V souvislosti s nouzovým stavem, který platí v ČR, bylo zapotřebí přizpůsobit také náš systém v oblasti mezd. Z tohoto důvodu si proveďte aktualizaci programu, abyste měli k dispozici veškeré úpravy, které byly v programu provedeny. 

Náš tým pro Vás připravil a nadále průběžně aktualizuje veškeré možné nástroje pro zpracování a následné vyúčtování Vašich nákladů v souvislosti s nouzovým stavem a jeho dopadem na zaměstnavatele.Nejnovější informace k programu Antivirus, který bude sloužit k vyúčtování nákladů v souvislosti s překážkami v práci zaměstnanců najdete:

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

https://www.mpsv.cz/antivirus

Novinky

Nově bylo do vyúčtování programu Antivirus přidáno zadání data vyúčtování, které následně ovlivní posouzení splnění obecných podmínek vyúčtování.


Použití mzdových položek pro MPSV stanovené režimy v PREMIERU:

Pro správné získání podkladů pro vyúčtování využívejte k proplácení překážek v práci PREMIEREM nastavené mzdové položky 

v podzimním období:

Režim A - mzdová položka 610 - DPN - typ DPN karanténa

Režim A Plus - mzdová položka 513 - ostatní náhrady - překážky v práci na straně zaměstnavatele (100% PHV)

Režim B - mzdové položky 523 - ostatní náhrady - překážky v práci na straně zaměstnavatele - přerušení výroby a uzavření provozovny v důsledku výpadku dodávky surovin, pohonné síly, či podobné provozní příčiny (80% PHV)  a  524 - ostatní náhrady - překážky v práci na straně zaměstnavatele - přerušení výroby a uzavření provozovny v důsledku omezení poptávky po výrobcích a službách zaměstnavatele (60% PHV)

v jarním období

Režim A - mzdové položky 513 - ostatní náhrady - překážky v práce na straně zaměstnavatele (100 % PHV) a 610 DPN - (typ DPN = karanténa)

Režim B - mzdové položky 523 - ostatní náhrady - překážky v práci na straně zaměstnavatele - přerušení výroby a uzavření provozovny v důsledku výpadku dodávky surovin, pohonné síly, či podobné provozní příčiny (80% PHV)  a  524 - ostatní náhrady - překážky v práci na straně zaměstnavatele - přerušení výroby a uzavření provozovny v důsledku omezení poptávky po výrobcích a službách zaměstnavatele (60% PHV)


Otázky k typu překážky v práci, kterou máte pro své zaměstnance využít, musíte projednat s Vašimi firemními právníky, jelikož řešení těchto otázek rozhodně není v naší kompetenci.

Pro lepší orientaci v problematice nabízíme materiál publikovaný ČSSZ Překážky v práci na straně zaměstnavatele

K proplácení překážek v práci, které budete svým zaměstnancům v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, můžete využít tyto mzdové položky:

mzdové položky 523 a 524 jsou nové - ty si můžete založit v Nastavení/pojišťovny, Mzdové položky, ikonka "průvodce"

Překážky v práci za část dne

Pokud jste zkrátili z důvodu výjimečného stavu pracovní dobu tak, že místo 8 hodin budou zaměstnanci chodit do práce jenom 6 hodin a zbylé 2 hodiny budou mít překážku v práci, budete bohužel muset zapisovat tuto překážku do každého jednotlivého dne samostatně, a to tak, že budete zapisovat jak část dne, tak i počet hodin. 

Příklad:

Karanténa

V případě nařízené karantény ČSSZ upravila datové věty k DPN. Abyste tento nový typ datové věty mohli do PREMIERU stáhnout, je zapotřebí aktualizovat program.

ČSSZ nově začala uvádět v datových větách k DPN v poznámce údaj: Profese: karanténa - z této poznámky pak PREMIER již pozná, že jde o karanténu a upraví následně i typ DPN. 

 


DŮLEŽITÉ !

ČSSZ bude údaj "Profese: karanténa" dodatečně doplňovat i u těch DPN, které již byly zahájeny bez tohoto údaje a původní označení typu DPN bylo "nemoc".

Z tohoto důvodu si proveďte opětovné stažení údajů k DPN za leden, únor i březen - pamatujte však na maximální 31 denní období stahovaných dat. PREMIER zkontroluje všechny tyto DPN a pokud v nich najde údaj, že se jedná o karanténu, pak tento údaj doplní do "Typu DPN" v Přehledu DPN a zároveň provede změnu typu DPN i ve výkazech práce, kde již byly tyto DPN načteny zahájením. 

