Připravili jsme nástroje pro sestavení podkladů k prominutí pojistného na sociální pojištění za měsíce červen - srpen 2020.  Po zpracování mezd za každý z těchto měsíců PREMIER provede vyhodnocení podmínek stanovených pro možné prominutí pojistného, tj. porovná stavy zaměstnanců a také porovná výši vyměřovacích základů za zaměstnance v pracovním poměru. Pokud tyto základní podmínky budou splněny, navrhne snížení vyměřovacího základu pro sociální pojištění za zaměstnavatele u těch osob, u kterých to dle dalších podmínek stanovených v zákonu bude možné. Nejnovější úpravy byly v aktualizacích publikovány dne 29. 06. 2020, pokud máte starší verzi programu, proveďte si aktualizaci.


PREMIER nemůže vyhodnotit situaci, zda za stejný měsíc jako zaměstnavatel neuplatňujete kompenzace od státu z jiné části programu "Antivirus" a taktéž nedokáže vyhodnotit, zda jste včas uhradili pojistné na sociální pojištění, proto tyto další podmínky již budete muset vyhodnotit sami a rozhodnout, zda prominutí pojistného můžete či nemůžete uplatnit.

NEŽ ODEŠLETE PŘEHLEDY POJISTNÉHO ZA MĚSÍCE 06-08/2020, PEČLIVĚ SE SEZNAMTE S LEGISLATIVOU !


Důležité informace

Navržené nebo i Vámi upravené podklady pro prominutí pojistného PREMIER nikde trvale neukládá, takže pokud se rozhodnete snížení pojistného uplatnit, je následně zapotřebí:

  1. Vytisknout sestavu Antivirus
  2. Ručně snížit odvod pojistného na sociální pojištění v příkazu k úhradě. PREMIER tuto úpravu automaticky neprovádí.
  3. Výši prominutého pojistného odúčtovat z nákladů interním účetním dokladem !
  4. Prominutí pojistného se taktéž nepromítne v žádných účetních sestavách (zúčtovací listina mezd, rekapitulace) - tyto si také po vytištění upravíte ruční poznámkou, případně k nim připojíte vytištěnou sestavu Antivirus C. 


Ruční změnu v příkazu k úhradě provedete takto:


Legislativa

Informace, které na svých stránkách k programu Antivirus C publikuje MPSV:

ČSZZ ke stejné problematice publikuje toto sdělení:

Postup pro práci v PREMIERU

Při vstupu do přehledu pojistného se nabídnou tato hlášení:

V rámci vyhotovení přehledu pojistného na sociální pojištění za červen - srpen 2020 se při splnění základních podmínek nabídne tlačítko pro rozkliknutí návrhu prominutí pojistného.

Tento návrh uplatněného snížení vyměřovacího základu pro sociální pojištění si následně vytiskněte a uložte - program jej nikde neukládá.

Při dalším vstupu do Přehledu pojistného pro sociální pojištění navrhne uplatnění snížení nově.

Vzhled tiskové sestavy:

Pokud se rozhodnete snížení pojistného uplatnit, je následně zapotřebí ručně snížit odvod pojistného na sociální pojištění v příkazu k úhradě. PREMIER tuto úpravu automaticky neprovádí.

Stejně tak je zapotřebí výši prominutého pojistného odúčtovat z nákladů interním účetním dokladem ! 

V současné již je k dispozici aktualizovaný formulář Přehledu o výši pojistného - tuto verzi jsme publikovali v aktualizaci dne 29.6.2020 - pokud máte starší verzi PREMIERA, je zapotřebí aktualizovat program.

Antivirus C při dosažení maximálního vyměřovacího základu pro SP

V programu byla v aktualizaci ze dne 9.7.2020 provedena úprava v návaznosti na vyjádření ČSSZ, které publikujeme níže. V případech, kdy v průběhu měsíců březen až srpen bylo (nebo bude) u některých zaměstnanců dosaženo maxima vyměřovacího základu, program po této aktualizaci již správně vyhodnocuje splnění podmínky poklesu vyměřovacích základů. 

  • No labels