Dočasná pracovní neschopnost do 31.12.2019

Níže popsaný způsob zápisu DPN použijte pouze při zpracování mezd do 12/2019. Od 01.01.2020  postupujte již podle postupu uvedeného v kapitole 1.7.1.

odkaz:       1.7.1. E-neschopenky - zpracování DPN od 01.01.2020

Pro zpracování dávek nemocenského pojištění včetně náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost slouží v PREMIERU mzdové položky 600-610.


Dočasná pracovní neschopnost – nemocenská

Pro zapsání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) slouží v PREMIERU kódy

položka

název

610pro zápis DPN za 1-14. kalendářní den (hrazeno zaměstnavatelem)
600pro zápis DPN od 15. dne - hrazeno OSSZ


Pro lepší orientaci si můžete v nastavení mzdových položek upravit název příslušných kódů takto:

Nastavení/Pojišťovny - mzdové položky - zvolite mzdovou položku 600 - zvolíte na spodní liště tlačítko „změnit“, přepíšete si pole „Popis“ a zvolíte „Uložit“

Obdobným způsobem si můžete upravit také mzdovou položku 600, kde zi zvolíte např. název DPN od 15. dne (OSSZ) - tyto nové názvy se vám pak budou zobrazovat ve výkazech práce při jejich zpracování.

Zápis nového případu dočasné pracovní neschopnosti

Zapsání nové dočasné pracovní neschopnosti v programu provedete takto:

Ve mzdovém výkazu zaměstnance zvolíte novou mzdovou položku. U zápisu nové nemoci zvolíte po zadání období od - do kód 610 – nemocenská náhradou (tento mzdový kód používejte pro zápis prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, pokud budete pomocí této položky zapisovat období delší než 14 KD - program vás na to upozorní a automaticky vám zkrátí dobu zapisované náhrady na max. 14 KD).

Po uložení zápisu se vám otevře tabulka Další informace o pracovní neschopnosti, ve které zapište evidenční číslo z Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Označte také bližší specifikaci - typ DPN – (nemoc, nepracovní úraz, pracovní úraz, nemoc z povolání). Zaškrtněte také informaci, zda nemoc pokračuje i v dalším měsíci a skutečnost, zda se má dávka likvidovat (proplatit).


 E-neschopenka podobě platné do 31.12.2019

V případě, že zaměstnanec doloží tzv. e-neschopenku, do čísla neschopenky vepište evidenční číslo bez mezer a bez pomlčky - tj. v podobě osmnáctimístného čísla:

Doklad o likvidaci

Po zapsání a uložení příslušné DPN nebo OČR si můžete vytisknout doklad o likvidaci, který si připojíte k Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo OČR - viz označeno zeleně na obrázku výše

Doklad bude vypadat takto:


Tisk a odeslání "Přílohy k žádosti o dávku"Zápis DPN v případě nedoložení dokladu k proplaceníPříští měsíc mohou nastat tyto případy:


Řešení: Ve výkazu práce zapíšete novou dočasnou pracovní neschopnost s daty od 1. do 1. a nulovým počtem dnů a hodin. V likvidaci této položky zvolíte Typ "Doplatek" a zaškrtnete volbu "Likvidovat". Pak dvojitým kliknutím na nelikvidovanou dočasnou pracovní neschopnost z předchozího období v horní části obrazovky přidáte k proplacení a likvidaci neproplacenou částku z minulého období. Poznámka: pokud byste nezvolili typ "Doplatek", program by chybně považoval vámi zadaný den jako vyloučenou dobu - pro účely příštích potvrzení k žádostem o dávky nebo ELDP. Takto zapsanou položku 610 bude program při Zahájení ignorovat - tj. přidělí základní mzdu i na tento den.

                                                               


Řešení: Ve výkazu práce při zápisu běžné dočasné pracovní neschopnosti, která ale musí být likvidována, lze dvojitým kliknutím na nelikvidovanou neschopnost z předchozího období v horní části obrazovky tuto přidat k právě zadávané neschopnosti.


