Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PREMIER system umožňuje pořízené přijaté faktury ihned zaúčtovat, tzn. automaticky přenést do účetního deníku, resp. dokladové řady. Podmínkou automatizovaného zaúčtování faktury je zadání příslušného účtu (předkontace) u každé položky faktury na straně MD, ale také na straně Dal (závazkový účet). Takto pořízená faktura automaticky vstoupí do deníku a je zaúčtována.

Pokud se účetní předpis nezadá, program při ukládání hlásí, že tato faktura nebude zaúčtována, nýbrž pouze evidována. Tato faktura pak zůstává pouze v operativní evidenci, aniž by byla přenesena do deníku, tzn., že objem závazků je o částku této faktury vyšší než zůstatek na příslušném saldokontním účtu 321… v účetnictví. 

Poznámka

Nezaúčtované faktury lze později změnit klávesa F4/tlačítko „Změnit“ a zaúčtovat tím způsobem, že k nim bude dodatečně doplněna předkontace např. hlavním účetním.

Tyto rozdíly mohou vzniknout z více důvodů, proto pro sledování těchto rozdílů slouží funkce "Kontrola konzistence“, která uživateli nabídne všechny nesrovnalosti v saldokontu faktur (tedy i kontinuitu). Tato funkce se nachází v záložce "Účetnictví - Daňová kancelář - DPH - kontrola konzistence VF, PF“ nebo v "Účetnictví - Deník - horní menu Deník - kontrola konzistence VF, PF“.

Nezaúčtované faktury nejsou zařazené ani do DPH.  Vzhledem k automatizovanému účtování přijatých a vydaných faktur je nutné jednoduchým způsobem kontrolovat kontinuitu mezi evidováním a účtováním faktur, tzn. kontrolu objemu faktur v evidenci a v účetnictví a jejich provázanosti na úhrady. V saldokontu mohou z různých důvodů vzniknout rozdíly, které tento modul automaticky zachytí a nabídne uživateli seznam nedostatků mezi evidencí faktur a účetnictvím.

  • nesouhlasné položky ve fakturách - toto hlášení upozorňuje, že v deníku je jiný počet položek než ve faktuře. Tato chyba může vzniknout porušením zásady „měnit, opravovat a mazat mohu pouze ve fakturách, nikoli v deníku“. Díky této funkci snadno zjistíme, že nějaká položka byla v deníku omylem smazána.
  • nevypárované přímé zápisy - toto hlášení souvisí s účty nastavenými jako „automatický účet pohledávek a závazků“ (viz účtová osnova). V tomto případě program kontroluje, zda na doklady o úhradě (kde je rozvahový účet s výše uvedeným nastavením) existuje faktura. Z toho vyplývá, že jde o úhrady, jež nejsou provázány na faktury; jsou to tedy především osamělé zápisy (bez automatické vazby) na účtech 311xxx a 321xxx.
  • nezaúčtované faktury - má největší význam pro kontrolu DPH, tzn. faktury, které program zde zobrazí, nejsou zaúčtovány, tudíž nejsou ani začleněny do přiznání k DPH. Stačí pouze najít tyto faktury v seznamu a doplnit v nich chybějící předkontaci.
  • bludné zápisy v deníku - mohou vzniknout při havárii programu, stačí je pouze smazat.
  • rozdíl mezi deníkem a fakturou - jde o stejnou problematiku jako v případě „Nesouhlasné položky ve fakturách“.
  • vypárované nesouhlasné saldoúčty - toto hlášení upozorňuje na případ, kdy vypárovaná úhrada/platba faktury má v předkontaci jiný saldokontní účet než předpis příslušné faktury, tzn., že např. platba je účtována 221xxx/311100, zatímco faktura je účtována 311200/601xxx,343xxx. V tomto případě je nutné opravit účet 311xxx buď na straně úhrady, nebo na straně faktury.  • No labels