Základ daně a daň - zaokrouhlení

 • Uvádějí se do Kontrolního hlášení (dále jen "KH") v principu výpočtu a zaokrouhlování stanoveném v §37 (pro výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby)

 • §39 a §40 (při přijetí služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku nebo pořízení zboží z jiného členského státu).

 • Základ daně se může uvádět jak v detailu (vč. haléřů), tak zaokrouhlené na celé CZK.

 • Pro případ přepočtu platí ustanovení §4 odst.5 (použije se kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečněné plnění, kurzem vyhlášeným ČNB nebo ECB)

 • V případě splátkového kalendáře podle §31 ZDPH – každé dílčí zdanitelné plnění se bude vykazovat samostatně do KH za období, do kterého spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění (s opakováním ev. Čísla dokladu – splátkového kalendáře)

 • V případě souhrnného daňového dokladu §31b – specifikován u jednotlivých relevantních částí KH.


Vysvětlivky k položkám KH

 • Typ subjektu – právnická či fyzická osoba ( v případě skupiny – typ zastupujícího člena)
 • Druh KH – řádné, následné, opravné
 • Povinné položky – povinnost vyplnit jednu z položek KH a to buď ID datové schránky nebo e-mail. Tuto e-mailovou adresu musí plátce uvést v souladu s §101g odst. 4 písm. b) a je výhradně určena pro KH.
 • Položka „Rychlá odpověď na výzvu“ a příslušný výběr z nabídky roletového menu a vyplnění položky „ číslo jednací výzvy“ se vyplňují pouze ve specifických případech.


Na této stránce najdete:Část A

V části „A“ plátce uvádí plnění, u kterých je povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

A.1 – Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle §92a

Plátce uvede jednotlivé zdanitelné plnění = řádek DPH 25

 1. Číslo řádku
 2. DIČ odběratele – kód státu a kmenová část bez mezer
 3. Evidenční číslo – číslo daňového dokladu uvedené na daňovém dokladu při jeho vydání! Pozor musím se shodovat dodavatel s odběratelem.
 4. DZUP – přiznává dodavatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (netýká se přijatých záloh) ve tvaru DD.MM.RRR
 5. Základ daně (sl.5) a kód předmětu plnění (sl.6) (viz. Příloha č. 1)


A.2 Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle §108 odst. 1 písm. b) a c) (§24, §25)

Plátce uvede jednotlivé zdanitelné plnění (pořízení zboží, služby z EU) =

 • řádek DPH 3,4 a 9 (§16 mimo §65, §17 ods.6 písm.e -třístranný obchod a §19 odst. 3 a 4)
 • Týká se pořízení zboží, třístranný obchod ř.3 a 4 a dále o pořízení nového dopravního prostředku ř. 9
 • řádek DPH 5,6,12 nebo 13 (§24,§9 až 10d, §7 a §108 odst. 1 písm. c).
 • Základ daně a daň dle sazby ze služby přijaté případně poskytnuté úplaty („zálohy“ §24 odst.1) ř. 5 a 6
 • Základ daně  a daň na výstupu s plnění poskytnutých osobu neusazenou v tuzemsku s MP (místo plnění) v tuzemsku ž.12 a 13 (služba dle §10 až 10d, zboží s montáží či instalací §7 odst.1 nebo 3, plyn, elektřina, teplo nebo chlad podle §7a odst.1 nebo 3, služba podle §9 odst.1 např. přijetí služby ze třetí země v tuzemsku )

Upozornění

PLÁTCE UVEDE ÚDAJE DO KH BEZ OHLEDU NA TO ZDA MÁ V DANÉM OKAMŽIKU DAŇOVÝ DOKLAD (v případě, že dojde následně ke změně základu daně uvede tuto změnu (rozdíl) do řádného KH za období, kdy obdržel daňový doklad (datum vydání daňového dokladu) Číslo dokladu se již neuvádí (beze změny základ daně)

A.3 Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle §101c odst.1 písm.c) bod 2

 • Vyplní plátce, který ve zvláštním režimu pro investiční zlato (§92) uskutečnil pro jiného plátce (nebo neplátce) dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle §92 odst.6 písm. b) a c).
 • Pokud se uvede řádek 2 KH (DIČ) řádek 3,4,5 KH se již neuvádí a naopak, pokud neuvedeme ř. 2 KH máme povinnost uvést ř. 3,4,5 KH
 • Údaje  se uvádějí jeden řádek jeden daňový doklad. V případě vystavení souhrnného daňového dokladu (§31b) pro stejnou osobu, uvede plátce tuto souhrnnou hodnotu na jenom řádku KH a do DUP uvede poslední datum uskutečnění uvedené na dokladu.

