Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základní informace

Od 01.01.2020 dochází k zásadní změně ve zpracování DPN (dočasných pracovních neschopností, kdy ČSSZ zavedla e-neschopenku a zaměstnavatel se bude o DPN svých zaměstnanců dozvídat prostřednictvím ČSSZ. Zavedení e-neschopenky přinese zaměstnavateli zcela nové povinnosti ale i práva. V informacích, které uvádíme níže, pouze definujeme způsob, jakým můžete zpracovávat e-neschopenky v našem programu. Všechny další informace, které se zavedení e-neschopenek týkají, jsou publikovány na webových stránkách ČSSZ. Doporučujeme Vám všechny tyto informace podrobně prostudovat, případně se zúčastnit některého ze školení prováděných odborníky ČSSZ k této problematice. 

https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Ke zpracování e-neschopenek v PREMIERU může zaměstnavatel využívat datovou schránku nebo kanál VREP, tedy stejné nástroje, které využíváte nyní při odesílání Oznámení o nástupu do zaměstnání nebo ELDP.  Z pohledu PREMIERA je využití kanálu VREP jednodušší, nicméně oba tyto způsoby jsou v PREMIERU možné.

Abyste mohli začít zpracovávat e-neschopenky, musíte udělat tyto kroky:

 1. Dodatečně si u ČSSZ zaregistrovat službu "Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti" - tj. rozšířit si registraci i pro zpracování DPN.   
 2. Pro realizaci komunikace pomocí kanálu VREP musíte mít k dispozici KOMERČNÍ CERTIFIKÁT (doposud používaný kvalifikovaný certifikát bude nadále sloužit pouze pro odesílání ONZ, ELDP, příloh k žádostem o dávky).

Odkaz na tiskopis k registraci služeb u ČSSZ:

https://www.cssz.cz/web/cz/zakladni-informace-eportal

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-p-oznam

https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/pruvodce-pro-zamestnavatele-a-ucetni-firmy-jak-ziskat-informace-o-neschopenkach-zamestnancu

Publikujeme sdělení ČSSZ k našemu dotazu, zda postačí doposud pro odesílání ELDP, ONZ atd. používaný certifikát kvalifikovaný :

Nastavení KOMERČNÍHO CERTIFIKÁTU :

Kvalifikovaný certifikát zůstane nastavený stejně jako doposud - bude nadále sloužit k odesílání ELDP, ONZ atd. a také ke komunikaci se zdravotními pojišťovnami.

UPOZORNĚNÍ

Pokud komunikujete elektronicky s VZP a nastavili jste si komerční certifikát z důvodu e-neschopenek, zaregistrujte si tento komerční certifikát také u VZP pro komunikaci kanálem B2B. Pokud je totiž v uživatelských předvolbách nastavený komerční certifikát, používá se ke komunikaci s VZP přednostně, což by Vám mohlo způsobovat problémy při odesílání přehledů a přihlášek či odhlášek. VZP v současné době přechází z kvalifikovaných na komerční certifikáty, takže byste komerční certifikát museli u VZP registrovat tak jako tak, a to nejpozději dnem, kdy vyprší platnost Vašeho kvalifikovaného certifikátu.


Komplikace při stahování odpovědi VREP

Pokud při stažení odpovědi PREMIER nedokáže dešifrovat údaje o DPN, pak je zřejmě chybně nainstalovaný komerční certifikát a je zapotřebí jej odebrat v internet explorer a nainstalovat opakovaně.

 1. cert v IE odebrat a znovu jej naimportovat ze souboru – včetně privátního klíče který označte jako exportovatelný
 2. pokud nezabere 1. možnost, tak zkuste v Premieru – uživ. předvolby – el. podpis nastavit do certifikátu #2 stejný jako máte v certifikátu #1 (kvalifikovaný). Tady musíte podat nový požadavek.


Import e-neschopenek do PREMIERA

V personalistice k tomuto účelu bude sloužit stejná oblast, jakou doposud používáte pro komunikaci s ČSSZ. S účinností od 01.01.2020 byly všechny typy komunikace (odesílání ONZ, odesílání ELDP i e-neschopenky) sjednoceny do jednoho přehledu - Hlášení ČSSZ.