Ti uživatelé, kteří pořizují DPN nadále ručně, budou muset na základě informací získaných od ČSSZ provést ruční změny také ve všech příslušných dokladech o DPN - tedy jak v Přehledu DPN tak i ve výkazech práce.

Report nově načtených údajů z opravou Typu DPN bude vypadat takto:


Souběh karantény a dočasné pracovní neschopnosti

V současné době, se stávají případy, že dojde k souběhu karantény a dočasné pracovní neschopnosti. V této souvislosti vznikají problémy, jak tyto dávky následně správně zpracovat. Připojujeme zde odpověď na náš dotaz, který jsme odeslali do časopisu Mzdová účetní.

DŮLEŽITÉ !

V současné době PREMIER z údajů, které posílá ČSSZ o karanténách a DPN, není schopen vyhodnotit použití MP 610 a 600 v souladu s výkladem této problematiky publikovaným v odpovědi Ing. Ženíškové. Tyto případy tedy budete muset ručně opravit ve výkazech práce tak, abyste mohli k nové "dávce" odeslat také novou Přílohu k žádosti o dávku. Jakmile budou v programu provedené příslušné úpravy, budeme vás zde informovat.


DOPORUČUJEME !

Pokud na karanténu navazuje DPN a PREMIER vám nedovoluje zapisovat další dny pomocí MP 610, pak tuto situaci vyřešíte tak, že z výkazu práce smažete všechny řádky - jak karanténu tak DPN, následně NEJPRVE zapíšete druhou DPN a teprve po jejím uložení zapíšete starší DPN - karanténu.

Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol

PRO SPRÁVNÉ ZPRACOVÁNÍ OČR OD ŘÍJNA 2020 JE NUTNO PROVÉST AKTUALIZACI PROGRAMU !!!


Pro zápis krizového ošetřování nadále používejte mzdové položky 601 nebo 602 - více níže  (mzdová položka 606 je určená pouze pro dlouhodobé ošetřování nemocného člena rodiny - v případě COVID ji nepoužívejte).

OČR aktuálně od 21.12.2020

OČR - aktuálně od října 2020

Informace publikované ČSSZ:


ČSSZ zavádí od října 2020 z důvodu opětovného uzavření škol v době nouzového stavu nový tiskopis žádosti, který budou vyplňovat rodiče - na tomto tiskopise se bude automaticky generovat také evidenční číslo OČR - tiskopis vypadá takto:

ČSSZ publikuje dále i pokyny k vyplnění takto:

Pro zaměstnavatele tedy  odpadne nutnost zaškrtávání pole "zahraniční mimo Slovenska" v příloze k žádosti o dávku, jak tomu bylo v případě nouzového stavu na jaře 2020.

Pro zápis krizového ošetřování budete nadále používat MP 601 a 602 - tak, jak tomu bylo na jaře. Z důvodu lepší přehlednosti byla v PREMIERU při zápisu OČR přidána i doplňující nabídka, kterou budete při zápisu OČR pomocí MP 601 nebo 602 používat - takto bude možno ovlivnit i posouzení doby OČR pro účely dovolené (dle výkladu k této problematice - do odpracované doby pro účely dovolené lze započítat pouze dobu ošetřování dítěte do 10 let - tedy ošetřování dětí z důvodu uzavření školského zařízení ve věku 10-13 let se do odpracované doby pro účely dovolené nezapočítává). Toto rozlišení má význam pouze pro jarní období, kdy toto krizové ošetřovné mohli čerpat i rodiče dětí starších než 10 let. Krizové ošetřování od října je prozatím určeno pouze pro rodiče dětí do 10 let, avšak nejsou doposud publikovány výklady k situaci, kdy díte dovrší 10 let v průběhu tohoto ošetřování, takže doporučujeme rozdělit i tyto zápisy podle návodu níže pro případy. Postup pro opravy OČR z jarního období uvádíme v kapitole Ošetřování COVID na dítě nad 10 let a právo na dovolenou

Doplněné nastavení:

Další novinkou, kterou jsme připravili, je zjednodušení zápisu při střídání rodičů v průběhu ošetřování.

