Systém předvoleb a systém nastavení pro jednotlivé funkce umožňuje přizpůsobit skladové hospodářství potřebám firmy.

Definice způsobu vedení skladu, způsob vystavování dokladů a definování dokladových řad, určení omezení přístupu pro jednotlivé uživatele/skladníky a další nastavení pro práci se skladem se provádí ve

Doporučujeme všechny tyto úrovně nastavení důkladně projít.

Před každým nastavením je třeba si velmi dobře rozmyslet celou řadu věcí a aspektů, které budou ovlivňovat práci se skladem. Např. jakým účetním způsobem se bude vést sklad (A, B), kolik uživatelů bude tento modul používat, jak budou číslovány doklady, způsob oceňování skladových zásob, zda bude možné provádět zpětné změny a další otázky, které jsou nesmírně důležité!!!


Na této stránce najdete:


1 Nastavení způsobu ocenění zásob

Nastavení způsobu ocenění zásob se provádí ve "Správci - Předvolby - Globální - Sklad" .

Uživatel si zde může zvolit ze dvou způsobu nastavení ocenění:

  • FiFo - tento způsob ocenění zásob se řídí podle pořadí přijatých zásob na sklad. V překladu to znamená "první do skladu, první ze skladu". Nejprve se účetně vyskladňuje materiál z první dodávky, resp. v ceně první dodávky, pak následující dodávky atd. Samozřejmě nezáleží na tom, zda byla fyzicky skutečně vydána právě první dodávka.
  • Vážený průměr - tato metoda stanoví skladovou cenu na základě průměru cen jednotlivých dodávek skladových zásob. V té se pak zachycují úbytky materiálu ze skladu. Průměr lze rovněž počítat pouze v určitých intervalech a v celém tomto intervalu poté oceňovat úbytky zásob takto vypočtenou cenou.

Při změně v průběhu účetního období (např.  při daňové optimalizaci) je nutné provést kontrolní propočet, ve kterém se skladové ceny přepočtou zpětně podle zvolené metody. 


Upozornění

 Způsob oceňování skladu nelze v průběhu účetního období měnit.


2 Založení skladů

Program umožňuje vedení neomezeného počtu skladů. Množství skladů, které uživatel bude dále v systému využívat, je tedy čistě na uvážení uživatele.

Doporučení

Doporučujeme si systém skladů nadefinovat co nejjednodušší.

Upozornění

Nelze provést objednávku/příjemku/výdejku atd. z více skladů současně!

Založení skladů se provádí v Seznam skladů/Pohybů pomocí klasických funkčních kláves tedy "F3 - Nová".
3 Nastavení pohybů

Definice pohybů (tedy druhu příjmů a výdejů) se provádí v Seznam skladů/Pohybů. Systémově jsou základní běžně užívané druhy pohybů nastaveny. Nicméně je potřeba pohyby projít a zamyslet se, zda uživatel nebude pro svou práci potřebovat pohyby jiné. Pokud ano, je zapotřebí tyto pohyby nadefinovat.

Doporučení

Pohyby neboli skladové položky jsou základním stavebním kamenem programu Premier. Doporučujeme tuto problematiku dobře nastudovat.


4 Definice dokladových řad

Dalším krokem je nastavení a definice dokladových řad v rámci skladového hospodářství.

Jedná se o tyto dokladové řady:

  • Příjemky
  • Výdejky
  • Objednávky (dodavatelské i odběratelské)
  • Poptávky
  • Nabídky

Definice dokladových řad se provádí v "Účetnictví - Osnova, dokladové řady - Dokladové řady"

Doporučení

Tyto dokladové řady se zpravidla rozdělují podle skladů, nebo v případě jednoho skladu pro jednotlivé uživatele, např. v prodejnách.

Dokladové řady lze svázat se sklady, pohyby a nebo třeba s dokladovou řadou pokladny resp. vydaných faktur pro vystavování návazných dokladů.5 Definice sortimentů

Sortimenty (skupina skladových karet se společným znakem) se definují v Seznam skladů/Pohybů.

Číselník sortimentů je možné tvořit "stromovou strukturou“, tzn. s využitím víceúrovňového členění na podsortimenty v neomezeném počtu členění i úrovní.

Sortimenty jsou také jednou z úrovní nastavení cen a účtování.

Sortimenty jsou následně využívány nejen pro třídění skladových karet dle různých kritérii, ale také pro usnadnění vyhledávání ve skladových kartách a pro snadné filtrování přehledů.


6 Definice měrných jednotek

Na stejném místě jako sortimenty se definují měrné jednotky, které budou v systému používány.7 Skladové karty

Nyní po definici předchozích kroků je potřeba založit jednotlivé skladové karty = položky skladu.

Toto lze buďto jednotlivě viz "Skladové karty" nebo hromadně.

Pro hromadné založení karet je možné využít import z EXCELU.

Při přechodu z jiného systému je možné data převádět z jiných formátu, nicméně tento způsob je vždy individuální a je s uživatelem řešen dle jeho požadavků importem na míru.

Doporučení

Doporučujeme dobře promyslet strukturu inventárních čísel.
8 Počáteční stavy

Počáteční množství na skladových kartách se při přechodu na nový systém nastaví formou pořízení počáteční příjemky.

Počáteční množství nelze nastavit přímo na skladové kartě, musí se pořídit počáteční příjemka.

Upozornění

Při pořizování počáteční příjemky je vhodné průběžně ukládat pořízená data (např. každých 20 minut), neboť hrozí, že při výpadku proudu se provedená práce neuloží. Při pravidelném ukládání se ztratí jen ty položky, které nebyly uloženy.

Doporučení

Počáteční příjemku doporučujeme vytvořit s datem dřívějším než je začátek účetního období. Např. při přechodu na nový systém od 1.1.2021 jako datum počáteční příjemky zvolte 31.12.2020.

Zároveň zvolte správný pohyb (pohyb který nebývá fakturován) např. "Invent. diference"  

Pro usnadnění práce lze počáteční příjemku vytvořit rovněž nahráním z EXCELU.9 Způsob vedení skladu z hlediska účtování


Metoda Ajednotlivé pohyby na skladě jsou účtovány především prostřednictvím účtu 111...(materiál) nebo 131...(zboží), které umožňují sledovat kontinuitu mezi dokladem pořízení (přijatá faktura) a příjemkou. Zde je nutné řádně nastavit předkontaci jednotlivých skladů, resp. pohybů na skladě viz kapitola Účtování skladu.

Metoda B - sklad není veden účetně, pouze evidenčně a veškeré faktury za materiál/zboží jsou směrovány přímo do nákladů. Podle evidence se pak na konci roku provádí zúčtování v rámci zůstatků na skladě. Není nutné nastavovat účetní předkontaci.


10 Přístupová práva 

Posledním krokem v základním nastavení skladů je nastavení jednotlivých přístupových práv uživatelům, kteří budou se skladovým hospodářstvím pracovat. Toto se provádí ve "Správci - Přístupová práva".

  • No labels