Takto můžete odeslat žádost o zaslání přehledu o DPN pouze prostřednictvím kanálu VREP (tedy s využitím komerčního certifikátu a také za předpokladu, že máte u ČSSZ registraci pro službu DZDPN).

Potvrzením volby "hlášení o DPN" se dostanete k volbě období, za které chcete data stáhnout.


V jednom dni nebudete moci zaslat požadavek za stejné období - tj. např. za 1-31.1.2020. V jiném dni již bude možno požadavek opakovat.

Z toho vyplývá, že budete moci stáhnout údaje o neschopnostech za část měsíce - kvůli odesílání příloh k žádostem o dávku - a po skončení měsíce zopakovat požadavek za stejné období kvůli správnému načtení pro zpracování mezd.

Pokud odešlete požadavek pomocí kanálu VREP, uvidíte odeslaný požadavek v seznamu podání.

Stažení DPN a práce s Přehledem hlášení o DPN

Stažení informací získaných v datové schránce.

V případě, že pro komunikaci s ČSSZ využíváte datovou schránkou, pak vám informace o DPN vašich zaměstnanců budou zasílány do vaší datové schránky. Zaslané xml. soubory si budete ukládat v počítači a následně je načítat do Přehledu DPN v PREMIERU takto:

a dále budete pokračovat

Příslušný .xml soubor vám ČSSZ zašle ke každé jednotlivé DPN vašeho zaměstnace - z datové schránky si tento soubor uložíte a následně načtete do PREMIERA.


Stažení informací o DPN prostřednictvím VREP

V případě, že dále zvolíte možnost VREP, PREMIER projde veškeré Vaše odeslané požadavky a provede stažení datových vět o DPN. Tyto informace pak zobrazí v tomto přehledu o DPN:Tento seznam si budete moci editovat dle potřeby, tj. za zvolené období, pouze neukončené DPN, všechny DPN pomocí označeného tlačítka.

Zobrazované informace obsahují i údaj o typu pracovněprávního vztahu, ke kterému se vztahuji - to bude mít význam v případech, kdy je zaměstnanec jak v hlavním pracovním poměru, tak např. i jako zaměstnanec na pojištěnou DPČ.

Stažené údaje o DPN, které budou také zobrazeny v Přehledu hlášení o DPN za příslušné období, budou následně načteny přímo do výkazů práce za toho období při jejich "zahájení" - tj. buďto hromadném nebo při zahájení jednoho konkrétního zaměstnance přímo z jeho výkazu, přičemž PREMIER automaticky danou DPN rozdělí do dvou řádků

 • prvních 14 KD zapíše MP 610
 • další dny již MP 600

a převezme také číslo DPN.


V případě, kdy zaměstnanec odpracuje v prvním dni DPN část směny, budete tuto informaci zapisovat již v Přehledu hlášení o DPN tak, že příslušnou DPN otevřete a potřebné informace doplníte:

V tomto případě při zahájení PREMIER již sám rozdělí první den DPN na dvě části - jednu odpracovanou a druhou již se zápisem DPN za část dne a bude s touto informací pracovat i při tvorbě Přílohy k žádosti o dávku, takže se práce s takovouto DPN podstatně zjednoduší.


Informace

V situaci, kdy zaměstnanec odpracuje v prvním dni trvání DPN celou směnu /např. po ranní směně bude ve večerních hodinách přijatý do nemocnice - v tomto případě nemocnice musí vystavit DPN ode dne přijetí pacienta/, a Vy tuto informaci zapíšete a uložíte v Přehledu hlášení o DPN, PREMIER při zahájení ve výkazu práce automaticky posune začátek DPN na další den (v souladu se zákonem) a opět tuto informaci správně uvede i v Příloze k žádosti o dávku.