Nezapomeňte, že přílohu k žádosti o dávku musíte ukládat vždy z prvního úseku ošetřování - tedy z prvního zápisu OČR od 14.10.2020!Vygenerování nové žádosti o ošetřovné pro zaměstnance v PREMIERU

Pokud chcete vygenerovat pro zaměstnance i žádost o ošetřovné, budete postupovat tak, že nejdříve zapíšete do výkazu práce OČR MP 601 nebo 602 - viz výše - a to bez čísla dokladu. Následně otevřete tento řádek takto:

Na žádosti, kterou načtete na stránkách ČSSZ, dále vygenerujete číslo a doplníte ve spolupráci se zaměstnancem všechny chybějící údaje.

Zpracování Záznamů zaměstnavatele k výkazu péče o dítě

Druhý odkaz slouží k doplnění informací o tom, kdy bylo ošetřovné skutečně čerpáno - zde zaměstnavatel doplní po skončení každého měsíce ošetřování informaci o tom, kdy v době ošetřovného zaměstnanec pracoval.

Pro lepší orientaci v problematice, kdy zaměstnanec v některých dnech trvání potřeby ošetřování pracoval, publikujeme některá sdělení ČSSZ :


DOPORUČUJEME !

Když zaměstnanec v průběhu ošetřování přicházel do práce (provést nezbytné úkony k chodu firmy) doporučujeme v těchto případech vytvořit přílohu k žádosti o dávku vždy z prvního úseku ošetřování, jelikož je budete do výkazu práce nuceni zapisovat v několika úsecích, které mohou být rozloženy i do různých měsíců.

Jelikož se bude jednat o jeden případ ošetřování, údaje o příjmech by se měly vztahovat vždy ke vzniku potřeby ošetřování - tedy k prvnímu dni, kdy zaměstnanec začal Ošetřovné čerpat.

Ošetřování COVID na dítě nad 10 let a právo na dovolenou

Podle výkladů k právu na dovolenou nelze dobu ošetřování dítěte staršího než 10 let z důvodu uzavření školského zařízení započítávat jako dobu odpracovanou pro účely vzniku práva na dovolenou. Pokud jste v jarním období měli zaměstnance, kteří takto ošetřovali dětí nad 10 let, budete muset tyto případy ošetřování dodatečně opravit podle návodu níže. 

S ohledem na vývoj legislativy, výklady i další pokračování nouzového stavu jsme umožnili v rámci zápisů OČR pomocí MP 601 a 602 rozlišit, zda jde o dítě do 10 let nebo o dítě starší. Z tohoto důvodu jsme ZRUŠILI MP 607 - PŘI NEJBLIŽŠÍ AKTUALIZACI SE VŠECHNY ZÁPISY POMOCÍ MP 607 AUTOMATICKY UPRAVÍ TAK, JAK JE TO POPSÁNO NA ZAČÁTKU TÉTO KAPITOLY - tyto případy pak budou dále správně posouzeny pro účely dovolené. Pokud jste tedy zapisovali některé úseky OČR MP 607, nemusíte nic opravovat, PREMIER tyto opravy provede automaticky. 

Pro účely dovolené - pokud jste zapisovali na jaře OČR pomocí MP 601 a 602, je zapotřebí ověřit, kdy dítě, na které bylo OČR čerpáno, dovršilo v průběhu ošetřování 10 let a zápis OČR zpětně opravit v měsíci, kdy k dovršení 10 let došlo, takto:

např. dítě dovršilo 10 let v 8. dubna 2020 - oprava

  1. odemknout měsíc duben 2020
  2. otevřít výkaz práce za duben a rozdělit zápis OČR na dva samostatné úseky takto:

Po provedení opravy propočtěte výkaz práce - pokud OČR netrvalo celý měsíc, pečlivě si zkontrolujte částky s původním výplatním lístkem.

3. Opravíte obdobným způsobem všechny další měsíce, ve kterých bylo na toto dítě čerpáno ošetřování

Po provedení opravy vždy propočtěte výkaz práce!

4. Po provedení poslední opravy v červnu, kdy končilo uzavření škol, nechte od července propočítat dovolenou - přímo z červnového výkazu práce zvolte tlačítko "Dovolená" - postavte se na řádek 07/2020 a zvolte "Propočítat"


V jarním období byly vystavovány Žádosti o OČR  bez čísla  - z tohoto důvodu zde ponecháváme i informace níže - pro případy, kdy byste byli nuceni rekonstruovat mzdy za toto období.