 


Krácení náhrady za dočasnou pracovní neschopnost

Pokud nastala skutečnost, že potřebujete náhradu za Dočasnou pracovní neschopnost krátit z důvodu porušení povinností zaměstnancem např. o 50 %, o příslušnou hodnotu snížíte položku „Denní vyměřovací základ“ – další hodnoty se už propočítají automaticky, upravíte proplacenou částku podle nově vypočtené hodnoty (rozdíl by neměl vzniknout) a zápis uložíte. Pokud takovou korekci provedete, doporučujeme zapsat si do „Poznámky“ důvod takového zásahu (pro případnou kontrolu v budoucnu).

Zápis dočasné pracovní neschopnosti za část směny

V případě, že dočasná pracovní neschopnost vznikla v průběhu směny, kdy již část směny byla odpracována (zejména se to týká pracovních úrazů), rozdělte zápis této dočasné pracovní neschopnosti tak, že zvlášť zapíšete první den, kdy uvedete správný počet hodin nemocenské. Od dalšího dne již budete DPN zapisovat standartně - tj. zapíšete kódem 610 dalších 13 KD náhrady zaměstnavatele a případně kódem 600 další dny hrazené již OSSZ. Takovýmto rozděleným zápisem DPN zajistíte správný postup programu při zahájení mzdy. Program také správně posoudí karenční hodiny u této DPN.

UPOZORNĚNÍ

Při zápisu prvního dne DPN uveďte jak část dne tak správný počet hodin DPN - zajistíte si tak správnost výpočtu náhrady.

POZOR

Pro zajištění dalšího správného postupu v tomto případě je ještě zapotřebí v příloze k žádosti o dávku zaškrtnout možnost, že zaměstnanec v prvním dni dočasné pracovní neschopnosti po část dne pracoval a tuto přílohu uložit, a to i v případě, že není zapotřebí přílohu k žádosti o dávku vůbec odesílat, protože nemoc byla kratší než 14 kalendářních dnů.

Takto doplněná a uložená v příloha k žádosti o dávku s informacÍ, že zaměstnanec po část dne pracoval, bude mít za důsledek to, že první den DPN, kdy byla po část dne poskytnuta mzda, bude při sestavování ELDP ignorován, naopak pro nemoci v příštím období bude považován za vyloučenou dobu.

Nemoc v ochranné lhůtě

Pokud váš zaměstnanec onemocní v ochranné lhůtě, pak zapisujete dobu trvání DPN standardním způsobem, tj. od 1. do 14. dne kódem 610 (Premier vám s ohledem na ukončený pracovní poměr nabídne k proplacení nulovou částku) a dále pak pokračujete již kódem 600. Pokud již ve výkazech práce daného zaměstnance nevidíte - zvolte možnost zobrazení "všichni zaměstnanci" - a daného zaměstnance si otevřete. Pokud se pak opět vrátíte k zobrazení "navržení zaměstnanci", pak v případě, že budete mít u zaměstnance po skončení PP již zapsánou DPN, bude i tento zaměstnanec již v tomto měsíci zobrazován. Přílohu k žádosti o dávku vyhotovíte standardním způsobem. U zaměstnanců po skončení pracovního poměru, u kterých evidujete nemoc v ochranné lhůtě, doporučujeme vypočítávat mzdu za všechny měsíce  trvání této nemoci - budete tak moci po jejím skončení vytisknout  přehled o dočasných pracovních neschopnostech /jako přílohu k potvrzení o zaměstnání/, která bude obsahovat i tyto doby po skončení pracovního poměru - zaměstnanec bude po vás tuto přílohu požadovat v případě, že se bude evidovat jako uchazeč na úřadu práce. Pro účely sestavení ELDP budou doby nemoci po skončení PP ignorovány.
Ošetřování člena rodiny

Postup pro zpracování krizového ošetřovného z důvodu uzavření škol při nouzovém stavu v roce 2020 najdete na stránce:  17. Koronavirus ve mzdách - COVID 19

Pro zadávání ošetřování člena rodiny slouží kódy

položka

název

601OČR - ženatý
602OČR - svobodný
606OČR - dlouhodobé (nová dávka od r. 2018)

Všechny tyto dávky hradí již od prvního dne OSSZ, takže v těchto případech se náhrada neplatí.

