Mohou nastat dvě varianty:

  1. Uskuteční-li se ve stejném zdaňovacím období do 15 dnů od přijetí platby zdanitelné plnění, vystaví se finální faktura nebo částečná faktura, na které se odpočte záloha(y).
    Postup je shodný s dosavadní praxí a nemusí se zde dále rozepisovat.

  2. Nechceme zatím vystavit finální fakturu, jelikož zatím nebylo uskutečněné zdanitelné plnění (nebyl např. proveden výkon). Musí se na přijaté zálohy vystavit daňový doklad a automaticky jej zaslat odběrateli.
    Podrobně popsáno viz "Odběratelé - Zálohové listy".

Doporučený postup řešení v systému PREMIER

  1. Vystavení daňového dokladu

Jelikož do 15 dnů resp. do konce zdaňovacího období nedošlo k uskutečnění zdanitelného plnění nemůžeme ještě vystavit finální fakturu. V systému PREMIER vystavíme daňový doklad k platbě v modulu vydané faktury. Dle potřeby si můžeme nadefinovat další dokladovou řadu faktur, např. VPR – Předplatby. Zde se doporučuje např. takový zápis (DPH se počítá shora z výše obdržené zálohy např. 100.000 Kč, kterou evidujeme např. na účtu 324000):

Základ: 84033,61   311000/324900               kód DPH např. 36

DPH:    15966,39   311000/343200                kód DPH např. 36

Odpočet přijaté zálohy (kliknutím na tlačítko F9 Prověřit zálohy) 100000,- 324000/311000

Celkem k úhradě: 0,-

Důležité je dále na faktuře v oddíle „Dodací a platební podmínky“ zvolit místo "Datum uskutečnění“ text "Datum přijetí platby“.Úryvky ze zákona

• § 26

Vystavování daňových dokladů

(1) Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, je povinen na vyžádání za každé zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání, vystavit daňový doklad, a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně a do 15 dnů ode dne přijetí platby, pokud k přijetí platby došlo před uskutečněním zdanitelného plnění. Údaje o dani a základu daně se na daňových dokladech uvádějí v české měně.

Další odstavce viz § 28 zákonu o DPH na www.mfcr.cz.

Toto lze pro vybranou dokladovou řadu předvolit v "Účetnictví - Osnova,Dokladové řady - Dokladové řady“, výběrem příslušné dokladové řady a v poli Předvolený druh data plnění vybereme "Datum přijetí platby“.

Obsah na daňovém dokladu k platbě sice není povinný viz úryvek z § 28, odst. (8), ale pokud je znám, doporučujeme jej zapsat popř. odkázat text na smlouvu.

Úryvky ze zákona

• § 28

Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby

(8) Pokud je plátce povinen vystavit daňový doklad v případě přijetí platby přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně, nemusí daňový doklad obsahovat údaje podle odstavce 2 písm. i) a rozsah plnění. 


Takto máme vystaven doklad pro odběratele zároveň s potřebnou evidencí DPH.

Na účtu 324.900 zůstává otevřená záloha ve výši 84033,61. Jde o budoucí výnosy. Používá-li firma uživatelskou sestavu faktury, doporučujeme pro tisk tohoto dokladu použít standardní formát, popř. upravit uživatelskou fakturu.


Automatické vystavení daňového dokladu v bance

Daňový doklad k platbě program umožňuje vystavit automaticky při pořízení platby do modulu "Banka" funkcí "Vytvořit daň. doklad k platbě". 

Přichází-li na naše konto další zálohy (předplatný), je postup shodný.

Upozornění

Odpočítání zálohy tj. DPH a základu DPH u konečné faktury doporučujeme počítat stejným způsobem shora, tedy použitím koeficientu. Program PREMIER systém provede výpočet shora automaticky dle patřičného koeficientu tím, že do kolonky „částka s DPH“ zadáme danou částku.

2. Vystavení finální faktury

Zde musíme dodržet pravidlo a finální faktura musí obsahovat již jenom zbytek částky. (viz obr.)

Příklad: Celkové výkony činí 50.000 Kč plus 21 % DPH tj. 10.500 Kč.

Základ: 50.000,-   311.000/601.000    kód DPH např. 36

DPH:     10.500,-   311.000/343.200    kód DPH např. 36

Odpočet předplateb         -14.875,2   311.000/324.300     kód DPH např. 36

Odpočet předplateb DPH: -3.124,8   311.000/343.200     kód DPH např. 36

Odpočet přijaté zálohy 0,-

Celkem k úhradě: 42.500,-

Rekapitulace DPH: základ: 35.124,8 DPH 21 %: 7.375,2

  • No labels