D. V tímto sloupci jsou názvy dokladových řad a program je seřadí abecedně. No začátku nebo na konci daného sloupce tak snadno nalezneme zápis z chybné řady. Pak rovnou pomocí tlačítka „skok na doklad“ vstoupíme do příslušné řady deníku a zápis opravíme.
Daňový doklad k platbě

"Vytvořit daňový doklad k platbě" tato funkce slouží k automatické tvorbě daňového dokladu k přijaté platbě. Pokud je platba spárována se zálohovým listem je možné jednoduše vystavit doklad do příslušné dokladové řady vydaných faktur dle nastavení ve "Správci - Předvolbách globálních - Odběratelé". Více k vystavení daň.dokladu v kapitole "Odběratelé - Zálohové listy".