Tisk informací k DPN

Informace k DPN - lze vytisknout takto:

Hlášení o skončení DPN

Ke staronovým povinnostem zaměstnavatele bude náležet odeslání hlášení o skončení DPN - tj. sdělení ČSSZ, že po skončení DPN zaměstnanec nastoupil zpět do práce a informace o tom, zda pracoval v posledním dni trvání DPN. Doposud tyto informace zaměstnavatel doplňoval na papírovém formuláři ukončení DPN. Nyní bude tuto informaci poskytovat ČSSZ elektronicky. Toto hlášení bude možno v PREMIERU zrealizovat v rámci Přehledu hlášení o DPN, kdy nejdříve doplníte příslušné informace a následně provedete odeslání tohoto hlášení buďto prostřednictvím VREP nebo Datových schránek (ISDS).

Doplnění informací provedete takto:

Vyplněný doklad si můžete následně vytisknout:


Odeslání hlášení na ČSSZ provedete následovně:

UPOZORNĚNÍ

Nikde v zákoně ani v žádných informacích, které publikovala ČSSZ ohledně e-neschopenek není informace o tom, že by se Hlášení o skončení DPN mělo odesílat výhradně u DPN delších než 14 dnů, proto se domníváme, že je zapotřebí toto hlášení odesílat u všech DPN - tedy i těch kratších, které hradí formou náhrady mzdy při DPN pouze zaměstnavatel. Pokud by ČSSZ zveřejnila informaci, která by tyto povinnosti upravila, bude PREMIER reagovat a toto hlášení již nebude navrhovat. K upřesnění odkaz na materiály ČSSZ:

https://www.cssz.cz/documents/20143/178393/eNeschopenka+2020_proZam%C4%9Bstnavatele.pdf/1fc366a1-5e32-204d-25f9-900471a8bf8eDoporučený postup pro zpracování DPN od roku 2020

V souvislosti s výše uvedeným od roku 2020 doporučujeme při zpracování DPN v měsíci postupovat tak, že

 1. V průběhu měsíce budete pracovat pouze v oblasti "Přehled hlášení o DPN" - tj. průběžně stahovat data o DPN, doplňovat a ukládat  údaje o době odpracované v prvním dni DPN, ukládat a odesílat Přílohy k žádosti o dávku, zpracovávat a odesílat Hlášení o ukončení DPN, při práci budete moci využívat kontroly odeslání přílohy apod. Pokud nebudete žádným způsobem údaje o DPN stahovat, ale budete je zapisovat ručně, pak je nebudete zapisovat do výkazu práce tak, jako tomu bylo doposud, ale budete je zapisovat do Přehledu DPN - viz kapitola Ruční zápis DPN - níže.
 2. Před samotným zpracováním mezd ještě jednou stáhnete údaje o DPN za celý zpracovávaný měsíc.
 3. Provedete "zahájení" ve výkazech práce - takto se veškeré DPN načtou do výkazů práce 
 4. V Přehledu hlášení o DPN ověříte, zda všechny DPN jsou načteny ve výkazech práce, případné rozdíly zkontrolujete a opravíte.
 5. Dále již budete pokračovat ve výkazech práce běžným způsobem


UPOZORNĚNÍ

Pokud budete zahajovat zpracovávaný měsíc v prvních dvou dnech následujícího kalendářního měsíce, pak upozorňujeme na skutečnost, že v souladu se zákonem jsou lékaři oprávněni ukončit nebo vystavit DPN i 3 dny zpětně, takže by mohlo dojít k situaci, že ve vámi zahájených výkazech práce budou chybět některé záznamy. V této souvislosti  doporučujeme před uzavřením měsíce stáhnout záznamy o DPN za zpracovávaný měsíc opakovaně a zkontrolovat dodatečně, zda nedošlo k nějakým změnám - k tomu bude sloužit speciální sloupec, ve kterém se bude zobrazovat situace, zda DPN v Přehledu hlášení časové souhlasí s DPN ve výkazu práce.


Ruční zápis DPN - vznik DPN v roce 2020

Pokud nebudete žádným způsobem stahovat DPN - tedy ani prostřednictvím VREP, pak budete nové DPN zapisovat ručně do přehledu DPN - z tohoto přehledu se dočasné pracovní neschopnosti budou načítat do výkazů práce při zahájení měsíce.

