Pokud jste si včas neprovedli aktualizaci programu a vypočetli mzdy za červenec 2019 ještě s původní sazbou pojistného za zaměstnavatele, je řešení pro opravu této chyby následující:


 1. Než začnete s opravou, vytiskněte nebo uložte si za chybně vypočtené červencové mzdy výplatní lístky všech zaměstnanců, rekapitulaci daní a rekapitulaci sociálního pojištění a také podrobnou rekapitulaci srážek ze mzdy.
 2. Ujistěte se, zda máte aktuální program - tj. verzi ze dne 05.08.2019 nebo pozdější, pokud ne, proveďte aktualizaci programu.
 3. Odemkněte ke zpracování měsíc červenec
 4. Ve "zpracování mezd nechte propočítat všechny mzdy.
 5. Porovnejte částky k výplatě z nově propočtených mezd s částkami k výplatě na původních výplatních lístcích - u některých zaměstnanců nemuselo dojít k žádné změně, avšak u zaměstnanců s vyšší mzdou pravděpodobně došlo použitím chybného procenta odvodu SP za zaměstnavatele k chybnému stanovení superhrubé mzdy a tudíž i k chybnému odvodu daně ze závislé činnosti.
 6. Rozdíl v částce k výplatě vyrovnejte tak, že ve výkazech práce u zaměstnanců, u kterých jsou rozdíly, použijete mzdovou položku 750 - záloha na mzdu, kde do částky vepíšete rozdíl mezi chybně a správně vypočtenou mzdou - takto docílíte stejné částky k výplatě, jaká byla podle původního chybného výpočtu vyplacena nebo zaslána na účet zaměstnancům.
 7. Proveďte opět výpočet a následně i zaúčtování mezd.
 8. Přehled pojistného - pokud byl odesílán elektronicky - zřejmě OSSZ vrátila (nepřijala), takže jej odešlete obvyklým způsobem. Pokud jste odesílali přehled v listinné podobě, pak vytvořte a odešlete opravný přehled.
 9. Ve výkazech práce za měsíc srpen 2019 u všech zaměstnanců, u kterých jste použili mzdovou položku 750 - záloha na mzdu, použijte stejnou mzdovou položku, a do částky zapište s mínusovým znaménkem stejnou hodnotu, kterou jste v červencovém výkaze srazili - takto finančně vrátíte rozdíl zaměstnanci a výsledná bilance záloh na mzdu bude "0".
 10. Odvod daně za srpen snižte o rozdíl, který způsobil chybný výpočet.
 11. Odvod sociálního pojištění za srpen snižte o rozdíl, který způsobil chybný výpočet. 


Příklad 1
Superhrubá mzda zde zůstala stejná - po zaokrouhlení na stokoruny směrem nahoru vyšla stejná částkaPři takto nízké mzdě nedošlo vlivem nového výpočtu se správnou výší sociálního pojistného za zaměstnavatele k žádnému

rozdílu v částce k výplatě, proto není zapotřebí nic opravovat. 

Příklad 2


Zde je superhrubá mzda vlivem zaokrouhlení nižší o stokorunu oproti původnímu chybnému výpočtu.


V tomto případě vlivem chybného výpočtu byla chybně vypočtena i daň - rozdíl ve prospěch zaměstnance činí 15 Kč.

Zaměstnanci byla ve skutečnosti odeslána na účet částka z chybného výpočtu, tedy 24139 Kč.

Abychom tento rozdíl zohlednili ve správně vypočtené mzdě, je zapotřebí srazit tento rozdíl formou zálohy na mzdu a mzdu znovu propočítat.

Sraženou zálohu je pak potřeba tomuto zaměstnanci v srpnové mzdě opět vrátit (tedy použít stejnou částku se záporným znaménkem). 

Oprava v měsíci 07/2019


Oprava v měsíci 08/2019


UPOZORNĚNÍ

Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat zaměstnancům, u kterých jsou prováděny exekuční srážky.

Pokud byly zaměstnancům sráženy exekuční srážky, pak bude mít chybný výpočet bohužel vliv i na výpočet těchto exekučních srážek a bude zapotřebí buďto odeslat příslušným institucím korunové rozdíly (doporučený postup), anebo ve výkazu použít stejné hodnoty, které byly sraženy v původních mzdách, avšak u všech těchto srážek zatrhnout políčko "uživatelem zadaná částka" (zde s plným vědomím toho, že odeslané částky nebudou zcela správně vypočteny) a vzniklý rozdíl vyrovnat zálohou podobně jako výše.

U zaměstnanců s exekucemi je zapotřebí všechny srážky zkontrolovat i v případě, že žádný rozdíl ve výplatě nevyšel, protože celý rozdíl může ovlivňovat pouze plně zabavitelnou část mzdy, takže se v částce " k výplatě" vůbec neprojeví. Uvedený rozdíl by se projevil až po zaúčtování, kdy by nesouhlasily zaúčtované srážky se skutečnými odvody.

Příklad 3
Zde sice k rozdílu částky k výplatě nedošlo, avšak jsou rozdíly ve výši vypočtených exekučních srážek. Proto v tomto případě by bylo nutné odeslat 15 Kč instituci, která nařídila ex. srážku 999 NP 999/88.

 • No labels