Dohody - DPP, DPČ

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou specifickým typem zaměstnání, na které se vztahují rozdílná pravidla při zpracování odměňování. Zpracování odměn je navázáno na správné nastavení "Typu PP". Zaměstnanci, kteří jsou evidováni jako Typ PP - DPP nebo DPČ (případné další označení pro souběžné pracovní poměry pro účely ČSSZ), nikdy nejsou započítáváni do průměrných evidenčních počtů zaměstnanců, nejsou bráni v potaz při zpracování plnění povinného podílu zaměstnanců s OZP, v případě, že se jedná o nepojištěné dohody, není z nich odváděno zákonné pojištění za zaměstnance. Při zahájení se u dohod nenabízí náhrada za svátek.Přehled o odpracovaných hodinách u DPP

Úhrny hodin odpracovaných na DPP za jednotlivé zaměstnance získáte takto:Dohody o pracovní činnosti

Při zápisu dohod o pracovní činnosti je zapotřebí věnovat náležitou pozornost zápisu úvazku a odměny. Zde se totiž často objevují chyby při stanovení toho, zda jde nebo nejde o tzv. zaměstnání malého rozsahu, tj. příjem je sjednaný menší než zákonem stanovená hranice pro vznik účasti na pojištění nebo příjem není sjednán vůbec.
Příklady nastavení u DPČ
MP 4.. u dohod

Z dřívějších dob se pro zpracování mezd u dohod používaly MP 4.. . Tyto mzdové položky již v současné době nedoporučujeme používat - doporučujeme přejít na speciálně upravené MP 1.. dle odstavců výše.

Informace

Dříve používané mzdové položky 4.. - Ostatní osobní náklady se nevážou na odpracované hodiny, pokud je tedy využíváte, je zapotřebí k nim přidat ve výkazu práce i řádek s odpracovanými hodinami - některou ze mzdových položek 101 nebo 102.

  • No labels