A.4 Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle §108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle §44 bez ohledu na limit

 • Plátce uvede jednotlivé uskutečněné zdanitelné plnění (nebo přijímá úplatu k) dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13,14)= řádek DPH 1 a 2
 • Pokud hodnota na daňovém dokladu přesáhne hodnotu 10.000,- Kč včetně daně a to včetně zvláštních režimů při splnění uvedeného limitu. (např. cestovní služby §89, zvláštní režim pro použité zboží §90)
 • Plátce uvede všechny provedené opravy výše daně podle §44 ZDPH bez ohledu na limit. Do KH se uvede pouze daň. Týká se pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. ř. v KH je 12.
 • Jeden řádek = jeden daňový doklad, v případě souhrnného daňového dokladu je postup stejný jako na straně.7 za předpokladu splněné podmínky limitu nad 10.000,- Kč vč. daně.

Zvláštní režim:


 • Cestovní služby (§89) – rozlišujeme v části kód režimu plnění a to 1 = §89 uvede se základ daně a daň týkající se pouze přirážky
 • Použité zboží (§90) – rozlišujeme v části kód režimu plnění a to 2 = §89
 • Ostatní – běžné plnění, kód režimu plnění a to 0

A.5 Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle §108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad


 • Poplatník uvádí do jednoho řádku KH kumulativně za období, za které se podává KH (tj. měsíc nebo čtvrtletí), souhrn základu daně a daň z uskutečněných zdanitelných plnění ( nebo přijatých úplat) dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a to v členění podle jednotlivých sazeb = ř. DPH 1 a 2


 • plnění, na které plátce vystavil zjednodušený daňový doklad (§30 a §30a)
 • plnění uskutečněná pro osoby povinné k dani – plátce a neplátce a právnické osoby nepovinné k dani – s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně
 • plnění s místem  plnění v tuzemsku pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku nebo zahraniční osoby, které nemají tuzemské DIČ
 • případy, kdy plátce není povinen vystavit daňový doklad na plnění, ale je povinen přiznat daň
 • případné vlastní doklady o použití (§32)
 • Plnění uskutečněná ve zvláštních režimech §89 a 90 s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně bez ohledu na osobu příjemce
 • Opravy příslušných zdanitelných plnění podle §42 s absolutní hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně.

Část B

V části „B“ plátce uvádí přijatá zdanitelná plnění s místem plněním v tuzemsku

B.1 Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle §92a

 • Plátce uvede údaje za každé jednotlivé zdanitelné plnění přijaté v režimu přenesení daňové povinnosti           = ř. DPH 10 a 1


B.2 Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle §73 odst. 1 písm a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle §44 bez ohledu na limit

 • Poplatník uvede údaje za každé jednotlivé zdanitelné plnění přijaté od plátce (nebo poskytnuté úplaty, vznikla-li poskytovateli zdanitelného plnění jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň) od kterého odběratel dotčené plnění přijal (nebo na ně poskytl úplatu) a obdržel daňový doklad s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně = řádek DPH
  40 a 41 včetně oprav. U oprav podle §74 s ohledem na jejich limit tj. absolutní hodnota nad 10.000,- Kč a dále bez ohledu na limit všechny přijaté opravy podle §44 ZDPH.
 • Řádky z DPH 42,43 a 44 se nikde v KH neuvádí.
 • V případě KRÁCENÍ NÁROKU na odpočet daně podle §76 ( ve formuláři DPH „V“) se do KH bude uvádět celá hodnota základu daně a daň uvedená na přijatém daňovém dokladu.
 • V případě POMĚRNÉHO NÁROKU na odpočet daně se však do kontrolního hlášení uvede pouze ta poměrná část základu daně a k tomu příslušná poměrná výše DPH, ze které má plátce nárok na odpočet daně podle §75, tedy ve výši, jak uvádí v daňovém přiznání k DPH.
  U takovéhoto typu dokladu pak v kolonce "Použit poměr" bude údaj "ANO". 
  Při přepočtu ke konci roku +/- se tato hodnota bude uvádět pouze v DPH, což platí i pro doklady spadající do B.3.

B.3 – Stejný postup jako v části A.5, ale na vstupu. Do limitu 10.000,- Kč.Kód předmětu plnění k A.1 a B.1


 1 - dodání zlata (plnění podle §92b)

 3 - dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (plnění podle §92d)

 4 -  poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle §92e)

 5 - zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle §92c)

11  - převod povolenek na emise skleníkových plynů

12 - obiloviny a technické plodiny

13 - kovy, včetně drahých kovů

14 - mobilní telefony

15 - integrované obvody a desky plošných spojů

16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety či laptopy)

17 - videoherní konzole

18 - dodání certifikátů elektřiny

19 - dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

20 - dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi • No labels