Pokud budou zaměstnanci čerpat OČR z důvodu uzavření školských zařízení, budou mít vystaveny doklady - Žádosti o OČR, které však nebudou mít žádná čísla dokladů. Abyste mohli úspěšně elektronicky odeslat Přílohu k žádosti o dávku k tomuto dokladu, bude zapotřebí dle pokynu ČSSZ dodatečně upravit formulář Přílohy takto:

zaškrtnou háček v políčku "Zahraniční mimo Slovensko"- v tomto případě není prováděna kontrola na existenci čísla dokladu a přílohu lze elektronicky odeslat.

K zápisu tohoto ošetřování používejte mzdové položky 601 a 602 - PREMIER následně ty případy OČR,  které se týkají ošetřování v době vládou nařízeného uzavření škol - tedy začaly nejdříve 11. 03. 2020, nebudou mít číslo dokladu a v příloze budou mít zaškrtnuto "Zahraniční mimo Slovensko", bude posuzovat tak, že dny ošetřování budou v plném rozsahu započteny do vyloučených dob pro účely důchodového zabezpečení po celou dobu uzavření školských zařízení - tedy nebudou omezeny pouze na 9 případně 16 dnů, jak tomu je u běžných OČR.

UPOZORNĚNÍ

V případě, kdy by zaměstnanec přede dnem 11.03.2020 čerpal OČR z jiného důvodu (běžné onemocnění dítěte apod.), je zapotřebí OČR z důvodu uzavření škol zapsat jako nový případ ošetřování, aby se tyto případy rozlišily.

Vyúčtování nákladů Úřadu práce

V současné době byly publikovány na stránkách MPSV žádosti o refundaci nákladů pro zaměstnavatele.

https://www.mpsv.cz/antivirus

https://antivirus.mpsv.cz/vyuctovani

Žádost si na stránkách MPSV vyplňte, následně budete vyplňovat přílohy k vyúčtování jednotlivých režimů.

Pro tento účel je v PREMIERU určena sestava Antivirus COV19, kterou najdete takto:

dále musíte vyhodnotit, od kterého dne na vaší provozovnu dopadla opatření nařízená vládou ČR:

zobrazené údaje pro režim A:

Pro účely vyúčtování budete dále postupovat takto:

UPOZORNĚNÍ

Pokud jste některou ze mzdových položek určených pro zápis překážek v práci, tedy položky 513, 523 a 524 z provozních důvodů byli nuceni používat i přede dnem vyhlášení nouzového stavu, pak zápis této položky ve výkazu práce rozdělte na dobu do vyhlášení nouzového stavu a po vyhlášení nouzového stavu:


Program ANTIVIRUS - důležité upozornění

Před odesláním žádosti si podrobně prostudujte manuál MPSV:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_ver2_1.pdf/46ae52a2-0fd9-58f9-2246-8edd7dfb74c1

výňatek z tohoto Manuálu:

Dále se často ptáte, zda lze vyúčtovat náhrady za jednatele - v Manuálu MPSV je na to jednoznačná odpověď - tyto osoby musíte z vyúčtování ručním zásahem vyloučit (nekopírovat do vyúčtování).

Do přehledu COVID jsme přidali sloupce s informací o dni a způsobu rozvázání pracovního poměru. abyste mohli vyhodnotit, které zaměstnance musíte z vyúčtování vyloučit.

UPOZORNĚNÍ

Zaměstnance, za které dle manuálu MPSV nemůžete uplatnit vyúčtování, nemůžete do vyúčtování MPSV kopírovat!

Jak vyřadit zaměstnance, u kterých nemůžete příspěvek státu uplatnit:

Antivirus A Plus (platnost od října 2020)

Pro období od října 2020 MPSV publikuje tyto informace:

V návaznosti na toto sdělení jsou v programu provené tyto úpravy:

  1. Do podkladů pro vyúčtování režimu A jsou počínaje vyúčtováním za říjen 2020 zahrnovány pouze vyplacené náhrady mzdy při karanténě podle § 192 ZP - tedy MP 610 - karanténa
  2. Do podkladů pro vyúčtování v režimu A Plus jsou zahrnovány náhrady mzdy vyplacené podle § 208 ZP - tedy MP 513
  3. Režim B zůstává beze změn

Pokud by z dalších výkladů vyplývaly nějaké jiné skutečnosti, budeme na ně reagovat dalšími úpravami programu. 

Nabídka vyúčtování programu Antivirus se od října změnila takto:


  • No labels