Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »


Hlavnička cestovního příkazu

"F3 - Nová" - v hlavičce cestovního příkazu možno zadat:

Údaje o pracovníkovi - pomocí tlačítka "Najít" lze pracovníka zadat ze seznamu zaměstnanců.

Účel cesty - pole pro libovolné označení.

Dopravní prostředek - tedy vybrat auto ze seznamu vozidel pomocí "Najít".

Zvolit způsob proplacení - ve mzdě nebo v pokladně a případně datum vyúčtování.

Pokud je v hlavičce nastaven způsob proplacení "Pokladna", tak při uložení cestovního příkazu je nabídnuta možnost automatického vytvoření pokladního dokladu.

Pokud jsou všechny položky příkazu v cizí měně, je přístupná také možnost proplacení "Pokladna - cizí měna".

Pokud je v hlavičce nastaven způsob proplacení "Ve mzdě", tak toto bude zahrnuto při "zahájení" do zpracování mezd.Položky cestovního příkazu

Přepnutím do položek cestovního příkazu je možné pomocí standardních kláves přidávat, upravovat nebo mazat položky.

V položkách se zvolí "Přidat" a následně se vyplní následující údaje:

Trasa - trasu lze vybírat z předem nadefinovaného číselníku pomocí "č.".

Ujeto - počet ujetých kilometrů. Pokud je počet kilometrů definován v číselníku vzorů tras, tento údaj se vyplní automaticky po zadání příslušné trasy.

Data a časy - vyplní se datum příjezdu a odjezdu.

Stát - vybere se pokud se jedná o zahraniční cestu.

Každá položka se rozpadá na podpoložky - dole "Přidat", vybrat typ položky, zadat částky.


Položky, které v číselníku mají nastavení "jízdné" ( a jde o cestu soukromým vozidlem), "tuzemské stravné" nebo "zahraniční stravné" je možno generovat automaticky pomocí tlačítek "Generovat jízdné".

  • Tlačítko "Generovat jízdné" -  je aktivní, pokud je v hlavičce příkazu vybráno soukromé vozidlo,
  • Tlačítko "Generovat tuzemské stravné" -  je aktivní, pokud není vybrat žádný stát a cesta trvá min. 5 hodin.
  • Tlačítko "Generovat zahraniční stravné" je aktivní pokud je vybrán nějaký stát.

Údaje podpoložky příkazu

Typ položky -. vybírá se položka z číselníku položek.

Krácení stravného - v rámci generování stravného se objeví tato volba zde se vyplní počet jídel, které byly poskytnuty bezplatně (např. snídaně v rámci ceny za ubytování).

Zakázka, Středisko, Doplňkové analýzy - položku lze přiřadit středisku, zakázce, příp. doplňkové analýze.

Kód DPH - zvolí se odpovídající kód DPH.

Účet - zadání účetního předpisu.

Čáska - částku lze zadat v Kč ale rovněž také v cizí měně.

  • No labels