MP 601 a 602

Pokud bude potřeba ošetřování člena rodiny delší než 9 (16) dnů, zapisujte OČR příslušným kódem (601 pro ženatého nebo 602 pro svobodného zaměstnance) na celou dobu trvání OČR - např. i 20 dnů. PREMIER tento zápis správně vyhodnotí tak, že jako vyloučenou dobu pro ELDP vyhodnotí pouze dobu placeného OČR (tedy 9 nebo 16 dnů), pro účely potvrzení příjmů a vyloučených dob v příloze k žádosti o další dávky, které vzniknou v následujících měsících pak započte celou dobu ošetřování.

V příkladu je zápis OČR u vdané zaměstnankyně v celkové délce 22 kalendářních dnů (9.-30.1.2017)

 

Tato zaměstnankyně onemocní v únoru 2017 - příloha k žádosti o dávku bude vypadat takto:Dlouhodobé ošetřování člena rodiny

Pro zápis této nové dávky je určena mzdová položka 606  OČR - dlouhodobé. Další postup při zpracování je stejný jako u ostatních dávek - tj. vytvoření přílohy k žádosti o dávku atp. Program hlídá, zda u této dávky nezapíšete dobu delší než 3 měsíce.

Dávky v mateřství


Pro zadávání dávek v mateřství slouží následující kódy:

položka

název

603PPM - peněžitá pomoc v mateřství, Otcovská
604rodičovský příspěvek do 3 let dítěte,
605 rodičovský příspěvek nad 3 roky dítěte

U žádné z těchto položek zaměstnavatel nevyplácí žádnou náhradu – Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou hrazenou OSSZ.

Skutečnost, že zaměstnanec má nárok na jednu z těchto dávek, je nutné zapsat i v personalistice – v nastavení daňových údajů příslušného zaměstnance, protože tyto dávky jsou důvodem vynětí zaměstnance ze stavu (takovýto zápis zajistí následně správný výpočet statistických výkazů týkajících se zaměstnanců – zaměstnanci na Peněžité pomoci v mateřství a Rodičovské dovolené se považují za vyňaté zaměstnance a nepočítají se do stavu zaměstnanců).

Položky zapsané do vynětí v daňových údajích zaměstnance se při zahájení měsíce samy nabídnou ve výkazu práce PPM kódem 603, další mateřská dovolená (RP) kódem 604.

U zápisu položky Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská dovolená), PREMIER nabídne délku této dávky. Po narození dítěte je zapotřebí toto díte zapsat do pole "Děti" a následně přidat toto dítě také do položky příslušné PPM v poli MD a RD. U zápisu další mateřské dovolené  (rodičovský příspěvek) taktéž vyberte z daňového nastavení dětí díte, kterého se rodičovský příspěvek týká.

Zápis při odchodu na PPM:

Zápis po narození dítěte:

Zápis navazující další mateřské dovolené (rodičovského příspěvku)

Pokud by po skončení peněžité pomoci v mateřství zaměstnankyně čerpala řádnou dovolenou, pak začátek další mateřské dovolené nebude přímo navazovat na  PPM - bude to následující kalendářní den po vyčerpání řádné dovolené.Otcovská

Novou dávkou nemocenského pojištění platnou od února 2018 je Otcovská. Tuto dávku budete zapisovat obdobně jako Peněžitou pomoc v mateřství - při zpracování mezd se bude chovat obdobně jako PPM - tj. načte se do výkazu práce při zahájení měsíce. Obdobně jako u ostatních dávek pak pořídíte i Přílohu k žádosti o dávku, kterou odešlete na OSSZ (PSSZ). 

Zápis Otcovské:

Stav po zahájení měsíce a tvorba Přílohy k žádosti o dávku

Jelikož doposud tato dávka není zohledněna v zákoníku práce, je doporučeno, aby na tuto dobu zaměstnanec požádal o "Rodičovský příspěvek" . Zapsáním "Otcovské" v PREMIERU se tato dávka dále chová jako "Rodičovský příspěvek" - tedy tak, že na tuto dobu je zaměstnanec čerpající Otcovskou vyňat ze stavu zaměstnanců.

Přehledy o zpracovaných dávkách

Měsíční přehledy o DPN a ostatních dávkách za všechny zaměstnance získáte tak, že buďto

možnost 1

po zpracování mezd zvolíte příslušnou možnost na Přehledu pro OSSZ

anebo možnost 2

v přehledech ke mzdám zvolíte přehled nemocenských tento si vytisknete podle druhu jednotlivých dávek


možnost 1

možnost 2

Napište komentář...