S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Co kontrolní hlášení je?

 • Je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení.
 • Nahrazuje výpis z evidence pro účely DPH, které se do 31.12.2015 podávala v návaznosti na režim přenesení daňové povinnosti.
 • Toto hlášení vychází především z evidence pro daňové účely, kterou plátce vede v souladu s §100 a §100a ZDPH.
 • Bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu xml.


Na této stránce najdete:


1. KDO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PODÁVÁ A KDO NE

Kontrolní hlášení podává plátce (§6 a §6f) a skupina (§5a)

a) OSOBY POVINNÉ PODAT KONTROLNÍ HLÁŠENÍ (§101C)

PLÁTCE, KTERÝ USKUTEČNIL ZDANITELNÉ PLNĚNÍ S MÍSTEM PLNĚNÍ V TUZEMSKU

 • Nebo, přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1,2 nebo 25 daňového přiznání)
 • Přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo
 • poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40,41 nebo 10 a 11 daňového přiznání)nebo,
 • přijal plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle §108 odst. 1 písm. b) a c), a to řádků 3,4,5,6,9,12 a 13 daňového přiznání.

Ve zvláštním režimu pro investiční zlato

 • Přijal zprostředkovanou službu, u které byla uplatněna daň podle §92 odst. 5
 • Uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle §92 odst. 6 písm. b) a c), nebo
 • Investiční zlato vyrobil nebo zlato proměnil na investiční zlato dle §92 odst. 7.

SKUPINA (§5a a násl. §95a)

 • Za skupinu spojených osob podává kontrolní hlášení zastupující člen skupiny

OSOBY PODNIKAJÍCÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O SPOLEČNOSTI (§2716 Občanského zákoníku)

 • Kontrolní hlášení podává plátce, který jako určený společník vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za společnost (§100 odst. 4) a který podává za společnost daňové přiznání, ve kterém uvádí zdanitelná plnění z činnosti celé společnosti v souladu s principy definovanými ustanovením §101 odst. 2. Podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro podání s kontrolního hlášení v souladu s ustanovením §101e. Členové společnosti, pokud uskutečňují plnění i mimo společnost a splní výše uvedené podmínky, podávají kontrolní hlášení samostatně.

INSOLVENCE

 • Za plátce nacházejícího se v insolvenčním řízení podává kontrolní hlášení insolvenční správce (§20 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p.p., dále jen „daňový řád“)

b) OSOBY, KTERÉ NEJSOU POVINNY PODAT KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

 • Osoba, která není plátcem (tedy také identifikovaná osoba (§6g až 6l)
 • Plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné z výše definovaných plnění (§101c). Je-li plátce právnickou osobou (nebo skupinou) je sledovaným obdobím kalendářní měsíc, je-li fyzickou osobou je sledovaným obdobím zdaňovací období.
 • Plátce, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§51)

2. DRUHY KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

Plátce vždy označí, o jaký druh kontrolního hlášení se jedná. Je podobné jako u DPH:

 1. ŘÁDNÉ  - Povinnost podat v zákonem stanovené lhůtě. Jedná se vždy o první podání za dané období, i když je podáváno po termínu pro podání.
 2. NÁSLEDNÉ  - Povinnost podat následné kontrolní hlášení vzniká v případě, že plátce zjistí po uplynutí lhůty k podání řádného kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje. Následné kontrolní hlášení se podává do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů. Následné kontrolní hlášení nebude podáváno pouze jako rozdíl proti dříve podanému kontrolnímu hlášení, ale znovu – tedy jako úplné se všemi údaji za předmětné období s promítnutím oprav.
 3. OPRAVNÉ - Možnost nahradit již podané řádné kontrolní hlášení, a to pouze pokud neuplynula lhůta pro podání tohoto řádného kontrolního hlášení. K předchozímu kontrolnímu hlášení se nepřihlíží, tj. plátce uvede znovu všechny údaje za předmětné období s promítnutím oprav.

 


3. LHŮTY PRO PODÁNÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ (§101e)

Plátce právnická osoby (nebo zastupující člen skupiny)

 • Podává KH za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na zdaňovací období plátce, tj. měsíční i čtvrtletní zdaňovací období, ale i ve speciálních případech např. v insolvenci, nebo při přechodu daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace/s likvidací,
 • plátci podávají KH vždy za kalendářní měsíc, pokud jim tato povinnost vznikla z titulu přijetí či uskutečnění plnění definovaných v (§101c)

Plátce fyzická osoba

 • Podává KH ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. může se jednat o zdaňovací období měsíční nebo čtvrtletní)
  Lhůta je do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznám k DPH, nebo může jít  o lhůtu speciální – např. v insolvenčním řízení – vazby na §99b, §101b odst. 1  zákona o DPH, nebo např. řešení pozůstalosti plátce (§239b DŘ „daňového řádu“)

Osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti (§2716 Občanského zákoníku) bývalá smlouva o sdružení

 • Podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro podání KH v souladu s ustanovením §101e.

Nově registrovaní plátci (po 1.1.2016)

 • Pokud jim vznikne povinnost podávat KH podle §101c ZDPH v rámci prvního zdaňovacího období, po které však celé nejsou plátcem, uvedou v záhlaví KH celé období (tj. měsíční), za jehož část podávají v závislosti na stanovených lhůtách pro podání KH podle §101e ZDPH.

V případě, že osobě povinné k dani vznikla podle zákona o DPH registrační povinnost, avšak tato nebyla ve stanovené lhůtě splněna (zejména překročení obratu §6 odst. 1 ZDPH), plátce za období od zákonného vzniku registrace k dani podá dodatečné řádné KH. V případě vykazování transakcí v režimu přenesení daňové povinnosti se postupuje podle §92a odst. 6 ZDPH.


4. SANKCE PŘI NEPODÁNÍ KH

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:

 • 1 000 Kč    - pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
 • 10 000 Kč    - pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
 • 30 000 Kč    - pokud nepodá následné KH dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném KH, nebo
 • 50 000 Kč    - pokud nepodá řádné KH nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.
 • do 50 000 Kč    - tomu kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného
 • až do 500 000 Kč  - tomu kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním KH.

Lhůta pro zánik povinnosti související s KH (§101i) – pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.

Upozornění

Lhůta 5ti dnů pro opožděné podání daňového přiznání bez pokuty podle §250 DŘ se nevztahuje ke KH!!!!!!!!!!!!

5. STRUKTURA PRO PODÁNÍ KH


 • kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně ve zveřejněném formátu a struktuře. Plátci povinní od příštího roku podávat KH, kteří nevyužívají formulář aplikace EPO na stránkách www.daneelektronicky.cz, mají na níže uvedeném odkazu k dispozici popis XML struktury.
 • Plátci, kteří chtějí vytvářet XML soubory s podáním KH ve vlastní aplikaci, mají na níže uvedeném odkazu popis struktury podání.
 • No labels