V praxi se setkáváme se dvěma typy přechodů:

 1. Na začátku účetního období
 2. V průběhu účetního období

Na konci této kapitoly uvedeme hlavní rozdíl.

Převádíme data až ze 40 různých softwarů.


Převod dat

K převodu dat je zapotřebí předat jednotlivé agendy (adresář partnerů, účtová osnova atd) vyexportované do samostatných souborů v některém z obecných datových formátů (DBF, XLS, CSV, případně TXT s oddělovačem nebo pevnou délkou věty).

V datových souborech musí být všechny informace, které následně mají být vidět v PREMIERU.

Standardně převádíme tyto agendy:

Účetní osnova

Pokud se má převést účtová osnova, musí být předány tyto informace : číslo účtu a jeho název, případně ještě názvy v cizích jazycích a informace o tom, zda středisko a zakázka při účtování na daný účet musí být/nesmí být/může být.

Čísla řádků ve výkazech se doplní automaticky ze vzoru platného pro daný rok.

Počáteční rozvaha

Počáteční rozvahu není vhodné převádět, vzhledem k tomu, že její rozsah není náročný a především v době přechodu nejsou známy zůstatky mnoha účtů.

Pro správnou inventarizaci, doporučujeme u účtů, které se mají následně párovat, provést  zápis struktury zůstatky, tedy jednotlivých položek  do interních dokladů, a to do předchozího období.  Ty lze pak párovat k budoucím dokladům v následujícím období.

Adresář partnerů

U této agendy je potřeba dodat veškeré údaje, které se mají v PREMIERU objevit.  Data by měla obsahovat i informaci,  zda je partner odběratel či dodavatel. V opačném případě budou partneři nastaveni jako obojí.

Pokud máte k dispozici adresář partnerů v EXCELU, kdy jeden údaj = 1 buňka, je možné nahrát adresář do programu i uživatelsky. Při uživatelském převodu není možné nahrát dodací adresy, více kontaktních osob a další bankovní účty. Více zde. 

Neuhrazené vydané faktury

Pouze saldokontně, tzn. ve výši neuhrazené částky, bez rozpisu položek na základ a DPH.

Převedené faktury doporučujeme vzhledem k dalším kontrolám a pro přehlednost mít navedeny na účtu 311 se speciální analytikou.

Neuhrazené přijaté faktury

Pouze saldokontně, tzn. ve výši neuhrazené částky, bez rozpisu položek na základ a DPH.

Převedené faktury doporučujeme vzhledem k dalším kontrolám a pro přehlednost mít navedeny na účtu 321 se speciální analytikou.

Seznam skladových karet (možno i s počátečním stavem)

Pokud je požadavek na převedení skladových karet včetně počátečního stavu, musí být v datech k převodu obsažena informace o množství v MJ a skladová cena v CZK.

I skladové karty je možné uživatelsky importovat z EXCELU. Více zde. 

Také počáteční příjemku lze vytvořit načtením z EXCELU. Více zde.

Personalistika

Z personalistiky se převádí:

 • základní kmenové údaje,
 • děti,
 • adresy,
 • bankovní účty,
 • údaje k pracovnímu poměru,
 • zůstatky dovolené,
 • vyměřovací základy pro soc.  (za 12 měsíců zpětně po jednotlivých měsících),
 • vyloučená doba (za 12 měsíců zpětně po jednotlivých měsících),
 • nelze převést exekuce, zpětně vypočítané mzdy, apod.

Pokud přecházíte do zpracování mezd v PREMIERU z jiného SW, pak musíte provést navíc ještě další ruční zásahy do nastavení zaměstnance, abyste dospěli ke správnému výsledku v rámci zpracování mzdy. Podrobně popsáno zde.

Majetek

I u majetku je potřeba aby po převodu dat zasáhl uživatel. Majetek převádíme tak, že odpisové plány vygenerujeme dle základního nastavení na kartě, a po převedení musí uživatel projít jednotlivé karty dlouhodobého majetku (ty, které ještě nejsou zcela odepsány) a zkontrolovat, zda zůstatkové ceny odpovídají tomu, co je v účetnictví v původním systému, a v případě rozdílů upravit odpisové plány.


Dle domluvy je možné převést i některé další agendy.
 • No labels