Postup pro zápis DPN vzniklé v roce 2020

U takto pořízených DPN odešlete přílohy k žádostem o dávku, hlášení při ukončení DPN - viz postupy popsané výše - tyto jsou společné jak pro DPN pořízené stažením dat tak pro ty, které jsou pořízené ručně.

UPOZORNĚNÍ

U DPN vzniklých od roku 2020 nebude možné vytvořit přílohu k žádosti o dávku z výkazu práce, pokud tato DPN nebude nejdříve zapsána ručně (nebo stažena) v Přehledu DPN! PREMIER bude hlásit, že evidenční číslo DPN nebylo nalezeno.


Vytvoření přílohy k ručně zapsané DPN:

Všechny takto zapsané DPN se následně automaticky přenesou do výkazů práce v rámci "zahájení" - ve výkazu se automaticky rozdělí na MP 610 a 600, načte se číslo DPN a typ DPN, taktéž se zohlední i další Vámi uvedené informace - např. o tom, že zaměstnanec v prvním dni pracoval, že DPN nechcete proplácet apod.

UPOZORNĚNÍ

Pokud mzdu vyplácíte zaměstnanci hotově ale nemocenské dávky by chtěl od ČSSZ zasílat na účet, pak musí sám zaměstnanec o toto ČSSZ požádat, a to na speciálním formuláři "Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti" - viz odkaz :

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zzvdpn

K výše uvedenému připojujeme informaci publikovanou na stránkách ČSSZ:

V rámci tvorby Přílohy k žádosti o dávku jsme přidali odkaz na tento formulář na stránkách ČSSZ, který můžete pro zaměstnance takto případně doplnit a vytisknout.

Nemoci přecházející z roku 2019

U nemocí přecházejících z roku 2019 bude zapotřebí v lednu tyto nemoci zapsat do Přehledu DPN s tím, že se tam uvede ručně i číslo DPN - dále již PREMIER bude postupovat stejně, jak je popsáno výše, tj. při zahájení i tuto DPN zapíše do výkazu práce. Při stisku tlačtka "nová" PREMIER nabídne seznam zaměstnanců. Příslušný pracovní poměr (pokud jich má zaměstnanec u zaměstnavatele více) vyberete až při vyplňování formuláře - vyplníte pole "Patří k PP" výběrem z nabídky trvajících pracovních poměrů.Zápis zahraniční DPN od roku 2020

Zahraniční DPN budou zaměstnanci nadále dokládat papírovým tiskopisem. Tyto DPN se neobjeví v údajích stažených od ČSSZ, proto je budete zapisovat ručně do Přehledu DPN. Ve chvíli, kdy budete zpracovávat přílohu k žádosti o dávku, je zapotřebí zaškrtnout volbu "zahraniční DPN", aby toto podání ČSSZ zpracovala (při nezaškrtnutí bude podání nepřijato z důvodu chyby - neprojde kontrolou na číslo DPN).

Zápis zahraniční DPN:

 

Vytvoření Přílohy k žádosti o dávku k zahraniční DPN


Další informace - nepracovní úrazy od roku 2020

V rámci datové věty o DPN ČSSZ bohužel zaměstnavatelům nesděluje informaci, že u DPN jde o nepracovní úraz. K našemu dotazu dotazu k této problematice do časopisu Mzdová účetní jsme obdrželi toto sdělení:

V případech, že budete vědět, že DPN je z důvodu nepracovního úrazu, máte možnost si tuto skutečnost uvést v informaci o DPN tak, že z nabídky "Typ DPN" vyberete možnost "nepracovní úraz" a zápis uložíte.


Sledování délky DPN pro účely mimořádných pracovnělékařských prohlídek

Do Přehledu DPN byl přidán dodatečný sloupec, díky kterému budete mít přehled o tom, kterého zaměstnance je potřeba z důvodu DPN delší než 8 týdnů odeslat na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku - tyto případy se budou zobrazovat podbarveně:

Do Přehledu DPN se nově můžete přepnout přímo z výkazu práce zaměstnance - uvidíte pouze ty DPN, které se vztahují ke zpracovávanému zaměstnanci.

 • No labels